Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 213/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-07-24

Sygn. akt I Co 213/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Banaszewska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 roku w Szczytnie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy egzekucyjnej Km (...)

z wniosku wierzyciela Banku (...) S.A. w W.,

przeciwko dłużnikowi A. K.

na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie K. K. –wszczęcie postępowania egzekucyjnego

postanawia:

I.  oddalić skargę,

II.  nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Szczytnie

UZASADNIENIE

Dłużnik A. K. wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie K. K. polegająca na wszczęciu postępowania egzekucyjnego, o czym dłużnik został zawiadomiony w dniu 30 marca 2017 roku.

W uzasadnieniu skargi dłużnik twierdził, że wszczęcie egzekucji było bezpodstawne, gdyż kwoty objęte tytułem egzekucyjnym będącym podstawą wszczęcia egzekucji w niniejszym postępowaniu zostały przez dłużnika w całości uiszczone w toku poprzednio prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które na skutek bezczynności wierzyciela zostało umorzone.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Szczytnie K. K. w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie, twierdząc, iż egzekucja w niniejszej sprawie prowadzona jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela, zaś komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem egzekucyjnym. Nadto, komornik wskazał, że roszczenie objęte tytułem egzekucyjnym zostało przez wierzyciela ograniczone o należność wyegzekwowaną w zakończonej umorzeniem sprawie Km (...), podczas której na poczet należności objętej tytułem egzekucyjnym przekazano kwotę 16.133,35 złotych

Sąd zważył, co następuje:

Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia wszystkich czynności komornika, zarówno dokonanych, jak i nie dokonanych, stanowi środek zaskarżenia w razie naruszenia przez komornika przepisów procesowych. Powszechnie przyjmuje się, że w ramach skargi na czynność komornika możliwe jest zwalczanie uchybień o charakterze wyłącznie proceduralnym. Chodzi więc tu o czynności, do dokonania których komornik w myśl przepisów proceduralnych nie był uprawniony, bądź podczas ich wykonywania przekroczył uprawnienia wynikające z tych przepisów, albo o czynności niezbędne do zabezpieczenia praw strony lub osoby trzeciej, których komornik nie dokonał, pomimo iż był do tego zobowiązany. W sytuacji zatem, w której czynność komornika nie jest dotknięta jakimikolwiek uchybieniami formalnymi, skarga jest bezzasadna i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga na czynności komornika nie jest instrumentem służącym do kwestionowania zasadności samego wszczęcia egzekucji oraz istnienia obowiązku przewidzianego tytule egzekucyjnym, a do tego celu zdaje się zmierza przedmiotowa skarga. Zgodnie z art. 804 k.p.c. komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego złożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym, czego konsekwencją jest fakt, iż w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z tytułem wykonawczym komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji. Merytoryczną kontrolę w tym zakresie zapewnia dłużnikowi powództwo przeciwegzekucyjne, polegające na żądaniu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części sytuacjach wskazanych w przepisie art 840 k.p.c. Dopiero w razie uzyskania przez dłużnika orzeczenia sądu o pozbawieniu w całości lub w części wykonalności orzeczenie będącego podstawą egzekucji możliwym będzie umorzenie przez komornika jako organ egzekucyjny postepowania egzekucyjnego w całości lub w części ( art. 825 pkt 2 k.p.c.)

Na marginesie jedynie zauważyć należy, iż wierzyciel złożył w niniejszej sprawie wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym, tj. bankowym tytułem egzekucyjnym nr (...) wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego w Giżycku o nadaniu temu tytułowi klauzuli wykonalności, na którym widnieje wzmianka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie, iż w sprawie Km (...)na poczet należności objętej niniejszym tytułem przekazano kwotę 16.133,35 złotych. Wzmianka komornika sądowego opisująca tytuł wykonawczy stanowiąca o wyniku egzekucji prowadzonej wcześniej jest integralną częścią tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Jeśli dłużnik kwestionuje zasadność swego obowiązku winien złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, które jest odrębnym od skargi na czynność komornika środkiem, w którym dłużnik może podważać tytuł wykonawczy opierając się na podstawach przewidzianych między innymi w art.840 k.p.c.. Powództwo to może podlegać zabezpieczeniu między innymi poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art.755 § 1 kpc).

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 767 k.p.c. skargę na czynność komornika polegająca na wszczęciu postępowania egzekucyjnego oddalił, a o kosztach sądowych, od obowiązku uiszczenia których zwolniony był dłużnik Sąd postanowił zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 pkt 10 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. 2016r., poz. 623 ze zm.)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...) (...),

3.  (...)

S., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: