Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 139/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2014-10-20

Sygn. akt III RC 139/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2014 r. w S.

sprawy z powództwa J. P. (1)

przeciwko A. P. (1) i małoletniemu J. P. (2) reprezentowanemu przez matkę A. P. (2)

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

I.  uchyla obowiązek alimentacyjny powoda J. P. (1) wobec pozwanej A. P. (1) wynikający z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia
20 lutego 2013 r. w sprawie VI RCa 19/13 zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III RC 143/11 na kwotę po 550 złotych miesięcznie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 05 czerwca 2014 r.,

II.  w pozostałej części powództwo oddala.

Z/

1.  odnotować,

2.  za 21 dni.

S., 20 października 2014 r.

Sygn. akt III RC 139/14

UZASADNIENIE

Powód J. P. (1) wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej A. P. (1) w kwocie po 550 zł. miesięcznie i wobec małoletniego pozwanego J. P. (2) w kwocie po 400 zł. miesięcznie poczynając od dnia 01 stycznia 2014 r. W uzasadnieniu pozwu podał, iż wyrokiem Sądu Rejonowego w sprawie III RC 141/12 z dnia 12 listopada 2012 r. i Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie VI R Ca 19/13 z dnia 20 lutego 2013 r. zostały ustalone alimenty na rzecz pozwanych w kwotach po 550 zł. na A. P. (1) i po 400 zł. na J. P. (2). Dnia 01 stycznia 2014 r. A. P. (2) wyrzuciła córkę stron A. P. (1) z domu. Córka zwróciła się z prośbą o zamieszkanie u ojca. Od stycznia 2014 r. powód ponosi koszty utrzymania i wychowania A., która u niego zamieszkuje. Drugie dziecko zamieszkuje z matką i ona ponosi jego koszty utrzymania. Powód z prowadzonej działalności gospodarczej i umowy zlecenia uzyskał w 2013 r. dochód w wysokości 7708,34 zł.

Na rozprawie dnia 17 września 2014 r. powód sprecyzował żądanie wnosząc o uchylenia alimentów na rzecz pozwanych w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Ponadto wniósł o zaliczenie nadpłaty, która nastąpiła z różnicy jaka powstała w tym okresie w płatności alimentów tj. kwoty po 150 zł. miesięcznie, czyli łącznie 900 zł., na poczet przyszłych alimentów. Ponadto wniósł o uchylenie alimentów na rzecz J. P. (2) za okresy: lipiec i sierpień każdego roku oraz za miesiąc, gdy wypadają ferie zimowe każdego roku, ponieważ w tych miesiącach małoletni przebywa u powoda i w tym czasie powód ponosi jego koszty utrzymania / protokół k. 30/.

Pozwana A. P. (1) wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego pozwanego J. A. P. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Alimenty na rzecz małoletniego pozwanego J. P. (2) zostały ostatnio ustalone w wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 17 czerwca 2009 r. na kwoty po 400 zł. miesięcznie w sprawie III RC 368/08, zaś na rzecz A. P. (1) w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie VIRCa 19/13 zmieniającym wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III RC 143/11 na kwoty po 550 zł. miesięcznie. W 2012 r. toczyło się postępowanie z powództwa powoda przeciwko małoletnim dzieciom o obniżenie alimentów i z powództwa małoletnich dzieci przeciwko ojcu o podwyższenie alimentów. Sąd Rejonowy w Szczytnie w sprawie III RC 141/12 w wyroku z dnia 12 listopada 2012 r. oba powództwa oddalił, zaś na skutek apelacji J. P. (1) alimenty na rzecz A. za okres od 02 maja 2012 r. zostały obniżone do kwoty po 550 zł. miesięcznie.

Wówczas powód utrzymywał się z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, z której osiągał dochód w wysokości ok. 10 tyś zł. rocznie. Mieszkał w wynajętym mieszkanie, za wynajem płacąc 600 zł. miesięcznie oraz opłacając media. Utrzymywał częste kontakty z synem, opłacał jego zajęcia sportowe po 15-20 zł. miesięcznie, kupił synowi telefon komórkowy, zorganizował mu i opłacił wypoczynek wakacyjny za granicą. Nie utrzymywał żadnych kontaktów z córką.

Pozwani wraz z matką mieszkali w wynajętym mieszkaniu. Matka pozwanych pracowała na pół etatu jako masażystka i zarabiała brutto 750 zł. miesięcznie, otrzymywała zasiłki rodzinne na dzieci. Małoletnia wówczas pozwana A. P. (1) chodziła do I klasy liceum ogólnokształcącego, miała problemy z cerą, z tego powodu na specjalistyczne kosmetyki ponosiła koszty ok. 20-30 zł. miesięcznie. Małoletni J. P. (2) rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Ogólnie był zdrowy, jedynie pozostawał pod opieką poradni alergologiczno-pulmonologicznej /akta SR w Szczytnie III RC 141/12, SO w Olsztynie VI RC 1589/06/.

Aktualnie powód J. P. (1) utrzymuje się z pracy wykonywanej na umowę zlecenia w firmie (...) jako doradca energetyczny i zarabia średnio ok. 1500 zł. miesięcznie. Nadal mieszka w wynajętym mieszkaniu.

W okresie od 01 stycznia 2014 r. zamieszkała u niego pozwana A. P. (1), która na skutek konfliktu z matką musiała opuścić jej mieszkanie. Pozwana mieszkała u ojca do dnia 06 czerwca 2014 r., wówczas ponownie zamieszkała u matki. W okresie pobytu u ojca, wszystkie koszty utrzymania pozwanej ponosił powód. W tym czasie nie przekazywał matce pozwanej pieniędzy ustalonych na rzecz dzieci tytułem alimentów. Powód oprócz codziennych kosztów utrzymania córki ponosił także jej koszty związane z leczeniem dermatologicznym i ginekologicznym, w tym kosztów dojazdu do lekarza do O. i leków. Córka otrzymywała od ojca kieszonkowe po 50 zł. tygodniowo. Ponadto opłacał jej korepetycje z fizyki w okresie od lutego do kwietnia 2014 r., zorganizował i opłacił wyjazd na ferie, kupił odpowiednią odzież. Zorganizował uroczystość 18-stych urodzin, które obchodziła 1 marca 2014 r. Wykupił abonament telefoniczny, który opłaca po 100 zł. miesięcznie.

Powód utrzymuje kontakty z małoletnim synem J. w trzy weekendy w miesiącu, ponadto małoletni spędza u ojca dwa tygodnie lipca i sierpnia oraz tydzień ferii. W tym czasie ojciec ponosi jego koszty utrzymania, dodatkowo kupuje mu odzież i strój potrzebny do gry w piłkę nożną oraz opłaca zajęcia po 15 zł. miesięcznie i ponosi opłaty za telefon /wyjaśnienia powoda k. 30v-31, PIT od 5-8, opinia o uczniu k. 27/.

Pozwana A. P. (1) jest uczennicą II klasy liceum ogólnokształcącego, aktualnie powtarza II klasę. W ubiegłym roku szkolnym nie otrzymała promocji do następnej klasy, albowiem miała bardzo duże zaległości w nauce i dużo nieobecności na lekcjach. Korepetycje, na które zaczęła uczęszczać po przeprowadzce do ojca, nie pomogły w nadrobieniu zaległości. Od 06 czerwca 2014 r. pozwana ponownie mieszka z matką i bratem. W okresie zamieszkiwania u ojca matka kupiła jej jedynie trampki za kwotę 300 zł oraz ubranie i buty na uroczystość Komunii J. /wyjaśnienia pozwanej A. P. (1) k. 32/.

Małoletni pozwany J. P. (2) jest obecnie uczniem III klasy szkoły podstawowej. Mieszka wraz z matką i siostrą A. P. (1) w wynajętym mieszkaniu. A. P. (2) wraz z dziećmi wyprowadziła się 10 sierpnia 2014 r. do innego mieszkania, albowiem poprzedni właściciel podwyższył opłatę za wynajem. Obecnie opłata wynosi 700 zł miesięcznie plus opłaty za media.

Od lipca 2013 r. A. P. (2) prowadzi własną działalność gospodarczą w postaci gabinetu odnowy biologicznej, nie zatrudnia żadnych osób. Dotychczas nie osiągała dochodów, wykazywała straty. Za wynajem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi koszt 800 zł. miesięcznie. W 2013 r. wykazała dochód 4082,95 zł.

W 2013 r. A. P. (2) otrzymała odszkodowanie z banku (...) Oddział w O. w kwocie 29 713 zł. z powodu niewłaściwego przelania pieniędzy w związku ze sprzedażą przez strony mieszkania, które to pieniądze wpłynęły na konto powoda i z których nie rozliczył się z byłą żoną. Pieniądze zainwestowała we własną działalność gospodarczą, a także przeznaczyła na bieżące koszty utrzymania rodziny. Aktualnie od kilku miesięcy nie pobiera żadnych zasiłków z (...)u /wyjaśnienia A. P. (2) k. 31-33, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego k. 34, zajęcie komornicze k. 35-37, akta SR w Ostródzie IC 649/12/.

Tutejszy Sąd w wyroku z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie III RC 41/13 pozbawił tytuły wykonawcze: wyroki w sprawach III RC 143/11 i III RC 368/08 częściowo wykonalności, łącznie na kwotę około 10 tyś zł. /akta tut. Sądu III RC 41/13/.

Aktualnie przed Sądem Rejonowym w Szczytnie w Wydziale I Cywilnym została przez J. P. (1) wniesiona skarga na czynność Komornika polegającą na ustaleniu zaległości z tytułu alimentów na kwotę ponad 13 tyś zł. oraz zaległych odsetek na kwotę ponad 2 tyś zł. pomimo tego, że powód złożył u Komornika odpis wyroku z dnia 10 grudnia 2013 r. pozbawiającego częściowo tytuły wykonawcze wykonalności. Sprawa jest w toku /akta SR w Szczytnie Wydziału I Cywilnego I Co 523/14/.

Sąd zważył co następuje:

Żądanie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, sporządzonych w przepisanej formie i przez kompetentne organy, tym samym korzystających z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz na dowodzie z wyjaśnień stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne, w sferze sporu pozostaje ocena zmiany w sytuacji stron wskazującej na uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej i małoletniego pozwanego J. P. (2) za okres, gdy pozwana A. P. (1) mieszkała u powoda i powód ponosił wszystkie jej koszty utrzymania oraz w okresach, gdy małoletni pozwany przebywa u ojca.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią, iż – art. 138 - w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Artykuł 133. § 1. stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Artykuł 135 § 1. - zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W sytuacji stron w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 05 czerwca 2014 r. nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 Krio skutkująca koniecznością weryfikacji orzeczenia w zakresie ustalenia alimentów na rzecz pozwanej A. P. (1) w tym okresie.

W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 05 czerwca 2014 r. pozwana A. P. (1) mieszkała u powoda. Wówczas powód ponosił wszystkie jej koszty utrzymania, tym samym jego obowiązek alimentacyjny wynikający z wyroku Sądu precyzujący go na kwotę 550 zł. miesięcznie musiał ulec uchyleniu, gdyż powód swój obowiązek alimentacyjny wypełniał ponosząc bezpośrednio koszty utrzymania córki.

Matka pozwanej w tym okresie także miała obowiązek alimentacyjny wobec córki, jednak go w żaden sposób nie spełniała. Jednak z uwagi na okoliczność, iż pozwana jest obecnie osobą pełnoletnią to tylko pozwana mogła domagać się ustalenia obowiązku alimentacyjnego matki na jej rzecz, jeśli ten obowiązek nie był wypełniany dobrowolnie.

Stanowisko pozwanej A. P. (1) wnoszącej o oddalenie powództwa w całości jest całkowicie niezrozumiałe, wprawdzie pozwana powołuje się na okoliczność związane z brakiem dbałości przez ojca o jej potrzeby emocjonalne, jednak w okresie, gdy pozwana mieszkała u ojca dbał on o nią w każdym zakresie, nie tylko o jej potrzeby materialne związane z ubraniem, mieszkaniem i wyżywieniem, ale także podejmując działania związane z zabieganiem o zaliczenie kolejnej klasy w liceum, organizując wyjazd na ferie, uroczystość 18-stych urodzin, przekazując kieszonkowe. Alimenty za ten okres nie mogą stanowić rekompensaty za niezaspokojone uczucia, które prawdopodobnie powstały w okresie, gdy strony pozostawały w konflikcie i nie utrzymywały żadnych kontaktów.

W pozostałym zakresie żądanie powoda nie jest uzasadnione. Powód wnosił o uchylenie alimentów na rzecz małoletniego pozwanego J. P. (2) za okres od stycznia do czerwca 2014 r. tj. za okres, gdy córka mieszkała u niego i to on ponosił jej pełne koszty utrzymania, jednak obowiązek alimentacyjny wobec dwójki dzieci nie może ulegać potrąceniu. Każdy z tych obowiązków jest ściśle związany z osobą dziecka i jedynie może się kompensować, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę. Tym samy też nie można zaliczyć „nadwyżki” jaka w mniemaniu powoda zaistniała z tytułu jego obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej A. P. (1) w wysokości po 150 zł. miesięcznie w stosunku do obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego J. P. (2) na poczet przyszłych alimentów.

Odnosząc się do żądania powoda dotyczącego uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego pozwanego J. P. (2) za okresy pobytu syna pod opieką ojca, to przede wszystkim takie wnioski powód składał już wielokrotnie w czasie, gdy toczyły się poprzednie sprawy dotyczące regulacji wysokości alimentów. Sąd ustalając wysokość alimentów brał zawsze pod uwagę okoliczność, że małoletni dużo czasu spędza pod opieką ojca, albowiem tak uregulowane kontakty powoda z małoletnim synem są już od wielu lat.

Ponadto na podkreślenie zasługuje okoliczność, że rzeczywista wysokość alimentów na rzecz małoletniego J. P. (2) tj. kwota po 400 zł. miesięcznie została ustalona w wyroku z 17 czerwca 2009 r., a nie jak w pozwie podnosił powód w wyroku z listopada 2012 r. Tym samym obowiązek alimentacyjny powoda na rzecz małoletniego syna został w takiej wysokości ustalony już ponad 5 lat temu, w czasie, gdy dziecko chodziło jeszcze do przedszkola. W tym okresie potrzeby małoletniego niewątpliwie uległy znacznemu podwyższeniu, a także spadła siła nabywcza pieniądza, a biorąc pod uwagę, że sytuacja stron nie uległa większym zmianom w zakresie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków, to również w tym zakresie powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W okresie, gdy były ustalane alimenty na rzecz J., matka małoletniego utrzymywała się z wynagrodzenia z pracy na pół etatu, obecnie wprawdzie podjęła własną działalność gospodarczą, jednak działalność ta trwa od okresu niewiele ponad roku, a tym samym trudno wymagać, aby w tak krótkim czasie dochody z niej osiągane były tak wysokie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby małoletniego powoda, część potrzeb małoletniej córki i własne.

Z tych względów na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekł jak sentencji wyroku.

Sygn. akt III RC 139/14

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć powodowi,

3.  z apelacją lub za 14 dni

S., 28.10.2014.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skrodzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jowita Sikorska
Data wytworzenia informacji: