Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 359/10 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2010-12-06

Sygn. akt I C 359/10

UZASADNIENIE

Powód M. J. w pozwie wniesionym do tut. Sądu domagał się zasądzenia od pozwanego Banku (...) S.A. w W. kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 08.06.2009 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 09.05.2009 r. zmarł jego ojciec F. J. na skutek zatrucia go nieznaną substancją przez nieznanych sprawców. Powód wskazywał, że jego zmarły ojciec w związku z posiadaniem E. w pozwanym Banku (...) S.A. objęty była ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i na tej podstawie przysługuje mu odszkodowanie za śmierć ojca.

Pozwany Bank (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Pozwany potwierdził, że F. J. jako klient pozwanego banku był objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie poważnych urazów posiadaczy rachunków, jednakże bank występował w roli ubezpieczającego nie zaś ubezpieczyciela, którym było Towarzystwo (...) S.A. w W.. Pozwany nie posiada prawa ingerowania w jakiekolwiek rozstrzygnięcia ubezpieczyciela w ramach postępowania likwidacyjnego. W tej sytuacji pozwany nie jest legitymowany biernie.

Sąd ustalił, co następuje:

F. J. w związku z zawarciem umowy rachunku bankowego E. w Banku (...) S.A. w W. zawarł umowę ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie poważnych urazów dla posiadacza rachunku E. w Banku (...) S.A. (bezsporne).

M. J. w związku ze śmiercią ojca F. J. w dniu 09.05.2009 r. wystąpił do Towarzystwa (...) S.A. w K. o zapłatę odszkodowania. W dniu 09.07.2009 r. towarzystwo ubezpieczeń odmówiło mu wypłaty odszkodowania (pismo k.7).

Sąd zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powód domagał się od pozwanego zapłaty odszkodowania za szkodę spowodowaną śmiercią jego ojca F. J.. Powoływał się przy tym na fakt zawarcia przez ojca w ramach umowy rachunku bankowego umowy ubezpieczenia obejmującej następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 i 2 kc przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone w umowie świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

W myśl art.808 § 1 i 3 kc umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej. Jeżeli nie umówiono się inaczej osobie trzeciej przysługuje bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie lub świadczenie należne z tytułu tej umowy.

W niniejszej sprawie ubezpieczycielem F. J. było Towarzystwo (...) S.A. w K., z kolei ubezpieczającym był Bank (...) S.A. w W.. Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej polega na tym, że ubezpieczający opłaca składki ubezpieczeniowe, a osoba trzecia jest uprawniona do świadczeń ubezpieczyciela. Wskazać należy, iż w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia, ubezpieczony jest uprawniony do świadczeń wyłącznie od ubezpieczyciela nie zaś od ubezpieczającego. To na zakładzie ubezpieczeń spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania w przypadku zajścia takiego wypadku. Działalność ubezpieczającego ogranicza się wyłącznie do opłacenia składki za osobę trzecią (ubezpieczonego podlegającego ochronie ubezpieczeniowej.

Nie ma wątpliwości co do tego, iż w niniejszej sprawie pozwany Bank (...) S.A. w W. nie jest ubezpieczycielem i nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej. W tej sytuacji nie jest on podmiotem odpowiadającym w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego – okoliczności wymienionej w umowie ubezpieczenia rodzącej obowiązek wypłaty świadczenia na rzecz ubezpieczonego. W niniejszym procesie pozwany Bank (...) S.A. w W. nie posiada zatem legitymacji biernej. Mając powyższe na względzie powództwo przeciwko niemu wytoczone musiało zostać oddalone.

O kosztach procesu rozstrzygnięto w oparciu o art. 98 kpc i ustanowioną w nim zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, a także mając na uwadze treść §6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). Powód przegrał niniejszy proces w całości, co uzasadniało jego obciążenie obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów procesu poniesionych przez pozwanego w niniejszym procesie. Koszty te stanowiło wynagrodzenie fachowego pełnomocnika, który pozwanego reprezentował –1.217,00 zł

SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego – bez pouczenia

06.12.2010 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kołowszyc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Data wytworzenia informacji: