Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 145/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2019-02-27

Sygn. akt III RC 145/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Katarzyna Zielińska

Protokolant referent stażysta Monika Prusaczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2019 roku w P.

sprawy z powództwa małoletniej W. Ś. zastąpionej przez ustawową przedstawicielkę W. M.

przeciwko B. Ś.

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie
z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie VI RC 664/10, od pozwanego B. Ś. na rzecz małoletniej powódki W. Ś. w kwocie po 500 złotych miesięcznie, z dniem 01 marca 2019 roku podwyższa do kwoty po 800 (osiemset) złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami
w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek
z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki W. M..

II.  Nie obciąża pozwanego opłatami sądowymi.

III.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 145/18

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 09 sierpnia 2018 roku, złożonym w dniu 28 sierpnia 2018 roku, W. M. (poprzednio Ś.), jako przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. Ś., wniosła w imieniu małoletniej o podwyższenie alimentów, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie VI RC 664/10, od pozwanego B. Ś. na rzecz małoletniej powódki z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 800 złotych miesięcznie, płatnej do dnia 15. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, że od zasądzenia alimentów minęło ponad 8 lat. Małoletnia powódka jest już uczennicą szkoły podstawowej, od września 2018 roku rozpocznie naukę w klasie VI. Ponadto chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, w tym nauce języka angielskiego. Uczęszcza na korepetycje z matematyki. Rozpoczęta przez małoletnią powódkę edukacja szkolna i rozwój zainteresowań sprawiły, że jej potrzeby finansowe znacznie wzrosły. Koszt nauki języka angielskiego to kwota 115 zł miesięcznie, a korepetycji z matematyki – 120 zł miesięcznie. Zaznaczyła, że od czwartego roku życia małoletnia powódka jest zaliczona do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z orzeczeniem wymaga konieczności stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Małoletnia powódka uczestniczy w zabiegach rehabilitacyjnych. Wizyty u specjalistów wiążą się z kolejnymi kosztami niezbędnymi dla przywrócenia powódce sprawności. Matka małoletniej powódki wskazała, że jest zatrudniona w Ośrodku (...)-Wychowawczym w P. na stanowisku pielęgniarki/pomocy nauczyciela za wynagrodzeniem około 1800 zł netto. Wynagrodzenie za pracę, alimenty w wysokości 600 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł to jedyny dochód jej i małoletniej. Z uwagi na przekroczenie kryteriów dochodowych rodzina nie korzysta ze wsparcia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Pozwany B. Ś. uznał powództwo o podwyższenie alimentów do kwoty po 600 zł miesięcznie, czyli kwoty którą płaci od ukończenia przez małoletnią powódkę ośmiu lat. W pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa.

W odpowiedzi na pozew podniósł, że nie jest w stanie płacić wyższych alimentów, gdyż jest osobą niepracującą. Jego sytuacja materialna wygląda katastrofalnie i w najbliższej przyszłości się nie poprawi. Jego miesięczne zobowiązania to: mieszkanie -1200 zł, alimenty -600 zł, odsetki za debet – około 350 zł, rata za telefon – 60 zł, internet – 90 zł, zajęcie komornicze – 75 zł. Pozwany wskazał, że na koncie indywidualnym ma debet w kwocie -26 426,52 zł, a na koncie firmowym -9 968,43 zł. Problemy finansowe powodują to, że coraz rzadziej przyjeżdża do córki, gdyż każdy taki wyjazd kosztuje go 350-500 zł.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletnia W. Ś., urodzona (...), pochodzi ze związku małżeńskiego W. M. i B. Ś..

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców małoletniej k. 4, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej k. 6 akt sprawy VI RC 664/10 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie VI RC 664/10 rozwiązał przez rozwód małżeństwo rodziców małoletniej. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzył matce, a władzę rodzicielską ojca ograniczył do wglądu w wychowanie dziecka, do współdecydowania o jego leczeniu i kształceniu.

Zobowiązał oboje rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania małoletniej, a udział ojca w ponoszeniu tych kosztów określił na kwotę 500 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok k. 35 akt sprawy VI RC 664/10 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

Małoletnia W. Ś. miała wówczas 3 lata. Cierpiała na schorzenie nerek – nerkę podkowiastą i była pod kontrolą poradni nefrologicznej. Jej matka, w wieku 36 lat, pracowała w Ośrodku (...)-Wychowawczym w P. jako pielęgniarka i zarabiała miesięcznie około 1002 zł netto. Wraz z małoletnią mieszkała u swoich rodziców. Dokładała im 1/3 wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

(dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu matki małoletniej k. 26, zaświadczenie o stanie zdrowia małoletniej k. 27, zeznania W. M. k. 33 odwrót akt sprawy VI RC 664/10 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

B. Ś. w wieku 42 lat, nie posiadał stałego zatrudnienia, był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Czasami pracował dorywczo przy pracach wysokościowych. Posiadał kwalifikacje alpinisty przemysłowego. Był studentem Wyższej Szkoły Finansów i (...) w W. na kierunku psychologia w systemie niestacjonarnym. Planowany termin ukończenia studiów upływał w dniu 30 września 2012 roku.

(dowód: zaświadczenie o studiach ojca małoletniej k. 6, zaświadczenie o zarejestrowaniu ojca małoletniej jako osoby bezrobotnej k. 7, zeznania B. Ś. k. 33 akt sprawy VI RC 664/10 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

Obecnie małoletnia W. Ś. ma 12 lat i uczęszcza do VI klasy Szkoły Podstawowej w P.. Pobiera płatne lekcje języka angielskiego, które wynoszą 115 zł miesięcznie i korepetycje z matematyki, których koszt wynosi 120 zł miesięcznie. Oprócz nerki podkowiastej cierpi na epilepsję, niedoczynność tarczycy, zakrzepicę żyły szyjnej, zaburzenia rytmu serca. Pod koniec 2018 roku wycięto u niej guza na jajniku. Małoletnia jest pod stałą kontrolą nefrologa, neurologa, endokrynologa, kardiologa i onkologa. Jest zaliczona do osób niepełnosprawnych. Wizyty u specjalistów są w E., W., Ł. i O., co generuje wydatki związane z przejazdami. Małoletnia przyjmuje stałe leki, których miesięczny koszt wynosi 100-120 zł. Ponadto małoletnia ma zaburzenia rozwojowe i integracji sensorycznej, niższy niż przeciętny rozwój intelektualny, opóźnienia w rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych. Wymaga stałych, systematycznych i wielokierunkowych terapii stymulujących jej rozwój. Z tego tytułu jest pod opieką (...) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z (...).

(dowód: orzeczenie o niepełnosprawności małoletniej powódki k. 9-10, opinia Powiatowej Poradni P.-Pedagogicznej w P. k. 13 -14, zaświadczenie lekarskie z (...) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z (...) k. 41, zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k, 42 odwrót-43, 45)

Jej matka nadal pracuje w Ośrodku (...)-Wychowawczym w P. jako pielęgniarka/pomoc nauczyciela i zarabia miesięcznie 1800 zł. Otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności córki w wysokości 184 zł miesięcznie. Nadal mieszka z rodzicami. Dokłada im do kosztów utrzymania mieszkania kwotę 300-400 zł miesięcznie.

Od około 2014 roku B. Ś. łoży na utrzymanie małoletniej kwotę po 600 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki k. 42 odwrót-43, 45)

B. Ś. nie zawarł ponownie małżeństwa. Nie ma innych osób na utrzymaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia. Ponadto skończył studia podyplomowe o kierunku psychotraumatologia. Nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie.

W okresie od lutego 2018 roku do sierpnia 2018 roku pracował jako zarządca nieruchomości za wynagrodzeniem w granicach 2000 zł miesięcznie. Od 20 grudnia 2018 roku jest zatrudniony na umowę na czas określony do 19 marca 2019 roku w firmie (...) Spółka z o.o. w R. jako malarz antykorozyjny i technik linowy. Pracę świadczy na rzecz Elektrowni w O.. Ma zapewnione bezpłatne noclegi i obiady. Jego wynagrodzenie wynosi około 2200 zł miesięcznie. Na stałe mieszka w W., gdzie wynajmuje mieszkanie, za które płaci łącznie z opłatami licznikowymi kwotę 1180 zł miesięcznie. Nadal posiada uprawnienia alpinisty przemysłowego. Zdarzało się, że w tym zawodzie zarabiał 6000-7000 zł miesięcznie.

B. Ś. przyjeżdża do małoletniej 3-4 razy w roku. Kupuje jej wtedy prezenty. Na komunię kupił jej laptopa. Przy ostatniej wizycie przekazał telefon za 260 zł.

(dowód: zeznania pozwanego k. 43-43v,45)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań stron oraz wskazanych wyżej dokumentów oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie VI RC 664/10, którym Sąd dał wiarę w całości. Strony nie kwestionowały swoich twierdzeń co do podawanych przez nich faktów dotyczących ich sytuacji życiowej i majątkowej. Pozwany nie kwestionował, co wyraźnie oświadczył, stanu zdrowia małoletniej powódki, jej leczenia i wydatków związanych z jej utrzymaniem oraz wychowaniem.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów upłynęło ponad 8 lat i w tym czasie wzrosły koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem małoletniej powódki, a przede wszystkim jej leczeniem. Pogorszył się stan zdrowia małoletniej powódki. W dacie orzekania przez Sąd Okręgowy u małoletniej rozpoznano jedynie nerkę podkowiastą. Obecnie cierpi ona na epilepsję, niedoczynność tarczycy, zakrzepicę żyły szyjnej, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia rozwojowe. Pod koniec 2018 roku wycięto u niej guza na jajniku. Małoletnia została uznana za osobę niepełnosprawną i jest pod kontrolą specjalistów nefrologa, neurologa, endokrynologa, kardiologa i onkologa. Pozwany nie kwestionował stanu zdrowia i leczenia małoletniej. Ponadto małoletnia uczęszcza na zajęcia z języka angielskiego i korepetycje z matematyki, co generuje miesięcznie wydatek rzędu 235 zł.

W ocenie Sądu, miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki wynosi około 1200 zł, na co składają się: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – około 150-200 zł (½ wydatków ponoszonych przez matkę małoletniej), wyżywienie około 400 zł, nauka języka angielskiego i korepetycje z matematyki – 235 zł, zakup leków – 100-120 zł. Wskazane wydatki to łącznie kwota 885 – 955 zł. Pozostałe koszty to przede wszystkim wydatki związane z edukacją szkolną małoletniej, zakupem ubrań i butów, środków czystości i kosmetyków, wyjazdami do specjalistów, stymulacją zaburzeń rozwojowych małoletniej, zapewnieniem jej wypoczynku letniego i w ferie zimowe.

W tym miejscu należy podnieść, że rodzice małoletniej nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb córki w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Matka małoletniej powódki sama czyni starania o jej rozwój umysłowy i fizyczny, a przede wszystkim dba o jej stan zdrowia i rehabilitację, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. Dlatego też ciężar finansowego utrzymania małoletniej w znacznej mierze powinien obciążać pozwanego.

Pozwany pracuje i jego wynagrodzenie wynosi około 2200 zł miesięcznie. Sąd bierze jednak pod uwagę zgodnie z treścią art. 135 § 1 kro nie osiągane dochody, ale możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentów. Pozwany jest z zawodu psychologiem, ukończył studia podyplomowe o kierunku psychotraumatologia. Pracował jako zarządca nieruchomości, a przede wszystkim nadal ma uprawnienia alpinisty przemysłowego, gdzie, jak sam zeznał, jest w stanie uzyskać dochód wysokości 6000-7000 zł miesięcznie. Zatem pozwany ma o wiele większe możliwości zarobkowe niż osiągany obecnie dochód i powinien je wykorzystywać, tym bardziej, że ma na utrzymaniu chorą córkę. Osoba zobowiązana do alimentów powinna w pełni wykorzystywać swoje siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskania niezbędnych dochodów na zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Pozwany powinien dołożyć wszelkich starań i podjąć odpowiednie zatrudnienie, aby zapewnić swojej córce godny poziom życia, a przede wszystkim odpowiednie leczenie i rehabilitację, a tym samym poprawić jej jakość życia i przygotować do samodzielnej egzystencji w przyszłości.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że alimenty w kwocie po 800 złotych miesięcznie będą adekwatne do wieku, stanu zdrowia i usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

W tym stanie rzeczy, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 i § 2 kro, Sąd alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie VI RC 664/10, od pozwanego B. Ś. na rzecz małoletniej powódki W. Ś., z dniem 01 marca 2019 roku, to jest z dniem rozpoczynającym pełny miesiąc od ogłoszenia wyroku, podwyższył z kwoty po 500 złotych do kwoty po 800 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 15. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki W. M..

W oparciu o przepis art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanego opłatami sądowymi, od uiszczenia których małoletnia powódka została zwolniona z mocy prawa.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kulikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: