Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 76/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2019-09-11

Sygn. akt I Ns 76/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska

Protokolant: stażysta Agnieszka Zuzga

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Piszu na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w S.

z udziałem M. C., K. C., W. C.

o stwierdzenie nabycia spadku po H. P.

I.  stwierdza, że spadek po H. P. c. F. i B.

zmarłej w dniu 22.11.2014 r. w T.

ostatnio stale zamieszkałej w T.

na podstawie ustawy nabyli:

-

wnuk K. C. s. D. W. i W. w 1/2 części,

-

wnuk M. C. s. D. W. i W. w 1/2 części,

II.  orzeka, iż zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

Sygn. akt I Ns 76/19

UZASADNIENIE

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po H. P. zmarłej 22 listopada 2014 roku w T. i tam ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, że posiada wierzytelność względem spadkodawczyni wynikającą z tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 17 maja 2006 roku wydanego w sprawie X Nc 1758/06 i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu wydanym w dniu 3 grudnia 2012 roku w sprawie X Co 1272/12. Nadto wnioskodawczyni wskazała, że do spadku po H. P. powołana jest na podstawie ustawy córka spadkodawczyni – W. C..

Sąd Okręgowy w Toruniu postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku (k. 27 akt sprawy), na mocy art. 508 § 2 k.p.c. wyznaczył do rozpoznania niniejszej sprawy Sąd Rejonowy w Piszu.

Uczestniczka postępowania W. C. na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 roku oświadczyła, że odrzuciła spadek po swojej matce H. P.. Wskazała, że posiada dwóch synów – M. C. i K. C. – którzy nie odrzucili spadku po babci.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Piszu wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania M. C. i K. C..

Uczestnicy postępowania M. C. i K. C. nie przychylili się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej H. P.. Oświadczyli na rozprawie, iż nie odrzucili spadku po babci.

Sąd ustalił, co następuje:

Spadkodawczyni H. P. zmarła 22 listopada 2014 roku w T., gdzie ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwała. Nie pozostawiła testamentu.

W chwili śmierci H. P. była rozwiedziona i posiadała jedno dziecko – córkę W. C.. Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich, przysposobionych, bądź takich które zmarły, spadkodawczyni nie miała.

W. C. w dniu 12 marca 2015 roku wystąpiła do Sądu Rejonowego w Piszu z wnioskiem o odebranie od niej oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej H. P.. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt I Ns 210/15. W dniu 14 lipca 2015 roku W. C. złożyła przed Sądem Rejonowym w Piszu oświadczenie o odrzuceniu spadku po swojej matce H. P..

W. C. posiada dwóch synów - M. C. urodzonego (...) i K. C. urodzonego (...) – którzy nie odrzucali spadku po zmarłej babci H. P., nie zrzekali się dziedziczenia, ani nie zostali uznanych za niegodnych dziedziczenia.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawczyni k. 7; odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki postępowania W. C. k. 8; odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika postępowania M. C. i K. C. k. 48 i 49; zapewnienie spadkowe k. 39-39v)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeżeli spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie, albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku (art. 926 § 2 k.c.).

Sąd Rejonowy w Piszu po odebraniu zapewnienia spadkowego od córki spadkodawczyni oraz po przeprowadzeniu dowodu z dokumentów – aktów stanu cywilnego – stwierdził, że spadek po zmarłej H. P. został odziedziczony na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przez spadkobierców ustawowych.

W myśl przepisu art. 931 § 1 zd. 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych.

Zgodnie z art. 1012 k.c., spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).

Zgodnie natomiast z treścią art. 1015 § 2 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku po H. P., brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak wynika z akt sprawy I Ns 210/15 Sądu Rejonowego w Piszu oraz z zapewnienia spadkowego odebranego przez Sąd od uczestniczki postępowania W. C., jedyna córka spadkodawczyni – W. C. – w dniu 14 lipca 2015 roku złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po swojej matce. W związku z powyższym, cały spadek po H. P. przypada w częściach równych zstępnym W. C., a wnukom spadkodawczyni – M. C. i K. C.. Wymienieni spadkobiercy, jak wynika z zapewnienia spadkowego W. C., nie podlegali ustawowemu wyłączeniu od dziedziczenia z tytułu odrzucenia spadku, zrzeczenia się go bądź uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Ponieważ K. C. w dacie powołania go do spadku po babci, to jest w dacie odrzucenia spadku przez jego matkę W. C., był osobą małoletnią, nabył on spadek po babci H. P. z dobrodziejstwem inwentarza.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd stwierdził jak w punkcie I. postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Zuzga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Anna Gajewska
Data wytworzenia informacji: