Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 398/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-06-07

Sygn. akt I C 398/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Przęczek

Protokolant : st. sekr. sad. Marta Mandziak

po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku w Lidzbarku Warmińskim na rozprawie

sprawy

z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G.

przeciwko J. W.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanej J. W. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 1.526,07 zł (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia sześć złotych 07/100) z odsetkami ustawowymi, z tym że od dnia 1 stycznia 2016 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi:

- od kwoty 122,19 zł od dnia 02.12.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 72,97 zł od dnia 01.01.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 72,97 zł od dnia 01.02.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 777,94 zł od dnia 18.04.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2015 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od pozwanej J. W. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 1.347 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4. przyznaje kuratorowi pozwanej M. P. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem wynagrodzenia, którą nakazuje wypłacić z zaliczki zaksięgowanej pod poz. 50001050335.

SSR Agnieszka Przęczek

Sygn. akt I C 398/16 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej J. W. łącznej kwoty 1.526,07 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 122,19 zł od dnia 2.12.2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 72,97 zł od dnia 01.01.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 72,97 zł od dnia 01.02.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 777,94 zł od dnia 18.04.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2015 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2014 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 27 października 2014 r. powód oraz pozwana J. W. zawarli umowę o świadczenie usług telewizji kablowej oraz usługi internetowej. Powód w dniu 29 października 2014 r. przekazał pozwanej do używania w czasie trwania umowy modem internetowy i dekoder. Pozwana zobowiązała się do terminowego dokonywania opłat miesięcznych za świadczone usługi. Pozwana zalegała z płatnościami za świadczone usługi. W związku
z powyższym umowa została rozwiązana i pozwana została obciążona kwotą 777,94 zł tytułem zwrotu przyznanej ulgi oraz kwotą 240 zł za brak zwrotu dekodera i 240 zł za brak zwrotu modemu (pozew k. 2-4).

Dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej J. W. zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanowiono kuratora, który wniósł o oddalenie powództwa (k. 63 i k. 67-68).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 października 2014 r. powód zawarł z pozwaną umowę abonencką nr (...) w ramach promocji (...). Na jej podstawie powód zobowiązał się do rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych w sposób cyfrowy z wykorzystaniem dekodera oraz usług internetowych. Okres trwania promocji określono od 25 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Dekoder i modem pozostały własnością operatora (powoda) i zostały oddane abonentowi (pozwanej) do bezpłatnego używania na czas obowiązywania umowy. Pozwanej w ramach promocji udzielono ulgę w kwocie 999 zł.

Integralną częścią umowy był regulamin umowy o abonament. W regulaminie zastrzeżono, że operator oddaje abonentowi w posiadanie sprzęt operatora z chwilą podpisania protokołu, zaś abonent ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy abonenckiej abonent był obowiązany zwrócić sprzęt w terminie nie później niż
w trzecim dniu. W przypadku braku wykonaniu powyższego obowiązku, abonent zobowiązany był uiścić na rzecz operatora karę umowną określoną w cenniku operatora. Według cennika powoda kara za brak zwrotu sprzętu wynosiła 240 zł i stanowiła jednorazową opłatę. Zgodnie z § 10 regulaminu powód miał prawo rozwiązać jednostronnie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez abonenta warunków umowy, w tym w szczególności zwłoki w płatności za usługi.

(dowód: umowa k. 11-15, cennik k. 33-37, regulamin k. 18-21)

Usługa została pozwanej aktywowana z czego został sporządzony protokół, stanowiący dokument potwierdzający przyjęcie przez pozwaną sprzętu, tj. modemu ((...)) i dekodera cyfrowego TV (§ 14 regulaminu) .

(dowód: protokół przekazania sprzętu k. 31, zlecenie aktywacji usługi k. 16-17).

Powód za świadczone na rzecz pozwanej usługi wystawił faktury Vat: nr (...) z dnia 4.11.2014 r. z terminem płatności do dnia 30.11.2014 r. na kwotę 122,19 zł, (...) z dnia 3.12.2014 r. z terminem płatności do dnia 31.12.2014 r. na kwotę 72,97 zł, (...) z dnia 5.01.2015 r. z terminem płatności do dnia 31.01.2015 r. na kwotę 72,97 zł .

(dowód: faktury k. 22-24)

Pozwana nie zapłaciła za powyższe faktury powodowi. W związku
z zaległościami w opłatach za świadczone usługi powód rozwiązał z pozwaną umowę. W dniu 31 marca 2015 r. powód na podstawie § 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy zawartej
w promocji przed upływem terminu na jaki została zawarta wystawił notę księgową na kwotę 777,94 zł z terminem płatności do dnia 17 kwietnia 2015 r. Pozwana nie zwróciła sprzętu powodowi. Następnie dnia 6 maja 2015 r. wystawił pozwanej noty księgowe na kwoty po 240 zł za brak zwrotu sprzętu określając termin płatności tych kwot do dnia 20 maja 2015 r.

Powód pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. i 25 marca 2016 r. wezwał pozwaną do zapłaty zaległości.

(dowód: rozwiązanie umowy k. 25, wezwania do zapłaty k. 26-27, noty k. 28-30)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W niniejszej sprawie bezspornym było, iż powoda i pozwaną łączyła umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800). Z tytułu powyższego kontraktu pozwana zobowiązana była do opłacania miesięcznego abonamentu

W ocenie Sądu strona powodowa w sposób należyty wykazała rozwiązanie stosunku prawnego łączącego strony i związany z tym fakt powstania dochodzonego roszczenia. W świetle przedstawionych przez stronę dowodów
w postaci umowy wraz z regulaminem i cennikiem oraz faktur, not księgowych nie budzi wątpliwość, że roszczenie powoda jest zasadne. Natomiast w zakresie wystawionych not księgowych za brak zwrotu sprzętu należy wskazać, że powód wniósł o zasądzenie odsetek od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2015 r. oraz co do drugiej kwoty 240 zł od dnia 21.05.2014 r. Warto zaznaczyć, że obie noty zostały wystawione tego samego dnia i miały tożsame terminy płatności, tj. do dnia 20.05.2015 r. Orzeczenie w zakresie odsetek uzasadnia przepis art. 481 § 1 k.c., który stanowi, iż w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Termin spełnienia świadczenia określany jest zgodnie z art. 455 k.c., według którego dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, gdy nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym lub wynikającym z właściwości zobowiązania, a w przypadku gdy termin nie zostanie w taki sposób oznaczony, jeśli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Tym samym niezasadne było żądanie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 240 zł od dnia 21.05.2014 r. i dlatego w tym zakresie Sąd oddalił powództwo zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 21.05.2015 r.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o dyspozycję art. 98 § 1 k.p.c. - zgodnie z zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wynik procesu. Pozwana przegrała sprawę w całości, a więc na niej ciążył obowiązek zwrotu powodowi poniesionych kosztów procesu. Na zasądzone koszty składa się uiszczona przez powoda opłata sądowa w łącznej wysokości 30 złotych, uiszczona zaliczka na wynagrodzenie kuratora w kwocie 100 zł, opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1.200 złotych.

O wynagrodzeniu kuratora pozwanego orzeczono na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 t.j. z późn. zm.) w zw. z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej. Przepis ten stanowi, że wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej "kuratorem", nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Mając na względzie nakład pracy kuratora, Sąd uznał, że odpowiednie będzie wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

SSR Agnieszka Przęczek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: