Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 632/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-11-10

Sygn. akt V GC 632/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Szymborska

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. KRS (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w W. KRS (...)

o zapłatę 3 060,00 zł

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na rzecz pozwanego (...)Spółka Akcyjna w W. kwotę 1888,70 zł, w tym kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje pobrać od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 369,42 zł ( trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze ) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze środków budżetowych.

4.  nakazuje zwrócić pozwanemu ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 28,30 zł ( dwadzieścia osiem złotych trzydzieści groszy ) tytułem zwrotu części niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w poczet wynagrodzenia biegłego.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 632/19

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 3 060,00 zł wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 16 lutego 2016 r. doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd użytkowany przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawca zdarzenia miał zawartą z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na czas likwidacji szkody poszkodowany wynajął pojazd zastępczy.

W dniu 08 marca 2018 r. poszkodowany zawarł z powodem następujące umowy: umowę najmu i umowę cesji przysługującej mu w stosunku do (...)wierzytelności w zakresie zwrotu kosztów najmu w (...) Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. auta zastępczego.

W dniu 15 lipca 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zakwestionował okres przez jaki poszkodowany wynajmował pojazd zastępczy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 16 lutego 2018 r. doszło kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd użytkowany przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawca zdarzenia miał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pozwanym (...) Spółka Akcyjna w W.. Przedmiotowa szkoda została zgłoszona pozwanemu
i zarejestrowano ją pod numerem (...) Poszkodowany z uwagi na uszkodzenie jego pojazdu w okresie naprawy pojazdu wynajmował pojazd zastępczy od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 07 marca 2018 r. i od dnia 08 marca 2018 r. do dnia 24 marca 2018 r.

W dniu 08 marca 2018 r. poszkodowany zawarł z powodem następujące umowy: umowę najmu i umowę cesji przysługującej mu w stosunku do (...) wierzytelności w zakresie zwrotu kosztów najmu w (...) Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. auta zastępczego.

Za wykonaną usługę najmu pojazdu zastępczego w okresie od 08 marca 2018 r. do dnia 24 marca 2018 r. powód wystawił w dniu 16 maja 2018 r. na rzecz poszkodowanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 3 060,00 zł netto – 3763,80 zł brutto.

Pozwany poinformował powoda, że nie widzi podstaw poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego wskazanych w fakturze VAT (...), gdyż uznaje za zasadny okres wynajmu pojazdu od
19 lutego 2018 r. do 07 marca 2018 r. i w jego ocenie naprawa pojazdu powinna zakończyć się 07 marca 2018 r.

Wezwaniem do zapłaty powód wezwał pozwanego do zapłacenia kwoty
3 060,00 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: oświadczenia o zasadności najmu auta zastępczego k 8, umowy najmu k 9-10, umowa cesji wierzytelności k 11, oświadczenia o długości trwania najmu auta zastępczego
k 17, historii naprawy pojazdu k 18, faktury k 20, pisma pozwanego k 21, wezwania do zapłaty k 22, zeznań świadka D. S. k 55, akt szkody na płycie CD k 51.

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie z następujących przyczyn.

Pozwany nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności związanej
z przedmiotową szkodą ani zasadności skorzystania przez poszkodowanego z pojazdu zastępczego. Spór dotyczył okresu najmu pojazdu zastępczego i wynikających z niego kosztów. Pozwany podnosił, że poszkodowany wynajmował pojazd zastępczy
w okresie od 19 lutego 2018 r. do dnia 07 marca 2018 r. i uznawał swoją odpowiedzialność za ten okres najmu pojazdu zastępczego pokrywając jego koszty. Natomiast powód argumentował, że do okresu najmu pojazdu zastępczego powinien być doliczony również okres od 08 marca 2018 do 24 marca 2018 r. i za ten okres domagał się zapłaty od pozwanego kwoty 3 060,00 zł. Powód podnosił, że za uznaniem okresu najmu pojazdu zastępczego do dnia 24 marca 2018 r. przemawia okoliczność zakończenia naprawy uszkodzonego pojazdu dopiero w dniu 24 marca 2018 r.

Na podstawie art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Z art.34 ust.1 i art.36 ust. 1 w/w ustawy wynika, że odszkodowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną
w związku z ruchem tego pojazdu.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2019 r. (Sygn. akt III CZP 84/18 ) wskazał, że ,,Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia”.

W ocenie Sądu pozwany nie powinien ponosić odpowiedzialności
za okoliczności, na które nie miał żadnego wypływu i które wynikają z działania osób trzecich. Do takich okoliczności należy niewątpliwie przedłużający się nadmiernie okres naprawy uszkodzonego pojazdu.

W niniejszej sprawie przeprowadzony został dowód z opinii biegłego. Zdaniem Sądu sporządzona opinia jest rzetelna, wyczerpująca i nie ma jakichkolwiek podstaw do jej zakwestionowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że strony nie złożyły żadnych zastrzeżeń do tej opinii.

Biegły odpowiadając na postawione pytania wskazał, że przy prawidłowo przebiegającym procesie ,,likwidacyjno-naprawczym” szkody naprawa samochodu (...) powinna zakończyć się dnia 06 marca 2018 r.

W rzeczywistości naprawa zakończona została dopiero dnia 24 marca 2018 r.

Wydłużenie okresu najmu samochodu zastępczego powyżej 16 dni było następstwem opóźnienia w procesie właściwej naprawy tego samochodu.

W ocenie Sądu opinia biegłego potwierdza, że pozwany nie ponosi odpowiedzialności za najem pojazdu w okresie od 08 marca 2018 r. do 24 marca
2018 r. gdyż wydłużenie się okresu najmu pojazdu zastępczego o ten czas wynikało ze zbyt długiego okresu naprawy uszkodzonego pojazdu za co bezpośrednią odpowiedzialność ponosi warsztat dokonujący naprawy a nie pozwany. Nie można więc pozwanego obciążać kosztami w kwocie 3 060,00 zł wynikającymi
z wystawionej przez powoda faktury VAT nr (...).

Dlatego powództwo zostało oddalone.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Powód jako strona przegrywająca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów postępowania. Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę pozwaną składają się: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 900,00 zł oraz uiszczona zaliczka
w poczet wynagrodzenia biegłego, z której wypłacono biegłemu kwotę 971,70 zł. Powodowi zwrócono część niewykorzystanej zaliczki w kwocie 28,30 zł, a od pozwanego pobrano kwotę 369,42 zł wypłaconą tymczasowo ze środków budżetowych.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: