Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 141/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2015-12-28

Sygn. akt III RC 141/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Katarzyna Zielińska

Protokolant st. sekr. sąd. Urszula Dobrowolska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2015 roku w P.
sprawy z powództwa małoletniej I. R. zastąpionej przez ustawową przedstawicielkę M. K. (1)

przeciwko A. R.

o podwyższenie alimentów

i z powództwa A. R.

przeciwko małoletniej I. R. zastąpionej przez ustawową przedstawicielkę M. K. (1)

o obniżenie alimentów

I.  Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia
16 kwietnia 2012 roku w sprawie III RC 58/12, od pozwanego/powoda wzajemnego A. R. na rzecz małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej I. R. w kwocie po 400 złotych miesięcznie, z dniem 23 marca 2015 roku podwyższa do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie, płatnej
z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek
z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej M. K. (1).

II.  Oddala powództwo o podwyższenie alimentów w pozostałym zakresie.

III.  Oddala powództwo o obniżenie alimentów.

IV.  Nie obciąża stron opłatami sądowymi.

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 141/15

UZASADNIENIE

M. K. (2), przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki I. R., wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego A. R. na rzecz małoletniej powódki I. R. wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
w sprawie III RC 58/12, z kwoty po 400 złotych do kwoty po 550 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniej.

W uzasadnieniu pozwu podniosła, że I. R. urodziła się (...). Aktualnie uczęszcza do zerówki. Bierze udział w zajęciach dodatkowych, takich jak taniec. Uczęszcza również na zajęcia nauki pływania. Małoletnia nie choruje przewlekle, ale dotykające ją infekcje wiążą się z dodatkowymi kosztami. Nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie posiada majątku, z którego dochód wystarczyłby na pokrycie kosztów jej utrzymania i wychowania. Potrzeby dziecka są znaczne w zakresie wyżywienia, odzieży, obuwia, pomocy przedszkolnych, artykułów higienicznych, materiałów edukacyjnych i mebli. Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, jak również opłaty za przedszkole, zajęcia dodatkowe i leki dziecka oraz opłaty czesnego za studia i dojazdy na uczelnię ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki, są znaczne. Ze względu na brak środków finansowych, opłaty czesnego za studia i opłaty za przedszkole nie są dokonywane regularnie. Nie są również uiszczane wpłaty na komitet rodzicielski w przedszkolu małoletniej.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki podniosła ponadto, że pozwany nie bierze bezpośredniego udziału w staraniach związanych z wychowaniem i edukacją małoletniej. Uporczywie unika obowiązku łożenia na dziecko. Dopuścił się utraty zatrudnienia, a później zamknięcia własnej działalności gospodarczej. Zmienił je na mniej zyskowne, w celu niepłacenia alimentów.

Pozwany A. R. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. Ponadto wystąpił z powództwem wzajemnym i wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od pozwanego na rzecz małoletniej I. R. z kwoty po 400 złotych do kwoty po 250 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu podniósł, że w okresie od marca do 18 maja 2015 roku zarejestrowany był jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Następnie znalazł zatrudnienie na jeden miesiąc w firmie (...) w P. na stanowisku pomocnika trakowego. Cały czas poszukuje pracy. Ponieważ ma tylko wykształcenie podstawowe, ciężko mu znaleźć stałe zatrudnienia. Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w 2012 roku, zatrudniony był w Zakładzie Produkcji (...) w T., ale ze względu na zdrowie, szkodliwy kurz, wysuszenie dróg oddechowych, brak śliny i bakterii w przełyku, musiał z tej pracy zrezygnować. Obecnie zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna. Podejmuje prace dorywcze. Na utrzymaniu, oprócz małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej, ma jeszcze dwóch synów z nieformalnego związku z E. B.: K. R., urodzonego (...) i O. R., urodzonego (...). Nie mieszka ze swoją partnerką, ponieważ nie stać ich na wynajęcie mieszkania. Wszystko, co uda mu się zarobić, przeznacza na spłatę kredytu, który zaciągnął z matką małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej, w wysokości 200 zł miesięcznie, a także na spłatę zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych małoletniej powódce/pozwanej wzajemnej z funduszu alimentacyjnego, na spłatę kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu z wniosku małoletniej I. R. w celu wyegzekwowania alimentów oraz na utrzymanie synów. Pozwany/powód wzajemny podniósł nadto, że ciężar utrzymania małoletniej I. R. spoczywa także na jej matce. M. K. (1) już trzeci raz występuje o podwyższenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniej, a dziecko ma dopiero 6 lat. M. K. (1) zatrudniona była w Urzędzie Miasta w P. przez okres ponad dwóch lat, za wynagrodzeniem w wysokości 1400 zł netto miesięcznie. Otrzymała mieszkanie socjalne, w którym do dnia dzisiejszego zamieszkuje wraz z małoletnią i swoim obecnym partnerem S. F., który prowadzi działalność gospodarczą. W ocenie pozwanego/powoda wzajemnego postępowanie M. K. (1), która podnosi w pozwie, że brakuje jej pieniędzy na wyżywienie dziecka i na inne potrzeby, a tymczasem kupuje sprzęty AGD i meble do mieszkania, jest zupełnie niezrozumiałe i dowodzi, że sytuacja matki małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej nie jest aż tak zła, jak to usiłuje ona przedstawić.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej wniosła o oddalenie powództwa o obniżenie alimentów w całości.

Sąd ustalił, co następuje:

Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2012 roku wydanym w sprawie III RC 58/12 podwyższył alimenty zasądzone od A. R. na rzecz małoletniej I. R. z kwoty po 300 złotych miesięcznie do kwoty po 400 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej I. M. K..

(dowód: wyrok z dnia 16.04.2012r. k. 28 akt sprawy III RC 58/12 Sądu Rejonowego w Piszu)

Rodzice małoletniej I. R. byli po rozwodzie.

Małoletnia I. R., urodzona (...), miała 2 lata i 7 miesięcy. Nie chorowała na choroby przewlekłe. Uczęszczała do przedszkola. Nie posiadała żadnego majątku.

Matka małoletniej, M. K. (1), była zdrowa. Zatrudniona była w Urzędzie Miejskim w P. w ramach prac interwencyjnych. Z tego tytułu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 1 386 zł brutto miesięcznie. Umowa o pracę zawarta została na czas określony do dnia 21 maja 2012 roku.

M. K. (1) pozostawała w związku nieformalnym z S. F.. Nie mieszkali razem i nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego. Wraz z małoletnią córką mieszkała w wynajętym lokalu mieszkalnym i ponosiła koszty jego utrzymania: 680 zł miesięcznie – czynsz, 50 zł miesięcznie – energia elektryczna, 50 zł co trzy miesiące – gaz. Była właścicielką samochodu osobowego marki D. (...), zakupionego w czerwcu 2011 roku za kwotę 800 zł. Innego majątku nie posiadała.

A. R. był zdrowy. Od dnia 1 listopada 2011 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wyjeżdżał do Niemiec, gdzie zawierał umowy zlecenia jako podwykonawca w zakresie prac remontowo-budowlanych. Regularnie płacił alimenty zasądzone na rzecz małoletniej I. R..

(okoliczności bezsporne, dowód: odpis wyroku rozwodowego k. 6-6v, umowa o pracę i wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez M. K. (1) k. 7, umowa najmu lokalu mieszkalnego k. 23-24v, protokół przekazania lokalu k. 25 akt sprawy III RC 58/12 Sądu Rejonowego w Piszu)

Obecnie małoletnia I. R. ma 6 lat i 3 miesiące. Nie posiada żadnego majątku. Nie choruje na choroby przewlekłe. Nosi okulary, za które matka małoletniej zapłaciła 270 złotych. Od września bieżącego roku uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej. Ponadto uczęszcza na dodatkowe odpłatne zajęcia z nauki pływania i z języka angielskiego. Koszt nauki pływania, która odbywa się dwa razy w tygodniu, wynosi około 42 zł tygodniowo, natomiast nauka języka angielskiego 150 złotych miesięcznie.

M. K. (1) ma 25 lat i średnie wykształcenie. Choruje i leczy się na tarczycę. Nie posiada żadnego majątku. Po rozwodzie nie zawarła ponownie związku małżeńskiego. Pozostaje w związku nieformalnym z S. F.. Nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Oprócz małoletniej I. R. nie ma nikogo na utrzymaniu. Wraz z małoletnią córką mieszka w mieszkaniu komunalnym. Ponosi koszty utrzymania mieszkania i mediów w łącznej wysokości 500 zł miesięcznie.

Do dnia 31 marca 2015 roku M. K. (1) zatrudniona była w Urzędzie Miejskim w P. w ramach robót publicznych. Za miesiąc styczeń 2015 roku otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1 390,88 zł netto. Od dnia 1 kwietnia 2015 roku zarejestrowana jest jako osoba bezrobotna. Od dnia 31 sierpnia 2015 roku otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w aktualnej wysokości 522,10 zł brutto miesięcznie. Innych źródeł dochodu nie posiada. Korzysta z pomocy rodziców i babci. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej.

W październiku 2013 roku M. K. (1) rozpoczęła studia niestacjonarne, jednolite magisterskie, na kierunku prawo na Uniwersytecie (...)- (...) w O.. Obecnie jest na III roku. Czesne za semestr wynosi 525 zł miesięcznie. Z tego tytułu M. K. (1) posiada zaległość w kwocie 1 050 zł.

(dowód: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej k. 5; umowa o nauczanie języka obcego k. 137; zaświadczenie z Powiatowej Akademii (...) k. 166; zaświadczenie o zarobkach k. 4; zaświadczenie Starosty P. k. 86; decyzja Starosty P. k. 86 i 165; zaświadczenie z (...) (...)- (...) w O. k. 85; zeznania ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej k. 183v-184)

A. R. ma 28 lat i gimnazjalne wykształcenie. Jest zdrowy. Nie posiada żadnego majątku. Po rozwodzie nie zawarł ponownie związku małżeńskiego. Pozostaje w nieformalnym związku z E. B.. Ze związku tego ma dwoje małoletnich dzieci: K. R., urodzonego (...) i O. R., urodzonego (...). Wraz z partnerką i dziećmi mieszka u swojej matki, z którą prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. E. B. nigdzie nie pracuje, zajmuje się domem i wychowaniem dzieci.

W listopadzie 2012 roku A. R. zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej z uwagi na brak zleceń i konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z powodu niewznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności, decyzją Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 roku został wykreślony z Centrali Ewidencji i (...) o Działalności Gospodarczej.

W drugiej połowie 2012 roku A. R. przestał płacić alimenty zasądzone na rzecz małoletniej I. R.. Matka małoletniej wystąpiła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Aktualnie alimenty wypłacane są z funduszu alimentacyjnego.

A. R. spłaca zadłużenie z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w trakcie trwania małżeństwa z M. K. (1), w wysokości 200 zł miesięcznie. Spłaca także zadłużenie z tytułu zaległych alimentów w kwocie 40-50 zł miesięcznie, którą uiszcza na konto komornika sądowego.

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej A. R. nie opłacił składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od czerwca do listopada 2012 roku. Z tego tytułu posiada zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które na dzień 15 czerwca 2015 roku wynosiło łącznie 2 858,81 zł.

W okresie od 20 maja do 19 czerwca 2015 roku A. R. zatrudniony był w firmie (...) w P. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pomocnika trakowego. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 1 750 zł brutto. Od dnia 23 czerwca 2015 roku zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna. Od dnia 21 września 2015 roku pobiera zasiłek dla bezrobotnych, którego aktualna wysokość wynosi 652,60 zł brutto miesięcznie. A. R. podejmuje prace dorywcze. Zanim otrzymał zasiłek dla bezrobotnych, przez niecały rok pracował w zakładzie drzewnym w M. jako pomocnik trakowy.

(dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich K. R. i O. R. k. 99-100; decyzja Ministra Gospodarki z dnia 01.12.2014r. k. 104; zajęcie wynagrodzenia za pracę k. 103; dowód wpłaty na rzecz (...) w P. i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu k. 106, 107 i 176; wezwanie do zawarcia ugody k. 102; dowód wpłaty raty k. 108; decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu składek k. 101; świadectwo pracy k. 105; decyzja Starosty P. k. 118; zeznania świadka E. K. k. 169v-170, zeznania pozwanego/powoda wzajemnego k. 184-184v)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów, a w szczególności zeznań stron i świadka E. K., a także dokumentów złożonych przez strony oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Piszu III RC 58/12. Sąd dał wiarę w całości dowodom z dokumentów, zaś dowodom z zeznań stron w zakresie wyżej opisanym. Zeznania świadka E. K. umocniły twierdzenia pozwanego/powoda wzajemnego, że wykonuje on prace dorywcze i ma w tym zakresie możliwości zarobkowe.
Z kolei zeznania świadka S. B. (k. 169v) nie wniosły nic istotnego do sprawy. Sąd pominął dowód z kserokopii dokumentów złożonych przez strony w toku niniejszego postępowania, albowiem są to jedynie odbitki ksero, a tym samym nie są to dokumenty w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego i nie mogą stanowić dowodu w sprawie (vide uchwała Sądu Najwyższego z 29 marca 1994 roku w sprawie III CZP 37/94, OSN 1994, Nr 11, poz. 206).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Zgodnie z art. 96 kro, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000r. w sprawie I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Zadaniem Sądu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie, czy po zasądzeniu alimentów w dniu 16 kwietnia 2012 roku, w sprawie III RC 58/12, nastąpiła istotna zmiana okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, osobistej i zarobkowej zobowiązanego oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, uzasadniająca zamianę dotychczasowej wysokości alimentów. Dlatego też Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze, jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego/powoda wzajemnego we wskazanych wyżej okresach.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów upłynęły trzy lata i osiem miesięcy. Niewątpliwie zatem wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej. Wiąże się to bowiem z jej dorastaniem i przede wszystkim kształceniem. Zdaniem Sądu Najwyższego, które Sąd orzekający w pełni podziela, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb uprawnionego do alimentów (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1965r. w sprawie I CZ 135/64, niepubl.).

Obecnie małoletnia I. R. rozpoczęła pierwszy etap edukacji, uczęszcza do I klasy szkoły podstawowej. Zwłaszcza początek roku szkolnego wiąże się ze znacznymi wydatkami. Ponadto uczęszcza na dodatkowe, odpłatne zajęcia z języka angielskiego i nauki pływania. Zasadne i zgodnie z dobrem dziecka jest, aby małoletnia rozwijała swoje zainteresowana.

Małoletnia jest również w wieku intensywnego wzrostu, co wiąże się z częstym zakupem nowych ubrań i butów, środków higieny osobistej, itp.

Sytuacja matki małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej również uległa zmianie. M. K. (1) od dnia 1 kwietnia 2015 roku jest osobą bezrobotną, utrzymującą siebie i dziecko z zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 522,10 zł brutto miesięcznie oraz z alimentów otrzymywanych od pozwanego/powoda wzajemnego na rzecz małoletniej. M. K. (1) korzysta z pomocy finansowej rodziców i babci. Matka małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej nie jest w stanie sama sprostać ciągle rosnącym wydatkom związanym z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. W tym miejscu należy zaznaczyć, że rodzice małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dziecka w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Małoletnia powódka/pozwana wzajemna znajduje się pod bezpośrednią opieką matki, która sama czyni starania o jej rozwój umysłowy i fizyczny, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. W tej sytuacji ciężar finansowy utrzymania dziecka powinien spoczywać przede wszystkim na pozwanym/powodzie wzajemnym.

Pozwany/powód wzajemny A. R. zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 652,60 zł brutto miesięcznie. Przesłuchany w charakterze strony A. R. zeznał, że jak tylko jest możliwość, podejmuje prace dorywcze. Faktem jest, że posiada on zobowiązania finansowe, które w miarę możliwości spłaca oraz, że oprócz małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej na utrzymaniu ma jeszcze dwoje małoletnich dzieci. Trudna sytuacja rodzinna i materialna pozwanego/powoda wzajemnego nie zwalnia go jednak z obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej. Ma natomiast wpływ na ustalenie wysokości alimentów, co Sąd uwzględnił, oddalając powództwo o podwyższenie alimentów ponad kwotę 500 złotych. Pozwany/ powód wzajemny jest młodym i zdrowym mężczyzną. Ma możliwości zarobkowe i powinien dołożyć należytych starań, aby znaleźć zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub poza nim, które pozwoliłoby mu spełniać obowiązek alimentacyjny wobec wszystkich jego małoletnich dzieci.

A. R. podejmując konkretne decyzje życiowe, w tym decyzje o charakterze finansowym i decyzje o kolejnym dziecku, powinien mieć na uwadze, że ma na utrzymaniu małoletnie dziecko z poprzedniego związku małżeńskiego, któremu musi zapewnić środki finansowe. Małoletnia powódka/pozwana wzajemna nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i to na rodzicach ciąży obowiązek dostarczenia jej środków utrzymania i wychowania.

Dlatego też Sąd, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 kro, alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie III RC 58/12 od pozwanego/powoda wzajemnego na rzecz małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej w kwocie po 400 złotych miesięcznie, z dniem 23 marca 2015 roku, to jest z dniem wytoczenia powództwa, podwyższył do kwoty po 500 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniej, i oddalił w pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oraz oddalił powództwo wzajemne o obniżenie alimentów.

W ocenie Sądu alimenty w tej wysokości są adekwatne do wieku i usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki/pozwanej wzajemnej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego/powoda wzajemnego. Pozostałą kwotę brakującą do utrzymania małoletniej powinna łożyć jej matka.

Biorąc pod uwagę stan majątkowy pozwanego/powoda wzajemnego Sąd uznał, że obciążenie go kosztami mogłoby utrudnić mu realizację obowiązku alimentacyjnego, dlatego też w oparciu o art. 102 kpc nie obciążył pozwanego opłatami sądowymi.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: