Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 432/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2013-08-20

Sygn. akt III U 432/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Piotr Witkowski

Protokolant:

sekr. sądowy Beata Dzienis

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2013r. w Suwałkach

sprawy S. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o świadczenie przedemerytalne

w związku z odwołaniem S. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 7 maja 2013 r. znak (...)

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 7.05.2013r. odmówił S. W. prawa do świadczenia przedemerytalnego.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 z póź. zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 60 lat życia w przypadku mężczyzn oraz posiada okres uprawiający do emerytury co najmniej 35 lat.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 5 wskazanej ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 40 lat dla mężczyzn.

Zgodnie natomiast z art. 3 tej ustawy, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w art. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1)  nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

2)  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3)  złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 – miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak natomiast wynika z dokumentacji S. W. do dnia rozwiązania umowy o pracę udowodnił łącznie 34 lata 9 miesięcy i 11 dni okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających (rolnictwo). Ze świadectwa pracy z ostatnim pracodawcą wynika też, że umowa o pracę nie została rozwiązana z przyczyn ekonomicznych.

Brak jest więc dla S. W. prawa do świadczenia przedemerytalnego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2, ponieważ do dnia rozwiązania stosunku pracy nie ukończył 60 lat życia oraz stosunek pracy nie został rozwiązany z przyczyn ekonomicznych ani nie udowodnił wymaganych 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających.

Brak jest też prawa do świadczenia przedemerytalnego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5, ponieważ do dnia rozwiązania stosunku pracy S. W. nie udowodnił wymaganych 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz uzupełniających, a stosunek pracy nie został rozwiązany z przyczyn ekonomicznych.

Zgodnie z art. 3 S. W. nie przedłożył również zaświadczenia z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, w czasie którego nie odmówił on przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W odwołaniu od tej decyzji S. W. uważał, że przysługuje mu prawo do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ ukończył 55 lat życia, a w wieku 60 lat to przejdzie na emeryturę z racji posiadania pracy w szczególnych warunkach. Jest natomiast cały czas zarejestrowany w Urzędzie Pracy i nigdy nie odmówił propozycji pracy, gdyż takiej nie było, bo jest po znajomości albo na staż bądź grupę chorobową. Zatrudnienie jest tylko na „czarno”.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie uzasadniając jak w zaskarżonej decyzji i przytaczając prawie całą treść art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Sąd Okręgowy w Suwałkach ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Artykuł 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych brzmi następująco ust. 1 prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1)do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 1)), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 2)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4)zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5)do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6)do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z poźn. zm. 3)), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS".

Odwołujący się urodzony jest (...)a ostatni stosunek pracy ustał mu 23.11.2010r. Świadczenia przedemerytalnego otrzymać więc nie może. Ma bowiem ukończone tylko 55 lat, a wedle przytoczonego wyżej art. 2 ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4 aby ubezpieczony mógł otrzymywać świadczenie przedemerytalne przy spełnieniu innych warunków, musi mieć ukończone co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn. Wedle natomiast pkt 5 i 6 tego ust. 1 art. 2 jeżeli nie ma ukończonych 60 lat musi mieć okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 40 lat albo 39 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności. Odwołujący się tymczasem ma okres uprawniający do emerytury w wysokości 34 lat, 9 miesięcy i 11 dni i jak z czystego rachunku wynika na dzień wydania decyzji nie mógł osiągnąć 40 – letniego okresu uprawniającego do otrzymania emerytury (od 16 roku życia 40 lat to wiek 56 lat, a ma wiek 55 lat), zaś do dnia 31 grudnia 2009r. czyli roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy 39 – letniego okresu uprawniającego do otrzymania emerytury (najwyżej byłby to okres 35 lat). Okoliczności natomiast tego, że wcześniej pracował w szczególnych warunkach i nie może otrzymać obecnie pracy nie są warunkami do otrzymania świadczenia przedemerytalnego.

Mając zatem to na uwadze Sąd Okręgowy, na mocy art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie.

PW/bd

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Sklizmunt
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Witkowski
Data wytworzenia informacji: