Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 895/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-05-23

Sygn. akt: I C 895/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Maszlanka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Wioletta Przybylska

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Lidzbarku Warmińskim na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo – Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko W. W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego W. W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo – Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2946,48 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć 48/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie wyższymi niż maksymalne odsetki za opóźnienie, od kwoty 2300 zł od dnia 16 października 2015 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego W. W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo – Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 100 zł (sto 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Magdalena Maszlanka

Sygn. akt I C 895/16 upr

UZASADNIENIE

Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego W. W. kwoty 2946,48 zł z odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie wyższymi niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, od kwoty 2300 zł od dnia 16 października 2015 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazała, że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej (...) Sp. z o.o.) udzieliła pozwanemu pożyczki numer(...)wysokości 2300 zł na okres 30 dni. Kwota pożyczki została przelana na rachunek bankowy pozwanego w dniu 15 września 2015r. Pozwany był zobowiązany do zwrotu pożyczki wraz z prowizją za udzielenie pożyczki w wysokości 646,48 zł do dnia 15 października 2015 r., lecz nie uregulował swojego zobowiązania. Przedmiotowa wierzytelność została zbyta na rzecz powoda.

Pozwany W. W. uznał żądanie pozwu w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 września 2015 r. pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a pozwaną A. R. została zawarta umowa pożyczki numer (...). Na jej podstawie pożyczkodawca udzielił pozwanej pożyczki w wysokości 2300 zł na okres 30 dni. Tego samego dnia kwota pożyczki została przelana na rachunek bankowy pozwanego. W. W. był zobowiązany do zwrotu pożyczki do dnia 15 października 2015 r. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczkodawca miał prawo naliczyć odsetki w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Pożyczkodawca zastrzegł prowizję w wysokości 646,48 zł. Pozwany nie uregulował zobowiązania.

(umowa pożyczki z dnia 15 września 2015 r. - k. 5-11, potwierdzenie przelewu – k. 14)

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zbyła wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki z dnia 15 września 2015 r. numer (...) na rzecz powoda.

(oświadczenie – k. 15)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną roszczenia stanowił art. 509 par. 1 k.c., stosownie do którego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Pozwany uznał powództwo, a Sąd jest tą czynnością związany.

W tym stanie rzeczy Sąd uwzględnił powództwo w całości oraz na podstawie art. 98 par. 1 k.p.c. zasądził od pozwanego na rzecz powódki 100 zł kosztów postępowania.

W oparciu o art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. wyrokowi w punkcie 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Maszlanka
Data wytworzenia informacji: