Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 402/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2018-03-27

Sygn. akt I Co 402/17

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

sekretarz sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Piszu na rozprawie

sprawy z wniosku Gminy B.

z udziałem R. R., H. R.

o wyjawienie majątku

postanawia:

1.  Oddalić wniosek.

2.  Orzec, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania we własnym zakresie.

Sygn. akt I Co 402/17

UZASADNIENIE

Wierzyciel Gmina B. wystąpił z wnioskiem o nakazanie dłużnikom R. R. i H. R. złożenia wykazu majątku z wyszczególnieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających im wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przyrzeczenia, że złożony przez nich wykaz jest prawdziwy i zupełny. Nadto wniósł o obciążenie dłużnika kosztami postępowania.

W uzasadnieniu wniosku wierzyciel podniósł, że egzekucja prowadzona ze znanego mu majątku dłużnika, nie zaspokaja powstałych należności. Zaległości za lata 1993-2001 zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Dłużnicy R. R. i H. R. w odpowiedzi na wniosek wnieśli o jego oddalenie w całości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 913 § 1 k.p.c., jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia, że złożony przez niego wykaz jest prawdziwy i zupełny.

Przesłanki materialnoprawne, o których mowa w powyższym przepisie, podlegają udowodnieniu.

Zgodnie z art. 914 § 2 k.p.c. do wniosku o wyjawienie majątku należy załączyć dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku. Przepis przewiduje inne wymogi, gdy wyjawienia majątku żąda się przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a inne, gdy z żądaniem takim wierzyciel występuje w toku egzekucji bądź po jej negatywnym zakończeniu.

Jeżeli zgłoszenie żądania wyjawienia majątku następuje przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wierzyciel musi załączyć tytuł wykonawczy.

W przypadku złożenia wniosku w toku egzekucji z tego powodu, iż zajęty majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności, niezbędne jest przedłożenie sądowi odpisu protokołu zajęcia wraz z potwierdzeniem zastosowania określonych sposobów egzekucji (gdyż właśnie na podstawie tych dokumentów można ocenić potencjalną skuteczność egzekucji), ewentualnie zaświadczenia komornika stwierdzającego brak podlegających zajęciu ruchomości lub przypadających dłużnikowi wierzytelności bądź innych praw majątkowych.

Natomiast w przypadku żądania wyjawienia majątku po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, konieczne wydaje się przedłożenie postanowienia komornika o jego umorzeniu z powodu bezskuteczności egzekucji.

Z treści przedmiotowego wniosku o nakazanie dłużnikom złożenia wykazu majątku wynika, że na wniosek wierzyciela Gminy B. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom R. R. i H. R.. Zatem, mając na uwadze powyższe rozważania, wnioskodawca winien był przedłożyć sądowi odpis protokołu zajęcia majątku dłużnika wraz z potwierdzeniem zastosowania określonych sposobów egzekucji, ewentualnie zaświadczenie komornika stwierdzające brak podlegających zajęciu ruchomości lub przypadających dłużnikowi wierzytelności bądź innych praw majątkowych. Natomiast w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien przedłożyć postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność. Tego jednak wnioskodawca nie uczynił. Dokumenty, które wnioskodawca załączył do wniosku, to jest: tytuł wykonawczy oraz zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Piszu o wpisaniu w dziale IV księgi wieczystej nr (...) hipoteki przymusowej na rzecz Gminy B. z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata 1993-2001 wraz z odsetkami, nie uzasadniają obowiązku wyjawienia majątku przez dłużników R. R. i H. R..

W konsekwencji powyższego Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów, wniosek wierzyciela oddalił.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Judyta Masłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: