Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 357/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim z 2017-02-13

Sygn. akt: I C 357/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Przęczek

Protokolant:

st. sekr. sądowy Marta Mandziak

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 r. w Lidzbarku Warmińskim na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko D. Ć.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Agnieszka Przęczek

Sygn. akt I C 357/16 upr

UZASADNIENIE

Powód (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej D. Ć. kwoty 79,16 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, tj. opłaty sądowej w kwocie 30 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 60 zł . W uzasadnieniu wskazał, że wierzytelność dochodzona przez powoda wynika z braku zapłaty przez pozwaną
z tytułu umowy dotyczącej usług telekomunikacyjnych zawartej
z (...) sp. z o.o. Powód nabył wierzytelność wynikającą z tej umowy na podstawie umowy przelewu z dnia 24 kwietnia 2015 r. Na dochodzoną pozwem kwotę składa się kwota 70 zł należności głównej i 9,16 zł skapitalizowanych odsetek (pozew k. 2-5).

W dniu 20 lipca 2015 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie powoda (k. 6).

Pozwana D. Ć. skutecznie złożył sprzeciw od wskazanego wyżej nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa z uwagi na spłatę roszczenia (k.25).

Na rozprawie pozwana podtrzymała swoje stanowisko wskazując, że na wniosek powoda wszczęto wobec niej postępowanie egzekucyjne i w toku trwającego postępowania Komornik wyegzekwował całe zaległe roszczenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana D. Ć. oraz (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Pozwana w ramach tej umowy zobowiązała się zapłacić kwotę 70 zł. Pozwana nie zapłaciła powyższej kwoty.

Okoliczności bezsporne.

Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., w dniu 24 kwietnia 2015 r. powód nabył wierzytelność pozwanej.

Dnia 15 czerwca 2015 r. powód wystawił zawiadomienie o cesji wierzytelności.

Pozwem z dnia 25 czerwca 2015 r. powód wniósł o zasądzenie od pozwanej D. Ć. kwoty 79,16 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, tj. opłaty sądowej w kwocie 30 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 60 zł.

W dniu 20 lipca 2015 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie wydał w sprawie sygn. akt VI Nc-e 1194719/15 nakaz zapłaty
w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie powoda. Następnie postanowieniem z dnia 14 września 2015 r. nadano klauzulę wykonalności powyższemu nakazowi zapłaty.

Powód na podstawie wyżej wskazanego tytułu wykonawczego złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie (...)wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko pozwanej. We wniosku powód wniósł o wyegzekwowanie od pozwanej kwoty 79,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25.06.2015 r. do dnia zapłaty, kwotę 30 zł, kwotę 60 zł oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne wobec pozwanej. W dniu 23 września 2015 r. Komornik wystawił zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących od Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. oraz zajęcia rachunku bankowego pozwanej. Następnie w dniu 3 grudnia 2015 r. Komornik dokonał zajęcia renty przysługującej pozwanej. W toku trwającego postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowane dochodzona przez powoda kwota. Komornik w dniu 24 lutego 2016 r. wydał postanowienie dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym kosztów zastępstwa pełnomocnika reprezentującego wierzyciela (powoda), którymi w całości obciążył pozwaną. Jednocześnie z uwagi na zapłatę całej należności przez pozwaną Komornik zakończył egzekucję pozostawiając w aktach tytuł wykonawczy.

Dowód: umowa przelewu z załącznikiem k. 40;wyciąg z funduszu k. 41; odpis z KRS k. 43-44, i k. 47-48; wyciąg z rejestru k. 45; wyciąg z rachunku pozwanej k. 57-58; kserokopia decyzji Prezesa KRUS k. 59; wezwanie o dokonywaniu potrąceń k. 60; oraz zawiadomienie k. 46, 50,51; wniosek o wszczęcie egzekucji k. 1-4, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i zajęciach k. 29-31, postanowienia k. 60- w aktach Km 208179/15 (...).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych odpisów i kopii dokumentów złożonych w sprawie oraz twierdzeń stron co do okoliczności niespornych. Należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód, aby dopuścić jako dowody złożone kopie dokumentów, jeśli nie ma zastrzeżeń co do ich zgodności z oryginałem. Wprawdzie dokumenty te stanowiły dokumenty prywatne w rozumieniu art. 245 k.p.c., to stosownie do treści art. 233 § 1 k.p.c. Sąd, dokonując ich oceny w ramach swobodnej oceny dowodów uznał je za wiarygodne i przydatne dla ustalenia stanu faktycznego, a w konsekwencji, poczynił na ich podstawie ustalenia faktyczne, zwracając jednak uwagę, że dokumenty prywatne stanowiły jedynie dowód tego, że określone w nich osoby złożyły oświadczenia o treści w nich zawartej.

Ponadto Sąd oparł się na dokumentach dotyczących sprawy egzekucyjnej prowadzonej prze Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Woli w Warszawie (...)w sprawie sygn. akt Km 208179/15 (...).

W przedmiotowej sprawie pozwana przyznała, że zawierała umowę
z (...) spółką akcyjną w W.. Przyznana przez pozwaną była także okoliczność braku zapłaty na rzecz pierwotnego wierzyciela dochodzonej kwoty.

W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że podniesiony przez pozwaną zarzut spełnienia świadczenia okazał się zasadny.
W świetle dokumentacji z akt sprawy egzekucyjnej wynika jednozanacznie, że wyegzekwowano, na podstawie wystawionego wcześniej tytułu wykonawczego, całą kwote dochodzoną w niniejszym postępowaniu, tj. zarówno kwotę należności głównej, odsetek skapitalizowanych, dalszych odestek ustawowych oraz kosztów procesu.

Nie ulega wątpliwości, że zapłata nastąpiła po wszczęciu niniejszej sprawy.

W praktyce sądowej uznać należy za utrwalone stanowisko, że jeżeli powód po spełnieniu świadczenia przez pozwaną po doręczeniu pozwu nie cofnął pozwu, sąd oddala powództwo. Sąd Najwyższy tej treści uchwałę podjął w dniu 26 lutego 2014r. sygn. akt III CZP 119/13 potwierdzając dotychczasową linię orzeczniczą, że samo zaspokojenie roszczenia bez cofnięcia pozwu wywołuje skutki materialnoprawne, prowadzące do oddalenia powództwa z powodu jego bezzasadności, nie zachodzi przeszkoda merytoryczna w rozpoznaniu sprawy (wyrok SN z dnia 9.06.1999r. sygn. akt III CKN 936/98 niepubl.). Tak więc zapłata
w toku sporu z wolą zaspokojenia roszczenia powoda powoduje wygaśnięcie dochodzonego roszczenia, skutkujące odpadnięciem podstawy do uwzględnienia powództwa. Wobec nieistnienia wierzytelności powództwo ulega oddaleniu, chyba że powód cofnął pozew, bo wówczas dopiero można mówić o istnieniu podstaw do umorzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił powództwo. SSR Agnieszka Przęczek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krzywiel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Przęczek
Data wytworzenia informacji: