Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 548/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2019-11-05

Sygn. akt V GC 548/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Górna

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa I. D. NIP (...)

przeciwko K. K. NIP: (...)

o zapłatę 1.316,49 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda I. D. kwotę 1.145,28 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 28 lutego 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  w pozostałej części powództwo oddala;

3.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

UZASADNIENIE

Powódka I. D. pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym skierowanym przeciwko K. K. wniosła
o zasądzenie od pozwanego kwoty 1 316,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 lutego 2019 r. do dnia zapłaty. Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazano sprawę do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Pozwany w lutym 2018 r. sporządził inwentaryzację budynku usługowego
położonego w P., w której zostały popełnione błędy w obliczeniach co
w konsekwencji spowodowało błędne obliczenia udziałów również w pozostałej części budynku. Na podstawie nieprawidłowej inwentaryzacji sporządzono akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz akt notarialny sprzedaży lokalu. We wrześniu 2018 r. pozwany sprostował dokument inwentaryzacji budynku. W oparciu o sprostowany dokument inwentaryzacji dokonano sprostowania oryginałów aktów notarialnych o numerach Rep. (...) i Rep (...). Koszty sprostowania aktów notarialnych w kwocie 1 145,28 zł poniosła powódka.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: wypis aktu notarialnego Rep (...) Nr (...) k 11-19, faktury nr (...) k – 19, faktów wskazanych w odpowiedzi na pozew k 28-29 i faktów wskazanych
w uzasadnieniu pozwu k 2-3

Sąd zważył co następuje

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części z następujących przyczyn.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny co podkreślone zostało
w mowie końcowej przez pełnomocnika pozwanego. W odpowiedzi na pozew pozwany podniósł zarzut braku legitymacji procesowej po stronie powodowej. Natomiast w mowie końcowej pełnomocnik pozwanego zmienił linię obrony
i argumentował, że pozwany nie wyrządził powódce żadnej szkody więc nie jest legitymowany biernie.

Na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Przez szkodę należy rozumieć wszelki uszczerbek w majątku poszkodowanego wynikający z różnicy między stanem dóbr poszkodowanego po powstaniu zdarzenia powodującego szkodę a stanem dóbr jaki by istniał gdyby do zdarzenia nie doszło.

W przedmiotowej sprawie istotne było ustalenie w wyniku czyjego działania wyrządzona została szkoda i kto szkodę poniósł gdyż od tych okoliczności zależała legitymacja procesowa. Legitymowanym czynnie( powodem ) w sprawie jest ten komu szkodę wyrządzono a legitymowanym biernie ( pozwanym ) sprawca szkody.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika,
że szkoda powstała w wyniku błędu w inwentaryzacji sporządzonej przez pozwanego więc nie ma wątpliwości, iż to pozwany wyrządził szkodę. Natomiast koszty sprostowania aktów notarialnych poniosła powódka i to jej majątek został uszczuplony o kwotę 1145,28 zł.

Dlatego w ocenie Sądu powódka poniosła szkodę w wyżej wymienionej kwocie i jej powództwo zostało uwzględnione w tej części.

Powództwo zostało oddalone w części odnoszącej się do kwoty 171,21 zł będącej rekompensatą za koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zdaniem Sądu między stronami nie doszło do transakcji handlowej o której mowa w art. 4 pkt 1 cytowanej ustawy, więc kwota stanowiąca równowartość 40 euro powódce nie przysługuje.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 100 kpc

Powódka tytułem opłaty od pozwu uiściła kwotę 30 zł a mając na uwadze, że powództwo zostało oddalone tylko w niewielkiej części orzeczono obowiązek zwrotu wszystkich kosztów powódce od strony pozwanej.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: