Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 214/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Nidzicy z 2016-10-04

Sygn. akt: I C 214/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nidzicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Elżbieta Gembicka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Soboń-Kuklińska

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Nidzicy

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 36.063, 60 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

II.  w części ograniczonego powództwa postępowanie umarza,

III.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 4.688,85 zł (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Nidzicy kwotę 682,15 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa złote i piętnaście groszy) tytułem kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa

Sygn. akt I C 214/15

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 37.162,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lutego (...). do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Wskazał, iż łączyła go z pozwanym umowa odpowiedzialności cywilnej rolników. Dodał, iż przed zawarciem umowy, osoba działająca w imieniu pozwanego dokonała oględzin ubezpieczanego obiektu. Zatem jego stan techniczny był znany pozwanemu, który nie wnosił do niego zastrzeżeń i przyjął od powoda pełną składkę ubezpieczeniową. W wyniku huraganu, który miał miejsce w dniu 11 stycznia 2015 roku, uszkodzeniu uległ dach obory. Niezwłocznie po powstaniu szkody powód zgłosił ją pozwanemu w celu uzyskania wypłaty odszkodowania. Po dokonanych oględzinach przez biegłego rzeczoznawcę z ramienia pozwanego, powód otrzymał informację, że wysokość powstałej szkody została oszacowana na kwotę 42.265 zł. Pozwany jednak odmówił przyjęcia odpowiedzialności za skutki zdarzania, a tym samym wypłaty odszkodowania, twierdząc, że charakter uszkodzeń dachu wskazuje, że nie powstały one wskutek działania huraganu, lecz mają związek z wadą materiałową pokrycia dachowego oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych (temperatury).

Powód zwrócił się do pozwanego o ponowne rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania zgodnie z wyliczeniem rzeczoznawcy. W związku z tym wystąpił do Sądu Rejonowego w (...)Wydziału Cywilnego w N. z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Z pisemnej opinii biegłego wynika, że przyczyną uszkodzenia pokrycia dachowego obory była wichura-porywy wiatru, które spowodowały uszkodzenia wadliwie wykonanego mocowania płyt i ich poderwania. Koszt wymiany pokrycia biegły wycenił na kwotę 37.162,05 zł.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu.

Zakwestionował, że do przedmiotowej szkody doszło w wyniku huraganu w dniu 11 stycznia 2015 r. W ocenie pozwanego do szkody doszło w wyniku naturalnego zużycia się materiałów pokrycia dachowego oraz błędów w jego mocowaniu. Uszkodzeniu uległ bowiem dach składający się z płyt onduline na całej jego powierzchni. Charakter uszkodzeń w postaci licznych odkształceń i wygięć świadczy natomiast o tym, że powstały one jeszcze przed dniem 11 stycznia 2015 r. Uszkodzenia takie nie mogły powstać na skutek działania krótkotrwałego jakim są podmuchy wiatru. Nadto okoliczność związku uszkodzenia dachu wyłącznie z nieprawidłowościami w samym jego pokryciu, wynika także z tego, że pokrycie to zapadło się pomiędzy łatami i wyprostowało się na falach. Pokrycie było nieprawidłowo zamontowane. Pozwany podniósł, że okoliczność nieprawidłowego montażu pokrycia dachowego w budynku powoda została także potwierdzona w opinii biegłego sporządzonej w postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowodu. Pozwany zakwestionował opinię biegłego w zakresie wskazania przyczyn powstania uszkodzeń, porywistego wiatru.

W dniu 6 lipca 2016 r. powód rozszerzył powództwo o kwotę 3.651,59 zł i wniósł o zasądzenie od pozwanego 40.813,64 zł. Natomiast ostatecznie je zmodyfikował w dniu 11 lipca 2016 r. i wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 36.063,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lutego 2015 roku do dnia zapłaty. Modyfikacja ta wynikła z faktu, że powód nie poniósł kosztów utylizacji płyt bitumicznych w pełnej wysokości wyliczonej przez biegłego (5.045,91 zł), a tylko w niewielkiej części w wysokości 295,87 zł, stąd obliczoną wysokość szkody należało pomniejszyć o kwotę 4.750,04 zł. W tym zakresie powód cofnął powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia na rozprawie w dniu 4 października 2016 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 grudnia 2014 roku pomiędzy A. S. a Towarzystwem (...) S.A. w W. została zawarta umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od odpowiedzialności cywilnej nr (...) na okres od dnia 21.12.2014 roku do 20.12.2015 roku. Jako miejsce ubezpieczenia wskazano gospodarstwo rolne pod adresem P. (...), (...)-(...) J.. Obejmowało ono swoim zakresem m.in. ubezpieczenie od ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego. Sumy ubezpieczenia dwóch obór zostały określone na kwoty 494.420 zł i 94.400 zł.

W dniu 11 stycznia 2015 roku w ubezpieczonej oborze wolno-stanowiskowej na skutek huraganowego wiatru zostało uszkodzone pokrycie dachowe w postaci bitumicznych płyt falistych typu G.. Stan techniczny budynku z uwagi na zniszczone pokrycie dachowe był zły i wymagał pilnej wymiany pokrycia w celu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego.

Powód po zaistniałym zdarzeniu mailowo zgłosił szkodę u pozwanego. Po dokonanych oględzinach rzeczoznawca pozwanego dokonał wyceny powstałej szkody, którą określił na kwotę 42.265 zł.

Pismem z dnia 10 lutego 2015 r. pozwany poinformował powoda, że po rozpatrzeniu roszczeń zgłoszonych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych odmawia przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania. Pozwany wskazał, że charakter uszkodzeń wskazuje jednoznacznie, że nie powstały one wskutek działania krótkotrwałego, tj. huraganu. Wszystkie uszkodzenia mają związek jedynie z wadą materiałową pokrycia dachu onduline. Potwierdza to fakt, że pokrycie zapadło się pomiędzy łatami oraz wyprostowało na falach. Materiał ten wskutek długotrwałego działania promieni słonecznych nagrzewał się, co spowodowało jego stopniowe odkształcenie. Dlatego materiał uległ poluzowaniu, a w konsekwencji gwoździe mocujące porobiły dziury w płytach w miejscach mocowań. Ponadto pozwany wyjaśnił, że prawidłowo zamocowane płyty onduline są odporne na działanie silnych wiatrów.

W dniu 16 lutego 2015 r. powód zwrócił się do powoda o ponowne rozpatrzenie sprawy i wypłacenie mu odszkodowania. W piśmie podkreślił, że powstanie faktycznych okoliczności uszkodzenia dachu potwierdzić może naoczny świadek P. P. (2), który w czasie huraganu w nocy był wewnątrz obory i widział, jak huragan zerwał część płyt z dachu a pozostałą uszkodził.

Na zalecenie powoda rzeczoznawca budowlany K. G. opracował opinię techniczną dotyczącą wyceny kosztorysowej robót budowalnych niezbędnych do wykonywania w celu przywrócenia budynku obory wolno-stanowiskowej dla krów w P. (...) 14 do pełnej zdolności technicznej i eksploatacyjnej. Biegły w opracowanej opinii stwierdził, analizując rozkład i charakter powstałych skutków zniszczenia pokrycia dachowego, że miał na nie wpływ duży huraganowy wiatr, który przechodząc przez budynek tak go niefortunnie okrążył, że wytworzył duże podciśnienie na połaci dachowej budynku-ssanie wiatru. Ssanie wiatru zaś spowodowało poderwanie całego pokrycia dachowego a miejscowo także wyrwanie pojedynczych płyt. Powstałe zaś drgania dynamiczne przy ogromnym podciśnieniu wiatru spowodowały poluzowanie i częściowe wyrwanie łączników mocujących pokrycie do płatwi drewnianych konstrukcji. W wyniku tego zdarzenia dach nie nadaje się do użytkowania i wymaga wymiany całości pokrycia. Biegły wycenił koszt wymiany na kwotę 55.701,13 zł.

Postanowieniem z dnia 6 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w (...) Wydział Cywilny z siedzibą w N. w sprawie z wniosku A. S. o zabezpieczenie dowodu sygn. akt (...), uwzględnił wniosek i dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia przyczyny uszkodzenia pokrycia dachu obory w nocy 11 stycznia 2015 r. oraz wysokości powstałej szkody.

Biegły sądowy J. J. w sporządzonej opinii stwierdził, że montaż płyt bitumicznych na pokryciu dachowym obory został wykonany w sposób wadliwy, nie zgodny z instrukcją montażu producenta. Wadliwość ta dotyczy mocowania płyt do konstrukcji dachu, bowiem winny być one mocowane w każdym grzbiecie fali, a są w co drugiej i trzeciej.

Biegły stwierdził, że bezpośrednią przyczyną uszkodzenia pokrycia dachowego była wichura – porywy wiatru, które spowodowały uszkodzenie wadliwie wykonanego mocowania płyt i ich poderwanie. Całość pokrycia dachowego nie nadaje się do użytkowania i wymaga wymiany. Biegły określił koszt wymiany pokrycia dachowego na kwotę 37.162,05 zł.

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2016 r. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa K. S., który w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach szkody oraz opinii technicznej inż. K. G. oraz opinii biegłego sądowego inż. J. J., miał dokonać jednoznacznego określenia przyczyny uszkodzenia dachu obory powoda w nocy 11 stycznia 2015 r. i określić wysokość tej szkody, a ponadto na okoliczność jaki był stan pokrycia dachowego i czy było ono prawidłowo zamontowane, w jaki sposób doszło do deformacji płyt na powierzchni dachu, czy huraganowy wiatr może spowodować uszkodzenia takie jak powstały, czy też wiatr spowodował poderwanie zniszczonych wcześniej płyt oraz czy zdeformowane płyty nadają się do użytkowania czy powinny zostać wymienione.

Biegły sądowy odpowiadając na poszczególne pytania Sądu stwierdził, że przyczyną uszkodzenia dachu obory powoda był silnie działający wiatr na płaszczyznę dachu w zakresie oderwania płyt falistych bitumicznych onduline. Stan techniczny pokrycia dachowego w budynku powoda był zły, nie spełniający warunków technicznych bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego: rozszczelnienie na łączeniach płyt, zapadnięcia. Montaż płyt bitumicznych na poszyciu dachowym jest niewłaściwy, niezgodny z instrukcją montażu producenta, dotyczący mocowania płyt pokrycia dachowego do konstrukcji dachu. Biegły wskazał dwie przyczyny deformacji płyt bitumicznych: wpływ działania czynnika temperatury, który doprowadził do dużych deformacji płyt (uplastycznienie, zapadnięcie się pomiędzy łatami) oraz niewłaściwy montaż dotyczący mocowania płyt do konstrukcji dachu. Biegły ponadto stwierdził, że huraganowy wiatr nie mógł odkształcić płyt w takiej formie, bowiem nie są to odkształcenia typowe dla działania huraganowego wiatru. Natomiast biegły z całą stanowczością stwierdził, że płyty te zostały oderwane na skutek działania silnie działającego wiatru na płaszczyznę dachu. Stan techniczny płyt bitumicznych nie pozwala na dalsze ich użytkowanie i wymagają one wymiany z powodu swojej nieszczelności i deformacji oraz z powodu tego, że straciły one swoje podstawowe parametry techniczne.

Podsumowując, biegły stwierdził, że przyczyną uszkodzenia dachu obory powoda w nocy 11 stycznia 2015 r. był silnie działający wiatr na płaszczyznę dachu, w zakresie oderwania płyt falistych bitumicznych onduline. Wysokość szkody biegły określił na kwotę 40.813,64 zł.

W odniesieniu do zarzutów pełnomocników stron, biegły w pisemnej i ustnej opinii uzupełniającej podtrzymał swoją opinię w całości.

Dowody:

Z akt podstępowania wstępnego (...): polisa k. 19-20, pismo k. 21-22, wniosek k. 23-24, opinia techniczna wraz z dokumentacją fotograficzną k. 25-44, postanowienie k. 45, opinia biegłego k. 50-59, 61-66, odpowiedź biegłego k. 80; z akt sprawy opinia biegłego k.51, uzupełniająca opinia biegłego k. 84, ustna opinia uzupełaniająca k. 117v-118.

Sąd zważył, co następuje:

Odpowiedzialność pozwanego wynika z umowy ubezpieczenia jaka łączyła go z powodem.

Natomiast podstawę do dochodzenia odszkodowania z tytułu wskazanej umowy daje powodowi art. 805 kc, który w § 2 pkt 1 stanowi, że świadczenie zakładu ubezpieczeń polega na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 67 ust. 1 wskazuje, że z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. W ust. 2 pkt 2 ustawodawca wskazuje, że za szkody powstałe przez huragan - uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu. Poza sporem pozostawała kwestia wystąpienia w nocy 11 stycznia 2015 r. zjawiska atmosferycznego jakim był silny huraganowy wiatr.

Sporna pomiędzy stronami procesu pozostawała kwestia odpowiedzialności pozwanego za powstałą szkodę oraz czy była ona w adekwatnym związku przyczynowym z huraganem, a w konsekwencji czy powodowi przysługiwało odszkodowanie.

Powołany w sprawie biegły jako przyczynę powstania szkody w postaci zerwania dachu z obory powoda wskazał silnie działający wiatr na płaszczyznę dachu i wyliczył wartość powstałej szkody na kwotę 40.813,64 zł.

W ocenie Sądu w mniejszej sprawie nie zaistniała okoliczność wyłączająca ochronę ubezpieczeniową zgodnie z art. 73 u.u.ob w postaci szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego bądź osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź też wyrządzonej na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego. Bezspornie biegły sądowy wskazał, że sposób montażu płyt na dachu obory był nieprawidłowy i nie zgodny z instrukcją, jednakże sposób montażu nie miał wpływu na to, że działanie ssącej siły wiatru, który wytworzył ogromne podciśnienie, spowodowało zniszczenie pokrycia dachowego.

Mając na uwadze zasadę wynikającą z art. 22 ust. 1 u.u.ob., zgodnie z którą w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w grę wejdą tutaj zatem ogólne przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie z art. 361 § 1 kc odpowiedzialność odszkodowawcza dotyczy normalnych następstw danego zdarzenia. Szkoda w mieniu powoda była w bezpośrednim związku z huraganem i stanowiła normalne następstwa zdarzenia z nocy 11 stycznia 2015 r.

Sąd uwzględnił opinię biegłego, uznając ją za jasną, nie zawierającą luk i sprzeczności. Biegły wskazał rzeczowe argumenty na poparcie swoich wniosków.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii biegłego bowiem sporządzone do tej pory opinie wyjaśniały wszelkie sporne kwestie.

W odniesieniu do zakwestionowanego przez pozwanego faktu, wystąpienia huraganu w dniu 11 stycznia 2015 r. wskazać należy, że stan faktyczny, który zastał na miejscu rzeczoznawca pozwanego po zgłoszeniu szkody oraz rozmiar szkód świadczący o działaniu tego zjawiska, nie wymagał w ocenie Sądu konieczności uzyskania informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, na podstawie art. 805 kc zasądzono od pozwanego kwotę 36.063,60 zł tytułem odszkodowania za powstałą szkodę.

Wobec cofnięcia przez powoda na rozprawie w dniu 4 października 2016 r. powództwa w pozostałym zakresie, Sąd na podstawie art. 355 § 1 kpc umorzył postępowanie w tej części.

O kosztach postępowania orzekł stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W oparciu o art. 98 kpc Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 682,15 zł tytułem kosztów postępowania tymczasowo uiszczonych przez Skarb Państwa na poczet wynagrodzenia biegłego.

ZARZĄDZENIE

1.odnotować,

2.odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego,

3.za 14 dni lub 21 dni.

N. dnia 21.10.2016r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Szczepkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gembicka
Data wytworzenia informacji: