Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 387/21 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2022-09-21

Sygn. akt I Ns 387/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jakub Błesiński

Protokolant: sekr. sądowy Paula Milewska

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 roku na rozprawie

sprawy z wniosku Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. L. K.

z udziałem G. S., J. S. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po J. S. (2)

I.  stwierdza, że spadek po J. S. (2) synu S. i Z.

zmarłym w dniu 24 grudnia 2020 roku w O.

ostatnio stale zamieszkałym w O.

na podstawie ustawy nabyli:

-

córka J. S. (1) c. J. B. i E. M. w 1/2 części,

-

syn G. S. s. J. B. i E. M. w 1/2 części;

II.  orzeka, iż zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

Sygn. akt I Ns 387/21

UZASADNIENIE

Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po J. S. (2) zmarłym 24 grudnia 2020 roku w O., a ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w O.. Wnioskodawca wskazał, że w chwili śmierci spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim z M. S. i posiadał dwoje dzieci: córkę J. S. (1) i syna G. S.. Wnioskodawca dodał, iż posiada wierzytelność z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w W. a spadkodawcą.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Piszu zwolnił M. S. od dalszego udziału w sprawie w charakterze uczestnika, albowiem z akt tut. Sądu I N 96/21 wynika, iż w dniu 17 marca 2021 roku złożyła ona przed notariuszem K. T. w kancelarii notarialnej w P., oświadczenie o odrzuceniu spadku po J. S. (2).

Uczestnicy postępowania J. S. (1) i G. S. nie przychylili się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zakwestionowali istnienie po stronie wnioskodawcy interesu w złożeniu wniosku o wszczęcię postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Sąd ustalił, co następuje:

Spadkodawca J. S. (2) zmarł 24 grudnia 2020 roku w O., a ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w O.. Nie pozostawił testamentu.

W chwili śmierci J. S. (2) pozostawał w związku małżeńskim z M. S., która w dniu 17 marca 2021 roku złożyła przed notariuszem K. T. w kancelarii notarialnej w P. oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym mężu. Ze związku małżeńskiego z M. S. spadkodawca nie posiadał dzieci.

Z poprzedniego związku małżeńskiego z E. M. zd. B., J. S. (2) posiadał dwoje dzieci – córkę J. S. (1) i syna G. S.. Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich, przysposobionych, bądź takich które zmarły, spadkodawca nie miał.

J. S. (1) i G. S. nie odrzucili spadku po ojcu, nie zrzekali się dziedziczenia, ani nie zostali uznanych za niegodnych dziedziczenia.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy k. 19; odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci spadkodawcy k. 36-37; zapewnienie spadkowe k. 184; akt notarialny - oświadczenie o odrzuceniu spadku k. 3-4 akt sprawy I N 96/21 Sądu Rejonowego w Piszu)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. , wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes. Ustawa zakreśla szeroko krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Osobą legitymowaną czynnie do wystąpienia z takim wnioskiem będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu. Przy czym, jak podkreśla się w judykaturze i piśmiennictwie, przepis art. 1025 § 1 k.c. , nie wymaga posiadania przez wnioskodawcę w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku interesu prawnego. Interes ten może mieć także charakter interesu faktycznego (vide wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 5 lipca 2019 r., III Ca 513/19, portal orzeczeń). Interes pełni w tym wypadku funkcję legitymacji, a ściślej, uprawnienia do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Chodzi przy tym o obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania. O tym, czy wnioskodawca ma interes w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia spadku, decydują okoliczności faktyczne konkretnej sprawy.

Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku są w szczególności: spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz ich spadkobiercy, zapisobiercy zwykli oraz dalsi zapisobiercy, zapisobiercy windykacyjni, uprawnieni do zachowku, nabywcy spadku oraz udziału spadkowego, wierzyciele spadkodawcy, wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy, współwłaściciele nieruchomości w wypadku śmierci jednego z nich (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 11 lutego 1958 r., III CO 29/57, OSN 1958, Nr 5, poz. 120; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2007 roku, I CNP 51/07, LEX nr 322025).

Zdaniem Sądu, przedłożonymi dokumentami w postaci umowy pożyczki z dnia 28 kwietnia 2011 roku, postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie I Nc 82/21 i postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydziału Gospodarczego z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie X GU 53/15, wnioskodawca wykazał, iż jest wierzycielem spadkodawcy, a w konsekwencji, iż posiada interes w złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Na podstawie art. 235 2 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd pominął wnioski dowodowe pełnomocnika uczestniczki zawarte w piśmie z 8 czerwca 2020 roku, albowiem były one nieistotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeżeli spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie, albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku (art. 926 § 2 k.c.).

Sąd Rejonowy w Piszu po odebraniu zapewnienia spadkowego od córki spadkodawcy oraz po przeprowadzeniu dowodu z zeznań przesłuchanych w charakterze strony uczestników postępowania i z dokumentów – aktów stanu cywilnego – stwierdził, że spadek po zmarłym J. S. (2) został odziedziczony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przez spadkobierców ustawowych.

W myśl przepisu art. 931 § 1 zd. 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Zgodnie z art. 1012 k.c., spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.).

W myśl art. 1020 k.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W konsekwencji udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (art. 931 § 2 k.c.).

Jak wynika z aktu notarialnego znajdującego się w aktach tut. Sądu I N 96/21 oraz z zapewnienia spadkowego odebranego przez Sąd od uczestniczki J. S. (1), spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z M. S. i ze związku tego nie posiadał dzieci. M. S. złożyła skuteczne oświadczenie o odrzuceniu spadku po spadkodawcy. Natomiast z poprzedniego związku małżeńskiego z E. B., spadkodawca posiadał dwoje dzieci – J. S. (1) i G. S..

Z zapewnienia spadkowego odebranego od uczestniczki J. S. (1) wynika, że wymienieni wyżej zstępni spadkodawcy nie podlegali ustawowemu wyłączeniu od dziedziczenia z tytułu odrzucenia spadku, zrzeczenia się go bądź uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd stwierdził jak w punkcie I. postanowienia z dnia 21 września 2022 roku.

O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Milewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jakub Błesiński
Data wytworzenia informacji: