Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 133/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2021-07-16

Sygn. akt: I Ns 133/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sylwia Staniszewska

Protokolant:

St. sek. sąd. Dorota Cichorz Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2021 r. w Szczytnie na rozprawie

sprawy z wniosku W. K. (1), E. K., Z. K., , W. K. (2)

z udziałem A. T., K. S. (1), M. K., K. S. (2), B. K., Gminy S., M. D.

o rozgraniczenie i zniesienie współwłasności

postanawia:

I.  dokonać rozgraniczenia działek nr (...) położonej w R. G.. S. dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) i działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) zgodnie z pisemną opinią biegłego geodety W. O. z dnia 21.03.2015 r. oznaczonej na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część opinii (k.136-139 akt sprawy) linią biegnącą między punktami 1161 po gruncie do punktu nr (...), dalej do punktu 1193, dalej do punktu nr (...), dalej do punktu nr 1210, następnie do punktu 1186, dalej do punktu nr (...) i dochodzi do punktu 1161,

II.  dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości składającej się z działek nr (...) położonej w R. G.. S. o pow. 2082 m 2, dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) stanowiącej współwłasność:
A. T. w 29/100 części,
E. K. w 10/100 części,
W. K. (2) i Z. K. w 19/100 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,
W. K. (1) w 42/100 części
o wartości 508.000 zł, zgodnie z pisemną opinią biegłego W. O. z dnia 31.03. 2015 r. w wersji II, w ten sposób, że:

a)  wydzielić działkę C o pow. 840 m 2 o wartości 217.000 zł, którą przyznać na współwłasność E. K. w 19/100 części i W. K. (1) w 81/100 części,

b)  wydzielić działkę D o pow. 627 m 2 o wartości 187.000 zł, którą przyznać na własność A. T.,

c)  wydzielić działkę E o pow. 109 m 2 o wartości 2.000 zł, którą przyznać na współwłasność E. K. w ¼ części, W. K. (1) w ¼ części, A. T. w ½ części,

d)  działkę nr (...) o pow. 506 m 2 o wartości 102.000 zł przyznać na własność W. K. (2) i Z. K. na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

III.  ustalić sposób korzystania z wydzielonej działki E o pow. 109 m 2 , w ten sposób, że będzie on stanowiła drogę dojazdową do działek C i D służącą jedynie w celu przejścia i przejazdu do tych działek,

IV.  zasadzić od A. T. na rzecz E. K. kwotę 7.981,60 zł tytułem dopłaty płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

V.  zasądzić od W. K. (2) i Z. K. solidarnie na rzecz E. K. kwotę 1.088.40 zł tytułem dopłaty płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

VI.  zasądzić od A. T. na rzecz W. K. (1) kwotę 32.700 zł tytułem dopłaty płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

VII.  zasądzić od W. K. (2) i Z. K. solidarnie na rzecz W. K. (1) kwotę 4.459,20 zł tytułem dopłaty płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

VIII.  ustalić, że E. K. i W. K. (1) ponieśli nakład na nieruchomość w kwocie 109.971,81 zł,

IX.  ustalić, że W. K. (2) i Z. K. ponieśli nakład na nieruchomość w kwocie 57.531,43 zł,

X.  ustalić, że A. T. poniósł nakład na nieruchomość w kwocie 123.205,34 zł,

XI.  zasadzić na rzecz A. T.:
od E. K. kwotę 6.261,09 zł
od W. K. (1) kwotę 25.913,86 zł,
od W. K. (2) i Z. K. kwotę 6.724,89 zł

tytułem rozliczenia nakładów płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

XII.  zasadzić na rzecz W. K. (2) i Z. K. solidarnie:
od E. K. kwotę 1.783,16 zł,
od W. K. (1) kwotę 7.238,54 zł,
tytułem rozliczenia nakładów płatną w terminie jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności,

XIII.  wnioskodawcy i uczestnicy koszty postępowania ponoszą we własnym zakresie,

XIV.  nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa Sąd Rejonowy w Szczytnie tytułem kosztów sądowych:
od E. K. kwotę 2.060,82 zł,
od W. K. (1) kwotę 2.060,82 zł,
od W. K. (2) i Z. K. solidarnie kwotę
2.060,82 zł,
od A. T. kwotę 2.060,82 zł.

INs 133/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy W. K. (1), E. K., W. K. (2), Z. K. wnieśli o zniesienie współwłasności nieruchomości składającej się z działek nr (...) położonej w R. o pow. 0,2078 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) przez wydzielenie trzech działek w sposób w skazany w załączonym przez nich projekcie podziału nieruchomości i przyznanie działki oznaczonej kolorem zielonym na współwłasność ustawową małżeńską W. K. (2) i Z. K., działki oznaczonej kolorem pomarańczowym na własność uczestnika A. T., działki oznaczonej kolorem niebieskim na współwłasność W. K. (1) i E. K. oraz działki oznaczonej liniami koloru niebieskiego na której ustanowić służebność przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki oznaczonej kolorem pomarańczowym.

W uzasadnieniu wniosku podnieśli, że są współwłaścicielami przedmiotowego lokalu mieszkalnego razem z uczestnikiem A. T.. Zaproponowany przez nich podział uwzględnia udziały współwłaścicieli w nieruchomości i stanowi punkt wyjścia dla opracowania przez biegłego geodetę sposobu podziału nieruchomości.

W piśmie z dnia 5 maja 2014 r. (k.33) wnioskodawcy W. K. (2) i Z. K. podnieśli, że od 11 lat użytkują działkę oznaczoną nr (...).

Uczestnik A. T. przychylił się do wniosku, zgodził się by działkę nr (...) przyznać na wyłączną własność wnioskodawców W. i Z. małżonkom K.. Zaoponował przeciwko wskazanemu przez wnioskodawców sposobowi podziału działki nr (...) albowiem zgodnie z przedstawionym przez nich projektem cały budynek gospodarczy przypadł by wnioskodawcom małżonkom K.. Tymczasem uczestnik korzysta z połowy tego budynku gospodarczego, poniósł nakłady na ten budynek gospodarczy. Wniósł o dokonanie podziału działki nr (...) przy uwzględnieniu dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości. podał że nie żąda od wnioskodawców spłaty tytułem swego udziału w nieruchomości. (k.43-54)

W toku postępowania zaszła konieczność rozgraniczenia działek nr (...) z działkami sąsiednimi.

Wezwani do udziału w sprawie w charakterze uczestników właściciele działek: nr (...) (KW nr (...)) – K. S. (1), K. S. (2), nr 40 (KW nr (...)) M. K., B. K., nr 217/7 (KW nr (...)) Gmina S. nie zajęli stanowiska w sprawie.

W toku postępowania K. S. (1), K. S. (2) sprzedali działkę (...) (KW nr (...)) na rzecz M. D., którą sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika (k. 1430- 1434, k.1440)

W toku sprawy wnioskodawcy i uczestnik A. T. wnieśli o rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomość w postaci wykonanych prac remontowo budowlanych. (k.660, k.509 - 510, k.547-548)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy E. K., W. K. (1), W. K. (2), Z. K., A. T. są współwłaścicielami nieruchomości składającej się z działek nr (...) położonej w R. G.. S. o pow. 2082 m 2, dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...). Udziały współwłaścicieli w nieruchomości wynoszą : E. K. 10/100 części, W. K. (1) 42/100 części, W. K. (2) i Z. K. 19/100 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, A. T. w 29/100 części. (dowód: odpisy KW k. 35-37)

Na nieruchomości tej znajdują się trzy budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Wnioskodawcy W. K. (2) i Z. K. użytkują działkę nr (...) i znajdujący się na niej budynek mieszkalny oraz będące tam budynki gospodarcze. Uczestnik A. T. korzysta z budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr (...) położonego na granicy z działką nr (...) oraz z połowy budynku gospodarczego znajdującego się na tyłach nieruchomości, przy granicy z działka nr (...). Wnioskodawcy E. K., W. K. (1) korzystają z budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) od strony drogi – działka nr (...), z budynku gospodarczego oraz polowy budynku gospodarczego znajdującego się na tyłach nieruchomości, przy granicy z działka nr (...). (bezsporne)

Wnioskodawcy E. K., W. K. (1), W. K. (2) i Z. K. i uczestnik A. T. dokonali nakładów na nieruchomość przez modernizację i rozbudowę zajmowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych. (bezsporne) Wartość nakładów dokonanych przez wnioskodawców E. K., W. K. (1) wynosi 109.971,81 zł, W. K. (2) i Z. K. wynosi 57.531,43 zł, wartość nakładów dokonanych przez uczestnika A. T. wynosi 123.205,34 zł. (dowód: opinia pisemna biegłego z zakresu budownictwa A. K. k. 696 -848, k.1246-1284)

Występuje rozbieżność między stanem faktycznym wynikającym z użytkowania na gruncie a granicami działki nr (...) z działkami nr (...) oraz działki nr (...) z działkami nr (...) wynikającymi z dokumentacji geodezyjnej. Ponadto granice tych działek nie mają waloru granic prawnych. (dowód: pismo k. 90, odpisy KW k. 116, 126132) G. działek nr (...), dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) i działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) przebiega linią biegnącą między punktami 1161 po gruncie do punktu nr (...), dalej do punktu 1193, dalej do punktu nr (...), dalej do punktu nr 1210, następnie do punktu 1186, dalej do punktu nr (...) i dochodzi do punktu 1161. (dowód: opinia biegłego geodety W. O. pisemna k.136-139, ustna k.323 - 324)

Możliwe jest zniesienie współwłasności nieruchomości składającej się z działek nr (...), dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) w dwóch wariantach, według pierwszego wariantu I uwzględniającego udziały współwłaścicieli w nieruchomości oraz według wariantu II uwzględniającego dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości przez poszczególnych współwłaścicieli. (dowód: pisemna opinia biegłego geodety W. O. k.141-176)

Wartość działek wydzielonych zgodnie z wariantem II pisemnej opinii biegłego geodety wynosi: działki nr (...) – 102.000 zł, działki oznaczonej lit. C – 217.000 zł, działki oznaczonej lit. D – 187.000 zł, działki oznaczonej lit. E – 2000 zł. (dowód: pisemna opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości M. S. k. 1331- 1378, k. 1452, ustna (...))

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W toku postępowania zaszła konieczność rozgraniczenia działek nr (...) z działkami sąsiednimi. Sąd dokonał rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działek nr (...), dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) z działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) i działką nr (...) położoną w R. G.. S. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) zgodnie z pisemną opinią biegłego geodety W. O. z dnia 21.03.2015 r. oznaczonej na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część opinii, ustalając przebieg linią biegnącą między punktami 1161 po gruncie do punktu nr (...), dalej do punktu 1193, dalej do punktu nr (...), dalej do punktu nr 1210, następnie do punktu 1186, dalej do punktu nr (...) i dochodzi do punktu 1161. (k.136-139)

Wnioskodawcy W. K. (1), E. K., W. K. (2), Z. K. i uczestnik A. T. zgodnie wnieśli o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości składającej się z działek nr (...), dla której prowadzona jest w księga wieczysta nr (...) przez podział fizyczny nieruchomości.

Zgodnie z pisemną opinią biegłego geodety W. O. (k.141-176) istnieje możliwość zniesienie współwłasności tej nieruchomości w dwóch wariantach: według pierwszego wariantu I uwzględniającego udziały współwłaścicieli w nieruchomości oraz według wariantu II uwzględniającego dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości przez poszczególnych współwłaścicieli.

Wnioskodawcy W. K. (2), Z. K. i uczestnik A. T. wnieśli o dokonanie zniesienia współwłasności według wariantu II, tj. z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli. (k.283) Ponadto uczestnik A. T. wniósł o przyznanie działki wydzielonej jako droga dojazdowa na współwłasność jemu i wnioskodawcom W. K. (1), E. K. (k. 324) Wnioskodawcy W. K. (1), E. K. wnosili o dokonanie zniesienia współwłasności według wariantu I i przyznanie im na własność działki oznaczonej lit. E i obciążenie jej na rzecz uczestnika A. T. służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu.

Bezspornym jest w sprawie, że wnioskodawcy W. K. (2) i Z. K. użytkują działkę nr (...) i znajdujący się na niej budynek mieszkalny oraz będące tam budynki gospodarcze, uczestnik A. T. korzysta z budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr (...) położonego na granicy z działką nr (...) oraz z połowy budynku gospodarczego znajdującego się na tyłach nieruchomości, przy granicy z działką nr (...), wnioskodawcy E. K., W. K. (1) korzystają z budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) od strony drogi – działka nr (...), z budynku gospodarczego oraz połowy budynku gospodarczego znajdującego się na tyłach nieruchomości, przy granicy z działka nr (...).

Mając na charakter korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli z nieruchomości, a mianowicie, że korzystali oni z wydzielonych części nieruchomości z wyłączeniem pozostałych, to że dokonali nakładów na te części nieruchomości z których korzystali z wyłączeniem pozostałych, sąd uznał, że zasadnym będzie dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości według wariantu II opinii pisemnej biegłego geodety W. O.. W związku z tym sąd dokonał zniesienia współwłasności nieruchomości przez wydzielenie działki C o pow. 840 m 2 o wartości 217.00 zł, którą przyznał na współwłasność E. K. w 19/100 części i W. K. (1) w 81/100 części, działki D o pow. 627 m 2 o wartości 187.000 zł, którą przyznał na własność A. T., działki nr (...) o pow. 506 m 2 o wartości 102.000 zł przyznał na własność W. K. (2) i Z. K. na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, działki E o pow. 109 m 2 o wartości 2.000 zł. Działkę oznaczoną lit. E, stanowiącą drogę, Sąd uznał, że należy przyznać na współwłasność E. K. w ¼ części, W. K. (1) w ¼ części, A. T. w ½ części, jako że została wydzielona z nieruchomości stanowiącej współwłasność i ma stanowić drogę do wydzielonych z nieruchomości działek. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawców i uczestnika wyrażonym na ostatnim terminie rozprawy, sąd ustalił sposób korzystania z tej działki.

Wartość wydzielonych działek, sąd ustalił na podstawie aktualnej opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości M. S. (k. 1331- 1378), tj. wartość działki nr (...) na kwotę 102.000 zł, działki oznaczonej lit. C na kwotę 217.000 zł, działki oznaczonej lit. D na kwotę 187.000 zł, działki oznaczonej lit. E na kwotę 2000 zł.

W związku z tym wnioskodawcy W. K. (2) i Z. K. otrzymali działkę o wartości większej o kwotę 5.480 zł, niż wynosi ich udział w nieruchomości stanowiącej współwłasność (96.520 = 508.000 zł x 19/100), uczestnik A. T. otrzymał działkę o wartości większej o kwotę 40.680 zł (187.000 zł + 100 ) niż wnosi jego udział w nieruchomości (147.320 zł = 508.000 zł x29/100).

Wnioskodawczyni E. K. otrzymała udział w wydzielonej nieruchomości o wartości 41.730 zł (19/100 x 217.000 zł = 41.230 zł + 500 zł – ¼ wartości działki E) Wartość jej udziału w nieruchomości wspólnej wynosiła 50.800 zł (508.000 zł x 10/100) Wnioskodawca W. K. (1) otrzymała udział w wydzielonej nieruchomości o wartości 176.200 zł (81/100 x 217.000 zł = 175.770 zł + 500 zł – ¼ wartości działki E) Wartość jego udziału w nieruchomości wspólnej wynosiła 213.360 zł (508.000 zł x 42/100) Na rzecz E. K. należy się dopłata w kwocie 9.070 zł, na rzecz W. K. (1) dopłata w kwocie 37.160 zł. Ustalając, że udział wnioskodawców Państwa K. w ogólnej sumie dopłat wynosi 12 %, a udział uczestnika A. T. w ogólnej sumie dopłat wynosi 88 %, sąd z kwoty dopłaty należnej E. K. zasądził od wnioskodawców Państwa K. kwotę 1.088,40 zł, a od uczestnika A. T. kwotę 7.981,60 zł, z kwoty dopłaty należnej W. K. (1) sąd zasądził od wnioskodawców Państwa K. kwotę 4.459,20 zł, a od uczestnika A. T. kwotę 32.700,80 zł.

Bezsporny jest zakres nakładów poczynionych przez poszczególnych współwłaścicieli na nieruchomość wspólna. Poszczególni współwłaściciele nie kwestionowali zakresu nakładów poczynionych przez pozostałych współwłaścicieli. (płyta Cd, 668, k. 672) Z tych też względów, sąd nie analizował zeznań świadków zawnioskowanych i przesłuchanych na okoliczność nakładów wykonanych przez poszczególnych współwłaścicieli.

Wartość nakład wykonanych przez poszczególnych współwłaścicieli, sąd ustalił opierając się na pisemnych opiniach biegłego z zakresu budownictwa A. K. (k. 696 -848, k.1246-1284). Z opinii tych wynika, że wartość nakładów dokonanych przez wnioskodawców E. K., W. K. (1) wynosi 109.971,81 zł, przez W. K. (2) i Z. K. wynosi 57.531,43 zł, przez uczestnika A. T. wynosi 123.205,34 zł.

Z ustnej opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości M. S. (k.1509 – 1510) wynika, że wartości nakładów dokonanych przez wnioskodawców Państwa K., nie da się pominąć przy ustalaniu wartości nieruchomości, a zatem nakłady te jak i pozostałych współwłaścicieli rzutują na wartość nieruchomości.

Sąd rozliczył między współwłaścicielami wartość tych nakładów stosownie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.

Z rozliczenia tego wychodzi, że od Państwa K. na rzecz Państwa K. należy się z tego tytułu zapłata w kwocie 20.894,64 zł, (udział Państwa K. 19/100 x wartość nakładów Państwa K. 109.971,81 zł), z której to kwoty, przy uwzględnieniu udziału E. K. 19/100 części i W. K. (1) 81/100 części, w otrzymanej w wyniku podziału działce, należy się odpowiednio kwota E. K. – 3.969,98 zł, W. K. (1) – 16.924,66 zł. Od A. T. na rzecz Państwa K. należy się z tego tytułu zapłata w kwocie 31.891,82 zł, (jego udział 29/100 x wartość nakładów Państwa K. 109.971,81 zł), z której to kwoty, przy uwzględnieniu udziału E. K. 19/100 części i W. K. (1) 81/100 części w otrzymanej w wyniku podziału działce, należy się odpowiednio kwota E. K. – 6.059,44 zł, W. K. (1) – 25.832,38 zł.

Na rzecz wnioskodawców W. K. (2) i Z. K. z tytułu rozliczenia nakładów należy się: od A. T. kwota 16.684,11 zł (jego udział 29/100 x wartość nakładów 57.531,43 zł), od E. K. kwota 5.753,14 zł (jej udział 10/100 x wartość nakładów 57.531,43 zł), od W. K. (1) kwota 24.163,20 zł (jego udział 42/100 x wartość nakładów 57.531,43 zł).

Na rzecz uczestnika A. T. z tytułu rozliczenia nakładów należy się: od E. K. kwota 12.320,53 zł (jej udział 10/100 x wartość nakładów 123.205,34 zł), od W. K. (1) kwota 51.746,24 zł (jego udział 42/100 x wartość nakładów 123.205,34 zł), od W. K. (2) i Z. K. 23.409 zł (ich udział 19/100 x wartość nakładów 123.205,34 zł).

Potrącając wzajemne należności współwłaścicieli z tytułu rozliczenia nakładów, sąd zasądził na rzecz A. T. kwoty: od E. K. – 6.261,09 zł, W. K. (1) – 25.913,86 zł, W. i Z. K. – 6.724,89 zł, na rzecz W. i Z. K. kwoty: od od E. K. – 1783,16 zł, W. K. (1) – 7.238,54 ł.

Termin płatności dopłat z tytułu wyrównania udziałów oraz termin zapłaty z tytułu rozliczenia nakładów, sąd ustalił na okres jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia uwzględniając sytuację materialną stron oraz czas trwania postępowania w sprawie pozwalający stronom na zgromadzenie funduszy na poczet wzajemnych rozliczeń.

Mając na uwadze powyższe rozważania, na mocy art.212 k.c., art. 207 k.c. art.617, 618, 622 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania art. 520 § 1 k.p.c. uznając że rozstrzygnięciem spraw zainteresowani byli wszyscy uczestnicy postępowania. O kosztach sądowych orzeczono na mocy art. 113 u.k.s.c. nakazując je ściągnąć w równej kwocie od poszczególnych współwłaścicieli.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sylwia Staniszewska
Data wytworzenia informacji: