Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1196/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2018-08-24

Sygn. akt I C 1196/17 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Przęczek

Protokolant : p.o. sekretarza sadowego Aleksandra Sauk

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2018 roku w Lidzbarku Warmińskim na rozprawie

sprawy

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko G. M.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanego G. M. kwotę 1.834 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Agnieszka Przęczek

Sygn akt: I C 1196/17 upr.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zażądała od pozwanego G. M. zapłaty kwoty 4.609,95 zł z umownymi odsetkami w wysokości odsetek maksymalnych za opóżnienie liczonymi od dnia 30.06.2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy pożyczki w drogą elektroniczną w dniu 04.08.2016 r.., miała to być umowa o kredyt konsumencki, zawarta na odległość, której warunki pozwany zaakceptował dokonując przelewu (...) grosza, na skutek czego doszło do przelania na jego konto kwoty pożyczki. Pozwany nie wywiązał sie z warunków umowy. Pożyczka miała zostać spłacona do dnia 11.10.2016 r.

W dniu 12 września 2017 r. Sąd Rejonowy (...) wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający roszczenie powoda.

Od niniejszego nakazu pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwany podniósł, iż kwestionuje roszczenie co do samej zasady jak i wysokości.

W toku procesu strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił , co nastepuje:

Pozwany G. M. oraz A. M. w dniu 18.03.2014 r. wykonali przelew na kwotę (...)wskazując w tytule “potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki V..pl nr (...).

W dniu 04.08.2016 r. na konto G. M. zamieszkałego O. (...) dokonano przelewu kwoty 5.000 zł wskazując w tytytule opercacji “ V..pl umowa (...)”.

Pozwany w dniach 11.09.2016 r., 21.12.2016 r., 03.01.2017 r. i 12.01.2017 r. dokonał przelewów na łączną kwotę 2.385 zł podając w tytule umowę pożyczki nr (...).

Powód w dniu 27.10.2016 r., 11.11.2016 r., 16.01.2017 r.22.06.2017 r. zredagował pisma wzywające pozwanego do zapłaty kwoty wynikającej z pożyczki (...). W wezwaniu z dnia 27.10.2016 r. i 11.11.2016 r. wskazano kwotę udzielonej pozyczki 5.000 zł, zaś w wezwaniu z dnia 16.01.2017 r 4.185,10 zł. Dodatkowo w wezwaniach ujęto kwoty “ całkowity koszt pożyczki” oraz odsetki.

Dowody: Potwierdzenia przelewów: k19, 22,49-52; wydruki operacji bankowych k.63-71; pisma wzywające do zapłaty k. 23-26.

Powyższe okoliczności faktyczne Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę powodową.

Sąd nie wykorzystał niepodpisanego druku umowy pożyczki z załącznikami, gdyż stanowi ona niepodpisany szablon, bez wskazania numeru pożyczki i jej treści, nie można więc na jej podstawie wysnuć wniosków, które byłyby pomocne przy dokonywaniu ustaleń w niniejszej sprawie. To samo dotyczy regulaminu, który ma postać niepodpisanej i niepoświadczonej za zgodność kopii.

Sąd zważył co następuje.

Biorąc pod uwagę treść twierdzeń zawartych w pozwie, na których strona powodowa opierała swoje żądanie, winna ona wykazać, w myśl art. 6 k.c., że pozwany zawarł ze spółką konkretną umowę pożyczki na kwotę 5.000 zł, poprzez potwierdzenie jej warunków przelewem w kwocie 1 grosza, z której się nie wywiązał. Brak udowodnienia jednej z nich, powoduje niezasadność powództwa.

Zważenia wymaga, iż z potwierdzenia przelewu przedłożonego przez powoda wynika jednoznacznie, że pozwany zaakceptował warunki zupełnie innej umowy pożyczki i uczynił to na 2 lata przed umową na podstawie której dochodzone jest roszczenie w niniejszym postępowaniu. W pozwie twierdzono, że pozwany zaakceptował pożyczkę o takiej kwocie i jej warunki, przelewem(...). Z potwierdzenia przelewu wynika jednak, że pozwany oraz osoba 3- A. M.-, w dniu 18.03.2014 r. wykonał jednogroszowy przelew, jednak potwierdzał on rejestrację i zgodę na umowę pożyczki o nr nr (...).

Powód nie przedłożył dla Sądu żadnego dowodu wykazującego, że pozwany zaakceptował pożyczkę nr (...).

Należy zauważyć, że – zgodnie z zapisami przedłożonego wzorca umowy pożyczki– klient, posiadając aktywny profil w systemie V. pl ma możliwość ubiegania się o kolejne pożyczki, jednak pożyczkobiorca, niezwłocznie po zawarciu umowy i udzieleniu pożyczki na podstawie pierwszego wniosku o pożyczkę oraz po otrzymaniu drogą elektroniczną dokumentów, , jest zobowiązany odesłać pożyczkodawcy podpisany własnoręcznie lub opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, egzemplarz umowy. Powód tymczasem nie przedłożyła ani pisemnego, ani jakiegokolwiek innego potwierdzenia umowy przez pozwanego. Skoro w formularzu umowy brak podpisu pozwanego, jak też brak jego danych osobowych, to tym samym nie sposób uznać takiego formularza nie tylko jako dowód w sprawie ale za ważne źródło zobowiązania.

W tym stanie rzeczy wobec braku dowodów na potwierdzenie kluczowych twierdzeń pozwu, dotyczących warunków i akceptacji konkretnej umowy pożyczki przez pozwanego, należało oddalić powództwo.

Ponadto na marginesie warto zaznaczyć, że gdyby nawet przyjąć, iż powód wykazał dowodami zapłaty, że pozwany zawierał umowę nr. (...) powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na niewykazanie wysokości dochodzonego roszczenia. Przedłożone przez powoda polecenia wpłat dokonanych przez pozwanego tytułem spłaty pożyczki nr (...), nie są wystarczającym dowodem na wykazanie wysokości dochodzonego roszczenia. Po pierwsze większość tych wpłat dokonana została po dniu wskazanym przez powoda jako termin zawarcia umowy pożyczki, tj. 11.10.2016 r. Powód w niniejszym postępowaniu dochodzi kwoty 4.609,95 zł, na która składała się kwota 4.185,10 zl oraz kwota 424,85 zl skapitalizowanych odsetek umownych naliczonych od dnia opóźnienia w spłacie pożyczki, tj. 12 .10. 2016 r.

Mając na uwadze przedłożone dokumenty Sąd dostrzegł, że istnieje wiele rozbieżności co do wskazywanych tam kwot udzielonej pożyczki. Powód w dniu 27.10.2016 r., 11.11.2016 r., 16.01.2017 r.22.06.2017 r. zredagował pisma wzywające pozwanego do zapłaty kwoty wynikającej z pożyczki (...). W wezwaniu z dnia 27.10.2016 r. i 11.11.2016 r. wskazano kwotę udzielonej pożyczki 5.000 zł, zaś w wezwaniu z dnia 16.01.2017 r 4.185,10 zł. Dodatkowo w wezwaniach ujęto kwoty “całkowity koszt pożyczki” oraz odsetki.

Sąd nie mógł poczynić żadnych ustaleń w zakresie wysokości ewentualnego zobowiązania pozwanego. Skoro według twierdzeń powoda pozwany miał spłacić pożyczkę w kwocie 5.000 zł do dnia 11.10.2016 r., dlaczego w wezwaniu z dnia 27.10.2016 r. mowa jest o kwocie 5.813,70 zł.

Watpliwości Sądu wzbudziła kwota 785,10 zł wskazana jako całkowity koszt pożyczki- co to za koszt i czy wynikał z umowy zawartej z pozwanym. Ponadto należy zwrocić uwagę, że powód przedłożył dokument, tj. wydruk przelewu bankowego z dnia 11.09.2016 r. gdzie pozwany miał w ramach tej umowy zapłacić powodowi kwotę 785 zł. Czemu kwota ta nie została uwzględniona przez powoda- powód po miesiącu od jej wpłaty wzywa pozwanego o kwotę ponad 5.000 zł. Jeżeli przyjąć twierdzenia powoda o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki to wątpliwość Sądu budzi fakt, na jakiej podstawie powód pobierał dodatkową opłatę i do kiedy przedłużono spłatę pożyczki, a co za tym idzie od kiedy powód mógł dochodzić odsetek.

Ponadto nie wskazano warunków zawarcia umowy, tj. czy pozwany był zobowiązany do zapłaty odsetek i jakich, czy był zobowiązany do zapłaty innych kosztów i jakie są to koszty. Powód w przedkładanych pismam oświadcza bardzo ogólnikowo co wchodziło w zakres dochodzonego roszczenia. Brak jest jakichkolwiek dowodów wskazujących chociażby jak rozliczono wpłaty pozwanego w łącznej kwocie 2.385 zł. Powód reprezentowany przez profesionalnego pełnomocnika nie przedstawił dla Sądu dokumentów pozwalających na dokonanie ustaleń co do wysokości dochodzonego roszczenia. Zważenia wymaga, iż pozwany już w sprzeciwie od nakazu zapłaty zakwestionował roszczenie nie tylko co do zasady ale i wysokości. Powód tym bardziej winien był przedstawić dla Sądu dokumenty wykazujące zasadność roszczenia oraz jego wysokość.

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności Sąd oddalił powództwo z uwagi na brak wykazania zasadności i wysokości dochodzonego roszczenia.

Biorąc pod uwagę wynik sprawy Sąd kosztami obciążył stronę powodową, zgodnie z art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu poniesione przez pozwanego skladała się kowta 1.800 zl wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwota 34 zl tytułem opłaty skarbowej o pełnomocnictw.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: