Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 1025/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-09-23

Sygn. akt X C 1025/17

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. V. (...) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty 930,41 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty . Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu podał, iż w dniu 6 grudnia 2014r. w O., w budynku przy ul. (...), doszło do zalania lokalu nr (...). Wskazał, że przyczyną powstania szkody była awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu zajmowanym przez pozwaną, a w związku z tym pozwana ponosi odpowiedzialność za szkodę. Powód podniósł, iż wypłacił poszkodowanemu na podstawie zawartej z nim umowy ubezpieczenia mienia odszkodowanie w łącznej wysokości 930,41 zł. (k.2-2v).

Pozwana B. O. nie stawiła się na termin rozprawy zawiadomiona prawidłowo.

Sąd ustalił, co następuje

S. S. oraz J. S. zajmują lokal przy ul. (...) w O..

S. S. zawarł z pozwaną (także na rzecz J. S.) umowę ubezpieczenia „Bezpieczny Dom w InterRisk”, która została potwierdzona wystawioną w dniu 22 października 2014r. polisą seria DI – J/P nr (...). Ubezpieczenie to miało obowiązywać w okresie od 23 października 2014r. do 22 października 2015r.

Przedmiotem ubezpieczenia były m.in. ruchomości.

Zakresem ubezpieczenia były objęte m.in. szkody spowodowane pożarem, inne zdarzenia losowe, wandalizm, akty terroru, przepięcia, kradzież z włamaniem i rabunek.

dowód: polisa seria DI-J-/P nr (...), kontynuacja polisy seria/numer DI- (...) k. 7-8

W dniu 6 grudnia 2014r. doszło do zalania trzech pomieszczeń w mieszkaniu ubezpieczonych: łazienki, toalety i przedpokoju.

Poszkodowany zgłosił szkodę stronie powodowej.

W toku postępowania likwidacyjnego, w dniu 15 grudnia 2014 r. przedstawiciel powódki sporządził w obecności J. S. protokół likwidacji szkody.

W treści tego protokołu wskazano, że przyczyną zalania była awaria instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalu nr (...), należącym do pozwanej i znajdującym się powyżej (na drugim piętrze w budynku czteropiętrowym). Rzeczoznawca wskazał, że prawdopodobnie był to wyciek z pralki.

Rzeczoznawca szczegółowo opisał prace, konieczne do naprawienia szkody w łazience i toalecie. Miały one polegać na usunięciu zacieków na ścianie i suficie poprzez dwukrotne ich pomalowanie farbą emulsyjną.

dowód: protokół likwidacji szkody nr (...) k.11-13, załącznik nr 1 do protokołu szkody k.14.

Załącznikiem nr 2 do protokołu był dokument zatytułowany: „Potwierdzenie wystąpienia szkody i jej przyczyny”, w którego treści kierownik Administracji Osiedla (...) oświadczył, że nie odnotowano żadnego zgłoszenia o zaistnieniu szkody w lokalu nr (...).

d owód: załącznik nr 2 k.15

Powód sporządził kosztorys, w którym wartość szkody wyliczono na kwotę 930,41 zł. W dniu 19 grudnia 2014 r. powód przyznał poszkodowanemu S. S. taką kwotę tytułem odszkodowania.

dowód: pismo o przyznaniu odszkodowania oraz operat szkody k. 9-10.

Pismem z dnia 5 maja 2016 r. powódka wezwała pozwana do zapłaty kwoty 930,41 zł tytułem regresu. Kolejne wezwanie do zapłaty należności regresowej zostało wysłane do pozwanej 25 sierpnia 2016 r.

dowód: wezwanie do zapłaty, przedprocesowe wezwanie do zapłaty k.16-17.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy powód dochodziła od pozwanej zwrotu wypłaconego odszkodowania za zalanie mieszkania podnosząc, iż pozwana jest osobą odpowiedzialną za powstanie szkody (art. 415 w zw. z art. 828 § 1 k.c.).

Wobec braku aktywności pozwanej, w rozpatrywanej sprawie zachodziły podstawy do wydania wyroku zaocznego (art. 339 § 1 k.p.c.). W takim wypadku Sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia zawarte w pozwie i pismach procesowych powoda, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości lub zostały przytoczone jedynie w celu obejścia prawa (art. 339 § 2 k.p.c.).

W świetle twierdzeń zawartych w pozwie i treści dołączonych do pozwu dokumentów, poważne wątpliwości budzi fakt, czy to rzeczywiście pozwana jest osobą odpowiedzialną za zaistnienie szkody (czy jest sprawczynią czynu niedozwolonego).

Należy zauważyć, że w treści pozwu w sposób lakoniczny opisano zdarzenie polegające na zalaniu lokalu ubezpieczonych wskazując jedynie, iż jego przyczyną była awaria instalacji wodno – kanalizacyjnej w mieszkaniu pozwanej. Informacja o takiej właśnie przyczynie zalania znajduje się także w załączonym do pozwu protokole likwidacji szkody, w którym wskazano dodatkowo, że prawdopodobną przyczyną był wyciek z pralki w mieszkaniu pozwanej. Ponadto wiadomo jedynie tyle, że pozwana (ani inna osoba) nie zgłaszała w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. informacji o zaistnieniu szkody w jej lokalu (por.: informacja na k. 15).

W ocenie Sądu, określenie przyczyny awarii w treści protokołu likwidacji szkody jedynie jako prawdopodobnej, wzbudza wątpliwości co do faktu, na ile dokładnie przyczyna ta została zbadana. Brak jest jakichkolwiek informacji co do tego, czy rzeczoznawca w ogóle był w mieszkaniu znajdującym się nad lokalem ubezpieczonych lub rozmawiał z pozwaną. Tymczasem jest wielce prawdopodobne, że gdyby rzeczywiście nastąpił wyciek z pralki, jego skutki byłyby widoczne w mieszkaniu powyżej i w trakcie wizyty w tym mieszkaniu możliwe byłoby jednoznaczne ustalenie tej okoliczności. Nie można zatem wykluczyć, że podstawą omawianego zapisu były jedynie domysły lub informacje pochodzące od poszkodowanej.

Należy zauważyć, że brak jest również jakiegokolwiek wyjaśnienia, na jakiej podstawie rzeczoznawca wykluczył, że nie nastąpiła awaria instalacji stanowiącej wspólną część budynku, albo że nie nastąpiła instalacja w innym mieszkaniu (np. położonym jeszcze wyżej). Brak jest również danych co do tego, aby przedstawiciel zarządcy budynku uczestniczył w jego oględzinach. Natomiast z samego faktu, iż pozwana nie zgłaszała zaistnienia w tym dniu awarii w swoim lokalu trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski.

W ocenie Sądu, fakt wystąpienia zacieków na suficie w łazience i toalecie nie oznacza automatycznie, że woda wypłynęła z łazienki lub toalety w mieszkaniu powyżej. Brak jest zatem podstaw do stosowania w tym zakresie domniemań faktycznych.

Na marginesie jedynie należy zauważyć, że w treści pozwu wskazano jedynie, że pozwana zajmuje lokal. Informacja o tym, że jest ona właścicielem lokalu nr (...) zawarta jest wyłącznie w treści protokołu likwidacji szkody (bez wskazania, w jaki sposób została ustalona). Nie wiadomo zatem ostatecznie, czy i na jakiej podstawie pozwana zajmowała lokal (czy była jego właścicielem, najemcą, użytkownikiem). Tymczasem informacja taka może mieć znaczenie przy ocenie winy pozwanej w spowodowaniu szkody (jest punktem wyjścia dla określenia jej obowiązków w zakresie dbałości o instalację lokalu).

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zachodzą poważne wątpliwości co do zaistnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej z tytułu czynu niedozwolonego, natomiast poza załączonymi do pozwu dokumentami powód nie zaoferował dowodów, które pozwoliłyby je usunąć.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych przepisów, Sąd oddalił powództwo.

SSR Anna Kabzińska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Data wytworzenia informacji: