Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 698/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-07-08

Sygn. akt V GC 698/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

M. H. NIP (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w Ł. KRS (...)

o zapłatę 2 410,80 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna
w Ł. na rzecz powoda M. H. kwotę 2 410,80 zł (dwa tysiące czterysta dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 października 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1 038,00 zł, w tym kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje zwrócić powodowi M. H. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej przez powoda w poczet wynagrodzenia biegłego;

4.  nakazuje zwrócić pozwanemu (...) Spółka Akcyjna w Ł. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 400,00 zł ( czterysta złotych ) tytułem części niewykorzystanej zaliczki uiszczonej przez pozwanego w poczet wynagrodzenia biegłego;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w Ostrołęce kwotę 179,28 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tytułem wydatków wypłaconych tymczasowo ze środków budżetowych

Sędzia

Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Sygn. akt V GC 698/19

UZASADNIENIE

Powód M. H. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Ł. wniósł
o zasądzenie od pozwanego kwoty 2 410,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 03 sierpnia 2018 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) o nr rej (...) będący własnością A. J.. Na czas likwidacji szkody poszkodowany wynajął od powoda pojazd zastępczy.

Poszkodowany zawarł z powodem umowę cesji, na mocy której przeniesione zostały na powoda uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. Pozwany decyzją z dnia
09 października 2018 r. przyznał powodowi odszkodowanie w kwocie
2 238,60 zł.

W dniu 24 lipca 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.
W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zakwestionował stawkę za wynajem auta zastępczego twierdząc, że jest ona zawyżona. Pozwany podniósł również,
że poszkodowany nie skorzystał z przedstawionej mu przez niego oferty wynajęcia pojazdu zastępczego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 03 sierpnia 2018 r. doszło kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) o nr rej (...) będący własnością A. J.. Sprawca zdarzenia miał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pozwanym. Przedmiotowa szkoda została zakwalifikowana jako szkoda całkowita.

Poszkodowany z uwagi na pozbawienie go możliwości korzystania
z pojazdu przez okres likwidacji szkody korzystał z pojazdu zastępczego na podstawie umowy najmu samochodu zastępczego zawartej z powodem. Poszkodowany wynajął samochód marki (...). Koszt wynajmu pojazdu zastępczego wynosił 4 649,40 zł brutto.

1

W dniu 28 września 2018 r. powód ( cesjonariusz ) zawarł
z poszkodowanym ( cedentem ) umowę cesji wierzytelności – prawa do odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego w kwocie wynikającej
z faktury VAT nr (...) z dnia 28.09.2018 Wraz z pismem z dnia 28 września 2018 r. przesłano pozwanemu wyżej wymieniona fakturę wzywając go do pokrycia kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego.

Pozwany decyzją z dnia 09 października 2018 r. ustalił wysokość dopłaty do odszkodowanie w kwocie 2 238,60 zł brutto.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: umowy najmu wraz z ogólnymi warunkami najmu k 11-13, umowy cesji wierzytelności k 15-14, faktury k - 16, pisma k 18-21, decyzji k 22-23, zeznań świadka A. J. k 99 – 100, nagrania zgłoszenia szkody odtworzonego na rozprawie, akt szkody na płycie CD k 46.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Pozwany nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności związanej z przedmiotową szkodą ani zasadności skorzystania przez poszkodowanego z pojazdu zastępczego. Sporna była wysokość wynagrodzenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego.

Na podstawie art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Z art.34 ust.1 i art.36 ust. 1 w/w ustawy wynika,
że odszkodowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu.

Stosownie do art. 361 k.c. do poniesionej przez poszkodowanego szkody należy zaliczyć także koszty wynajęcia samochodu zastępczego dla poszkodowanego.

2

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Sygn. akt III CZP 20/17, Legalis nr 1651540) wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu pozostawały koszty wynajmu tego pojazdu.

Przede wszystkim w ocenie Sądu pozwana nie wykazała aby przedstawiła poszkodowanemu ofertę najmu pojazdu zastępczego a tym bardziej aby poszkodowany tę ofertę bezpodstawnie odrzucił.

Z odtworzonego na rozprawie nagrania oraz zeznań świadka wynika,
że podczas rozmowy telefonicznej praktycznie nie przedstawiono poszkodowanemu żadnej oferty najmu pojazdu zastępczego gdyż fragment rozmowy dotyczący najmu samochodu zastępczego trwał kilkadziesiąt sekund. Istotnym jest, że w momencie nawiązania przez pozwanego kontaktu
z poszkodowanym poszkodowany korzystał już z pojazdu zastępczego. Nie ma wątpliwości, że zamiana pojazdu, z którego poszkodowany korzystał na inny pojazd wiązała by się dla niego z dużymi utrudnieniami gdyż poszkodowany musiałby tracić czas na dopełnienie dodatkowych formalności oraz oddanie dotychczas używanego pojazd tylko po to by korzystać z innego. Poszkodowany wprawdzie ma obowiązek minimalizacji szkody ale nie musi realizować go za wszelką cenę przedkładając interes zakładu ubezpieczeń ponad swój własny.

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 warunkiem uznania, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością
z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych jest wykazanie że ich poniesienie było celowe
i ekonomicznie uzasadnione.

Z treści tej uchwały wynika, że pierwszym i koniecznym warunkiem rozważenia zasadności kosztów poniesionych ponad te, które wskazał ubezpieczyciel jest złożenie propozycji najmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela. Aby możliwe było uznanie oferty pozwanego za prawidłowo złożoną propozycje najmu pojazdu zastępczego oświadczenie ubezpieczyciela musi zawierać pewne elementy, które pozwolą jego adresatowi podjąć działania w celu minimalizacji szkody.

3

Z odtworzonego nagrania wynika że pracownik pozwanego tylko zapytał się czy poszkodowany potrzebuje pojazd zastępczy a gdy dowiedział się,
że pozwany już taki pojazd wynajmuje to nie przedstawił mu jakichkolwiek informacji dotyczących organizacji najmu pojazdu zastępczego przez pozwanego. Nie można więc uznać, że pozwany przedstawił w rozmowie telefonicznej konkretną ofertę najmu pojazdu zastępczego.

W ocenie Sądu nieuzasadniony jest również podnoszony przez pozwanego w sprzeciwie zarzutu zawyżenia stawki za najem pojazdu zastępczego. Z opinii biegłego wynika, że stawka za najem pojazdu zastosowana przez powoda mieści się w granicach stawek stosowanych na rynku lokalnym poszkodowanego w czasie wynajmowania przez niego pojazdu zastępczego. Ponadto pomimo, że wynajęty pojazd należał do klasy wyższej niż pojazd poszkodowanego to na użytek wynajmu pojazdu zastępczego zastosowane zostały stawki dla pojazdu odpowiadającego klasie pojazdu uszkodzonego.

W ocenie Sądu sporządzona opinia jest rzetelna i wyczerpująca i nie ma jakichkolwiek podstaw do jej zakwestionowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że strony nie złożyły żadnych zastrzeżeń do tej opinii.

Dlatego Sąd po przeanalizowaniu całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznał, że poniesione przez poszkodowanego wydatki na najem pojazdu zastępczego były ekonomicznie uzasadnione.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc.
Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się opłata od pozwu w wysokości 121,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości
900,00 zł. Stronom zwrócone zostały kwoty zaliczek wpłaconych na wynagrodzenie biegłego, które nie zostały wykorzystane. Ponadto nakazano pobrać od pozwanego kwotę która została tymczasowo wypłacona ze środków budżetowych.

Sędzia Rafał Rogiński

4

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: