Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX W 2934/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-11-05

Sygn. akt IX W 2934/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: sekr. sąd. Anna Ostromecka

Bez udziału oskarżyciela publ.

po rozpoznaniu w dniu 29 .09, 30.10. 2015r.,

sprawy M. M. (1)

c. J. i C. z domu M. , ur. (...) w O.

obwinionej o to, że: I w okresie od 29 grudnia 2014r do 11 czerwca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy obejmującej usługę kontroli finansowej spółdzielni przez rewidenta finansowego za rok 2014

- tj. za wykroczenie z art. 27 3 pkt 1 w zw z art8 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych

II w okresie od 30 marca 2015r do 8 lipca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy z firmą wykonującą druk gazetki Spółdzielni Mieszkaniowej (...)

- tj. za wykroczenie z art. 27 3 pkt 1 w zw z art8 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych

ORZEKA

I obwinioną M. M. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów i za to z mocy art. 27 3 pkt 1 w zw z art. 8 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych skazuje ją wymierzając na podstawie art. 27 3 pkt 1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w zw z art. 9§2kw na karę grzywny w wymiarze 400(czterysta)zł ;

II na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinioną zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 (sto) złotych i opłatą w kwocie 40 (czterdzieści) złotych.

Sygn. akt IX W 2934/15

UZASADNIENIE

M. M. (1) obwiniona została o to, że : w okresie od 29 grudnia 2014r do 11 czerwca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy obejmującej usługę kontroli finansowej spółdzielni przez rewidenta finansowego za rok 2014 oraz w okresie od 30 marca 2015r do 8 lipca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy z firmą wykonującą druk gazetki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) tj. za wykroczenia z art. 27 3 pkt 1 w zw z art8 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych

M. M. (1) mieszka w O. , pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) na stanowisku (...), otrzymuje wynagrodzenie miesięczne (...) nie ma nikogo na utrzymaniu.

W dniu 23 XII 2014r A. C. (1) wniósł drogą mailową do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. wniosek o umożliwienie mu wglądu do umów „określających pełne informacje organizacyjno-finansowe” dotyczące kontroli finansowej spółdzielni za rok 2014r z zaznaczeniem , iż wgląd w dokumenty powinien być bezpłatny podobnie jak samodzielne wykonanie przez niego kopii . Pismo to wpłynęło do SM (...) 2014r i przekazane do rozpoznania obwinionej .

W dniu 29 kwietnia 2015r pokrzywdzony otrzymał pismo informujące go, iż spółdzielnia poinformuje go sposobie realizacji wniosku po uzyskaniu zgody rewidenta na udostępnienie mu umowy. Pismo to nosi datę 24 04 2015r . Zawiera zbiorczą odpowiedz na kilka pism pokrzywdzonego.

W dniu 10 czerwca 2015r pokrzywdzony wysłał do spółdzielni ponaglenie wobec braku realizacji powyższego wniosku zaznaczając, iż wniosek dotyczył udostępnienia do wglądu umowy z załącznikami z rewidentem finansowym .

W dniu 11 czerwca 2015r A. C. złożył w K. w O. zawiadomienie popełnia wykroczenia polegającego na braku realizacji ustawowych uprawnień członka spółdzielni– nieudostępnienia mu umowy obejmującej usługę kontroli finansowej przez rewidenta za 2014r.

W dniu 27 czerwca A. C. wystąpił do SM (...) o wydanie mu kopii faktur lub innych dowodów finansowych dokumentujących wydatki spółdzielni poniesione na rewidenta finansowego realizującego kontrolę przed walnym zgromadzeniem 2015r –wynagrodzenie, diety, koszty podróży, zakwaterowanie, inne świadczenia. Wniósł o udostępnienie mu do wglądu wraz z samodzielnym kopiowaniem uchwały Rady Nadzorczej o wyborze rewidenta .

Pismem z dnia 10 lipca 2015r obwiniona zwróciła się do (...) z zapytaniem czy wyraża zgodę na udostępnienie członkowi spółdzielni dokumentów w postaci umowy oraz faktury za przeprowadzone badania i oceny sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2014r sporządzonego na zlecenie zarządu SM (...) z zaznaczeniem , iż negatywna odpowiedź będzie mogła stanowić podstawę do niewydawania wymienionych dokumentów członkowi spółdzielni .

K. P. w dniu 27 lipca 2015r wysłał do SM (...) odpowiedź , iż nie wyraża zgody na udostępnienie członkowi spółdzielni umowy w celu jej skopiowania lub przekazywania kopii umowy związanej z badaniem sprawozdania finansowego SM (...) za 2014r , gdyż umowa jest wypracowanym wzorcem przez jego podmiot i nie byłoby wskazane aby jej kopia trafiła do obiegu publicznego.

W dniu 7 sierpnia 2015r obwiniona zawiadomiła pisemnie pokrzywdzonego, iż biegły rewident nie wyraził zgody na udostępnienie mu treści umowy i faktury za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego. Zawiadomiła także pokrzywdzonego, iż uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta licząca 1 stronę zostanie u udostępnioną w pokoju (...) w godzinach pracy spółdzielni za odpłatnością .

W dniu 29 marca 2015r A. C. (1) drogą mailową zwrócił się do Zarządu i Rady Nadzorczej SM (...) o udostępnienie mu do wglądu obecnie obowiązującej umowy z firmą wykonującą druk gazetki spółdzielni . Wniosek ten wpłynął do spółdzielni 30 marca 2015r i został przekazany do rozpoznania obwinionej.

W dniu 8 czerwca 2015r obwiniona otrzymała pismo wysłane przez Z. K.- współwłaściciela (...) w O. , iż nie wyraża zgody na ujawnienie treści umowy członkowi spółdzielni z uwagi na chronioną prawem tajemnicę przedsiębiorstwa. Była to odpowiedź na pismo obwinionej z dnia 2 czerwca 2015r , o wypowiedzenie się czy w/w wyraża zgodę na wydanie członkowi spółdzielni umowy zawartej z nim przez SM (...) z zaznaczeniem , iż negatywna odpowiedź będzie mogła stanowić podstawę do niewydawania tej umowy członkowi spółdzielni .

Pismem z dnia 3 lipca 2015r pokrzywdzony został poinformowany przez obwinioną , iż właściciel firmy drukującej gazetkę SM (...) nie wyraził zgody na udostępnienie mu treści umowy. Pismo to zawiera zbiorczą odpowiedz na kilka wniosków i pism pokrzywdzonego.

W dniu 8 lipca 2015r A. C. złożył w K. w O. zawiadomienie popełnia wykroczenia polegającego na braku realizacji ustawowych uprawnień członka spółdzielni – nieudostępnienia mu umowy z firmą wykonującą druk gazetki.

A. C. (1) jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...), mieszkańcem budynku przy ul. (...) w O..

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (...). Organem uprawnionym do reprezentowania Spółdzielni jest zarząd, a funkcję prezesa zarządu pełni R. P..

W dniu 9 stycznia 2014 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (...) udzielił obwinionej - pracownicy Spółdzielni, pełnomocnictwa do dokonywania czynność prawnych związanych z realizacją zadań Spółdzielni wynikających z art. 8 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z zakresu czynności obwinionej zawartego w aneksie do umowy o pracę z 9 stycznia 2014r wynika, iż została ona upoważniona do samodzielnego rozpatrywania wniosków członków na podstawie art. 8 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych o udostępnienie lub wydanie kopii dokumentów .

Uchwałą Zarządu SM (...) z dnia 25 września 2014r udzielone zostało M. M. (1) pełnomocnictwo szczególne do koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych przez członków SM (...) w O. do organów i komórek organizacyjnych spółdzielni.

W 2015r (do września 2015r) obwiniona korzystała z 19 dni urlopu wypoczynkowego w dniach: 2 stycznia, 26 lutego, 5 marca, 18 maja-1czerwca, 29lipca, 8sierpnia-11września; na zwolnieniach lekarskich przebywała zaś 28 dni w okresie: 16-23stycznia, 10-13 lutego, 16-31 marca.

(d. wniosek 5-7, 8, 16, 47-50, 51, 54 , 79, 83, ponaglenie k 9, pismo k 17, 52-53, 55, 80,81, 82, 105, zapytanie k 18, 56, statut SM (...) k 84-89, regulamin k 21-28, instrukcja kancelaryjna k 29-41, wykaz k 90, 91-96, kartoteka absencji obwinionej k 99, uchwała k 131, 136, aneks do umowy k 132, postanowienie k 133, 134, wypis k 139, ).

Obwiniona M. M. (1) nie przyznała siędo popełnienia zarzucanych jej czynów. Oświadczyła odnośnie zarzutu pierwszego, iż wniosek pokrzywdzonego wpłynął w grudniu 2014r i został zadekretowany na nią; kierowała się przy jego rozpatrywaniu uniewinnieniem jej w innej podobnej sprawie. Przyznała, iż do rewidenta zwróciła się 10 lipca 2015r z zapytaniem czy wyrażą zgodę na udostępnienie dokumentów żądanych przez pokrzywdzonego. Odpowiedź była odmowna. Obwiniona oświadczył, iż w statucie spółdzielni nie ma zakreślonego terminu w jakim należy udzielić odpowiedzi na wniosek członka spółdzielni. Zwłoka 7 miesięcy była usprawiedliwiona bo pokrzywdzony przysyłał wiele pism na różne tematy. Nie zgłaszał się często po odbiór żądanych dokumentów . Jej zdaniem sprawa została rozpoznania bez zbędnej zwłoki . W tym czasie przebywała na zwolnieniach i na urlopie. Odnośnie zarzutu drugiego wyjaśniła, iż wniosek pokrzywdzonego wpłynął pod koniec marca i został także zadekretowany na nią. W czerwcu zwróciła się do osoby drukującej gazetkę czy wyraża zgodę na udostępnię umowy. Odpowiedź była odmowna. W lipcu 2015r powiadomiła o tym pokrzywdzonego. Wyjaśniła, iż do jej obowiązków należy nie tylko udzielanie odpowiedzi na podobne wnioski członków spółdzielni. Wyjaśniła, iż jej zdaniem termin określony w §10 ust 2 statutu spółdzielni jest zakreślony jedynie dla zarządu i dotyczy innych spraw.

Sąd nie podzielił tłumaczenia obwinionej dotyczącego przyczyn udzielenia pokrzywdzonemu odpowiedzi na jego wniosek z grudnia 2014r po upływie około 7 miesięcy, zaś na wniosek z marca 2015r po upływie około 4 miesięcy , uznając je za przejaw przyjętej przez nią linii obrony zmierzającej do uniknięcia odpowiedzialności za zarzucane wykroczenia.

Przedstawiona przez obwinioną informacja o ilości przesyłanych przez pokrzywdzonego wniosków i pism świadczy bezspornie o zainteresowaniu pokrzywdzonego działalnością spółdzielni , nie przemawia jednak za uznaniem, iż usprawiedliwiona była wielomiesięczna bezczynność w udzielaniu odpowiedzi na jego wnioski . Zwłoki tej nie tłumaczy także przedstawiona przez obwinioną informacja o korzystaniu z urlopu i zwolnień lekarskich. Odnośnie wniosku pokrzywdzonego z grudnia 2014r , obwiniona od 30 grudnia 2014r do 10lipca 2015r nie podjęła jakichkolwiek kroków zmierzających do uzyskania stanowiska rewidenta , które jej zdaniem było istotne dla rozpoznania wniosku pokrzywdzonego. Okresu tego, nie sposób usprawiedliwić i wytłumaczyć ani wielością wniosków pokrzywdzonego ani nieobecnością obwinionej w pracy na zwolnieniach, z których korzystała w dniach: 16-23stycznia, 10-13 lutego, 16-31 marca i urlopem wypoczynkowym w dniach: 2 stycznia, 26 lutego, 5 marca, 18 maja-1czerwca. Obwiniona nie wytłumaczyła w przekonywujący sposób dlaczego z zapytaniem takim zwróciła się dopiero w lipcu 2015r .

Podobnie ocenić należy działania obwinionej podejmowane w odniesieniu do wniosku pokrzywdzonego z marca 2015r .

A. C. (1) zeznał, iż złożył oba wnioski do spółdzielni (...) drogą elektroniczną honorowaną od wielu lat . Nie został mu zakreślony termin w jakim wnioski zostaną rozpoznane. Doszło do rażącego przekroczenia terminu w jakim jego wniosek z grudnia 2014 został rozpoznany, sama zaś odmowa była bezzasadna. Chciał poznać jakie były warunki finansowe i organizacyjne umowy z rewidentem. Oświadczył, iż powinien otrzymać odmowę zarządu na udostępnienie dokumentu , która powinna być uzasadniona. Otrzymana odpowiedź ze spółdzielni nie spełniała wymogów ustawowych. To było celowe utrudnianie mu dostępu do informacji. Przyznał, iż składał około 20 wniosków o udostępnienie dokumentów. Części nie odbierał gdyż za samo udostępnienie ich i samodzielne wykonie kopii żądano od niego opłaty. Interesowały go sprawy organizacyjne i finansowe związane z drukiem gazetki SM (...). Po uzyskaniu odpowiedzi od obwinionej nie zwracał się do sądu rejestrowego gdyż odpowiedz nie spełniała wymogów, nie była to odmowa udostępnienia dokumentów lecz informacja o stanowisku kontrahentów.

Sąd podzielił zeznania świadka uznając je za spójne i logiczne, znajdujące potwierdzenie w zgromadzonej dokumentacji. A. C. realizował służące mu jako członkowi spółdzielni uprawnienia do zapoznania się z treścią faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Uprawnienie to określone jest w art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zainteresowanie pokrzywdzonego działalnością spółdzielni, wyrażające się miedzy innymi ilością składanych pism, uwag i wniosków, z pewnością zmuszało pracowników spółdzielni do zwiększonego wysiłku w udzielaniu odpowiedzi, nie tłumaczy jednak bezczynności w udzielaniu odpowiedzi na jego wnioski jaka miała miejsce w niniejszej sprawie.

Zdaniem Sądu, na przymiot wiarygodności zasługują zgromadzone w toku postępowania dowody z dokumentów, w tym m.in. wydruki korespondencji e-mail, kopie dokumentów pochodzących ze Spółdzielni Mieszkaniowej (...).

Wina obwinionej nie budzi wątpliwości a polega na ty, że w okresie od 29 grudnia 2014r do 11 czerwca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy obejmującej usługę kontroli finansowej spółdzielni przez rewidenta finansowego za rok 2014 oraz w okresie od 30 marca 2015r do 8 lipca 2015r w O. będąc Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi nie umożliwiła A. C. (1) -członkowi spółdzielni, wglądu do umowy z firmą wykonującą druk gazetki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) .

Obwiniona swoim zachowaniem wyczerpała znamiona wykroczenia określonego w art 27 3pkt 1 ustawy z dnia 15 12 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do przypisania odpowiedzialności z art. 27 3 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. wymagane jest ustalenie, że zachowanie sprawcy polegało na dopuszczeniu do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów wymienionych w art. 8 1 ww. ustawy. Udostępnienie oznacza także umożliwienie członkowi spółdzielni zapoznania się z treścią żądanego dokumentu .

Stosownie do treści art. 8 1 ust. 1 cyt. ustawy, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy prawo spółdzielcze: prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Z kolei § 3 stanowi, iż spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacji w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. Jednocześnie art. 18 § 4 ustawy stanowi, iż członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

A. C. (1), jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej (...), był uprawniony do żądania udostępnienia mu faktur i umowy zawartej przez SM (...) z rewidentem oraz firmą zajmującą się drukiem gazetki spółdzielni . Powyższe dokumenty należą do katalogu wymienionego w art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O.- (...)spółdzielni służy prawo zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad, lustracji , rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnie z osobami trzecimi. Mogą oni także otrzymywać kopie w/w dokumentów. (...) statutu stanowi, iż wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa Zarząd jest obowiązany podać pisemnie uzasadnienie . Z (...) statutu wynika, iż członek spółdzielni zainteresowany zaznajomieniem z dokumentami lub otrzymaniem ich kopii zgłasza pisemnie zarządowi wykaz tych dokumentów , zarząd natomiast wyznacza termin ich udostępnienia lub wydania kopii.

Z instrukcji kancelaryjnej SM (...) wynika, iż przy załatwianiu sprawy należy przestrzegać terminów określonych w przepisach branżowych , statucie spółdzielni, regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych. Sprawy w których nie ma potrzeby zbierania dodatkowych informacji należy załatwić niezwłocznie , nie dłużej niż w terminie 1 miesiąca. Jeśli załatwienie sprawy w obowiązującym terminie nie jest możliwe należy powiadomić zainteresowanego o przyczynie opóźnienia i wskazać mu nowy termnin-§16.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że w okresie objętym zarzutem A. C. nie udostępniono wnioskowanych dokumentów. Po wniesieniu przez pokrzywdzonego w grudniu 2014r wniosku o udostępnienie mu dokumentów obejmujących usługi świadczone przez rewidenta oraz w marcu 2015r umowy dotyczącej druku gazetki spółdzielni , nie wyznaczono mu terminu w jakim wnioski zostaną rozpoznane. Termin w jakim rozpatrywane były wnioski pokrzywdzonego nie znajduje uzasadnienia w treści statutu ani instrukcji kancelaryjnej . Nie sposób uznać , iż rozpoznano je bez zbędnej zwłoki. Sąd nie podzielił twierdzeń obwinionej, iż termin określony w cytowanym wyżej (...)statutu nie dotyczył ani jej ani wniosku pokrzywdzonego. Odmienny wniosek wypływa z treści pełnomocnictw udzielonych obwinionej oraz zapisu (...)statutu. Dotyczy on wniosków członków spółdzielni kierowanych do Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym , które obejmuje sprawy wynikające ze stosunku członkostwa. Takimi były wnioski wnoszone przez pokrzywdzonego. Nie ulega wątpliwości, iż M. M. (1), jako pełnomocnik była osobą upoważnioną do udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej dokumentów, o których mowa w art. 8 ( 1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Była ona także osobą wymienioną w art. 27 ( 3 )pkt1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do tego, że spółdzielnia nie udostępniła członkowi tychże dokumentów.

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo kontrolować jej władze , a więc pytać jak gospodaruje mieniem i przeglądać dokumenty. Art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznaje członkowi spółdzielni uprawienia korporacyjne o charakterze niemajątkowym. Pochodne są one od stosunku członkowstwa , a ich zasadniczym celem zapewnienie transparentności działania spółdzielni. Łączy się to nierozerwalne z koniecznością zagwarantowania możliwości skutecznej jej kontroli przez spółdzielców , zgodnie bowiem z art. 1ust1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności realizującej własne cele , a jedynie realizuje potrzeby mieszkaniowe jej członków W tym znaczeniu spółdzielnia pełni rolę pomocniczą w stosunku do swoich członków. Przy takim ujęciu zadań spółdzielni tym bardziej konieczne i usprawiedliwione staje się zapewnienie spółdzielcom możliwości jej kontroli bieżącej prowadzonej w toku działalności spółdzielni . Istotnym warunkiem wykonywania realnej kontroli przez spółdzielców jest posiadanie pełnej informacji o gospodarowaniu majątkiem spółdzielni , wydatkowaniu środków z tego majątku. Przewidzenie w art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawienia członka spółdzielni do żądania udostępnienia mu kopii pokreślonych dokumentów związanych z działalnością spółdzielni traktować należy jako instrumenty umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy o działaniach organów spółdzielni – uzasadnienie uchwały SN z 13 sierpnia 2013r (...) .

Sąd orzekł wobec obwinionej karę grzywny w wysokości 400 złotych. Orzeczona kara, w ocenie Sądu, jest współmierna do stopnia zawinienia obwinionej i społecznej szkodliwości zarzucanych czynów i nie może być postrzegana jako rażąco surowa.

Na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych Sąd obciążył obwinioną zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 złotych i opłatą w kwocie 40złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Nina Bełej
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Data wytworzenia informacji: