Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 433/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-01-27

Sygn. akt: I C 433/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Maszlanka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Wioletta Przybylska

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w Lidzbarku Warmińskim na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. D.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 0,95 zł (dziewięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. odsetki ustawowe od kwoty 690 zł od dnia 23 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 690 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r.;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 390,30 zł (trzysta dziewięćdziesiąt 30/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SSR Magdalena Maszlanka

Sygn. akt I C 433/16 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. D. kwoty 690,95 zł z odsetki ustawowymi od 23 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazał, że pozwana w dniu 8 sierpnia 2015 r. korzystała z usług świadczonych przez powoda, nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Z tej przyczyny za przejazd zobowiązana była uiścić kwotę 650 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należność przewozową w wysokości 40,95 zł. Pozwana nie uregulowała zobowiązania.

Pozwana M. D. przyznała, że przejazd bez ważnego biletu miał miejsce, przedłożyła dowód wpłaty kwoty 690 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8 sierpnia 2015 r. pozwana M. D. korzystała z usługi przewozowej świadczonej przez powoda, nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Z tej przyczyny za przejazd zobowiązana była uiścić kwotę 650 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należność przewozową w wysokości 40,95 zł, w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.

W dniu 28 listopada 2016 r. pozwana wpłaciła na poczet zadłużenia 690 zł.

(wezwanie do zapłaty – k. 19, regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt – k. 20-26, dowód wpłaty – k. 50)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie mogło zostać uwzględnione w całości.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2015. poz. 915), umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Art. 33a ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Zgodnie z ustępem 3 cytowanego artykułu, w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

W rozpoznawanej sprawie powód przedłożył dokumenty potwierdzające, że pozwana korzystała z komunikacji bez ważnego dokumentu przewozu i mimo wezwania nie uiściła należności.

Z kolej pozwana dowiodła, że po wytoczeniu powództwa uregulowała zobowiązanie do kwoty 690 zł.

W tym stanie rzeczy na rzez powoda należało zasądzić brakującą sumę 0,95 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz odsetki od kwoty 690 zł od dnia 23 sierpnia 2015 r. do dnia 28 listopada 2016 r. O odsetkach za opóźnienie orzeczono na podstawie art. 481 § 2 k.c.

Dalej idące powództwo oddalono z uwagi na spełnienie świadczenia i wygaśnięcie zobowiązania.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda 360 zł kosztów zastępstwa procesowego, 30 zł opłaty od pozwu i 0,30 zł opłaty manipulacyjnej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Maszlanka
Data wytworzenia informacji: