Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 208/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2020-09-16

Sygn. akt I Ns 208/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Lisowska

o rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku S. Z.

z udziałem T. Z. (1), M. Z. (1), T. Z. (2), A. Z. (1), I. Z., H. O., M. Z. (2), A. Z. (2)

o dział spadku, podział majątku i zniesienie współwłasności

postanawia:

I.  Dokonać podziału majątku wspólnego S. Z. s. P. i H., zmarłego 12.05.1998r. oraz jego żony M. Z. (3) c. J. i B., zmarłej 20.04.2010r., w którym przypadające im udziały były równe oraz działu spadku po wyżej wymienionych spadkodawcach, w skład którego wchodzi prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...), położonej w T. , gm. P., o powierzchni 0,3100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr (...), w której jako właściciel wpisany jest S. Z. s. P. i H. oraz dokonać zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości, w ten sposób że nieruchomość tą przyznać na własności S. Z. syna S. i M..

II.  Orzec, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

Sygn. akt I Ns 208/20

UZASADNIENIE

S. Z., syn S. i M., wniósł o dokonanie:

1.  podziału majątku wspólnego S. Z., syna P. i H., zmarłego 12 maja 1998 roku oraz jego żony M. Z. (3) zmarłej 20 kwietnia 2010 roku, w którym udziały im przypadające wynosiły po ½ części, w skład którego to majątku wchodzi nieruchomość stanowiąca działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi oznaczoną numerem geodezyjnym (...), o obszarze 31 arów, położona w T. w gminie P., dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą numer (...), o wartości 150 000 złotych,

2.  działu spadku po S. Z., synu P. i H., zmarłym 12 maja 1998 roku oraz po M. Z. (3) zmarłej 20 kwietnia 2010 roku, który to spadek w całości wyczerpuje opisana wyżej nieruchomość,

3.  zniesienia współwłasności opisanej wyżej nieruchomości,

w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość przyznać na wyłączną własność wnioskodawcy bez spłat na rzecz pozostałych zainteresowanych.

Jako uczestników postępowania wnioskodawca wskazał dzieci spadkodawców: T. Z. (1), H. O. i I. Z. oraz zstępnych i żonę zmarłego syna spadkodawców Z. Z. (1): A. Z. (2), M. Z. (1), T. Z. (2), A. Z. (1), M. Z. (2).

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, że aktem nadania z 1951 roku spadkodawca S. Z. nabył prawo własności opisanej wyżej nieruchomości. W tym czasie pozostawał on w związku małżeńskim z M. Z. (3), wobec czego nieruchomość ta stanowi składnik ich majątku wspólnego. Przedmiotowa nieruchomość wyczerpuje całość majątku wspólnego i spadku S. i M. małżonków Z..

Uczestnicy postępowania nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

S. Z., syn P. i H., w czasie trwania związku małżeńskiego z M. Z. (3) nabył prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem geodezyjnym (...), o obszarze 31 arów, położonej w T. w gminie P., dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze (...).

S. Z., syn P. i H., zmarł 12 maja 1998 roku w P., natomiast M. Z. (3) zmarła 20 kwietnia 2010 roku w S.. Opisana wyżej nieruchomość w całości wyczerpuje spadek po wymienionych spadkodawcach.

Spadek po S. Z., synu P. i H., na podstawie ustawy nabyli:

-

żona M. Z. (3) w 5/20 części,

-

syn T. Z. (1) w 3/20 części,

-

syn Z. Z. (1) w 3/20 części,

-

syn S. Z. w 3/20 części,

-

córka H. O. w 3/20 części,

-

córka I. Z. w 3/20 części.

W dniu 13 lutego 2009 roku zmarł Z. Z. (1), a spadek po nim na podstawie ustawy nabyli:

-

żona A. Z. (2) w 4/16 części,

-

córka M. Z. (2) w 3/16 części,

-

syn A. Z. (1) w 3/16 części,

-

syn T. Z. (2) w 3/16 części,

-

syn M. Z. (1) w 3/16 części.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczytnie wydanego 13 maja 2019 roku w sprawie I Ns 13/19, spadek po M. Z. (3) na podstawie ustawy nabyli:

-

syn T. Z. (1) w 1/5 części,

-

syn S. Z. w 1/5 części,

-

córka H. O. w 1/5 części,

-

córka I. Z. w 1/5 części,

-

wnuczka M. Z. (2) w 1/20 części,

-

wnuk A. Z. (1) w 1/20 części,

-

wnuk T. Z. (2) w 1/20 części,

-

wnuk M. Z. (1) w 1/20 części.

(okoliczności bezsporne, dowód: odpis zwykły księgi wieczystej k. 4-4v; wypis z rejestru gruntów k. 5; wypis z kartoteki budynków k. 6-7; prawomocne postanowienie z 25.06.2020r. o stwierdzeniu nabycia spadku po S. Z. k. 24 akt sprawy I Ns 100/20 Sądu Rejonowego w Piszu; prawomocne postanowienie z 28.09.2009r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. Z. (1) k. 16 akt sprawy I Ns 239/09 Sądu Rejonowego w Piszu; odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Szczytnie z 13.05.2019r. o stwierdzeniu nabycia spadku po M. Z. (3) k. 23)

Sad zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przepis art. 43 § 1 k.r.o. zawiera domniemanie, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z art. 46 k.r.o. od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku w sprawach nie unormowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku. Podobne odesłanie w kwestiach proceduralnych do przepisów o dziale spadku zawiera przepis art. 567 § 3 k.p.c.

Skład i wartość majątku wspólnego oraz spadku ulegającego podziałowi ustala sąd (art. 684 k.p.c.).

Zasadą jest, iż podział majątku wspólnego i dział spadku obejmuje składniki należące do danego majątku w dacie ustania wspólności/otwarcia spadku oraz istniejące w chwili dokonywania podziału.

Przepisy regulujące postępowanie o dział spadku (art. 680-689 k.p.c.), jak i przepisy normujące podział majątku wspólnego (art. 566-567 k.p.c.), nie określają wprost sposobów podziału. Odsyłają do uregulowań dotyczących zniesienia współwłasności (art. 688 k.p.c.).

W myśl art. 622 § 2 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c., gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wydaje postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

Wszyscy uczestnicy postępowania zostali skutecznie zawiadomieni o zarządzeniu przez Przewodniczącego przeprowadzenia posiedzenia niejawnego celem rozpoznania niniejszej sprawy i wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Jednocześnie uczestnicy zostali poinformowani o prawie złożenia w terminie 7 dni sprzeciwu co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, o prawie do zajęcia w terminie 7 dni stanowiska w sprawie na piśmie oraz o prawie złożenia w terminie 14 dni odpowiedzi na wniosek z obowiązkiem wskazania w tej odpowiedzi wszystkich twierdzeń i dowodów istotnych na rozstrzygnięcia sprawy – pod rygorem zwrotu pisma złożonego po terminie i pominięcia wniosków i twierdzeń zgłoszonych po terminie. Powyższe terminy upłynęły bezskutecznie. Żaden z uczestników postępowania nie złożył sprzeciwu co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, nie przedstawił na piśmie swojego stanowiska w sprawie i nie złożył odpowiedzi na wniosek, co zostało przez Sąd uznane za popieranie wniosku i wskazanej w nim propozycji działu i zniesienia współwłasności.

Niekwestionowany przez uczestników postępowania materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wykazał, że w skład majątku wspólnego spadkodawców S. i M. małżonków Z. wchodziło prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem geodezyjnym (...), o obszarze 31 arów, położonej w T. w gminie P., dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), które to prawo własności w całości wyczerpuje majątek spadkowy po S. i M. małżonkach Z..

Z uwagi na powyższe, mając ponadto na uwadze fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi centrum życiowego któregokolwiek z zainteresowanych, na co wskazują podane we wniosku adresy zamieszkania, Sąd dokonał podziału majątku wspólnego S. Z., syna P. i H., oraz jego żony M. Z. (3), w którym przypadające im udziały były równe, oraz działu spadku po wyżej wymienionych spadkodawcach oraz zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości, w sposób odpowiadający treści wniosku. Wskazany przez wnioskodawcę projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął w myśl art. 520 § 1 k.p.c. zgodnie z którym zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Judyta Masłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: