Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1277/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2014-09-23

Sygnatura akt I C 1277/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2014 r.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Mikos-Bednarz

Protokolant:

sekr. sądowy Artur Matejkowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. w O.

sprawy z powództwa J. R. (1)

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda J. R. (1) kwotę 13.183,07 zł

( trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złotych siedem groszy ) wraz

z ustawowymi odsetkami od dnia (...). do dnia zapłaty ;

2.  co do kwoty 1.865,10 zł postępowanie umarza ,

3.  w pozostałej części powództwo oddala;

4.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda J. R. (1) kwotę 2.973,28 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu .

5.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w O.kwotę 306,26 zł tytułem zwrotu części wynagrodzenia biegłego tymczasowo pokrytego ze Skarbu Państwa.

SSR Małgorzata Mikos-Bednarz

Sygn. akt. I C 1277/13

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. powód J. R. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego – (...) S.A. w S., kwoty 16.048,17 zł z ustawowymi odsetkami od dnia (...)r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa prawnego.

Uzasadniając swoje żądanie powód wyjaśnił, iż w dniu 24 czerwca 2013 r. jadąc samochodem marki A. (...) drogą wojewódzką nr (...), ulicą (...) na terenie miasta O., wpadł w niezabezpieczoną wyrwę w jezdni, w wyniku czego doszło do uszkodzenia w jego pojeździe: lewej opony i felgi, wahaczy zawieszenia koła przedniego lewego, amortyzatora przedniego lewego oraz końcówki drążka kierowniczego. Powód podkreślił, iż z uwagi na to, że uszkodzone auto posiada stały napęd na cztery koła zmuszony był do wymiany wszystkich czterech opon. Powód wskazał, iż wyłącznie odpowiedzialne za skutki zdarzenia jest Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o., posiadające polisę ubezpieczeniową OC wystawioną przez pozwanego, które w dniu zdarzenia wykonywało roboty drogowe na owej drodze i nie zabezpieczyło należycie istniejącej tam wyrwy. Pozwana uznała swoją odpowiedzialność z tytułu powstałej szkody co do kwoty 414,23 zł tj. za uszkodzoną oponę przednią lewą, kwestionując fakt uszkodzenia pozostałych części auta w wyniku ww. zdarzenia oraz konieczność wymiany pozostałych trzech opon.

Pozwane (...) S.A. w S. w odpowiedzi na pozew wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. co do zasady, kwestionując tylko wysokość żądanej kwoty i zakres szkody. Pozwany w odpowiedzi na pozew podniósł, iż powód nie wykazał by pozostałe wskazywane przez niego uszkodzenia auta powstały w związku ze zdarzeniem drogowym . W ocenie pozwanego , powód nie wykazał również, by konieczna była wymiana wszystkich czterech opon w uszkodzonym pojeździe.

W piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2014 r. - złożonym w konsekwencji uznana zasadności ustaleń opinii biegłego- i następnie na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. powód ograniczył swoje roszczenie, wnosząc o zasądzenie na jego rzecz kwoty 14.183,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (...)r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powód – J. R. (1) jest właścicielem pojazdu marki A. (...) o nr rej. (...)BK.

( dowód: kopia umowy kupna auta z dnia 3 czerwca 2013 r. – k. 227)

W dniu 24 czerwca 2013 r. J. R. (1) jadąc swoim samochodem drogą wojewódzką nr (...) - ulicą (...) na terenie miasta O., wpadł w niezabezpieczoną wyrwę w jezdni. Odpowiedzialność za stan drogi, na której doszło do zdarzenia od dnia 11 czerwca 2013 r. spoczywała na Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w M., które przeprowadzało tam wówczas remontowe roboty drogowe.

( dowód: notatka urzędowa ze zdarzenia drogowego – k. 11, dokumentacja fotograficzna – k. 78, pismo wiceprezydenta miasta O. z dnia 27 czerwca 2013 r. – k. 13, opis zdarzenia do szkody komunikacyjnej – k. 28, umowa o roboty drogowe z dnia 13 maja 2013 r. – k. 134 - 145)

W wyniku zdarzenia w pojeździe powoda J. R. (1) doszło do uszkodzenia: lewej przedniej opony i felgi, wahaczy zawieszenia koła przedniego lewego, amortyzatora przedniego lewego. Pierwotnie prowadzący postępowanie likwidacyjne ubezpieczyciel (...) S.A. V. (...) w W. – uznając swoją odpowiedzialność za szkodę, co do zasady - ocenił koszt naprawy ww. uszkodzeń na kwotę 10.422,08 zł.

Następnie, po przekazaniu szkody do likwidacji przez (...) S.A. w S. ustalono, iż do naprawy kwalifikuje się jedynie opona przednia lewa, wyceniając koszt jej naprawy na kwotę 1.414,23 zł. Z uwagi na treść umowy ubezpieczenia przewidującej stosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł, przyznano J. R. (1) odszkodowanie w kwocie 414,23 zł. Ubezpieczyciel wskazał, iż jego zdaniem pozostałe uszkodzenia nie powstały w związku ze zdarzeniem z dnia 24 czerwca 2013 r., a ponadto uznał , że zbędna była wymiana wszystkich czterech opon w pojeździe powoda .

( dowód: notatka urzędowa ze zdarzenia drogowego – k. 11, wniosek o wypłatę odszkodowania – k. 12, pismo (...) S.A. V. (...) w W. z dnia 9 lipca 2013 r. – k. 14, wycena szkody P. M. (1) – k. 15 – 24, protokół szkody – k. 27, decyzja (...) S.A. w S. z dnia 11 października 2013 r. – k. 29 – 30, kosztorys – k. 42 – 43, polisa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – k. 44, umowa ubezpieczenia z dnia 28 września 2012 r. – k. 45 - 49, zeznania P. M. – k. 74, protokół rozpatrzenia rozliczeń – k. 147 – 149, kalkulacja kosztów naprawy – k. 174, analiza kosztów naprawy – k. 175, dokumentacja fotograficzna – k. 192 – 224, pismo Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w M. – k. 250, zeznania J. R. – k. 292)

Powód J. R. (1) dokonał naprawy uszkodzonego auta w warsztacie samochodowym A. K. (1). Podczas naprawy wymieniono także końcówkę drążka kierowniczego ( koszty naprawy tego elementu nie są objęte żądaniem pozwu ) . Koszt naprawy wyniósł łącznie 17.544,00 zł. W związku z tym, iż uszkodzony samochód posiadał stały napęd na cztery koła, wymieniono również wszystkie opony w aucie.

( dowód: zlecenia warsztatowe – k. 25, faktura VAT z dnia 26 lipca 2013 r. – k. 26, zeznania A. K. – k. 74, zeznania J. R. – k. 292)

Ubezpieczyciel wypłacił powodowi tylko kwotę 414,23 zł dlatego też pismem z dnia 15 października 2013 r. J. R. (1) wezwał ubezpieczyciela do zapłaty kwoty 16.048,17 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego auta. W odpowiedzi na wezwanie ubezpieczyciel podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie, odmawiając wypłaty żądanej kwoty.

( dowód: informacja o przyznanym odszkodowaniu k. 29 , wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania – k. 31 – 32, pismo ubezpieczyciela- k. 33 – 34)

W toku postępowania sądowego na wniosek powoda został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego – M. M..

Biegły w oparciu o analizę akt niniejszej sprawy potwierdził , że uszkodzenia pojazdu powoda marki A. (...), powstały w okolicznościach wskazanych w zgłoszeniu szkody. Biegły wskazał, iż uszkodzeniu uległy: wahacz poprzeczny dolny lewy, wahacz górny lewy tylny, wahacz górny lewy przedni, wahacz dolny lewy, goleń pneumatyczna tylna lewa oraz opona przednia lewa. Pomimo tego, iż uszkodzeniu uległa jedna opona auta biegły potwierdził stanowisko powoda , iż z uwagi na to, iż samochód powoda posiada napęd stały na wszystkie cztery koła konieczna jest wymiana wszystkich opon, by mógł on funkcjonować prawidłowo. Biegły zweryfikował zatem koszty naprawy uszkodzeń auta, uwzględniając koszt wymiany wszystkich opon, ustalił łączny koszt naprawy pojazdu na kwotę 14.598,30 zł.

( dowód: opinia biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego – k. 262 – 276)

Sąd zważył, co następuje:

Zakres i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC reguluje art. 822 i nast. k.c. Powołany przepis wskazuje, iż przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Powołana wyżej regulacja ustanawia zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest zakresem umowy jaką zawarł z odpowiedzialnym za szkodę (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2009 r., III CSK 300/08, LEX nr 584752).

Umowa ta określa zakres wypadków ubezpieczeniowych warunkujących automatyczne powstanie po stronie ubezpieczyciela odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego. Warto przy tym zauważyć, że do odszkodowania ubezpieczeniowego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej znajduje zastosowanie zasada pełnego odszkodowania. Oznacza to obowiązek ubezpieczyciela do zaspokojenia w ramach odszkodowania wszelkich kosztów jakie powstały w związku ze szkodą (por. uchwała SN z 18 maja 2004 r., III CZP 24/04, LEX nr 106617).

Odnosząc powyższe zważania do stanu faktycznego niniejszej sprawy, wskazać należy, iż okolicznością bezsporną jest wyłączna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w M. za skutki zdarzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. Z uwagi na łączącą w/w Przedsiębiorstwo z ubezpieczycielem (...) S.A. w S. umowę ubezpieczenia OC, to ubezpieczyciel odpowiada co do zasady za uszkodzenia pojazdu powoda powstałe w wyniku wjechania w niezabezpieczoną wyrwę w remontowanej nawierzchni jezdni. Umowa ubezpieczenia OC z dnia 28 września 2012 r. dotyczy bowiem odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu wyrządzone osobom trzecim w następstwie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, w tym szkód wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa.

W sprawie nie ma sporu co do zasady odpowiedzialności .

Spór w niniejszej sprawie sprowadzał się zatem do ustalenia zakresu szkody i jej wysokości, w tym do ustalenia zasadności wymiany wszystkich czterech opon w uszkodzonym samochodzie powoda J. R. (1).

W związku z koniecznością ustalenia powyższych okoliczności przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej został w toku postępowania na wniosek powoda dopuszczony dowód z opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, który wskazał szczegółowo uszkodzenia pojazdu, jakie powstały w wyniku zdarzenia z dnia 24 czerwca 2013 r. Biegły stwierdził, iż uszkodzeniu uległy takie części jak: wahacz poprzeczny dolny lewy, wahacz górny lewy tylny, wahacz górny lewy przedni, wahacz dolny lewy, goleń pneumatyczna tylna lewa oraz opona przednia lewa. Biegły szczegółowo przedstawił , precyzyjnie i z merytorycznym uzasadnieniem poczynił ustalenia w zakresie kosztów wymiany owych części auta wraz z kosztami tzw. robocizny.

Ponadto, biegły został zobowiązany przez Sąd do ustalenia, czy w związku ze zdarzeniem szkodzącym konieczna była wymiana wszystkich opon w uszkodzonym aucie. W opinii biegłego sądowego , rodzaj napędu zastosowany w aucie powoda tj. napęd quattro – stały napęd na cztery koła, wymaga do jego prawidłowego funkcjonowania, by wszystkie koła samochodu były takie same (miały równy poziom zużycia). Biegły szczegółowo wyjaśnił sposób działania zastosowanego w uszkodzonym samochodzie napędu wskazując, iż ma on wpływ na stabilizację toru jazdy i system antypoślizgowy auta, który w razie niewłaściwego ogumienia (różnic w zużyciu bieżnika każdej z opon) nie będzie działał prawidłowo. Fakt ten, biegły potwierdził również powołując fragment instrukcji obsługi samochodu A. (...) z zaleceniami producenta, dotyczącymi zasad doboru opon. Wobec tego, iż prędkość obrotowa wszystkich kół musi być taka sama biegły potwierdził, iż konieczna jest wymiana wszystkich czterech opon. Uwzględniając konieczność ich wymiany, biegły ustalił, iż łączny koszt naprawy pojazdu powoda J. R. (1) wynosił 14.598,30 zł.

Sąd całkowicie podzielił stanowisko zaprezentowane przez biegłego sądowego i przyjęty sposób ustaleń i wyliczeń. Biegły w sposób w pełni kompetentny i zdecydowany odpowiedział na tezy dowodowe, opinia jest profesjonalna i w pełni przydatna dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy .

W ocenie Sądu sporządzona opinia jest kompletna, nie zawiera sprzeczności a ustalenia i wyliczenia dokonane przez biegłego znajdują swoje uzasadnienie w stanie faktyczny . Należy zauważyć, iż dokonane przez biegłego ustalenia nie były kwestionowane w toku postępowania przez żadną ze stron, a zatem należały uznać, iż strony ustalenia te podzielają i akceptują.

Z uwagi na powyższe, Sąd przyjął ustaloną przez biegłego zweryfikowaną wysokość kosztów naprawy uszkodzeń w samochodzie powoda jako podstawę do rozstrzygnięcia . Sąd miał również na uwadze, iż odszkodowanie ma pełnić funkcje kompensacyjną w stosunku do zakresu szkody. Zatem by stwierdzić, iż pojazd powoda został przywrócony do stanu sprzed zaistnienia szkody, konieczna jest również wymiana całego kompletu opon. W przeciwnym razie powód nie mógłby w pełni korzystać z możliwości napędu Q., jaki posiada jego samochód - co stałoby w sprzeczności z zasadą pełnego odszkodowania.

Ponadto wskazać należy, iż Sąd uwzględnił zeznania świadków P. M. (1) i A. K. (1), którzy wskazali jakie części pojazdu powoda zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia oraz które z nich zostały wymienione w ramach zleconej świadkowi A. K. (1) naprawy. Zeznania te korelowały z zeznania powoda J. R. (1), które Sąd również uznał za wiarygodne i logiczne.

Uwzględniając dokonane w sprawie ustalenia, Sąd zasądził na rzecz powoda J. R. (1) od pozwanego (...) S.A. w S. kwotę 13.183,07 zł z tytułu odpowiedzialności za szkodę, uwzględniając żądanie powoda. Zasądzona kwota co do zasady pokrywa się z żądaniem powoda zmodyfikowanym po otrzymaniu opinii biegłego pismem z dnia 29.07.2014r. ( k. 281-282 ) , gdzie powód ograniczył żądanie do kwoty 14.183,07 zł ( tj. 14.598,30 zł – kwota ustalona w opinii biegłego pomniejszona o 414,23 zł , która powód otrzymał od ubezpieczyciela , co daje 14.184,07 zł z błędem rachunkowy powoda o 1 zł ).

W swoim zmodyfikowanym żądaniu powód uwzględnił kwotę 414,23 zł, stanowiącą bezsporną część odszkodowania, która została mu przyznana przez pozwanego ubezpieczyciela.

Żądaną kwotę odszkodowania należało pomniejszyć także o kwotę franszyzy redukcyjnej tj. 1.000,00 zł. Zasadność obniżenia odszkodowania w tym zakresie znajduje swoją podstawę w treści umowy ubezpieczenia, jaką Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w M. zawarło z pozwanym ubezpieczycielem. W związku z tym zapisem należne odszkodowanie musi zostać każdorazowo pomniejszone o wskazaną w umowie na k. 49 kwotę 1.000,00 zł jako franszyza redukcyjna w przypadku każdej szkody w mieniu .

Mając na uwadze fakt, iż pozwany nie wypłacił powodowi pełnego odszkodowania za uszkodzenia w jego pojeździe w przepisanym w art. 817 k.c. terminie, Sąd zasądził na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. na rzecz powoda J. R. (1) od pozwanego ubezpieczyciela odsetki ustawowe od zasądzonej w pkt 1 sentencji wyroku kwoty, liczone od dnia (...) r. do dnia zapłaty. Wprawdzie zgodnie z art. 817 §1 KC ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni , licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku , a zawiadomienie o wypadku i wniosek o wypłatę odszkodowania powód złożył już 26.06.2013r. i mógłby domagać się odsetek od dnia (...). Ale sąd w zakresie daty żądania odsetkowego nie mógł wyjść ponad żądanie i zasadził odsetki zgodnie z żądaniem pozwu od dnia (...)., ( powód 30 dniowy termin liczył od dnia wezwania do zapłaty k. 31-32) .

Z uwagi na ograniczenie w toku postępowania powództwa przez J. R. (3) Sąd umorzył postępowanie, co do kwoty 1.865,10 zł, zgodnie z art. 355 § k.p.c. , o czym orzeczono w pkt.2 .

W pkt. 3 oddalono powództwo w pozostałej części. Oddalona część powództwa to kwota 1000,00 zł tj. kwota franszyzy redukcyjnej o którą należało pomniejszyć odszkodowanie z uwagi na treść umowy ubezpieczeniowej.

Uwzględniając orzeczenie merytoryczne, o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 w zw. z art. 100 k.p.c. z uwagi na fakt, iż powód wygrał sprawę w ok. 82%. Na podstawie powołanych przepisów Sąd stosunkowo rozdzielił poniesione przez strony koszty postępowania, zasądzając na rzecz powoda J. R. (1) od pozwanego (...) S.A. w S. kwotę 2.973,28 zł z tytułu ich zwrotu.

Ustalając wysokość poniesionych przez strony kosztów postępowania Sąd uwzględnił uiszczoną opłatę od pozwu, zaliczkę uiszczoną przez powoda na poczet sporządzenia opinii przez biegłego oraz koszty zastępstwa prawnego stron wraz z uiszczoną opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa.

Strona pozwana jako strona przegrywająca powinna również ponieść koszty sądowe w zakresie wydatków poniesionych w toku procesu tymczasowo przez Skarb Państwa, tj. w zakresie kwoty 306,26 zł tytułem części przyznanego biegłemu wynagrodzenia. Dlatego też, na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 k.p.c., Sąd orzekł jak w punkcie 5. sentencji wyroku.

SSR Małgorzata Mikos – Bednarz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Artur Matejkowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Mikos-Bednarz
Data wytworzenia informacji: