Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 132/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2015-08-13

Sygnatura akt I C 132/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Domian

Protokolant:

St. sekr. sądowy Aneta Szymborska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2015 r. w O.

sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w T.

przeciwko C. S. (1)

o zapłatę

orzeka:

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 5000 zł;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda (...) Sp. z o. o. w T. na rzecz pozwanej C. S. (1) kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IC 132/15

UZASADNIENIE

W dniu 5.06.2014 r. (...) Sp. z o.o. w K. wniosła pozew o zasądzenie od C. S. (1) kwoty 7 455,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26.04.2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 27.06.2013 r. sprzedała pozwanej towar wskazany na fakturze VAT nr (...). W dniu 25.04.2014 r. pozwana wpłaciła na poczet wskazanej faktury kwotę 5000 zł, którą powódka zaliczyła na poczet odsetek i w części roszczenia głównego – zatem pozostała do zapłaty kwota objęta pozwem. Wskazana zaległość nie została uregulowana przez pozwaną do chwili wniesienia pozwu.

W dniu 14.01.2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Oświadczyła, że nigdy nie łączyła jej z powodem żadna umowa; nie składała zamówienia na zakup towarów objętych fakturą VAT; nie odebrała od powoda towarów wymienionych w fakturze nr (...); nie uiściła jakiejkolwiek kwoty na poczet wskazanej faktury. Ponadto pozwana podniosła, że pod adresem wskazanym na fakturze nie mieszkała w dacie jej wystawienia, gdyż od 2002 r. mieszka w miejscowości G.. Pod wskazanym adresem mieszka natomiast jej syn A. S..

Na rozprawie w dniu 19.05.2015 r. pełnomocnik powoda cofnął powództwo w zakresie kwoty 5000 zł ze zrzeczeniem się roszczenia w tej części - z uwagi na zapłatę tej kwoty na poczet roszczenia pozwu w dniu 2.07.2014 r. Podtrzymał powództwo w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 2455,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26.04.2014 r. (k. 40)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

- na podstawie twierdzeń stron, w zakresie w jakim były bezsporne; powołanych dowodów i niekwestionowanych dokumentów –

W dniu 27.06.2013 r. (...) Sp. z o. o. w K. wystawiła fakturę VAT (...) na nazwisko C. S. (1) na kwotę 11.300 zł z terminem płatności w dniu 11.07.2013 r. Na fakturze jako jej odbiorca podpisał się A. S., który faktycznie stawił się w sklepie spółki, zamówił i odebrał wskazanej w fakturze towary i polecił wystawienie faktury na nazwisko C. S. (1), wskazując adres ul. (...) w O..

( dowód: faktura VAT (...) z dnia (...) r. k. 5 -6, zeznania M. J. Ż. k. 49, zeznania M. Z. k. 41, 50)

W dniu 25.04.2014 r. oraz 2.07.2014 r. (...) Sp. z o.o. otrzymał zapłatę w wysokości po 5.000 zł tytułem należności wynikającej z faktury VAT (...). ( dowód: zeznania M. Z. k. 41, 50)

C. S. (1) od 2002 r. mieszka w miejscowości G., gdzie od 26.07.2010 r. jest zameldowana na pobyt czasowy. ( dowód: zeznania C. S. k. 41, 51, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy k. 30)

W domu położonym pod adresem (...) w O., M. Ż. – dekarz - wykonał pokrycie dachu na zlecenie A. S., który wypłacił mu z tego tytułu wynagrodzenie. ( dowód: zeznania M. Ż. k. 49)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo jest bezzasadne.

Pozwana konsekwentnie od początku postępowania kwestionowała zasadność skierowanego przeciwko niej roszczenia. Twierdziła, że nigdy nie kupiła żadnych towarów u powoda, nie otrzymała nigdy załączonej do pozwu faktury VAT, ani też nie była wzywana do zapłaty. Ponadto podniosła, że nigdy nie mieszkała pod adresem ul. (...) w O., gdyż mieszka w miejscowości G.. Zaprzeczyła również twierdzeniom powoda, jakoby wpłaciła 10 000 zł na poczet należności z faktury wskazanej w pozwie faktury.

Zgodnie z art. 6 k.c. powód był zobowiązany udowodnić fakty, z których wywodził skutki prawne. W realiach niniejszej sprawy powinien więc udowodnić, że zawarł z powódką umowę, która była podstawą wystawienia faktury nr (...).

W ocenie Sądu w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie sposób jednak ustalić, że C. S. (1) zawarła z powódką umowę kupna-sprzedaży materiałów wskazanych w przedmiotowej fakturze.

Należy na wstępie podkreślić, że umieszczenie imienia i nazwiska pozwanej w rubryce „nabywca” na fakturze VAT nie dowodzi, że pozwana zawarła umowę z powódką.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka M. Ż., z których wynika, że pod adresem wskazanym w fakturze, tj. (...) w O., prowadził prace budowlane na zlecenie syna pozwanej A. S., który wypłacił mu wynagrodzenie. M. Ż. zeznał ponadto, że był świadkiem wybierania przez A. S. towaru w sklepie powódki i polecenia M. Z. (2) przez A. S., aby faktura wystawiona została na C. S. (1). Zeznania świadka są zgodne z zeznaniami zeznającego w charakterze strony M. Z. (2), ale nie stanowią dowodu, że spółka zawarła umowę z pozwaną. M. Z. (2) zeznał jednoznacznie, że A. S. nie okazał pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz C. S. (1); nie był proszony o okazanie takiego pełnomocnictwa

Również fakt zapłaty przez nieustaloną osobę częściowo należności z przedmiotowej faktury nie dowodzi – choćby pośrednio – że pozwana była stroną umowy.

Powód nie udowodnił także, że przed dniem wydania materiałów A. S. – rzekomo na zlecenie pozwanej - łączyły go z pozwaną jakiekolwiek inne stosunki zobowiązaniowe. Nie można zatem dać wiary jego twierdzeniom, że strony pozostawały od lat w tego typu relacjach i działał w zaufaniu do pozwanej.

Z tych wszystkich względów Sąd uznał powództwo za bezzasadne i orzekł jak w pkt 2. W pkt 1. Sąd orzekł na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzając od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wraz z opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa.

/-/ A. D.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Suchcicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Domian
Data wytworzenia informacji: