Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1493/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-02-17

Sygn. akt: I C 1493/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Banaszewska

Protokolant:

p.o. sekr. sądowego Hubert Tomaszewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2017 roku w S.

sprawy z powództwa (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko S. N.

o zapłatę

oddala powództwo

Sygn. akt I C 1493/16

UZASADNIENIE

Powód (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. pozwie przeciwko S. N. domagał się zasądzenia kwoty 36,97 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 765,02 złote naliczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto, domagał się zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu żądania powód podniósł, że wierzytelność dochodzoną pozwem nabył na skutek umowy cesji zawartej w dniu 23 sierpnia 2016 roku z (...) S.A. w W., na podstawie której stał się następcą pierwotnego wierzyciela uzyskując wierzytelność, której podstawą była umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla konta klienta o numerze (...). Powód twierdził, że kwota objęta żądaniem pozwu stanowi kwotę skapitalizowanych odsetek będącą sumą odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od dnia następnego po dniu wymagalności poszczególnych dokumentów księgowych do dnia poprzedzającego dzień wygenerowania pozwu tj. 19 października 2016 roku. Nadto, powód obok tej kwoty domagał się zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty należności wynikającej z dokumentów księgowych - w sumie 765,02 złote od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Pozwany S. N. wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew przyznał, iż z (...) S.A. w W. łączyła go umowa, której podmiotem były usługi telekomunikacyjne, ale umowę tę rozwiązał dnia 19 czerwca 2013 roku. Nadto, twierdził, iż regularnie opłacał należności wynikające z zawartej umowy.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany (...) S.A. w W. w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarli umowę, której przedmiotem było świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie w planie telefonicznym Plan Na Każdy Dzień. Umowa została zawarta na czas określony – 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. W umowie tej przewidziano, iż jeśli abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, umowa zawarta na czas określony będzie uważana za przedłożoną na czas określony 24 miesięcy. Pozwany 26 maja 2015 roku złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

(dowód: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych k. 33-36, oświadczenie k. 31, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia k. 32)

Powód (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w (...) S.A. w W. w dniu 10 sierpnia 2016 roku zawarli umowę ramową cyklicznego przelewu wierzytelności, której przedmiotem były wierzytelności pieniężne przysługujące (...) S.A. w W. wynikające z niezapłaconych należności głównych (faktur i not obciążeniowych), w tym opłaty z tytułu niedotrzymania przez dłużników warunków umów oraz odsetek z tytułu świadczenia przez cedenta usług telekomunikacyjnych lub innych usług świadczonych przez cedenta. Nadto, strony ustaliły, że w porozumieniu sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy zostaną wskazane wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

(dowód: umowa ramowa cyklicznego przelewu wierzytelności k. 7-8, KRS nr (...) k. 9, wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych k. 9v)

W dniu 23 sierpnia 2016 roku zostało sporządzone Porozumienie nr 2 do Umowy Ramowej Cyklicznego Przelewu Wierzytelności z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

(dowód: Porozumienie nr 2 k. 8)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Na skutek zawarcia umowy cesji wierzytelności stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie, natomiast zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela. Tym samym legitymacja procesowa czynna przysługująca do tej pory cedentowi przechodzi na cesjonariusza, który zyskuje szczególne uprawnienie do występowania w charakterze strony w konkretnym procesie w stosunku do konkretnego podmiotu. Warunkiem uzyskania tego uprawnienia jest wykazanie przez cesjonariusza skuteczności cesji konkretnej wierzytelności, a zwłaszcza wykazania istnienia i wysokości danej wierzytelności.

W warunkach niniejszej sprawy jako niewątpliwy uznać należy fakt zawarcia przez powoda i (...) S.A. w W. umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności i sporządzenia w dniu 28 sierpnia 2016 roku Porozumienia nr 2, jednakże w oparciu o te dokumenty nie sposób przyjąć, że doszło do skutecznego przelewu na rzecz powoda wierzytelności jaką (...) S.A. w W. miał w stosunku do pozwanego, która wynikałaby z jakiekolwiek umowy bądź jakiegokolwiek dokumentu księgowego.

Powód w uzasadnieniu pozwu wskazując na umowę będącą źródłem zobowiązania pozwanego nie wskazał daty zawarcia tej umowy, powołał jedynie dokumenty księgowe, które na późniejszym etapie postępowania załączył do akt sprawy. Do pozwu załączył również umowę ramową cyklicznego przelewu wierzytelności oraz porozumienie nr 2. Jednakże w oparciu o te dokumenty nie sposób przyjąć, czy doszło do skutecznego przelewu na rzecz powoda wierzytelności jaką (...) S.A. w W. miał w stosunku do pozwanego, a która wynikałaby z jakiekolwiek umowy bądź jakiegokolwiek dokumentu księgowego. Pozwany wprawdzie przyznał, że z (...) S.A. w W. łączyła go umowa, której przedmiotem były usługi telekomunikacyjne, ale jak twierdził umowa ta uległa rozwiązaniu po upływie 24 miesięcy od jej zawarcia, albowiem pozwany zgodnie z zapisami umowy składając w dniu 26 maja 2015 roku oświadczenie wyraził swą wolę, aby nie kontynuować stosunku prawnego, którego podstawą była umowa zawarta w dniu 19 czerwca 2013 roku na dalszy okres 24 miesięcy. Pozwany twierdzenia swoje udowodnił przedkładając umowę oraz oświadczenie o jej rozwiązaniu

Powód zaś nie przedłożył żadnych dowodów, z których wynikałoby, że pozwany zobowiązany był wobec (...) S.A. w W. do zapłaty należności na podstawie innej aniżeli wskazana przez pozwanego umowa z dnia 19 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z ogólną normą wyrażoną w art. 3 k.p.c. to na stronach procesu ciąży obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, to strony zobowiązane są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. W obecnym kształcie procesu cywilnego ustawowo podkreślono jego kontradyktoryjny charakter, czego potwierdzeniem są regulacje zawarte w art. 232 k.p.c. oraz art. 6 k.c.. Ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania, to one są dysponentami toczącego się procesu i mają obowiązek przejawiać aktywność w celu wykazania wszystkich istotnych okoliczności i faktów, z których wywodzą skutki prawne. W rozpatrywanej sprawie to na powodzie ciążył obowiązek wykazania legitymacji procesowej czynnej, zasadności powództwa i wysokości dochodzonego roszczenia. To powód obowiązany być udowodnić fakty pozytywne, które stanowią podstawę jego powództwa tj. okoliczności prawo tworzące, a pozwany, jeżeli faktów tych nie przyznaje, miała obowiązek udowodnienia okoliczności niweczących prawo powoda (wyrok SN z dnia 11 grudnia 2007 roku, II CSK 332/07). Tak więc to na powodzie spoczywał obowiązek dowodowy w zakresie potwierdzającym powództwo, istnienie roszczenia materialnoprawnego stanowiącego podstawę zgłoszonego w pozwie żądania. To powód formułując żądanie pozwu obowiązany był przedłożyć wszelkie dokumenty na potwierdzenie okoliczności, z których wywodzi dla siebie skutki prawne. Tymczasem powód wniósł o zobowiązanie w trybie art. 248 k.p.c. (...) S.A. w W. do udzielenia informacji czy wierzytelność przysługująca przeciwko pozwanemu ujęta w wyciągu z wierzytelności złożonym przez powoda została nabyta przez powoda, wskazania podstawy nabycia wierzytelności oraz zobowiązanie wierzyciela pierwotnego do przedłożenia wyciągu z listy wierzytelności stanowiących przedmiot umowy cesji z dnia 23 sierpnia 2016 roku w odniesieniu do wierzytelności przysługującej od pozwanego oraz do udzielenia informacji na temat stanu zadłużenia pozwanego na dzień zawarcia umowy cesji między wierzycielem pierwotnym a powodem.

W ocenie Sądu wniosek taki nie zasługiwał na uwzględnienie. Strona powodowa, której przedmiotem działalności jest obrót wierzytelnościami, występując do sądu z pozwem przeciwko pozwanemu powinna była zgromadzić dokumenty niezbędne do wykazania zasadności swojego roszczenia i dołączyć je do pozwu, a nie zwracać się o nie do cedenta ( lub zobowiązywać do tego Sąd). Powód jako strona umowy cesji wierzytelności dysponuje dokumentem umowy przelewu wierzytelności, która zgodnie z twierdzeniem pozwu była podstawą nabycia przez powoda wierzytelności względem pozwanego i która została załączona do pozwu. Powinien również dysponować wykazem wierzytelności będących przedmiotem cesji, zwłaszcza, że z treści umowy cesji wierzytelności wynika, że wykaz wierzytelności będących przedmiotem przelewu stanowić miał integralna część umowy. Powód wykazu tego nie przedłożył i brak jest również podstaw do zobowiązywania podmiotu trzeciego jakim jest (...) S.A. w W. do składania wyciągu z listy wierzytelności, czy też udzielania informacji, w które w uzasadnieniu pozwu wnosił powód.

Powód nie przedłożył żadnego dokumentu, z którego wynikałoby że wierzytelność objęta pozwem przeszła na rzecz powoda. Tymczasem skuteczne wywodzenie uprawnień z faktu nabycia wierzytelności na podstawie umowy cesji wymaga udowodnienia bez wątpliwości, że doszło do przelewu konkretnej wierzytelności. Wierzytelność, co do której nabywca rości sobie pretensje wobec dłużnika, musi być w sposób dostateczny oznaczona i udowodnione musi być przejście tejże wierzytelności na stronę powodową. Strona powodowa obowiązkowi temu nie sprostała.

W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę twierdzenia strony powodowej nie uzasadniają żądania pozwu. Powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie wykazał, aby przysługiwała mu względem pozwanego wierzytelność dochodzona pozwem. Wobec braku dowodów na istnienie wierzytelności dochodzonej pozwem, a zwłaszcza dowodów wskazujących na dokonanie jej skutecznego przelewu i jednocześnie w świetle dowód zaproponowanych przez stronę pozwaną Sąd na podstawie art. 6 k.c. powództwo oddalił.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sobieraj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: