Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 80/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-04-27

Sygn. akt: I C 80/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Leszek Bil

Protokolant:

p.o. sekr. sądowego Patrycja Zygmuntowicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017 r. w S.

sprawy z powództwa (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 80/17 upr.

UZASADNIENIE

Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. w pozwie wniesionym dnia 18 stycznia 2017 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. M. kwoty 3.473, 44 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, że pozwana zawarła z (...) Bank S.A. umowę kredytu z dnia 11 lipca 2008 r. nr(...) (...), na podstawie której otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną, podlegającą zwrotowi zgodnie z umową. Pozwana nie wywiązała się z umowy i niespłacona kwota wraz z odsetkami opóźnienia stała się wymagalna. Na podstawie umowy cesji z dnia 06 czerwca 2012r. powód nabył prawo do powyższej wierzytelności określonej w wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr (...) (...) z dnia 11 stycznia 2017 r.

Pozwana M. M. w odpowiedzi na pozew zaprzeczyła istnieniu długu. Zaprzeczyła, że zwarła umowę bankową , na którą powołuje się powód. Podniosła, że zawarła tylko jedną umowę z (...) Bankiem S.A. - w dniu 16 czerwca 2008 r.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana M. M. zawarła z (...) Bankiem S.A. umowę pożyczki nr (...) z dnia 16.06.2008r.

( dowód pismo (...) Banku z dnia 15.03.2017r. – k.24 )

W dniu 06 czerwca 2012 r. pomiędzy (...) Bankiem S.A. z siedzibą we W. a (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą we W. reprezentowanym przez (...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w W. zawarta została umowa cesji portfela wierzytelności. wierczyeonosci wierzytelności przedmiotem której była między innymi

(dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 06 czerwca 2012 r., k.-9,10)

Powód wystawił wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu i ewidencji analitycznej z dnia 11 stycznia 2017 r. nr(...) (...), w którym zapisano wierzytelność w stosunku do pozwanej M. M. z umowy karty kredytowej o nr (...) (...).

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych,k.-8)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty przedłożone przez stronę powodową oraz pozwaną .

W niniejszej sprawie, wobec zaprzeczenia przez stronę pozwaną faktowi zawarcia umowy bankowej, na którą powołał się powód, to na powodzie spoczywał ciężar wykazania, iż strony w ogóle łączyła umowa, z której wywodzono roszczenia. Wykazania wymagały także dalsze okoliczności w tym wysokość długu zarówno co do koty głównej jak i co do należności ubocznych

Do pozwu załączona została wprawdzie umowa przelewu wierzytelności z dnia 06 czerwca 2012 r. jednak nie wynika z niej, by jej przedmiotem była wierzytelność przysługująca (...) Bank S.A. z siedzibą we W. względem pozwanej w kwocie 3.473,44 zł. Brak jest bowiem jakichkolwiek danych konkretyzujących przedmiot umowy.

Powód wywodził swe żądanie z twierdzenia o zawarciu z pozwaną w dniu 11 lipca 2008 r. umowy kredytu nr(...) (...), nie przedstawiając jednocześnie umowy będącej podstawą dochodzonego roszczenia. Brak jest także dowodów, z których wynikałaby wysokość należności dochodzonej pozwem (np. umowa kredytu zawarta z pierwotnym wierzycielem), jak i termin jej płatności. Nie ma więc żadnej możliwości zweryfikowania kwoty dochodzonej pozwem, czy sprawdzenia prawidłowości naliczenia odsetek. Za taki dowód nie może być uznany „wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji”, skoro nie został on przez nikogo podpisany, a jedynie poświadczony za zgodność przez występującego w sprawie radcę prawnego. Nadto z umowy cesji wynika, że jej przedmiotem miały być wierzytelności określone w „Załączniku nr 1” do umowy, nie zaś w bliżej nie określonym „wyciągu z elektronicznego załącznika”.

Wyciąg z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego nie ma waloru dokumentu urzędowego, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. P 1/10. Konsekwencją wydanego wyroku była zmiana art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych polegająca na dodaniu do dotychczasowej treści ustępu 2., który stanowi, iż „moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym” (ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych). Podzielić przy tym należy pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie I Aca 652/12, zgodnie z którym „domniemanie prawne z art. 244 § 1 k.p.c. w stosunku do wyciągu z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego odnosić się może co najwyżej do faktu nabycia przez fundusz konkretnej wierzytelności, nie obejmuje zaś faktu istnienia tej wierzytelności”.

Podkreślenia wymaga że pozwana stanowczo zaprzeczyła jakoby zawierała umowę bankową z (...) Bank S.A. z dnia 11 lipca 2008 r. ( zaprzeczyła też, by w ogóle kiedykolwiek posiadła kartę kredytową ) a przy tym podniosła, że zawarła tylko jedną umowę bankową z dnia 16 czerwca 2008 r. i na tą okoliczność przedłożyła pismo (...)Banku - opinię o obsłudze pożyczki udzielonej przez (...) Bank S.A. z dnia 15 marca 2017 r.

Stosowanie do art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Regułę tę uzupełnia art. 232 k.p.c., który nakłada na strony obowiązek wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów z których wywodzą one skutki prawne. Strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, a sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów.

Z powyższych przyczyn, wobec braku dowodów na istnienie wierzytelności dochodzonej pozwem, na podstawie art. 6 k.c. powództwo zostało oddalone.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., dnia 16 maja 2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Luma
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Bil
Data wytworzenia informacji: