Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 457/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2017-02-21

Sygn. akt I C 457/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

sekr. sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. w Piszu

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

o r z e k a :

I.  Powództwo oddala.

II.  Zasądza od powoda M. J. na rzecz pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

III.  Nakazuje ściągnąć od powoda M. J. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piszu kwotę 275,52 zł tytułem części wynagrodzenia biegłego pokrytego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Sygn. akt I C 457/16

UZASADNIENIE

Powód M. J. wystąpił przeciwko pozwanemu (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. z pozwem o zapłatę kwoty 2 424 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 maja 2016r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu reprezentujący powoda pełnomocnik wskazał, że powód objęty był ubezpieczeniem dodatkowym na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. W dniu 5 września powód uległ wypadkowi . Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia ustalono kwotę 404 zł jako świadczenie za jeden procent trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Dnia 10 marca 2016r. powód zgłosił szkodę pozwanej i przedstawił całkowitą dokumentację medyczną będącą w jego posiadaniu. Lekarz orzecznik pozwanego dokonał zaocznej oceny uszczerbku na zdrowiu powoda określając go na 4 %. W oparciu o tabelę norm procentowego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A. powód otrzymał świadczenie w kwocie 1 616 zł. W ocenie strony powodowej w/w ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu nie odzwierciedla rzeczywistej krzywdy oraz bólu powoda. Powód do dnia dzisiejszego odczuwa skutki wypadku.

Powód wskazał, że pozwany uznał swoją odpowiedzialność za nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ powód, sporna jest wyłącznie wysokość uznanego przez pozwanego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wartość wypłaconego powodowi w związku z tym świadczenia. Za początkowy bieg terminu za opóźnienie, powód przyjął dzień następujący po bezskutecznym upływie 7- dniowego terminu od dnia doręczenia pozwanej przedsądowego wezwania do zapłaty z dnia 20 kwietnia 2016r. tj dzień 2 maja 2016r.

Reprezentujące pozwanego pełnomocnik w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew przyznał, że M. J. był objęty umową dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej oraz w oparciu o ogólne warunki ubezpieczania, a także tabelę norm procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do OWU, lekarz orzecznik pozwanego ocenił ten uszczerbek na poziomie 4 %. Pozwany wskazał przedmiotowe ubezpieczenie nie obejmuje również świadczenia za doznany ból i cierpnie.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

M. J. objęty jest dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem w (...) Towarzystwie (...) na (...) S.A. –numer polisy (...).

W dniu 5 września 2015r. M. J. doznał urazu kolana lewego. Następnego dnia powód udał się na (...) w P., gdzie stwierdzono niewielki obrzęk okolicy kłykcia przyśrodkowego lewego kości udowej, bolesność uciskową okolicy przyczepów więzadła pobocznego przyśrodkowego bardziej nasiloną na wysokości przyczepu udowego, niestabilność boczną stawu pierwszego stopnia, objawy łąkotkowe ujemne, bez cech wolnego płynu w jamie stawowej. Badanie (...) nie wykazało zmian pourazowych w strukturach kostnych . M. J. został zaopatrzony w tutor gipsowy stopowo - udowy i wypisany ze szpitala ze zleceniem utrzymania unieruchomienia i przyjmowania leków przeciwzakrzepowych. Powód kontynuował leczenie w Poradni Urazowo- Ortopedycznej .

W dniach 21.01.2016r. do 25.01.2016r. przebywał na Oddziale (...) Urazowo- Ortopedycznej Szpitala (...) w P. , gdzie w dniu 23.01.2016r. został poddany zabiegowi artroskopii , z uwagi na częściowe uszkodzenie przedniego roku łękotki przyśrodkowej . Powód zakończył leczenie w dniu 24 lutego 2016r. Na skutek wypadku powód doznał skrętu kolana lewego z uszkodzeniem łękotki przyśrodkowej .

Powołany w sprawie biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej , ortopedii i traumatologii stwierdził o powoda 4 % uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą norm oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującego w (...).

Lekarz orzecznik (...) Zakładu (...) na (...) S.A. dokonał oceny uszczerbku na zdrowiu powoda określając go na 4 %. W oparciu o tabelę norm procentowego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A. Powód otrzymał świadczenie w kwocie 1 616 zł.

(dowody: ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu k. 7, tabela norm oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu 7v-10, oświadczenie k. 11-13, historia choroby k. 14-22, przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 23, opinia k. 73-75, zeznania powoda – zapis protokołu rozprawy z dnia 25.10.2016r. k. 67 )

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Między stronami postępowania nie było sporne, iż powód objęty był umową dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

W sprawie spór sprowadzał się do ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu powoda w związku z doznanym urazem i co za tym idzie należnego powodowi świadczenia.

Na wniosek strony powodowej Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii na okoliczność ustalenia rozmiaru cierpień i dolegliwości bólowych związanych z wypadkiem z dnia 5 września 2015r. oraz oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda w oparciu o Tabelę norm oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A. oraz ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (...) S.A.

Biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej , ortopedii i traumatologii stwierdził o powoda 4 % uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą norm oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującego w (...). Biegły wskazał , że doznany przez powoda uraz skrętny lewego stawu kolanowego z uszkodzeniem łąkotki przyśrodkowej należy zakwalifikować jako uraz kola lewego z pozycji 156/a Tabeli norm oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A.

Opinia biegłego nie została zakwestionowana przez żadną ze stron pozstępowania.

Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zgodnie z paragrafem 2 pkt. 2 wskazanego artykułu świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Mając na uwadze ustalenia poczynione na skutek przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd uznał , że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z pozycją 156/a Tabeli norm oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A. , w przypadku urazu doznanego przez powoda procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w przedziale od 1 do 5 %. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność ustalając u powoda 4 % trwały uszczerbek . Biegły sądowy ustalił uszczerbek na zdrowiu powoda na tym sam poziomie.

Zgodnie z paragrafem 11 ogólnych warunków ubezpieczenia , wysokość sumy ubezpieczenia została określona we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polisą (okoliczność bezsporne) i wyniosła 10 000 zł , zaś kwota świadczenia za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 4,04 %, Wypłacone przez pozwanego odszkodowanie zostało ustalone prawidłowo to jest 4,04 % z kwoty 10 000 zł = 404 zł x 4 %, co stanowi kwotę 1 616 zł.

Pozwany spełnił prawidłowo świadczenie wynikające z zawartej z powodem umowy . Z uwagi na powyższe powództwo uległo oddaleniu.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc, zaś o kosztach sądowych na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: