Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 206/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-11-10

Sygn. akt V GC 206/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Szymborska

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

Z. P. NIP (...)

przeciwko

S. U. pesel (...)

o zapłatę 13 280,00 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego S. U. na rzecz powoda Z. P. kwotę 5 900,00 zł ( pięć tysięcy dziewięćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  ustalając że powód wygrał proces w 44,43% a pozwany w 55,57% tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę
1 902,05 zł.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 206/20

UZASADNIENIE

Powód Z. P. w pozwie skierowanym przeciwko S. U. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 13 280,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, w której określiły wysokość wynagrodzenia na łączną kwotę 30 000,00 zł netto. W trakcie wykonywania prac powód otrzymał tytułem zaliczki kwotę
31 000,00 zł. Powód dochodzi od pozwanego kwoty pozostałej do zapłaty po otrzymaniu zaliczki.

W dniu 28 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział Cywilny wydał został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc
o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany argumentował, że zgodnie z umową miał zapłacić powodowi kwotę 30 000,00 zł i zapłacił powodowi łącznie kwotę 31 000,00 zł.

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. sprawa została przekazana do Sądu rejonowego w Ostrołęce.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 20 czerwca 2016 r. strony zawarł umowę o roboty budowlane.
W pkt 2 tej umowy wynagrodzenie przysługujące wykonawcy ( powodowi ) zostało ustalone na kwotę 30 000,00 zł. Po zakończeniu robót powód wystawił fakturę na łączną kwotę 44 280,00 zł. Pozwany zakwestionował kwotę wskazaną w fakturze argumentując, że wypłacił powodowi łączną kwotę 31 000,00 zł będącą wynagrodzeniem za wykonanie robót określonych w umowie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: umowa o roboty budowlane k 11-12, faktury k 9, pisma pozwanego z dnia 04 stycznia 2017 r. k 13, okoliczności wskazanych przez strony w pozwie i sprzeciwie, których żadna ze stron nie zakwestionowała.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

W przedmiotowej sprawie sporna była kwota przysługująca powodowi z tytułu umowy o roboty budowlane.

Na podstawie art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy
i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W ocenie Sądu do prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy niezbędna jest właściwa interpretacja zawartej między stronami umowy.

W umowie o roboty budowlane strony ustaliły, że wykonawcy za wykonanie pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 000,00 zł. Zgodnie z pkt 14 umowy wszelkie zmiany uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

Zdaniem Sądu do wynagrodzenia wynikającego z zawartej między stronami umowy o roboty budowlane należnego powodowi powinna być doliczona kwota podatku, gdyż strony zawierając umowę nie mogą w niej pominąć należności podatkowych. Sąd uznał, że użyte w umowie określenie ,,do ręki” wskazuje tylko na bezpośredni sposób zapłacenia wynagrodzenia.

Bezspornym jest, że pozwany zapłacił powodowi łączna kwotę 31 000,00 zł. Strony nie podpisały, żadnego aneksu modyfikującego lub uzupełniającego treść zawartej umowy. Dlatego zdaniem Sądu powodowi przysługiwała pod pozwanego kwota 30 000,00 zł powiększona o należny podatek w kwocie 6 900,00 zł. Sąd nie znalazł żadnego uzasadnienia do powiększenia należnej powodowi kwoty ponad wynagrodzenie wynikające z zawartej między stronami umowy. Łącznie powodowi przysługiwała od pozwanego kwota 36 900,00 zł z której powód otrzymał już kwotę 31 000,00 zł.

Dlatego w ocenie Sądu uwzględniając wypłaconą przez pozwanego powodowi kwotę ( 31 000,00 zł ) żądanie powoda jest zasadne do kwoty 5 900,00 zł
( 36 900,00 zł - 31 000,00 zł = 5 900,00 zł ) więc w pozostałej części należało powództwo oddalić.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. zgodnie
z którym wobec częściowego uwzględnienia żądań powoda koszty zostały stosunkowo rozdzielone pomiędzy powoda i pozwanego Ponieważ powód wygrał proces
w 44,43% a pozwany w 55,57% to pozwany ma zapłacić powodowi kwotę 1 902,00 zł tytułem części poniesionych kosztów procesu.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: