Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 452/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-01-31

Sygn. akt I Ns 452/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

sekr. sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w Piszu na rozprawie

sprawy z wniosku D. S.

z udziałem T. P., A. G., W. B.

o zniesienie współwłasności i dział spadku

postanawia:

I.  Dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr (...), położonej w W., gm. P., powiat (...) , dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr (...) i działu spadku po S. S. (1) , którego udział w wyżej opisanej nieruchomości wynosił 1/2 o wartości 158 022 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote), w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość przyznać na własność D. S.;

II.  Zasądzić od wnioskodawcy D. S. tytułem spłaty na rzecz uczestniczek postępowania T. P., A. G., W. B. kwoty po 14 814, 57 zł (czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych 57/100), płatne w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku zwłoki w płatność tych kwot;

III.  Nakazać ściągnąć od zainteresowanych D. S., T. P., A. G., W. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowego w Piszu tytułem brakujących zaliczek kwoty po 334,80 zł;

IV.  Orzec, że zainteresowani ponoszą pozostałe koszty postępowania we własnym zakresie.

Sygn. akt I Ns 452/16

UZASADNIENIE

D. S. wniósł o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości W. w gminie P., stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym (...), o powierzchni 2 000 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...), oraz o dokonanie działu spadku po S. S. (1), którego udział w opisanej wyżej nieruchomości wynosił ½ części, o łącznej wartości 90 000 złotych, w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość przyznać na własność wnioskodawcy z obowiązkiem spłaty na rzecz uczestniczek postępowania T. P., A. G. i W. B. w wysokości odpowiadającej przysługującym im udziałom we współwłasności.

Wszystkie uczestniczki postępowania zakwestionowały wartość przedmiotowej nieruchomości, natomiast T. P. i A. G. ponadto zakwestionowały proponowany sposób zniesienia współwłasności i wniosły o zniesienie współwłasności poprzez fizyczny podział nieruchomości.

Po dokonaniu wyceny przedmiotowej nieruchomości przez biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości na kwotę 158 022 złotych, która to opinia ostatecznie nie była kwestionowana przez zainteresowanych, uczestniczki postępowania zgodnie wniosły o zniesienie współwłasności poprzez przyznanie przedmiotowej nieruchomości na własność wnioskodawcy i zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczek postępowania spłaty stosownej do posiadanych przez nie udziałów we współwłasności, płatnej w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Postanowieniem z 29 czerwca 2011 roku wydanym w sprawie I Ns 222/11 Sąd Rejonowy w Piszu stwierdził, że spadek po S. S. (1) zmarłym 17 czerwca 2009 roku nabyły:

-

żona C. S. w 4/16 części,

-

córka H. S. w 3/16 części,

-

córka W. B. w 3/16 części,

-

córka T. P. w 3/16 części,

-

córka A. G. w 3/16 części.

(dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu z 29.06.2011r. k. 13)

W skład spadku po S. S. (1) wchodzi udział wynoszący ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości W. w gminie P., stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym (...), o powierzchni 2 000 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...), o wartości 158 022 złotych.

W chwili śmierci spadkodawcy, opisana wyżej nieruchomość stanowiła współwłasność małżonków S.C. i S..

C. S. w dniu 22 grudnia 2011 roku cały swój udział we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości, wynoszący łącznie 20/32 części, darowała swojej córce H. S..

H. S. w dniu 4 lutego 2015 roku cały swój udział we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości, wynoszący łącznie 23/32 części, darowała swojemu synowi D. S..

(bezsporne, dowód: odpis księgi wieczystej nr (...) k. 23-24v; umowa darowizny z 22.12.2011r. k. 14-15v; umowa darowizny z 04.02.2015r. k. 18-22; opinia biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości k. 185-264)

Sad zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1035 k.c., jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, w tym przepisy o zniesieniu współwłasności. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd (art. 684 k.p.c.).

W toku przedmiotowego postępowania uczestnicy złożyli zgodny wniosek o dział spadku w sposób wskazany na wstępie.

W myśl art. 622 § 2 k.p.c., który ma zastosowanie do działu spadku (art. 688 k.p.c.), gdy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wydaje postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

W niniejszym postępowaniu złożony zgodny wniosek o dział spadku odpowiadał wytycznym wskazanym w treści art. 622 § 2 k.p.c. Zaproponowany sposób podziału był umocowany w przepisie prawnym art. 211 k.c. Zasady współżycia społecznego i interes uczestników również nie były sprzeczne z treścią wniosku.

Wobec powyższego, zgodnie ze stanowiskiem zainteresowanych, Sąd dokonał zniesienia współwłasności opisanej wyżej nieruchomości i działu spadku po S. S. (1), którego udział w tejże nieruchomości wynosił ½ części, w ten sposób, że nieruchomość tą przyznał na własność wnioskodawcy D. S..

Wartość nieruchomości Sąd ustalił w oparciu o opinię biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości, J. K., na kwotę 158 022 złotych. W ocenie Sądu jest to opinia jasna i pełna, w przejrzysty sposób wyjaśniająca wszystkie istotne okoliczności oraz uzasadniająca przedstawione w niej wnioski i dokonane wyliczenia, a równocześnie jest poparta wiedzą i doświadczeniem zawodowym biegłego. Ponadto opinia ta ostatecznie nie była kwestionowana przez zainteresowanych.

Wobec przyznania całej nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, stosownie do treści art. 212 § 2 k.c. zaszła konieczność zasądzenia spłat od wnioskodawcy na rzecz uczestniczek postępowania. Zważywszy na ustaloną przez biegłego i niekwestionowaną przez zainteresowanych wartość nieruchomości (158 022 złotych) oraz przypadające uczestniczkom udziały w prawie własności przedmiotowej nieruchomości (po 3/16 części), spłaty te wyniosły po 14 814,57 złotych.

Stosownie do treści art. 212 § 3 k.c. zasądzając spłaty Sąd wskazał termin ich uiszczenia i wysokość odsetek należnych w przypadku zwłoki w płatności. Zakreślony termin jest zgodny z żądaniem uczestniczek postępowania.

Z uwagi na to, iż uczestnicy postępowania byli w równym stopniu zainteresowani dokonaniem działu spadku i zniesienia współwłasności Sąd uznał, iż w związku z tym winni w równym stopniu uczestniczyć w kosztach opinii biegłego, które wyniosły 3 339,21 złotych i do wysokości 1 339,21 złotych pokryte zostały tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa. Wobec powyższego, na podstawie 520 § 2 k.p.c. i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd nakazał ściągnąć od wszystkich zainteresowanych na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 334,80 złotych (1 339,21 zł : 4) z tytułu brakujących zaliczek pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Piszu.

Natomiast o pozostałych kosztach postępowania związanych z udziałem uczestników w postępowaniu, Sąd rozstrzygnął w myśl art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anita Topa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: