Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 745/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2021-02-05

Sygn. akt V GC 745/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2021 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
KRS (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w W.
KRS (...)

o zapłatę 16 921,07 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna
w W. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 16 849,32 zł (szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

16 757,62 zł od dnia 07 lutego 2019 roku do dnia zapłaty;

91,70 zł od dnia 31 lipca 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5 438,53 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

4.  nakazuje zwrócić powodowi (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w Ostrołęce kwotę 25,47 zł (dwadzieścia pięć złotych czterdzieści siedem groszy) tytułem zwrotu części niewykorzystanej zaliczki uiszczonej przez powoda w poczet wynagrodzenia biegłego.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 745/19

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 16 921,07 zł wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: od kwoty 16 829,37 zł od dnia
07 lutego 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 91,70 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.
W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 07 stycznia 2019 r. doszło do zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego został uszkodzony pojazd marki (...) nr rej (...) będący własnością H. G.. Sprawca zdarzenia miał zawartą z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Szkodę zgłoszono pozwanemu, który wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 12 318,78 zł.

Poszkodowany zbył na rzecz powoda wierzytelność z tytułu poniesionej szkody.

W dniu 04 września 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany podniósł zarzut braku legitymacji czynnej powoda oraz argumentował że, powód nie udowodnił faktu naprawy pojazdu jak również, iż powód nie wykazał, że szkoda powstała po jego stronie była wyższa od kwoty wypłaconej przez pozwanego. Pozwany zakwestionował również domaganie się przez powoda zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 07 stycznia 2019 r. doszło zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) nr rej. (...) będący własnością H. G.. Sprawca zdarzenia miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z (...) Spółka Akcyjna w W.. Przedmiotowa szkoda została zgłoszona pozwanemu i zarejestrowana pod numerem (...). Poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie w wysokości 12 318,78 zł.

Pozwany zlecił sporządzenie kalkulacja naprawy. W kalkulacji koszty naprawy samochodu zostały ustalone na kwotę 23 697,68 zł a z podatkiem VAT 29 148,15 zł. Koszt sporządzenia kalkulacji wyniósł 91,70 zł.

W dniu 14 czerwca 2019 r. poszkodowany zawarł z powodem umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących mu w stosunku do (...) S.A. oraz powiadomił pozwanego o przelewie wierzytelności.

Powód pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. złożył odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń oraz wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 16 829,37 zł. Pozwany poinformował powoda, że w jego ocenie odszkodowanie odpowiada stracie powstałej w majątku osoby poszkodowanej w zdarzeniu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: pisma pozwanego z dnia 05 lutego 2019 r. k 13, kalkulacji naprawy k 16-19, umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 14 czerwca 2019 r. k 20-21, zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeń o przelewie wierzytelności k 22 odwołania od decyzji wraz z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty k 23, pisma (...) k 24, faktury

k 25, akt szkody na płycie CD k 40.

Sąd zważył co następuje

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W przedmiotowej sprawie sporna była kwota przysługująca powodowi z tytułu naprawienia szkody powstałej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego oraz obowiązek poniesienia kosztów sporządzonej kalkulacji naprawy.

Sąd nie podzielił podnoszonego przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutu braku legitymacji czynnej.

Na podstawie art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią ( przelew ) chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Zdaniem Sądu nie można mówić o sprzeczności umowy sprzedaży wierzytelności z naturą stosunku jaki powstał na skutek szkody czy o naruszeniu zasad współżycia społecznego. Z treści umów przelewu wierzytelności wynika, że jej strony w prawidłowy sposób oznaczyły wierzytelności, gdyż poszkodowany przeniósł przysługującą mu w stosunku do (...) wierzytelność z tytułu odszkodowania. Ponadto stwierdzić należy, że w przypadku odpowiedzialności in solidum chodzi o całkowicie odmienne zobowiązania, związane z jednym celem, zwykle w postaci naprawienia jednej szkody. Powyższe skutkuje tym, że w wyniku zdarzenia rodzącego odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego powstają samodzielne zobowiązania tak po stronie sprawcy szkody, jak i ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, a odrębność tych tytułów prawnych powoduje, iż losy tych zobowiązań mogą być różne. Konsekwencją tego stanu rzeczy musi być zachowanie niezależności poszczególnych stosunków prawnych w czasie ich trwania. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 maja 2014 r. III CSK 224/13.

Dlatego zdaniem Sądu ze względu na niezależny byt zobowiązania każdego
z dłużników ( ubezpieczyciela i ubezpieczonego ) jak również specyfikę odpowiedzialności in solidum uprawnione jest zbycie przez poszkodowanego przysługującej mu wierzytelności względem tylko jednego z dłużników.

Na podstawie art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Z art.34 ust.1 i art.36 ust. 1 w/w ustawy wynika, że odszkodowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną
w związku z ruchem tego pojazdu.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawała sama odpowiedzialność pozwanego za sprawcę szkody. Pozwany podnosił jednak, że w toku postępowania likwidacyjnego wypłacił odszkodowanie, a powód nie udowodnił faktu naprawy pojazdu oraz wysokości koszty naprawy. Ponadto pozwany argumentował,
że oferował poszkodowanemu naprawę pojazdu w warsztatach z nim współpracujących.

W ocenie Sądu należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy pojazdu a jedynym kryterium ustalenia wysokości odszkodowania jest koszt należycie wykonanej naprawy niezależny od tego czy pojazd został faktycznie naprawiony, a jeżeli został to za jaką kwotę. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie czemu wyraz dał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 lutego 2019 r.
( Sygn. akt III CZP 91/18 ) oraz uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r.
( Sygn. akt II CNP 41/17 )

Zdaniem Sądu tylko do poszkodowanego, należy wybór czy skorzysta
z przedstawionej mu oferty naprawy pojazdu czy też naprawi pojazd we własnym zakresie, a nieskorzystanie z oferty naprawy pojazdu nie może powodować dla niego żadnych negatywnych konsekwencji o ile koszty przeprowadzonej naprawy nie przekraczają normalnych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia powodującego szkodę.

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza,
że naprawa pojazdu za kwotę wypłaconą poszkodowanemu przez powoda była praktycznie niemożliwa do zrealizowania.

Wynika to przede wszystkim z przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego.
W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna, wyczerpująca i nie ma jakichkolwiek podstaw do jej zakwestionowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że strony nie złożyły żadnych zastrzeżeń do tej opinii.

Biegły odpowiadając na postawione pytania wskazał, że koszt naprawy samochodu marki (...) ustalony w systemie (...) na miesiąc i rok powstania szkody ( szkoda z dnia 07.01.2019 r. ) przy użyciu części oryginalnych z logo producenta pojazdu i stawki 100,00 netto za roboczogodzinę stosowanej na początku 2019 r. przez nieautoryzowane warsztaty napraw w miejscu zamieszkania poszkodowanego wynosił 23 639,35 zł netto a z podatkiem VAT 29 076,40 zł. Zaznaczyć należy, że wysokość kosztów naprawy wskazanych przez biegłego odbiega tylko w niewielkim stopniu od wysokości kosztów podanych w dołączonej do pozwu kalkulacji naprawy ( różnica to kwota 71,75 zł ).

Zdaniem Sądu tylko naprawa przy użyciu oryginalnych części z logiem producenta może przywrócić pojazd do stanu w jakim znajdował się on przed zdarzeniem wywołującym szkodę.

Sąd nie podzielił również stanowiska pozwanego, kwestionującego zasadność wydatków poniesionych przez powoda na opinię rzeczoznawcy. W uchwale z dnia
02 września 2019 r. ( Sygn. akt III CZP 99/18 ) Sąd Najwyższy stwierdził,
że ,,poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii ( ekspertyzy ) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Zgodnie z zacytowaną uchwałą zwrot kosztów prywatnej opinii przysługuje również cesjonariuszowi. Zauważyć należy jednak, że w przedmiotowej sprawie kalkulacja naprawy została sporządzona na zlecenie poszkodowanego jeszcze przed podpisaniem umowy sprzedaży wierzytelności.

Dlatego Sąd uznał zasadność domagania się przez powoda od pozwanego kwoty poniesionej z tytułu wydatków na sporządzenie kalkulacji naprawy.

Powództwo zostało oddalone w nieznacznej części tylko co do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami naprawy wskazanymi w dołączonej do pozwu kalkulacji naprawy a kosztami naprawy wskazanymi w opinii biegłego ( kwota
71,75 zł ).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 i 100 k.p.c. Ponieważ powód uległ tylko co do nieznacznej części swego żądanie to zasądzono obowiązek zwrotu wszystkich kosztów od pozwanego.

Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się opłata od pozwu w wysokości 847,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł oraz uiszczona zaliczka w poczet wynagrodzenia biegłego, z której wypłacono biegłemu kwotę 974,53 zł. Sąd nakazał również zwrócić powodowi kwotę 25,47 zł tytułem zwrotu części niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w poczet wynagrodzenia biegłego.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: