Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 713/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-03-06

Sygn. akt V GC 713/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Górna

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka Akcyjna w W. KRS: (...)

przeciwko

M. G. NIP: (...)

o zapłatę 10 081,00 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego M. G. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 10 081,48 zł (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 9 376,77 zł od dnia 10 maja 2019 roku do dnia zapłaty;

- 456,96 zł od dnia 14 maja 2019 roku do dnia zapłaty;

- 376,77 zł od dnia 14 maja 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 917,00 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego M. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 173,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy złote) tytułem nieopłaconej przez powoda części opłaty od pozwu.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 713/19 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. G. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 10 081,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot wskazanych w pozwie oraz zasądzenia kosztów sądowych w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 06 czerwca 2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw zaskarżając nakaz w całości.
W sprzeciwie pozwany podniósł zarzut braku udowodnienia wysokości roszczenia co do wysokości jak i co do zasady oraz z ostrożności procesowej dalsze zarzuty ( braku wykazania przekazania środków pieniężnych pozwanemu, braku wskazania wysokości stopy procentowej odsetek, braku skutecznego wypowiedzenia umowy bankowej, skutkującego brakiem wymagalności roszczenia, braku wyliczenia wysokości odsetek naliczonych przez powoda, zamieszczenia w umowie niedozwolonych klauzul umownych ) wnosząc o: oddalenie powództwa w całości, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, przekazanie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego i rozpoznania sprawy również pod nieobecność pozwanego i jego pełnomocnika. Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 18 listopada 2017 r. pozwany zawarł z (...) Spółka Akcyjna
w W. umowę pożyczki dla firm nr (...). Ponieważ

1

pozwany przestał wywiązywać się z warunków umowy pożyczki powód wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki i wezwał go do spłaty zadłużenia.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: wyciągu z ksiąg bankowych mBanku k - 21; umowy pożyczki dla firm k 22 - 27; elektronicznego zestawienia operacji k – 28; wypowiedzenia umowy k - 19, wezwania do zapłaty k – 29.

Sąd zważył co następuje

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie z następujących przyczyn

Na podstawie art 720 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że pomiędzy powodem a pozwanym doszło do podpisania w dniu 18 listopada 2017 r. umowy pożyczki, zgodnie z którą mBank na wniosek powoda udzielił mu oprocentowanej pożyczki w kwocie 10 000 zł. której to pożyczki pozwany nie zwrócił. Dowodami na zaistnienie wyżej wskazanych faktów jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wypowiedzenia umowy i oryginał wyciągu z ksiąg bankowych oraz wydruki: umowy pożyczki, elektronicznego zestawienia operacji pożyczka dla firm. Dowody
te wzajemnie się uzupełniają i potwierdzają fakty wskazane w uzasadnieniu pozwu.

Na podstawie art 95 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak

2

również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc
prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.

Zgodnie z ust 1a zacytowanego artykułu moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.

Z zacytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że dołączony do akt sprawy wyciąg z ksiąg bankowych nie może być traktowany w postępowaniu cywilnym jak dokument urzędowy co nie oznacza, iż nie może posłużyć jako dowód w sprawie. Przepis Działu III. Dowody, kodeksu postępowania cywilnego nie są katalogiem zamkniętym czego potwierdzeniem jest Oddział 7. kodeksu postępowania cywilnego – Inne środki dowodowe a w szczególności art 309 k.p.c. dający sądowi możliwość przeprowadzenia dowodu przy pomocy innych środków dowodowych.

Dlatego zdaniem sądu za dowód w sprawie może być uznany każdy nośnik informacji potwierdzający fakt istotny do wydania rozstrzygnięcia w tym nawet wydruki i kopie jeżeli ich wiarygodność nie budzi wątpliwości. Oczywistym jest że wydruki i kopie nie są jakimikolwiek dokumentami, dlatego do oceny zawartych
w nich treści należy podejść z dużą ostrożnością. Nie znaczy to jednak, że powinny być w ogóle pominięte bez zapoznania się z zawartymi w nich informacjami. Sąd analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy ocenia wiarygodność poszczególnych dowodów i ich przydatność do ustalenia stanu faktycznego
a następnie o ile uzna dowód za wiarygodny wykorzystuje zawartą w nim informację do wydania orzeczenia.

Kluczowymi dowodami w niniejszej sprawie były wyciąg z ksiąg bankowych
i wypowiedzenie umowy, których wiarygodność w ocenie sądu nie budzi najmniejszych wątpliwości. Ponadto sąd dopuścił jako dowód wydruki gdyż zdaniem sądu zawierają one informacje zgodne ze prawdą.

3

Podkreślić należy, że w pozwany w sprzeciwie nie uzasadnił w żaden sposób swoich twierdzeń i nie dołączył do sprzeciwu jakichkolwiek dowodów. Również na późniejszym etapie postępowania argumentacja pozwanego praktycznie zmierzała jedynie do podważenia dowodów zgłoszonych przez powoda.

Dlatego orzeczono jak w sentencji

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty procesu w sprawie poniesione przez stronę powodową składają się opłata od pozwu ( 300,00 zł ), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17,00 zł ) i wynagrodzenie pełnomocnika
( 3 600,00 zł ). Nakazano również pobranie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwoty 173,00 zł tytułem nieuiszczonej przez powoda części opłaty od pozwu.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

25.03.2020 Sędzia Rafał Rogiński

4

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: