Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1047/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2019-01-30

Sygn. akt: I C 1047/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Przęczek

Protokolant:

sekretarz sądowy Katarzyna Rogucka

po rozpoznaniu w dniu (...) r. w L. W. na rozprawie

sprawy z powództwa G. V. N. z siedzibą w W.

przeciwko K. B. (1)

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego K. B. (1) na rzecz powoda G. V. N. z siedzibą w W. kwotę (...) zł ((...) ) z odsetkami:

- umownymi w wysokości 4 – krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, jednak nie wyższymi niż odsetki maksymalne liczonymi od kwoty (...) zł od dnia (...) r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi za opóźnienie od kwoty (...) zł od dnia (...) r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi za opóźnienie od kwoty (...) zł od dnia (...) r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego K. B. (1) na rzecz powoda G. V. N. z siedzibą w W. kwotę (...) zł ((...)) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Agnieszka Przęczek

Sygn. akt. I C 1047/17

UZASADNIENIE

G. (...) N. z siedzibą w W. wniósł przeciwko pozwanemu K. B. (1) pozew o zapłatę kwoty (...) zł wraz z odsetkami: umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, nie większymi niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwanego i poprzednika prawnego (...) Bank (...) S.A. w W. łączyła umowa kredytu. Pozwany zobowiązał się do spłaty kredytu w ratach, lecz powyższego obowiązku nie wykonał w całości, czego skutkiem było wypowiedzenie mu umowy przez bank. Powód nabył wierzytelność od pierwotnego wierzyciela umową z dnia (...) r. Na dochodzą w niniejszym postępowaniu kwotę składa się: kwota (...) zł kapitał niespłaconego kredytu, kwota (...)zł odsetek umownych skapitalizowanych na dzień (...) r., kwota (...) zł kwota skapitalizowanych odsetek umownych od dnia (...) r. do dnia poprzedzającego złożenie pozwu w niniejszej sprawie.

Sąd Rejonowy w L. W. w dniu (...) r. wydał nakaz zapłaty uwzględniający powództwo w całości.

Od powyższego nakaz zapłaty pozwany K. B. (1) złożył sprzeciw i wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że zawarł umowę kredytową z (...) Bankiem (...) S.A., której warunkiem była przystąpienie do ubezpieczenia. Pozwany złożył deklaracją. W (...) r. po przebytym zawale serca pozwany znalazł się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie dotychczasowej pracy i zwrócił się do kredytodawcy o udostępnienie polisy ubezpieczeniowej celem rozważenia wykorzystania ubezpieczenia. Pozwany nie otrzymał polisy, a zatem uważa, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta, a kwota jaką bank naliczył za tę usługę jest zwykłym nadużyciem. Pozwany podniósł, iż roszczenie zostało zaspokojone ze spłatą 62 raty.

W dalszym toku procesu strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany K. B. (1) zawarł w dniu (...) r. z (...) Bank (...) S.A. w W. umowę kredytu nr (...)\ (...). Pozwanemu udzielono kredytu w wysokości (...) zł. Kredyt miał zostać spłacony przez pozwanego w 72 miesięcznych ratach, pierwsza rata płatna (...) r., ostatnia rata (...) r. Zgodnie z zawarta umową Bank pobrał prowizje w kwocie (...) zł. Strony ustaliły także, iż oprocentowanie kredyt jest zmienne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Ponadto w umowie zastrzeżono, że niespłacenie rat kredytu w terminie ustalonym w umowie powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego Bank pobierze odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, tzw. odsetki od należności przeterminowanych (§ 4 umowy).

Pozwany złożył wraz z zawarciem umowy kredytowej deklarację przystąpienia do Grupowego ubezpieczenia na życie wybierając tzw. Pakiet Życie- pokrywający ryzyko śmierci oraz trwałej niezdolności do pracy w (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.. Wraz z podpisaniem deklaracji pozwany otrzymał wyciąg ze szczególnych warunków ubezpieczenia na życie klientów D. B. oraz szczególnych warunków ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Ustalono, że koszt z tytułu ubezpieczenia wynosić będzie (...) zł. Zgodnie z zapisami § 1 pkt 2 koszty ubezpieczenia oraz prowizji zostały potrącone z kwoty kredytu. Jednocześnie w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia pozwany oświadczył, że prosi o zaliczenie przez Bank środków należnych mu w związku ze zwrotem składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej na poczet spłaty jego zadłużenia wobec Banku (pkt 8 deklaracji).

Pozwany spłacał raty kredytu na podstawie umowy do (...) r. Z uwagi nie niedotrzymanie warunków umowy kredytowej pierwotny wierzyciele pismem z dnia (...) r. wypowiedział pozwanemu umowę kredytową. Umowa została pozwanemu wypowiedziana z dniem (...) r. Wraz z wypowiedzeniem umowy dokonano wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Kwota zwrotu składki w wysokości (...) zł została przekazana przez Bank na spłatę bieżących zaległości.

Pismem z dnia (...) r. w odpowiedzi na otrzymane wypowiedzenie pozwany wskazał, że z powodu zdrowotnych został zmuszony do zamknięcia działalności gospodarczej w (...) r. i obecnie przebywa na zasiłku przedemerytalnym i dochody nie pozwalają mu skutecznie obsługiwać obciążeń kredytowych. Jednocześnie zwrócił się o udostępnienie polisy ubezpieczeniowej. W odpowiedzi na to pismo (...) Bank (...) S.A. w W. udzieliła pozwanemu informacji w zakresie deklaracji ubezpieczeniowej oraz przesłała mu kopię deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz wskazał, że warunki ubezpieczenia otrzymał wraz z deklaracją- co potwierdził na samej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Następnie pozwany pismem z dnia (...) r. zwrócił się do Banku o udostępnienie polisy ubezpieczeniowej lub wskazanie ubezpieczyciela z którym polisa została zawarta. W odpowiedzi na pismo (...) Bank (...) S.A. przekazał dane ubezpieczyciela i jednocześnie wskazał, że deklaracja stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Pozwany K. B. (2) posiadał grupowe ubezpieczenie na życie klientów D. B. a zakres ubezpieczenia dotyczył:

- od dnia (...) do dnia (...) r. a. -suma ubezpieczenie (...) zł,

- od dnia (...) r. do (...) r. śmierć ubezpieczonego oraz trwałą i całkowitą niezdolność do pracy- suma ubezpieczenia (...) zł. Z tytułu ubezpieczenia łączna kwota pobranych i wpłaconych składek za pośrednictwem B. wynosiła (...) zł.

Następnie powód zawarł z pierwotnym wierzycielem umowę sprzedaży wierzytelności w dniu (...) r., na podstawie której nabył wierzytelność przysługującą od pozwanego z tytułu mowy nr (...)\ (...) z dnia(...)r. w łącznej wysokości (...) zł, na którą składała się kwota: kapitału (...) zł, odsetek umownych (...)zł naliczonych do dnia (...) r. (w tym odsetki zwykłe (...) zł oraz odsetki od należności przeterminowanych (...) zł).

Pozwany zawiadomił powoda o przeniesieniu wierzytelności i wezwał powoda do spłaty zobowiązania. Pozwany K. B. (1) pismem z dnia (...) r. odmówił spłaty zaległości wskazując, że kwota kredytu została przez niego spłacona w dniu (...)r.

Dowód: umowa kredytu k. 33-34; potwierdzenie wypłaty kredytu k. 36; harmonogram spłat wraz z rozliczeniem wpłat pozwanego k. 39-58; wypowiedzenie wraz dowodem wysłania k.35 i 37-38; umowa sprzedaży wierzytelności wraz z załącznikami k.21-32; zawiadomienie i wezwanie do zapłaty wraz dowodem nadania k. 17-20; pismo pozwanego z (...)r. wraz z dowodem nadania k. 70-71; pismo B. z dnia (...) r. k. 72-74; pismo z dnia (...) r. wraz Dodowem nadania k. 75-76; pismo z dnia (...) r. k. 77; pismo pozwanego z dnia (...) r. k. 78-80, pismo B.k. 81-82; szczególne warunki ubezpieczenia k. 96-114; pismo towarzystwa ubezpieczeniowego k. 121; częściowo przesłuchanie pozwanego K. B. (1) k. 165 -165 v. płyta CD koperta k. 167.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Dokument w postaci odpisów KRS i wyciągów z rejestru handlowego– jako dokument urzędowy – stanowił dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Natomiast pozostałe dokumenty – jako dokumenty prywatne – stanowiły dowód tego, że osoba, która je podpisała złożyła oświadczenia w nich zawarte. Na podstawie tych dokumentów Sąd ustalił, jakie roszczenie przysługuje stronie powodowej wobec pozwanego, tj. z jakiego tytułu i w jakiej wysokości.

Zważenia w pierwszej kolejności wymaga, że w postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada opisana w art. 3 kpc, który to przepis zobowiązuje strony zarówno do wyjaśnienia okoliczności sprawy (ciężar przytoczenia) i przedstawienia dowodów na tę okoliczność (ciężar dowodu), jak i nakłada na nie obowiązek mówienia prawdy. Z obowiązkiem mówienia prawdy związana jest także powinność zupełności, czyli kompletności wyjaśnień, wyrażająca się w tym, że strona ma obowiązek przedstawienia wszystkich okoliczności sprawy, a więc również tych niekorzystnych. Pozwany nie wskazał tego, że spłacił kwotę kredytu.

Natomiast pozwany K. B. (1) wychodzi z błednego założenia, że skoro nie otrzymał polisy ubezpieczenia umowa ubezpieczenie nie została zawarta. Głównym zarzutem pozwanego jest spłata dochodzonego roszczenia. Pozwany powoływał się przy tym na brak zawarcia umowy ubezpieczenia a tym samym brak podstaw do pobierania przez B. kosztów- składek pobieranych od niego w ramach nieistniejącej umowy ubezpieczenia. Pozwany nie zaoferował żadnych dowodów, które podważałyby wiarygodność przedłożonych przez powoda dowodów w postaci dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, tj. deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz wpłaty składek. Pozwany upiera się w swoich twierdzeniach, że powina zostać doręczona mu polisa ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że podpisana deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia stanowi datę rozpoczęcia odpowiedzialności (...) spółki Akcyjnej w W. dla pozwanego i tylko z wybranych przez niego tytułów: śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Z dokumentów w postaci umowy kredytu i deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz potwierdzenia przelewu i rozliczenia spłat wynikają oświadczenia pozwanego, którym to oświadczeniom w żaden sposób nie zaprzeczył- potwierdzające zawarcie przez niego umowy kredytu i jej wykonanie przez B.. W toku procesu pozwany nie przedstawił również żadnych dowodów spłat roszczenia innych niż wykazał to powód. Słuchany podczas rozprawy pozwany powoływał się na własne wyliczenia, ale nigdy tych wyliczen nie przedłożył dla Sądu. Ponadto oświadczenia składane w tym zakresie przez pozwanego nie są konsekwentne, albowiem w odpowiedzi na pozew wskazuje date spłaty całości roszczenia z dniem (...) r., zaś w pismach załączonych do odpowiedzi podał datę (...) r. Kwestia wysokości składki na ubezpieczenie również wynika z oświadczenia pozwaneg podpisanego przez niego. Warto zaznaczyć, że sama kwestia ustalenia wysokości tejże składki w toku niniejszego procesu nie ma żadnego znaczenia, skoro spór prowadzony jest przez wierzyciela, który zakupił wierzytelność banku, który jedynie pośredniczył w zawarciu tej umowy ubezpieczenia i kredytował składkę, a nie zaś z ubezpieczycielem, który składkę naliczył i był stroną umowy ubezpieczenia.

Niewiargodne okazały się twierdzenia pozwanego, iż nie wiedział kto jest ubezpieczycielem i w którym Towarzystwie (...) ma ochronę. Przeczy temu sama treść deklaracji- gdzie wyraźne wskazano i określono Towarzystwo (...). Ponadto pozwany oświadczył, że otrzymał niezbędne dokumenty związane z ubezpieczeniem i ich warunków.

Należało wziąć pod uwagę, że pozwany przez wiele lat od zawarcia umowy kredytu realizował zobowiązania nie negując żadnych faktów i wysokości pobieranych od niego kwot. Ponadto pozwany w toku przesłuchania wskazywał na okoliczność czasowej niemożności pracy z uwagi na przebyty zawał serca. Jeszcze raz należy podkreślić, iż pozwany zawarł umowę ubezpieczenia obejmujące zupełnie inne zdarzenia, tj. trwała niezdolność do pracy, która zgodnie z warunkami ubezpieczenia powinna zostać stwierdzona decyzją organu rentowego.

W sprawie niniejszej powód udowodnił przede wszystkim fakt nabycia wierzytelności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, mającej przysługiwać względem pozwanego pierwotnemu wierzycielowi oraz zawarcia umowy kredytowej wraz z umową ubezpieczenia z pozwanym.

Jeżeli chodzi o podniesione przez pozwanego zarzuty dotyczące umowy ubezpieczenia i wysokości składki należnej od niego z tego tytułu to podkreślić ponownie należy, iż spór w sprawie niniejszej jest sporem pomiędzy powodem, jako nabywcy wierzyteloności przysługującego dla banku z tytułu umowy kredytu, a pozwanym - jako kredytobiorcą, a roszczenie powoda wynika z umowy kredytu. Kwestia wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela czy możliwości skorzystania i zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z punktu widzenia niniejszego procesu jest irrelewantna. To nie powód ustalał czy to wysokość składki na ubezpieczenie, czy zdarzenia objete ubezpieczeniem. Nadto, jak ustalił Sąd B. przekazał składkę w imieniu pozwanego na rzecz ubezpieczyciela, a umowa ubezpieczenia była realizowana do dnia jej wypowiedzenia. A zatem pozwany do dnia jej wypowiedzenia korzystał z ochrony ubezpieczeniowej, a fakt czy mógł skorzystać z tej ochrony nie podlega ocenie w niniejszym postępowaniu. W ocenie Sądu gdyby nawet twierdzenia pozwanego uznać za zgodne z rzeczywistością to zważenia wymaga, iż zwrotu składki ubezpieczeniowej mógłby domagać się jedynie od ubezpieczyciela, a zatem (...) spółki akcyjnej w W. , a nie od powoda (pierwotny wierzyciel tylko kredytował składkę ubezpieczeniową).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.
W zakresie odsetek Sąd orzekł zgodnie z art. 481 § 1 i 2 kc.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o treść art. 98 kpc obciążając nimi w całości pozwanego. Na koszty te złożyły się: opłata sądowa od pozwu – (...) zł, opłata skarbowa od pełnomocnictw - (...) zł i wynagrodzenie pełnomocnika (...) zł. Łącznie jest to kwota (...) zł, o której orzeczono w punkcie 2 sentencji wyroku.

SSR Agnieszka Przęczek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: