Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 95/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2021-09-16

Sygn. akt III RC 95/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Jakub Błesiński

Protokolant starszy sekr. sądowy Joanna Święcka

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2021 roku w Piszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego D. P. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową H. K. (1)

przeciwko A. P. (1)

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego A. P. (1)

przeciwko małoletniemu D. P. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową H. K. (1)

o obniżenie alimentów

I.  Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie sygn. akt III RC 161/17, od pozwanego/ powoda wzajemnego A. P. (1) na rzecz małoletniego powoda D. P. w kwocie po 600 złotych miesięcznie, z dniem 28 sierpnia 2020 roku podwyższa do kwoty po 900 (dziewięćset) złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda H. K. (1) z tym, że odsetki za opóźnienie liczone będą od dnia 16 września 2021 roku.

II.  W pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oddala.

III.  Oddala powództwo wzajemne o obniżenie alimentów.

IV.  Nie obciąża małoletniego powoda/ pozwanego wzajemnego opłatą sądową od pozwu w zakresie, w jakim powództwo o podwyższenie alimentów zostało oddalone.

V.  Nakazuje pobrać od pozwanego/powoda wzajemnego A. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu opłatę sądową w kwocie 200 złotych (dwieście złotych).

VI.  Wyrokowi w pkt I. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 95/20

UZASADNIENIE

H. K. (1), w imieniu małoletniego D. P. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego A. P. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 14 czerwca 2018 roku, sygn. akt III RC 161/17 na rzecz małoletniego D. P. z kwoty 600 złotych do kwoty 1 000 złotych miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej H. K. (1) z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

W uzasadnieniu przedstawicielka ustawowa wskazała, że od chwili zasądzenia alimentów minęły dwa lata. Z upływem tego czasu ceny poszczególnych produktów i usług się zmieniły i drastycznie wzrosły. Wskazała, że za tę samą sumę pieniędzy z roku na rok można kupić coraz mniej, a z wiekiem potrzeby dziecka wzrastają. Wskazała, że pojawiają się także wydatki związane z pójściem do szkoły, rozwojem dziecka, pobieraniem dodatkowych zajęć. Przedstawicielka ustawowa ponosi koszty związane z utrzymaniem małoletniego: miesięczne czesne za szkołę – 50 złotych, obiady w szkole– 230 złotych, język angielski – 140 złotych, gimnastyka korekcyjna – 80 złotych, leki – 150 złotych, jazda konna – 160 złotych. Ponadto poniosła koszty związane z zakupem komputera – 4000 złotych, telefonu – 460 złotych, kanapy – 1000 złotych, wyposażenia – 400 złotych. Ponosi również wydatki związane z wyjazdem do sanatorium – 3600 złotych, zakupu drewna opałowego na zimę waz z transportem i pocięciem na kwotę 3000 złotych. Podkreśliła, że dziecko rośnie i szybko wyrasta z ubrań.

Jednocześnie przedstawicielka ustawowa wskazała, że sytuacja finansowa pozwanego/powoda wzajemnego poprawiła się. Ma on możliwości w większym stopniu pokrywać wydatki powoda/pozwanego wzajemnego związane z jego bieżącym życiem. Pozwany/powód wzajemny samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga miesięczny dochód netto w wysokości 4 000 złotych. Ponadto jest właścicielem nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz posiada samochody i maszyny budowlane o wartości 61 000 złotych.

Przedstawicielka ustawowa wskazała, że pracuje w Starostwie Powiatowym w P., jako inspektor w Wydziale Finansowym i osiąga miesięczny dochód w wysokości 3 362,70 złotych. Ponadto osiąga roczny przychód z najmu w wysokości 3 300 złotych.

Pozwany/powód wzajemny A. P. (1) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. Ponadto wystąpił z powództwem wzajemnym i wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od pozwanego na rzecz małoletniego D. P. z kwoty po 600 złotych do kwoty po 400 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu podniósł, że w związku z obecnie panującą pandemią koronawirusa, a także faktem partycypowania przez niego w utrzymywaniu małoletniego w zakresie większym niżeli ustalony obowiązek nie może się zgodzić z żądaniem pozwu. Wskazał, że pozew o podwyższenie alimentów odbiera jako zemstę za wniesienie wniosku o zmianę ugody w zakresie realizowania kontaktów z małoletnim D. P. oraz wniesienia przez niego pozwu o zapłatę na kwotę około 80 000 złotych.

Pozwany/powód wzajemny zanegował koszty ponoszone przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego, wskazując, że są one zawyżone. Wskazał również, że jego sytuacja majątkowa i zarobkowa pogorszyła się. W 2020 roku w miesiącach lipiec-wrzesień odnotowywał straty. Podkreślił, że płaci alimenty regularnie, dodatkowo ponosi koszty w związku z utrzymaniem i wychowaniem syna. Wskazał, że w równej części partycypuje w kosztach utrzymania małoletniego jak i czyni osobiste starania o wychowanie D. P..

Pismem z dnia 8 czerwca 2021 roku H. K. (1) zmodyfikowała powództwo w ten sposób, że wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego D. P. z kwoty 600 złotych do kwoty 1500 złotych (k. 336).

Na rozprawie w dniu 22 czerwca 2021 roku i 22 lipca 2021 roku pozwany/powód wzajemny uznał powództwo do kwoty 750 złotych (k. 356, 467).

Sąd ustalił, co następuje:

Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie III RC 161/17 zasądził od A. P. (1) na rzecz małoletniego D. P. alimenty w kwocie po 600 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat.

(dowód: wyrok z dnia 14.06.2018r. k. 417 akt sprawy III RC 161/17 Sądu Rejonowego w Piszu)

Małoletni D. P. urodził się (...) i pochodzi z nieformalnego związku (...). Rodzice małoletniego od października 2015 roku strony nie mieszkają razem. Małoletni D. P. mieszka wspólnie z matką w jej domu.

W dacie ostatniego orzekania matka małoletniego H. K. (1) była zatrudniona w Starostwie Powiatowym w P. na stanowisku inspektora, osiągając z tego tytułu miesięczny dochód w wysokości 2 684,83 złotych.

D. P. często zapadał na infekcje górnych dróg oddechowych, została u niego stwierdzona koślawość nóg, miał atopową skórę. Na podstawie badań u małoletniego rozpoznano szmer przygodny serca, bez uchwytnych zaburzeń rytmu serca, przy czym w przypadku utrzymywania się tych objawów, wskazane miało być wykonanie u dziecka holtera ekg. D. P. uczęszczał do przedszkola, jednakże z uwagi na częste choroby, opuszczał zajęcia przedszkolne i w tym czasie zajmowała się nim opiekunka. Z uwagi na stan zdrowia małoletni przebywał raz w sanatorium. W 2018 roku H. K. (2) ponownie wybierała się z synem do sanatorium w okresie od 14 czerwca 2018 roku do 05 lipca 2018 roku Koszt takiego pobytu, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia dziecku rozrywek wynosił około 2 800 złotych. H. K. (2) otrzymała na pierwszy wyjazd do sanatorium kwotę 1 200 złotych brutto z Funduszu Socjalnego z pracy. H. K. (1) rozpoczęła też rehabilitację nóg syna, gdzie jedna wizyta u rehabilitanta wynosiła 120 złotych. Od października 2017 roku małoletni uczęszczał na zajęcia takewoondo.

A. P. (1) dobrowolnie uiszczał na rzecz syna do rąk H. K. (1) kwoty po 350-400 złotych miesięcznie. Pieniądze były wpłacane nieregularnie. Nadto, A. P. (1) w trakcie kontaktów z synem, wydawał na kupno zabawek i zapewnienie małoletniemu synowi rozrywek dodatkowo około 150 złotych.

A. P. (1) funkcjonował w nieformalnym związku, a jego partnerka pracowała zawodowo. Wspólnie, razem z córką partnerki, mieszkali w domu A. P. (2) w S.. Poza D. P. nie miał na utrzymaniu żadnych innych dzieci. Na swoje utrzymanie wydawał około 1 000 złotych miesięcznie.

A. P. (1) był właścicielem działek gruntu położonych w S.: numer 123/2 o powierzchni 0,0783 ha oraz numer 123/3 o powierzchni 0,0186 ha.

A. P. (1) miał stwierdzone polipy w nosie, podwyższony cholesterol oraz nadciśnienie. W 2015 roku przeszedł zabieg na przepuklinę brzucha.

W 2016 roku pozwany osiągnął dochód w wysokości około 6 000 złotych miesięcznie. W 2018 roku dochód wynosił około 3 300 złotych. A. P. (1) prowadził własną działalność polegającą na układaniu kostki brukowej. A. P. (1) jest mechanikiem, posiadał także wyższe wykształcenie – ukończył psychologię, socjologię i zarządzanie oraz (...) studia (...). A. P. (1) posiadał trzy samochody, dwa z nich to busy, które służyły mu do prowadzenia działalności gospodarczej.

(dowód: ustalenia zawarte w uzasadnieniu do wyroku z 14.06.2018r. k. 421v-422 akt sprawy III RC 161/17 Sądu Rejonowego w Piszu)

Małoletni D. P. ma obecnie 8 lat. Cierpi na astmę, przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy oraz ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym. Często choruje na infekcje układu oddechowego. Posiada wadę zgryzu.

Od kilku lat, co roku kierowany jest na leczenie uzdrowiskowe ze względu na opisane wyżej schorzenia. Koszt pobytu opiekuna – H. K. (1) w sanatorium w 2020 roku wynosił 2 625 złotych, w 2019 roku – 2650 złotych.

Małoletni uczęszcza do II klasy katolickiej szkoły podstawowej w P.. Czesne za szkołę wynosi 30 złotych miesięcznie. Małoletni spożywa obiady w szkole. Ich koszt to około 170 złotych (w zależności od ilości dni w miesiącu)

Małoletni korzysta z dodatkowych zajęć: zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 80 złotych; angielski – 150 złotych; jazda konna – około 200 złotych (50 złotych za lekcję). Na koszty jego miesięcznego utrzymania składają się: wyżywienie – 400 złotych, ubrania – 300 złotych, koszt środków higienicznych – 100 złotych, leki – 20 złotych, maści – 30 złotych, balsamy – 50 złotych. W związku z nauką zdalną, która odbywała się w 2020 roku, matka małoletniego kupiła komputer, którego łączny koszt wyniósł około 4000 zł oraz tablet 555 złotych. Matka małoletniego poniosła również koszt zakupu telefonu dla małoletniego 538,99 złotych. Kupiła również meble, których koszt wyniósł około 2500 złotych. Matka małoletniego ponosi również koszty związane z badaniami - 190 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania małoletniego to koszt około 1 500 – 1 700 złotych.

(dowód: skierowanie na leczenie uzdrowiskowe k.14; karta informacyjna k.15; faktury k. 16-18; faktury k. 26-29; faktura k. 32; potwierdzenie transakcji k. 36; kserokopie potwierdzeń wpłat k. 37; faktura k. 156-160; faktura k. 162; faktura k. 164-171; potwierdzenie transakcji k. 179-180; wydruk wiadomości e-mail z potwierdzeniem transakcji k. 303-304; zeznania świadka W. K. k. 307v; skierowanie do poradni specjalistycznej k. 342; umowa o nauczenie języka angielskiego k.441; zeznania przedstawicielki ustawowej H. K. k. 473)

H. K. (1) ma obecnie 43 lata. Nie jest z nikim związana. Jest zdrowa. Jest zatrudniona w Starostwie Powiatowym w P. na stanowisku inspektora. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3 362,70 złotych. W związku z zatrudnieniem otrzymuje raz w roku nagrodę w wysokości 900 złotych. Z funduszu socjalnego otrzymuje paczki dla dziecka i pomoc rzeczową z okazji świąt. Otrzymuje dofinansowanie tzw. „wczasy pod gruszą” w wysokości 600 złotych. Otrzymuje również świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie, a także raz w roku 300 złotych na wyprawkę szkolną. W 2019 roku uzyskała przychód w wysokości 61 089,89 złotych ze stosunku pracy oraz 3 300 złotych z najmu mieszkań. Korzysta z pomocy finansowej rodziców.

H. K. (2) posiada dwa mieszkania w P.. Posiada samochód marki M. (...).

Płaci podatek rolny i podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 284 złotych. Kupuje także opał, za który płaci około 2 000 złotych rocznie. Ponosi koszty z utrzymaniem domu: prąd - 75,61 złotych, gaz – 25,33 zł, usługa monitorowania obiektu, zakup ekogroszku – 450 złotych. Posiada zobowiązanie kredytowe, którego miesięczna rata wynosi 189,85 złotych.

(dowód: decyzja k. 40; asygnata k. 41; potwierdzenia płatności??? K. 42-43, faktura k. 44; potwierdzenie transakcji k. 50-52; PIT-37 k.53-55; PIT-28 k. 56-58; harmonogram spłaty k. 172; umowa o kredyt k. 173-174; faktura k. 175; kopia polisy k. 176; zeznania świadka W. K. k. 307v; skierowania na leczenie uzdrowiskowe k.. 353; zeznania przedstawicielki -474ustawowej H. K. (2) k. 473)

A. P. (1) ma obecnie 47 lat. Jest zdrowy. Prowadzi działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Usługowe (...) A. P. (1) od 1 lutego 2010 roku.

A. P. (1) jest właścicielem pojazdów: przyczepka lekka ERKA CP3, (...), (...) 814, (...).5 D, (...), przyczepę ciężarową SAM.

A. P. (1) ma także nieruchomości: lokal mieszkalny nr (...) w budynku (...) przy ulic (...) w P., o powierzchni 43,62 m 2, pastwiska trwałe w S. o powierzchni 0, (...), działkę w S. o powierzchni 0,0783 ha.

A. P. (1) uzyskał pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr geod. 151/5 S. gmina P. o powierzchni zabudowy 89,23 m 2, powierzchni użytkowej 118,35m 2 oraz dla budynku garażowego (...)-stanowiskowego z częścią gospodarczą, zlokalizowanego na działce nr geod. 123/2 S. gm. P. o powierzchni zabudowy 55,08 m 2, powierzchni użytkowej 45,40 m 2.

W 2020 roku wykazał stratę w wysokości 47 441,55 złotych, w 2019 roku osiągnął dochód w wysokości 93 333,57 złotych, natomiast w 2018 roku 122 114,81 złotych.

Został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w kwocie 1 658,64 złotych za miesiąc.

A. P. (1) kontaktuje się z synem, zabiera go do siebie, kupuje mu prezenty, organizuje mu atrakcje. Spłaca kredyt, którego rata wynosi 437 złotych miesięcznie Ponosi koszty utrzymania budynku: woda – 19,93 złotych, prąd – 99,95 złotych. Płaci podatek rolny i od nieruchomości w kwocie 333 złotych rocznie

(dowód: decyzja ZUS k.94-96; PIT 36L 2019 k. 97; PIT-36L 2018 k. 98 kopie paragonów k. 99-103,105-108 ; faktura k, 104; plan spłat k. 110-112; kopia faktur k. 113; potwierdzenia k. 114-115; decyzja k. 116; kopia ewidencji środków trwałych k.268-287; informacja ze Starostwa Powiatowego w P. k. 449-450, 460-466; zeznania pozwanego/powoda wzajemnego A. P. (1) k. 474-475)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów, a w szczególności zeznań stron, świadków W. K., A. K. i L. K., a także dokumentów złożonych przez strony oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Piszu III RC 161/17. Sąd dał wiarę dowodom z zeznań stron w zakresie wyżej opisanym, a także wiarę dowodom z dokumentów urzędowych. Jednakże Sąd podchodził z ostrożnością do dokumentów przedkładanych przez strony. Szczególne zastrzeżenia Sąd ma do ewidencji środków trwałych przedłożonej przez A. P. (1). W trakcie procesu okazało się, iż ewidencja ta byłą prowadzona w sposób nierzetelny. Zeznania świadka A. K. i L. K. okazały się o tyle istotne, że wskazują, iż H. K. (1) nie korzystała z pomocy finansowej A. K., a on sam ma zadłużenie. W niniejszej sprawie nie ma znaczenia czy H. K. (1) miała romans z A. K., dlatego też Sąd pominął dowody ze zdjęć ekranu rozmów (teoretycznie) H. K. (1) z A. K. jako nieistotne. Na marginesie wskazać należy, że A. P. (1) oświadczył, iż znalazł pendrive w swojej skrzynce pocztowej i nie wie skąd on pochodzi, a jednocześnie nie zawahał się poświadczyć „za zgodność z oryginałem” wydruków z tegoż pendriva, co w ocenie Sądu świadczy o tym, iż pozwany/powód wzajemny chciał postawić przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego w złym świetle.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Zgodnie z art. 96 kro, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000r. w sprawie I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Zadaniem Sądu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie, czy po zasądzeniu alimentów w dniu 14 czerwca 2018 roku, w sprawie III RC 161/17, nastąpiła istotna zmiana okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, osobistej i zarobkowej zobowiązanego oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, uzasadniająca zamianę dotychczasowej wysokości alimentów. Dlatego też Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze, jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego/powoda wzajemnego we wskazanych wyżej okresach.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów upłynęły trzy lata i dwa miesiące. Niewątpliwie zatem wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego. Wiąże się to bowiem z jego dorastaniem i przede wszystkim kształceniem. Zdaniem Sądu Najwyższego, które Sąd orzekający w pełni podziela, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb uprawnionego do alimentów (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1965r. w sprawie I CZ 135/64, niepubl.).

Obecnie małoletni D. P. rozpoczął pierwszy etap edukacji, na dzień wydania orzeczenia uczęszcza do II klasy szkoły podstawowej. Zwłaszcza początek roku szkolnego wiąże się ze znacznymi wydatkami. Ponadto uczęszcza na dodatkowe, odpłatne zajęcia z języka angielskiego i jazdy konnej. Zasadne i zgodnie z dobrem dziecka jest, aby małoletni rozwijał swoje zainteresowania. Małoletni jest również w wieku intensywnego wzrostu, co wiąże się z częstym zakupem nowych ubrań i butów, środków higieny osobistej, itp.

Sytuacja matki małoletniego powoda /pozwanego wzajemnego również się zmieniła. H. K. (1) nadal pracuje w Starostwie Powiatowym w P.. Jednakże jej wynagrodzenie wzrosło o 1 000 złotych. H. P. korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców. Matka małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego nie jest w stanie sama sprostać ciągle rosnącym wydatkom związanym z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rodzice małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dziecka w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Małoletni powód/pozwany wzajemny znajduje się pod bezpośrednią opieką matki, która sama czyni starania o ich rozwój umysłowy i fizyczny, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. W tej sytuacji ciężar finansowy utrzymania dziecka powinien spoczywać w większej części na pozwanym/powodzie wzajemnym.

W rozpoznawanej sprawie H. K. (1) koszty utrzymania syna początkowo oszacowała na kwotę 2 500 złotych miesięcznie, a na rozprawie w dniu 2 września 2021 roku na kwotę 3 000 złotych (k. 474 [00:27:10]). Sporządziła kalkulację wydatków związanych z utrzymaniem małoletniego (k.6-9), którego Sąd Rejonowy nie podzielił w całości0. Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę kwota ta jest przeszacowana i nie odpowiada rzeczywistym kosztom utrzymania małoletniego. Jednocześnie Sąd zauważa, że dochody jakie przedstawicielka ustawowa wskazuje z tytułu najmu mieszkań są rażąco niskie. W ocenie Sądu przedstawicielka ustawowa albo ukrywa dochody w związku z najmem mieszkań albo niegospodarnie rozporządza swoim majątkiem, działając jednocześnie na szkodę swoją i dziecka.

Mając na uwadze standardowe koszty związane z utrzymaniem dzieci oraz ponadstandardowe koszty związane z leczeniem małoletniego Sąd ocenił, iż koszty związane z utrzymaniem małoletniego wynoszą około 1500 – 1 700 złotych miesięcznie.

Powód/pozwany A. P. (1) obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Zeznał (k.476 [00:45:27]), że jego zarobki w 2021 roku kształtują się na poziomie 2 000 – 3 000 złotych. W ocenie Sądu zarobki te są prawdopodobnie większe. W toku procesu ujawniło się wiele nieścisłości. Pozwany/powód wzajemny ukrywał zakupione ruchomości, jak też nieruchomości. Argumentacja pozwanego, że nie wykazywał nieruchomości, gdyż nie czuje się jej właścicielem (k.467v) jest nie do przyjęcia. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w roku w którym pozwany/powód wzajemny „poniósł stratę” starał się o pozwolenie na budowę, a także zakupywał ruchomości i rozwijał firmę. Tego faktu nie wykazał w ewidencji środków trwałych i dopiero z informacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w P. wynika, w posiadaniu jakich pojazdów jest pozwany/powód wzajemny. Dlatego też, w niniejszej sprawie nie sposób jest dokładnie ustalić możliwości zarobkowych pozwanego, jednakże, mając na uwadze zachowanie pozwanego w toku procesu przyjął, że dochody A. P. (1) są wyższe niż wynika to z jego oświadczenia. Ponadto wielokrotnie starał się on ukryć faktyczny majątek.

W związku z powyższym Sąd doszedł do przekonania, że powód/pozwany ukrywa dochody. Sąd oczywiście ma na uwadze, że w 2020 roku zyski mogły być niższe niż w pozostałych latach ze względu na stan pandemii i związanych z tym obostrzeń, jednakże ma wątpliwości działalność pozwanego/powoda wzajemnego została szczególnie dotknięta. Ponadto wskazać należy, że pozwany jest osobą wykształconą i to wszechstronnie. Nawet gdyby uznać, że jego działalność przynosiła mniejsze zysk, winien on czynić starania, aby znaleźć inne zajęcie, które pozwalałoby mu na uzyskiwanie dochodów i tym samym zaspokajanie potrzeb małoletniego. Wskazać należy, że pozwany/powód wzajemny ma znacznie większe możliwości zarobkowe aniżeli to wykazuje. W ocenie Sądu nie bez znaczenia jest, że kilka razy próbował on wprowadzić Sąd w błąd, co do swojego majątku. Ujawniał go dopiero, gdy uzyskano dowody, którym nie potrafił zaprzeczyć.

W ocenie Sądu też mało przekonujące są twierdzenia, że sytuacja na rynku usług budowlanych, świadczonych przez pozwanego/powoda wzajemnego jest na tyle ciężka, że nie może on uzyskiwać większych dochodów. Pozwany bądź nie wykorzystuje swoich możliwości, bądź ukrywa faktycznie wykonywane usługi i osiągane dochody.

Znamiennym jest, że pozwany/powód wzajemny wielokrotnie deklarował chęć pokrywania kosztów związanych z potrzebami małoletniego np. zakupem aparatu ortodontycznego (k. 475 [00:56:38]. W ocenie Sądu zachowanie to jednoznacznie wskazuje, że pozwany/powód wzajemny dysponuje większymi środkami, niż próbuje dowieźć przed Sądem. Zarówno decyzje finansowe pozwanego, jak i podejmowane inwestycje wskazują, że jego możliwości majątkowe są znacznie wyższe, aniżeli stara się to przedstawić.

Pozwany jest zdrowym mężczyzną. Ma wysokie możliwości zarobkowe i powinien dołożyć należytych starań, aby znaleźć zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub poza nim, które pozwoliłoby mu spełniać obowiązek alimentacyjny wobec jego małoletniego dziecka. Należy podkreślić, że pozwany/powód wzajemny ma szerokie doświadczenie, wysokie kompetencje i kwalifikacje.

Mając na uwadze powyższe, Sąd, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 kro, alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie III RC 161/17 od pozwanego powoda wzajemnego na rzecz małoletniego pozwanego w kwocie po 600 złotych miesięcznie, z dniem 28 sierpnia 2020 roku, to jest z dniem wytoczenia powództwa, podwyższył do kwoty po 900 złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego i oddalił w pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oraz oddalił powództwo o obniżenie alimentów.

W ocenie Sądu alimenty w tej wysokości są adekwatne do wieku i usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego/powoda wzajemnego. Pozostałą kwotę brakującą do utrzymania małoletniego powinna łożyć jego matka.

Sąd nie obciążył małoletniego powoda/pozwanego wzajemnego opłatą sądową od pozwu, w części oddalającej jego powództwo.

Sąd nakazał pobrać od pozwanego/powoda wzajemnego A. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 200 złotych, od uiszczenia której małoletni powód/pozwany wzajemny był zwolniony z mocy prawa.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kulikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jakub Błesiński
Data wytworzenia informacji: