Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 167/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2019-03-28

Sygn. akt III RC 167/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Anna Gajewska

Protokolant sekretarka Patrycja Mrozowska

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 roku w Piszu

na rozprawie sprawy z powództwa D. K. (1), małoletnich P. D., G. D., M. D. zastąpionych przez przedstawicielkę ustawową D. K. (1)

przeciwko K. D. (1)

o alimenty i podwyższenie alimentów

1.  Alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie VI RC 16/17 od pozwanego K. D. (1) na rzecz małoletniego powoda P. D. w kwocie po 400 (czterysta) złotych miesięcznie z dniem 04 października 2018 roku podwyższa do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda D. K. (1).

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

3.  Nie obciąża stron kosztami sądowymi.

4.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 167/18

UZASADNIENIE

Powodowie P. D., G. D., M. D. zastąpieni przez przedstawicielkę ustawową D. K. (1) wnieśli pozew o podwyższenie alimentów zasądzonych na ich rzecz od pozwanego K. D. (1) wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie VI RC 16/17 z kwoty po 400 zł miesięczne na rzecz każdego z powodów do kwoty po 800 zł miesięcznie, płatnej na warunkach i w sposób wskazany w przywołanym orzeczeniu. Jednocześnie matka powodów – D. K. (1) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od byłego męża K. D. (1) alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-ego każdego miesiąca, poczynając od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami, w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat. Ustawowa przedstawicielka powodów złożyła także wniosek o zabezpieczenie wszystkich przedmiotowych roszczeń w ten sposób, aby na czas trwania niniejszego postępowania podwyższyć alimenty zasądzone od pozwanego na rzecz małoletnich powodów z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 700 zł miesięcznie oraz zasądzić od pozwanego na rzecz D. K. (1) alimenty w wysokości po 400 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu D. K. (1) podniosła, iż małżeństwo jej i pozwanego zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie VI Wydziału Rodzinnego z dnia 23 listopada 2017 roku, sygn. akt VI RC 16/17 – z winy pozwanego. Mocą tego orzeczenia pozwany został również zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz każdego z synów w kwocie po 400 zł miesięcznie. Powódka wskazała, iż pozwany nie płaci zasądzonych alimentów i w związku z tym wszczęła przeciwko niemu egzekucję komorniczą, która okazała się być bezskuteczna. Matka powodów jest zatrudniona w sklepie (...) iż tego tytułu osiąga dochód w wysokości od 1560 zł do 2400 zł. Przeciwko powódce także toczy się postępowanie egzekucyjne z uwagi na zaległości w spłacie kredytu zaciągniętego z byłym mężem w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Z uwagi na osiągnięcie w okresie wakacyjnym wyższych dochodów (...) w R. odmówił powódce przyznania zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. D. K. (1) miesięcznie dysponuje kwotą 4000-4500 zł. D. K. (1) wymieniła w treści pozwu wydatki, które obciążają każdego miesiąca jej domowy budżet. Dodała, że poza tym ponosi też koszty wizyt u dentysty, koszty leczenia ortodontycznego, zaś szczególnie ciężkim okresem jest dla niej sierpień, kiedy musi przeznaczyć więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną dla synów. W ocenie powódki koszt utrzymania jej i małoletnich powodów mieści się w kwocie (...)-5500 zł. Brakujące pieniądze powódka pożycza u swojej matki. Z uwagi na odebranie powódce łącznych świadczeń na kwotę 1340 zł jej sytuacja finansowa bardzo się pogorszyła.

Powódka wskazała, że w czasie małżeństwa zaciągnęła z mężem kredyt na wykończenie budynku gospodarczego, w którym docelowo miała zamieszkać z rodziną. Powódka musiała jednak opuścić nieruchomość, na której stoi ów dom. Mąż powódki zaprzestał spłacania wspólnie zaciągniętego kredytu. Powódka wskazała, że obecnie pozwany mieszka ze swoją partnerką i jej rodzicami we W.. K. D. (1) zmienił pracę, więcej zarabia – od 6000 zł do 8000 zł, a tym samym zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego. W trakcie postępowania rozwodowego faktyczne zarobki pozwanego wynosiły 4500 zł. D. K. (1) zaznaczyła, że to głównie na jej barkach spoczywa obowiązek wychowania dzieci stron, pozwany ma z synami tylko sporadyczny kontakt.

Uzasadniając zasądzenie alimentów na swoją rzecz D. K. (1) podała, że została obciążona zajęciem wynagrodzenia i rachunku bankowego za kredyt, zaciągnięty na nieruchomość, która obecnie jest we władaniu K. D. (1) i jego ciotki. Podała, że rozwód znacznie pogorszył jej sytuację finansową. Musi ona liczyć każdy grosz, pożyczać pieniądze, kiedy to pozwany ma się świetnie i utrzymuje obcą kobietę i jej rodzinę. W ocenie powódki od czasu ostatniego wyroku o alimenty zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów, zmniejszyło się sprawowanie nad nimi pieczy przez pozwanego, a zwiększyły się natomiast jego możliwości zarobkowe i majątkowe.

Pozwany K. D. (1) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie w całości zarówno powództwa o alimenty, jak i wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Pozwany potwierdził, iż wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2017 roku sygn. akt VI RC 16/17 został on zobowiązany do płacenia na rzecz małoletnich powodów alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie. Dodał, że Sąd Okręgowy oddalił roszczenie D. K. (1) o zasądzenie od pozwanego alimentów na jej rzecz. Potwierdził fakt prowadzenia przeciwko niemu egzekucji komorniczej z powodu zaległości alimentacyjnych. Wskazał, że w 2017 roku miał wypadek drogowy, od czerwca 2017 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim, wówczas też doszło do zajęcia jego wynagrodzenia przez komornika i to nie tylko z powodu zaległości alimentacyjnych, ale również z uwagi na zaległości w spłacie kredytu zaciągniętego wspólnie z powódką. Podniósł, że posiada też dług w banku (...). Pozwany powrócił do pracy w lipcu 2018 roku, a 27 sierpnia 2018 roku stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron. Obecnie pozwany znów pracuje w firmie transportowej i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2350 zł brutto. Pozwany nie mieszka jednak we W. tylko w R.. Podał, iż powódka wniosła o zasądzenie alimentów na swoją rzecz tylko i wyłącznie po to, by uzyskać pieniądze na spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu. Dodał, że na nim też ciąży obowiązek jego spłaty, a taka sytuacja istniała jeszcze przed rozwodem.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich oddalił w całości wniosek małoletnich powodów oraz ich przedstawicielki ustawowej o zabezpieczenie roszczenia (k. 73-75)

Sąd ustalił, co następuje:

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 23 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie VI RC 16/17 rozwiązał przez rozwód małżeństwo K. D. (1) i D. D. zawarte 21 maja 2005 roku w U., zapisane w Urzędzie Stanu Cywilnego w R. za numerem (...) – z winy pozwanego. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi synami stron: P. D., G. D., M. D. powierzył D. D. ograniczając władzę rodzicielską ojca do prawa wglądu w proces wychowania i kształcenia dzieci. Sąd zasądził też od K. D. (1) na rzecz małoletnich synów P. D., G. D., M. D. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich (pkt. IV). Jednocześnie oddalił roszczenie D. K. (1) o zasądzenie alimentów na jej rzecz od byłego męża (pkt. V).

(dowód: wyrok rozwodowy k. 62 i k. 351 akt sprawy VI RC 16/17 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

W czasie zasądzenia w/w alimentów małoletni powód P. D. miał 13 lat, G. D. 12 lat, a M. D. 8 lat. P. D. cierpiał na niedosłuch, od dziecka miała problemy laryngologiczne, poza tym miał problemy ze zgryzem. W związku z dolegliwościami laryngologicznymi często jeździł na wizyty do lekarza do B.. P. D. uczęszczał od 31 października 2017 roku na indywidulaną terapię do Niepublicznej (...) w S.. Najstarszy syn D. K. (1) i K. D. (1) był alergikiem. P. i G. D. uczęszczali na korepetycje z języka angielskiego. G. i M. D. byli zdrowi.

D. K. (1) w trakcie rozwodu pracowała jako sprzedawczyni w sklepie (...) i osiągała miesięczny dochód w wysokości około 1600-1900 zł netto. Uzyskiwała świadczenia z Programu 500+ na trójkę synów. Nie otrzymywała zasiłku rodzinnego. Od 01 września 2017 roku zamieszkała z synami na stancji, albowiem musiała opuścić zajmowany dotąd dom, będący własnością ciotki K. D. (1). Za wynajmowane mieszkanie płaciła 700-800 zł, za energię 120 zł, telewizję 70 zł, za telefony i internet – około 200 zł oraz uiszczała 100 zł tzw. „odstępnego”. D. K. (1) była zdrowa.

W trakcie rozwodu pozwany początkowo pracował jako kierowca w formie AdamS w M. i zarabiał 2400 zł netto. Od stycznia 2017 roku rozpoczął zatrudnienie w innej firmie transportowej osiągając dochód w wysokości 3400 zł brutto. W czasie pracy za granicą uzyskiwał też dietę w kwocie 2326 zł. To głównie na pozwanym ciążył obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego z żoną D. K. (1), którego miesięczna rata wynosiła około 1200 zł. Kredyt został zaciągnięty przez małżonków w celu adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Nadto, spłacał kredy za motocykl, zaciągnięty w 2016 roku na kwotę 15000 zł, gdzie rata wynosiła 700 zł. Ponosił też opłaty za prąd (300 zł), wodę (50 zł), telefony, telewizje i internet (300 zł). Koszt utrzymania dzieci – zakup ubrań jedzenia - spoczywał na ich matce. Początkowo, w czasie sprawy rozwodowej K. D. (1) zamieszkał we W. z partnerką. Za wynajem mieszkania płacił 2400 zł. W trakcie postępowania o rozwód K. D. (1) uległ wypadkowi na motocyklu. Otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 1600 zł, z którego po pokryciu kosztów egzekucji uzyskiwał 490 zł. Zaprzestał spłacania kredytów. Ponownie powrócił do mieszkania w R. i zamieszkał w jednym pokoju, który użyczyła mu ciocia.

W trakcie postępowania rozwodowego K. D. (1) i D. K. (1) nie wywiązywali się już z obowiązku spłaty kredytu i w związku z tym została przeciwko nim wszczęta egzekucja.

(dowody znajdujące się w akt sprawy VI RC 16/17 Sądu Okręgowego w Olsztynie: odpis skrócony aktu małżeństwa k. 9; odpisy aktu urodzenia małoletnich k. 10-12; zaświadczenia lekarskie k. 32; dowód opłaty ubezpieczenia szkolnego i na R. R. k. 33-34; wydruki rachunków k. 35-75; umowa rachunku bankowego wraz z dokumentami dotyczącymi kredytu k. 76-92, Pit-11 i 2016r. D. K. za 2015 roku k. 93 i 281; zaświadczenie o zatrudnieniu D. K.. k. 94-95, 284; 335; wydruk z operacji dokonywanych na koncie K. D. k. 259-276; Decyzja i zaświadczenie (...) w R. k. 282-283, 346, 347; zaświadczenie o zatrudnieniu K. D. k. 285; informacyjne zeznania stron k. 286v.-287v.; zaświadczenie z (...) w S. k. 332; rachunek k. 333-334; umowa najmu mieszkania k. 336-337; zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy R. k. 340; opłaty za wynajmowany lokal k. 341-344; zeznania stron k. 348v.-349v.)

Aktualnie powód P. D. miał 14 lat, G. D. 13 lat, a M. D. 10 lat. Małoletni powodowie uczęszczają do szkoły podstawowej. Tam korzystają z obiadów. W szkole powodowie mają wykupione ubezpieczenie, oraz opłacony komitet rodzicielski. Na bieżące wydatki związane ze szkołą ich matka przeznacza około 100 zł miesięcznie. M. D. uczęszcza na korepetycje z języka angielskiego, gdzie za jedną godzinę płaci 60 zł. Od czerwca 2018 roku P. D. ma założony aparat ortodontyczny. Co 3-4 tygodnie ma prywatne wizyty u ortodonty, za które płaci po 150 zł. Czasami za zmianę zamka przy aparacie trzeba zapłacić 70 zł. P. D. z uwagi na skomplikowaną wadę zgryzu musiał mieć zrobiony rezonans głowy w B.. Nadto, u P. D. nadal występuje niedosłuch.

Powódka D. K. jest zatrudniona w sklepie (...), gdzie w zależności od sezonu zarabia od 1560 zł do 2400 zł netto miesięcznie. Uzyskuje nadto świadczenia z Programu 500 + na dwójkę synów. Uzyskuje też alimenty na dzieci w łącznej wysokości 1200 zł miesięcznie. Z uwagi na wzrost dochodu matka powodów nie otrzymuje świadczenia z Programu 500 + na pierwsze dziecko ani zasiłku rodzinnego, otrzymując przez to o 1340 zł mniej niż dotychczas. Poza tym, została wszczęta przeciwko niej egzekucja komornicza z uwagi na dług ciążący na niej w związku z zaciągniętym kredytem w wysokości 160 000 zł, jeszcze w czasie trwania małżeństwa D. K. (1) i K. D. (1). Wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego powodów oscylują w granicach około 5000 zł miesięcznie. Tak jak w czasie sprawy rozwodowej, powódka mieszka z synami na stancji. Pomimo starań powódka nie może uzyskać mieszkania komunalnego. Opłata za stancję wraz z wydatkami za gaz i prąd wynosi około 1200 zł. Za internet i telefony powódka płci 250 zł, za media 70 zł. Z uwagi na wszczętą przeciwko niej egzekucję komorniczą ma zabrane około 30 % pensji i z tego powodu zamiast pełnego wynagrodzenia czasami ma wypłatę w wysokości 1500 zł. Powódka nadal jest zdrowa, na nic przewlekle się nie leczy.

Pozwany obecnie mieszka w R. u ciotki i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Za wszystkie opłaty płaci około 500 zł miesięcznie. Od 11 września 2018 roku ma zawartą umowę o pracę na czas określony tj. do dnia 10 września 2019 roku ze spółką (...) sp. z o.o. w S. na stanowisku kierowcy w transporcie samochodowym z wynagrodzeniem w wysokości 2350 zł brutto miesięcznie. W związku z wyjazdami za granicę pozwanemu przysługuje dieta w wysokości 40 Euro, którą w całości przeznacza na swoje utrzymanie podczas podróży poza granicami Polski, tj. na wyżywienie, spanie. W stosunku do pozwanego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku małoletnich powodów z powodu nie uiszczania przez K. D. (1) dobrowolnie alimentów na rzecz synów, a także postępowanie egzekucyjne z powodu nie spłacania kredytu hipotecznego zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa stron. Nadto, posiada on dług wobec Banku (...), z tytułu którego ma obowiązek spłacać raty w wysokości 600 zł miesięcznie. Pozwany korzysta z pomocy finansowej rodziny, swojej ciotki, matki i babci. Od pracodawcy po potrąceniach otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 900 zł. Za własne pieniądze musi dojechać do pracy. Jest właścicielem samochodu matki V. (...) rocznik 1998. Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, częste wyjazdy oraz różne godziny pracy, pozwany rzadko widuje się z dziećmi i nie zawsze jest w stanie realizować kontakty z nimi ustalone wyrokiem sądowym.

(dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu powódki k. 17, rachunki i faktury k. 18-33, zaświadczenie o dokonanych wpłatach z tytułu wszczętej egzekucji k. 34, wydruki dowodów wpłat k. 35-53, wyrok rozwodowy SO w Olsztynie sygn. akt VI RC 16/17 k. 62 i v., umowa o pracę pozwanego k. 63 i v., informacja z ZUS k. 64, postanowienia o zajęciu komorniczym i o wszczęciu egzekucji k. 64v.-66, informacja z MOPS o zadłużenie w funduszu alimentacyjnym k. 66 v., umowa o kredyt k. 67-68, pismo S. Bank k. 69, informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy k. 69v.-72, zaświadczenie o zarobkach pozwanego k. 95-102, informacja z Urzędu Miasta i Gminy R. k. 110, ksero rachunków i zaświadczenia ze szkoły małoletnich k. 111-112; zeznania stron k. 87v.-89)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów, a w szczególności zeznań stron, dokumentów złożonych przez strony oraz zeznań stron i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie VI RC 16/17. Sąd dał wiarę w całości dowodom z dokumentów, zaś dowodom z zeznań stron w zakresie wyżej opisanym.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymana i wychowania. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Zgodnie z art. 96 kro, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

R. nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000r. w sprawie I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Zadaniem Sądu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie, czy po zasądzeniu alimentów w dniu 23 listopada 2017 roku, w sprawie VI RC 16/17, nastąpiła istotna zmiana okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, osobistej i zarobkowej zobowiązanego oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, uzasadniająca zamianę dotychczasowej wysokości alimentów. Dlatego też Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze, jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego we wskazanych wyżej okresach.

Należy podkreślić iż wyrok zasądzający alimenty od pozwanego na rzecz małoletnich powodów uprawomocnił się w dniu 15 grudnia 2017 roku, zaś pozew o ich podwyższenie i zasądzenie alimentów na swoją rzecz D. K. (1) wniosła niespełna rok później tj. 04 października 2018 roku.

Zarówno w trakcie orzekania o alimentach w wyroku rozwodowym jak i aktualnie, małoletni powodowie uczą się w szkole podstawowej i są w fazie wzrostu. Z racji wieku zdani są wyłącznie na pomoc swoich rodziców. To wyłącznie od ich woli i możliwości zależy ich dalszy rozwój oraz zaspokojenie ich usprawiedliwionych potrzeb. Przy czym, należy podkreślić, iż ustawowa przedstawicielka małoletnich powodów nie wykazała w ramach niniejszego postępowania o podwyższenie alimentów, aby rzeczywiście zwiększyły się potrzeby małoletnich powodów G. i M. D.. Wciąż są osobami uczącymi się, ich matka nadal pracuje osiągając z tego tytułu określone dochody. Wzrost wydatków pojawił się jedynie w związku z potrzeba leczenia okulistycznego i ortodontycznego u powoda P. D.. Faktem jest, iż D. K. (1) straciła uprawnienie do otrzymania świadczenia wychowawczego na jednego z synów oraz do otrzymania świadczenia rodzinnego, jednakże nie można pominąć okoliczności, że jest to wynikiem polepszenia jej sytuacji finansowej, a tym samym nie spełnianiem przesłanek ustawowych do uzyskania w/w świadczeń z pomocy społecznej. Należy tu podkreślić, że ani świadczenia rodzinne, ani wychowawcze nie mają wpływu na zakres alimentów, co jasno wynika z treści art. 135 § 3 pkt. 3) i 4) krio.

Matka małoletnich, swój obowiązek alimentacyjny spełnia zarówno przez dostarczanie środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb synów, ale także poprzez osobiste starania o wychowanie małoletnich (art. 135 § 2 kro). Jedynym źródłem utrzymania przedstawicielki ustawowej małoletnich, pod której wyłączną opieką pozostają, jest dochód z pracy D. K. (1), wynoszący od 1560 zł do 2400 zł miesięcznie. Dodatkowo, powodowie uzyskują alimenty zasądzone od pozwanego na ich rzecz w łącznej kwocie 1200 zł miesięcznie. Nadto, otrzymuje świadczenie z Programu 500 + w łącznej kwocie 1000 zł.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rodzice małoletnich powodów nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dziecka w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Małoletni powodowie znajdują się pod bezpośrednią opieką matki, która sama czyni starania o ich rozwój umysłowy i fizyczny, a przede wszystkim podejmuje wysiłek związany z leczeniem i dbaniem o zdrowie P. D., co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. W tej sytuacji większy ciężar finansowy utrzymania małoletniego powoda P. D. powinien spoczywać przede wszystkim na pozwanym.

Pozwany ma stale źródło dochodu, ale jego sytuacja finansowa nie należy do najlepszych. Jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie egzekucyjne zarówno z uwagi na fakt nie płacenia przez pozwanego w terminie alimentów na rzecz małoletnich oraz z uwagi na zadłużenie, które ciąży i na pozwanym i na D. K. (1), w związku z kredytem zaciągniętym przez w/w w trakcie ich małżeństwa. Jednakże, w ocenie Sądu, z uwagi na fakt, iż pozwany ma rzadki kontakt z synami, czemu zresztą nie zaprzeczał, winien on w większym stopniu wpierać ich finansowo. Jednakże, z uwagi na okoliczność, iż jak ustalił Sąd, aktualnie zwiększyły się głównie wydatki związane z utrzymaniem małoletniego powoda P. D., który wymaga stałego i kosztownego leczenia ortodontycznego, licznych wizyt lekarskich z uwagi na wadę wzroku i niedosłuch, Sąd uwzględnił wniesione powództwo częściowo podwyższając alimenty od pozwanego na rzecz P. D. z kwoty 400 zł miesięcznie na kwotę 500 zł miesięcznie. W ocenie Sądu alimenty w tej wysokości są adekwatne do wieku, stanu zdrowia i usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda P. D. oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego. Pozostałą kwotę brakującą na utrzymanie dziecka powinna łożyć jego matka.

Mając powyższe na uwadze Sąd, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 i § 2 kro, orzekł jak w punkcie I. wyroku, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Sąd nie uwzględnił także powództwa D. D. o zasądzenie alimentów na jej rzecz od pozwanego.

Zgodnie z treścią art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z art. 61 kro wynika, że do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwiedzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi. Tym samym mają do niego zastosowanie regulacje art. 136-140 kro.

W toku niniejszego procesu nie potwierdziły się twierdzenia matki małoletnich powodów, że pozwany mieszka we W. i osiąga dochód w wysokości do 8000 zł. W rzeczywistości pozwany mieszka w R., a jednocześnie nie doszło do znacznego wzrostu jego dochodu, albowiem z umowy o pracę przedstawionej przez pozwanego wynika, że osiąga miesięcznie dochód w wysokości około 2400 zł. Faktem jest, że uzyskuje on diety wyjeżdżając za granice, ale K. D. (1) konsekwentnie twierdził, że w całości przeznacza dietę na pokrycie wydatków związanych ze spaniem i jedzeniem w trakcie delegacji poza granicami kraju. Jednocześnie pozwany posiada zadłużenie z tytułu ciążącego na nim w stosunku do synów obowiązku alimentacyjnego, a nadto – podobnie jak powódka musi spłacać dług zaciągnięty przez nich oboje jeszcze w czasie trwania związku małżeńskiego. Przy czym należy podkreślić, że obowiązek spłaty tego długu ciąży na stronach już dawno, była to bowiem okoliczność znana także Sądowi orzekającemu o rozwodzie stron.

Odnosząc się do twierdzeń matki powodów, iż rozwód pociągnął za sobą znaczne pogorszenie jej sytuacji finansowej należy wskazać, że nie udowodniła ona tej okoliczności podczas niniejszego postępowania. D. K. (1) nadal pracuje w sklepie (...), zaś jej dochód kształtuje się na podobnym poziomie jak w trakcie rozwodu stron. Matka małoletnich nadal mieszka z nimi na stancji oraz jest prowadzone przeciwko niej postępowanie egzekucyjne. Także te okoliczności występowały podczas postępowania rozwodowego stron. Niewątpliwie zmniejszyło się świadczenie, jakie D. K. (1) otrzymuje z Programu 500 +, albowiem uzyskuje ona z tego tytułu kwotę 1000 zł, a nie 1500 zł, jednakże jak już Sąd wskazał, wynika to z faktu polepszenia jej sytuacji zarobkowej. Z uwagi na zwiększony dochód D. K. (1) nie kwalifikuje się na uzyskanie takiego świadczenia na każde dziecko. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, iż brak podstaw do uwzględnienia pozwu D. K. (1) o zasądzenie na jej rzecz alimentów od K. D. (1) oddalając powództwa także w tej części.

Na podstawie art. 102 kpc, opierając się na zasadzie słuszności, mając na względzie okoliczności niniejszej sprawy, jak i sytuację finansową zarówno małoletnich powodów, jak i pozwanego, Sąd odstąpił od obciążania stron kosztami niniejszego postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Święcka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gajewska
Data wytworzenia informacji: