Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 252/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nidzicy z 2017-10-17

Sygn. Akt ICo 252/17

POSTANOWIENIE

Dnia 17 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodnicząca SSR Katarzyna Cygan

w dniu 17 października 2017 r.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie ze skargi dłużnika L. K.

z udziałem wierzyciela G. K.

na czynność Komornika Sądowego B. Ciecierskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie Km (...)– polegającej na zawiadomieniu dłużnika o terminie czynności

postanawia:

skargę odrzucić.

/K. C./

UZASADNIENIE

Pan L. K. – jako dłużnik w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego w sprawie KM (...), złożył skargę na czynności Komornika z dnia 13 czerwca 2017 r. podnosząc także zarzuty o nieprawidłowym sporządzeniu dokumentu z tego dnia, oraz o błędnym orzeczeniu sądowym polegającym na podziale majątku na podstawie którego prowadzona jest egzekucja.

Komornik w odpowiedzi na skargę wskazał, że nie jest w stanie się do niej ustosunkować z uwagi na brak konkretnych zarzutów. Wskazał, że pismo z dnia 13 czerwca 2017 r. zostało sporządzone prawidłowo.

Sąd zważył co następuje

Po uzupełnieniu braków formalnych skargi, poprzez złożenie odpisów, oraz braków stanowiska Komornika, Sąd niezasadnie wezwał skarżącego do złożenia opłaty od skargi pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie to było niezasadne, bowiem od pisma podlegającego odrzuceniu w myśl jego treści, nie pobiera się opłaty ( art. 126 2 par 2 kpc). Powody, dla których Sąd uznał, że skarga podlega odrzuceniu zostaną wskazane w dalszej części niniejszego uzasadnienia. W tym miejscu wyjaśnić należy, że stanowisko Sądu wzywającego do opłaty było niezasadne. Dlatego bezczynność dłużnika na owe wezwanie należało uznać za prawidłową i skardze nadać bieg, poprzez jej ocenę pod kątem dopuszczalności i zasadności.

Sąd oceniając treść skargi, po uzupełnieniu braków i stanowiska dłużnika uznał, że podlega ona odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

Po pierwsze skarga dotyczy czynności z dnia 13 czerwca 2017 r. Jest to czynność komornika polegająca na zawiadomieniu dłużnika o dokonaniu czynności jaką miały być oględziny nieruchomości, niezbędne do przeprowadzenia dalszej egzekucji to jest opisu i oszacowania.

Skarga na czynności Komornika służy zbadaniu zasadności podejmowanych przez Komornika czynności, czy też jego zaniechań. Kontroli tej dokonuje Sąd na wyraźny sygnał uczestników postępowania egzekucyjnego, badając dodatkowo z urzędu czy postępowanie przebiega zgodnie z prawem, w tym prawami uczestniczących w nim osób.

Ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, szeroko znowelizowano przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w tym w szczególności regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. Wśród istotnych zmian duże miejsce zajmują nowe rozwiązania przyjęte w zakresie skargi na czynność komornika sądowego.

W ramach powyższej nowelizacji ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w kodeksu postępowania cywilnego regulacji ogólnych o skardze na czynności komornika sądowego wskazanego wprost, katalogu czynności, które nie podlegają zaskarżeniu. Według nowej treści art. 767 § 1 1 pkt 2 kpc, skarga nie przysługuje: na zawiadomienie o terminie czynności.

Powyższe wskazuje na tożsamą czynność, jaką zaskarżył dłużnik. W konsekwencji powyższej regulacji złożenie skargi na powyższą czynność komornika jest niedopuszczalne, zatem skarga taka zostaje odrzucona na podstawie art. 767 3 § 1 kpc.

Podkreślić należy, że zmiany te obowiązują od dnia 8 września 2016 r. Zgodnie z art. 21 ustawy zmieniającej, powołanej wyżej, przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3 ( czyli min. obowiązujący aktualnie przepis art. 767 § 1 1 pkt 2), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Problem interpretacyjny tkwi w ustaleniu co oznacza „postępowanie wszczęte po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy” .

W przypadku skargi na czynności komornika, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, postępowanie to może dotyczyć całej egzekucji. Zatem kluczową będzie data wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W niniejszej sprawie będzie to rok 2008, wykluczający zastosowanie przedmiotowego przepisu.

Z drugiej strony możliwa jest wykładnia prowadząca do uznania, że postepowaniem wszczętym po dniu wejścia w życie tej ustawy jest postępowanie incydentalne, jakim jest postępowanie przed Sądem wywołane skargą na czynności komornika. Wówczas powyższa regulacja powodowałaby odrzucenie skargi w myśl wyżej wskazanej argumentacji prawnej i faktycznej.

Nawet jednak kwestionując powyższe i uznając że należy stosować przepisy sprzed zmiany, skarga dłużnika w przedmiotowej sprawie również podlegałaby odrzuceniu.

Otóż przed powołaną zmianą tylko wyjątkowo przepisy kpc wyłączały wprost możliwość zaskarżenia czynności komornika. Wskazania wprost w ustawie kiedy skarga nie przysługiwała, uzupełniane były poprzez te sytuacje w których skarga była niedopuszczalna z uwagi na zaskarżenie czynności komornika innym środkiem prawnym, a także gdy charakter czynności Komornika sprawiał, że jej zaskarżenie jest bezcelowe- jaklo niezapewniające skarżącemu ochrony prawnej /Por.F. Zedler, Dopuszczalność skargi na czynności komornika, Pal. Nr 12/1987, s. 11; A. Różalska, op. cit., s. 25; H. Pietrzykowski, Skarga na czynności komornika po zmianach przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w latach 2004–2015, PPC Nr 3/2016, s. 482/

Mając to na uwadze należy wyjaśnić co następuje.

Uznając nawet odmiennie niż na wstępie nieniniejszego uzasadnienia, że przepis art. 767 1 par 1 pkt 2 nie ma zastosowania i stosując przepisy przed wejściem życie ustawy, należy uznać, że samo zawiadomienie o terminie oględzin nieruchomości nie podlega zaskarżeniu skargą, bowiem czynność ta nie rodzi ostatecznych i negatywnych skutków dla skarżącego.

Z całą pewnością dłużnik także w swojej konkretnej sytuacji takich konsekwencji nie wykazał.

Zawiadomienie o terminie planowanej czynności w tym przypadku oględzinach ma zapewnić uczestnikom postępowania zagwarantowane w przepisach prawo udziału przy czynnościach podejmowanych przez komornika. To na skutek dalej podjętych po zawiadomieniu i oględzinach nieruchomości czynności może dojść do sytuacji gdzie niezbędna może się okazać ochrona skarżącego.

Poza tym wbrew zarzutom skarżącego nie dopatrzono się nieprawidłowości samego pisma zawiadamiającego z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wobec powyższego skarga ta jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na mocy art. 767 3 kpc.

Sąd nie znalazł także podstaw do wydania komornikowi zarządzenia nadzorczego w trybie art. 759 par 2 kpc.

Na chwilę obecną orzeczenie które kwestionuje dłużnik, to jest postanowienie o podziale majątku, jest prawomocne i nie zostało wzruszone. Sąd zatem, tak jak i wszyscy uczestnicy obrotu prawnego są nim związani. Sąd nie kwestionuje, że dłużnik złożył zawiadomienie do Prokuratury, która prowadzi w tej kwestii postepowanie, choć brak na to dokumentów w aktach sprawy. Niemniej jednak dopóki trwa prawomocność rozstrzygnięcia Sąd jak i komornik nie może podejmować działań sprzecznych z ostatecznym rozstrzygnięciem Sądu.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

Z..

1.  O..

2.  D.. Dłużnikowi z pouczeniem o zaz. oraz odpisem stanowiska komornika

3.  D.. Komornikowi, oraz wierzycielce z odpisem skargi oraz stanowiskiem komornika

Za 7 dni , (...).10.2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Szczepkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nidzicy
Data wytworzenia informacji: