Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1979/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2019-07-09

Sygn. akt: I C 1979/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Sylwia Staniszewska

Protokolant:

Starszy sekretarz sądowy Dorota Cichorz Dąbrowska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. w Szczytnie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Św. Brata A. w S.

przeciwko A. T.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. T. na rzecz powoda (...) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Św. Brata A. w S. kwotę 10.151,68 zł (dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 68/100 groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, ale nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie od kwoty 9.523,11 zł od dnia 5.12.2018 r. r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.934 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

IC 1979/18 upr.

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółdzielcza (...). Brata A. w S. wniosła o zasadzenie od pozwanej A. T. kwoty 10.151,68 zł z odsetkami umownymi od kwoty 9.523,11 zł od dnia wniesienia pozwu, tj. 5.12.2018 r. do dnia zapłaty i o orzeczenie o kosztach procesu.

Roszczenie swoje uzasadniła tym, że w dniu 2.03.2016 r. powód udzielił pozwanej pożyczki w kwocie 11.100 zł. Zgodnie z umową kwota pożyczki miała być zwrócona w równych ratach zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczki. Pozwana opóźniała się w spłacie rat pożyczki. Została wezwana do zapłaty przeterminowanych poszczególnych rat. Wezwanie pozostało bez reakcji. Wobec braku uregulowania należności, powód w dniu 19.07.2018 r. wypowiedziała pozwanej umowę pożyczki i wezwał do zapłaty zaległej kwoty. Na żądaną kwotę sklada się: należność główna – 9.523,11 zł, odsetki zwykłe – 546,11 zł, odsetki maksymalne za opóźnienie – 22,34 zł, opłaty windykacyjne – 60 zł.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 11.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Szczytnie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty. Zaskarżyła go w całości. Wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swego stanowiska podała, że dokonywała comiesięcznych wpłat na poczet pożyczki. Ponadto kwota odsetek wskazana w wezwaniach do zapłaty jest różna niż w dołączonych do nich harmonogramach spłat.

Sąd Rejonowy, ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka (...) Spółdzielcza (...). Brata A. w S. w dniu 2.03.2016 r. zawarła z pozwaną A. T. umowę o kredyt pożyczki nr (...). Umowa została zawarta na okres od 2.03.2016 r. do 10.02.2026 r. Zgodnie z umową powódka udzielił pozwanej pożyczki w kwocie 11.100 zł. Pożyczka była oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd (...), wynoszącej na dzień podpisania umowy 8,99%. Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia 10.02.2026 r.. Całkowita kwota do zapłaty w dniu zawarcia umowy wynosiła 19.411,33 zł. Spłata pożyczki miała następować w ratach miesięcznych w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z umową wpłaty zaliczane były w pierwszej kolejności na poczet opłat z tytułu kosztów ubezpieczenia, kosztów windykacji, pozostałych opłat i prowizji, odsetek od kapitału przeterminowanego, wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, kapitału przeterminowanego, odsetek naliczanych do dnia wpłaty, kapitału. Pożyczkobiorca zobowiązany był do zapłaty prowizji w kwocie 888 zł. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązała się do uiszczenia na rzecz (...) opłat za czynności windykacyjne określone w tabeli prowizji i opłat. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki było przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego, kwota zabezpieczenia wynosiła 1.670,84 zł. (...) zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy z 30 dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia po upływie wypowiedzenia, całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane, a także w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zapłacił w terminie określonych w umowie pełnych rat pożyczki, za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Załączniki do umowy stanowiły: regulamin, harmonogram spłaty pożyczki, tabela prowizji i opłat, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dyspozycja spłaty pożyczki. Pozwana nie wywiązała się z warunków umowy pożyczki zawartej z powodem. Nie dokonywała zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki wpłat rat pożyczki. Dokonywane przez nią wpłaty zaliczane były zgodnie z pkt. 12 umowy pożyczki.

Pismem z dnia 19.07.2018 r. powód zawiadomił pozwaną o wypowiedzeniu umowy, termin wypowiedzenia wynosił 30 dni od otrzymania pisma. Wezwała ja do uregulowania zadłużenia w terminie 14 dni, po okresie wypowiedzenia, w kwocie 9798,81 zł, na które składał się kapitał 9523,11 zł, odsetki umowne 232,50 zł, odsetki karne 3,20 zł, koszty wezwań i powiadomień 40 zł. Pismo to pozwana otrzymała w dniu 3.08.2018 r. .

Pismem z dnia 17.10.2018 r. powód wystosował do pozwanej ostateczne wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni kwoty 10.033,63 zł, na które składał się kapitał 9523,11 zł, odsetki umowne 436,92 zł, odsetki karne 13,60 zł, koszty wezwań i powiadomień 60 zł. Pismo wysłane pozwanej wróciło nie podjęte w terminie.

Zadłużenie z tytułu umowy pożyczki zawartej z powodem wynosi kwotę 10.151,68 zł, na które składał się kapitał 9523,11 zł, odsetki 546,23 zł, odsetki maksymalne za opóźnienie 22,34 zł, opłaty windykacyjne 60 zł. (dowód: dokumenty k.6-18, k.35-38, k. 53-68, 77-92, zeznań świadka A. S. płyta k.103)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty przedłożone przez stronę powodową oraz zeznania świadka A. S., która w swych zeznaniach powołuje się na dokumenty złożone przez powoda. Pozwany bowiem nie przedstawiła żadnych dowodów.

Sąd uznał za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez powoda oraz zeznania świadka A. S.. Pozwana nie przedstawił dowodów podważających ich wiarygodność. Złożone przez nią przy sprzeciwie od nakazu zapłaty dokumenty są powtórzeniem dokumentów złożonych przez powoda.

Okoliczność zawarcia przez strony umowy pożyczki i jej warunków nie jest sporna między stronami. Pozwana nie kwestionowała tego faktu. Podnosiła w sprzeciwie od nakazu zapłaty, że dokonywała comiesięcznych wpłat na poczet pożyczki. Nie przedstawiła jednak na to żadnego dowodu w postaci wpłat rat na poczet należności wynikających z umowy pożyczki. Natomiast z przedstawionego przez powoda zestawienia operacji na rachunku obsługującym pożyczkę udzieloną pozwanej, wynikają kwoty dokonywanych przez pozwaną wpłat i sposób ich zaliczenia. Świadek A. S. zeznała, że wpłaty te były rozliczane zgodnie z zawartą przez strony umową. Z przedłożonej umowy pożyczki wynika natomiast, że wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet opłat z tytułu kosztów ubezpieczenia, kosztów windykacji, pozostałych opłat i prowizji, odsetek od kapitału przeterminowanego, wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, kapitału przeterminowanego, odsetek naliczanych do dnia wpłaty, kapitału.

Nie może się również ostać zarzut pozwanej, co do nieprawidłowości naliczania odsetek, a mianowicie, że kwota odsetek wskazana w wezwaniach do zapłaty jest różna niż w dołączonych do nich harmonogramach spłat. Z treści pism powoda z dnia 19.07.2018 r. i 17.10.2018 r. wynika, że kwota odsetek wskazana w wypowiedzeniu umowy i w wezwaniu określa odsetki należne na datę sporządzenia tych pism, natomiast załączone do tych pism harmonogramy spłaty pożyczki określają wysokość odsetek w przypadku spłaty rat pożyczki zgodnie z załączonym do nich harmonogramem.

Mając na uwadze powyższe, w świetle przedstawionych przez powoda dowodów, sąd uznała, że jego żądanie zasługuje na uwzględnienie i na mocy art.353k.c., art. 720 k.c. orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na mocy art. 98 k.p.c. na które składa się opłata od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika i opłata skarbowa od pełnomocnictwa dwa razy po 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Staniszewska
Data wytworzenia informacji: