Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX W 1214/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-10-20

Sygn. akt IX W 1214/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2014r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący - SSR Beata Kalińska

Protokolant –sekr. sąd. Jolanta Jarmołowicz

w obecności oskarżyciela publ. nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu w dniu 23/06/2014r., 04/08/2014r., 01/09/2014r., 13/10/2014r., sprawy

W. B. (1)

s. B. i J. z domu W.

ur. (...) w M.

obwinionego o to, że:

w okresie od 19 sierpnia 2013 roku do 14 listopada 2013 roku w O. będąc prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej P. wbrew obowiązkowi nie udostępnił L. K. (1) – członkowi spółdzielni, kopii umów zawartych przez Spółdzielnię z jej pełnomocnikami reprezentującymi Spółdzielnię na zewnątrz tj. kancelariami prawnymi, prawnikami oraz kopii faktur za świadczone przez nich usługi prawne w latach 2008-2013 i kopii umów najmu nieruchomości w których mieszczą się kluby (...) w przewidzianym ustawowo terminie

- tj. za wykroczenie z art. 27 3 pkt. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych

ORZEKA

I.  Uniewinnia obwinionego W. B. (1) od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 27 3 pkt. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych;

II.  Koszty postępowania w części uniewinniającej wyroku przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

W. B. (1) został obwiniony o to , że w okresie od19 sierpnia 2013r. do 14 listopada2013r. w O. , będąc prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej P. wbrew obowiązkowi nie udostępnił L. K. (1) –członkowi spółdzielni kopii uchwał zawartych przez Spółdzielnię z jej pełnomocnikami , reprezentującymi Spółdzielnię na zewnątrz tj. kancelariami prawnymi , prawnikami oraz kopii faktur za świadczone przez nich usługi prawne w latach 2008-2013r. i kopii umów najmu nieruchomości , w których mieszczą się kluby (...) w przewidzianym ustawowo terminie tj. o popełnienie wykroczenia z art. 27 3 pkt1 Ustawy o spółdzielniach Mieszkaniowych

Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika , że L. K. (1) , członek spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 12.08.2013r. na podstawie art. 8 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych zwrócił się do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej P. o umożliwienie wglądu ( celem wykonania fotokopii) lub dostarczenie kserokopii umów, zleceń zawartych przez spółdzielnię na zewnątrz z kancelariami prawnymi , prawnikami oraz faktur za świadczone przez nich na podstawie tych umów usługi prawne w latach 2008-2013r oraz o podanie wysokości uposażenia tych prawników. W kolejnym piśmie ,zwrócił się o dostarczenie kserokopii umów najmu lokali, nieruchomości , w których mieszczą się kluby (...).

Obydwa pisma z wnioskami L. K. (1) wpłynęły do Spółdzielni w dniu 19.08.2013r. i po nadaniu im numeru sprawy zostały każdorazowo zadekretowane przez członka Zarządu Spółdzielni (...) , wiceprezesa od spraw eksploatacji., który nadawał im bieg i wydawał dalsze zarządzenia.

Odpowiedzi na pisma L. K. (1) w imieniu zarządu udzielała B. U. (1) główny Specjalista ds. obsługi korespondencji Zarządu oraz redagowania wydawnictw strony internetowej. Pisma wysłane do L. K. (1) nosiły datę : 17września 2013r.,24paźdiernika 2013r.,15listopada 2013r.,dwukrotnie 21listopada 2013r. oraz 29listopda2013r..

B. U. (1) prowadziła ponadto korespondencję z podmiotami , od których dokumentów domagał się L. K. (1) .

W piśmie z dnia 17 września B. U. informowała L. K. , że zostaną mu przekazane kopie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni , dotyczące wynagrodzenia oraz premii przyznanych członkom zarządu spółdzielni w latach 2008-2013, Ponadto o tym , że zwrócili się do kancelarii prawnych reprezentujących spółdzielnię oraz najemców lokali w których mieszczą się kluby (...) o wyrażenie zgody na udostępnienie umów z nimi zawartych , o czym .L K. miał być zawiadomiony odrębnym pismem. Poinformowała też o kosztach przygotowania tych dokumentów. Pisma te nie zawierały odmowy udzielenia dokumentów.

B. U. (1) , jak rozstrzygnął prawomocnym postanowieniem z dnia 21lutego 2014r. w sprawie IXW 3988/13 Sąd Okręgowy w (...),nie posiadała uprawnień decyzyjnych w zakresie udzielonych jej pełnomocnictw w tym do decydowania o udostępnieniu członkom spółdzielni dokumentów o jakich mowa w art. . 8 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych. Jej rola z racji zatrudnienia w charakterze asystenta prawnego , głównego specjalisty do obsługi korespondencji zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz redagowania wydawnictw i strony internetowej ograniczała się do przygotowywania w zakresie zleconym przez zarząd spółdzielni i podpisywania w jego imieniu pism kierowanych do członków spółdzielni ,również co do spraw określonych w art. 8 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia (...) ,jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego jest zarejestrowana z dniem 20.07.2001r. po numerem KRS (...).Organem uprawnionym do jej reprezentowania jest Zarząd , który stanowią W. B. (1) –prezes i dwóch zastępców prezesa tj. R. C. (1) i A. M. (1).

Szczegółowy zakres działania Zarządu został określony w Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej P. w O. , zgodnie z uchwałą nr 4/3/2006 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10lutego 2006r.

(d. zawiadomienie k.7, 8-10,14 odpowiedź k.11, 25,26,118,119,121,122,123,124,125,126, pisma k.12-13,,116,117,129,130-131zeznania L. K. k.15-16,95-96,k.200-207,242-247,wyjażnienia W. B. k.17-18, 46-48,, oświadczenie W. B. k.50-52,zakres obowiązków B. U. k.19, 55,103,pełnomocnictwo k.20,34,35 ,53,54,92,93,105,106, postanowienie KRS k.107,notatka urzędowa k.28, pismo k.32,135 wydruk z KRS k.36-40,postanowinie Sądu Okręgowego k.45,opinia prawna k.132,136,142, pisma z zapytaniem pomiotów o zgodę k.145-199,Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej k.227-231, Uchwała Rady Nadzorczej k.226, zeznania B. G. k.215-215verte, B. U. k.216217, B. R. k.217-217verte, A. (...) k.217verte-218, R. C. k.218verte-219)

L. K. (1) pismem z dnia 22.10.2014r. powiadomił Prokuraturę Rejonową w (...) o popełnieniu wykroczenia z art. 273pkt.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , podnosząc , że nie udostępniono mu żadnych dokumentów i odmówiono mu takiego prawa. . Potwierdził ,że otrzymał pismem z dnia 17września 2013r. odpowiedź , że Spółdzielnia zwróciła się do kancelarii prawnych ją reprezentujących oraz do najemców lokali w budynkach , w których mieszczą się kluby (...) o wyrażenie zgody na zawarte z nimi umowy. O decyzjach tym podmiotów L. K. miał być poinformowany w innym terminie ,co nie nastąpiło.

Sąd zważył, co następuje:

Obwiniony W. B. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Wyjaśnił , że w spółdzielni funkcjonują pełnomocnicy , którzy dokonują czynności prawnych w imieniu spółdzielni, jest ich około dwudziestu. Z uwagi na wielość członków i zakres działalności , jako prezes nie byłby w stanie podejmować każdą decyzję .W przedmiotowej sprawie umocowanie ,jako pełnomocnik posiadała B. U. (1), która samodzielnie podejmowała decyzję , jakie dokumenty można i należy wydać, a jakie nie. Stwierdził , że nie zapoznawał się w ogóle z dokumentami w tej sprawie. Jedynie raz zapytał sekretarkę B. R. (2) o to , czy sprawy są na bieżąco. Podał , że B. U. w tej sprawie nie konsultowała z nim żadnych decyzji. Wskazał , że upublicznianie stawek czynszu za wynajem mogłoby doprowadzić do niekorzystnych zjawisk finansowych dla spółdzielni mieszkaniowej .Potwierdził , że członek spółdzielni ma prawo zgodnie z treścią art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i innych określonych tym przepisem dokumentów. Powołał się na przepis art. 18§3Utrawy Prawo spółdzielcze ,ustalający okoliczności kiedy spółdzielnia może odmówić wglądu do umów jeżeli istnieje uzasadniona obawa , że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę . Odmowa ta powinna być wyrażona na piśmie . Wyjaśnił , że w takiej sytuacji można złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wyjaśnił , że spółdzielnia w związku wnioskami L. K. miała uzasadnioną obawę o należyty poziom interesów osób trzecich ,dlatego zwróciła się do wszystkich najemców ,kontrahentów o wyrażenie zgody. Korespondencja była kierowana pod wszystkie adresy wskazane przez L. K., który nie podejmował korespondencji a jedna wróciła z adnotacją , że nie żyje. Wskazał także na tajemnicę przedsiębiorstw oraz tajemnicę handlową.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego, w zakresie sprzecznym z ustaleniami stanu faktycznego , pozostałe z nich stanowią przytaczanie przepisów , które są jasne i nie wymagają komentarza. Zdaniem Sądu nie do przyjęcia jest argumentacja , że decyzje merytoryczne w związku z wnioskami L. K. podejmowała wyłącznie B. U. w ramach posiadanego pełnomocnictwa. W tym zakresie Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w sprawie IXW 3888/13 ,iż to nie B. U. była decydentem w sprawach polegających na udostępnieniu członkom spółdzielni dokumentów o jakich mowa w art. 81 pkt.1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2004 o spółdzielniach mieszkaniowych. , tylko członkowie zarządu.

Natomiast zgodzić się należy z twierdzeniem obwinionego , że w przedmiotowej sprawie nie ma żadnych dowodów wskazujących na jego udział podejmowaniu decyzji merytorycznych , choć nie da się tego wykluczyć .

Również nie do końca wiarygodne są zeznania pokrzywdzonego L. K. , który twierdził , że nie otrzymał korespondencji ze spółdzielni, podczas gdy była do niego wysyłana na adresy na ul. (...) 3. Co istotne nie otrzymał formalnej odmowy na piśmie od obwinionego o nie udostępnieniu mu dokumentów.

Za wersją obwinionego przemawiają zeznania zatrudnionych w spółdzielni pozostałych członków zarządu tj. R. C. (1) i A. M. (1) , sekretarki B. R. (2) , których zeznaniom Sąd nie w pełni dał wiarę .

Odnieść można wrażenie , że zarówno obwiniony jak i wiceprezesi , pozostali członkowie zarządu oraz świadek B. R. (2) ustalili określone stanowisko w kwestii odpowiedzialności B. U. i mocy decyzyjnej udzielonych jej pełnomocnictw i takie zaprezentowali na rozprawie.

Z relacji świadka A. M. wynika , że nie zajmował się wnioskami L. K. a otrzymywał pisma jedynie do wiadomości .

Z kolei świadek R. C. (1) kwestionował w ogóle , że w zarządzie odbywały się jakiekolwiek dyskusje na temat wniosków L. K. , twierdząc , że o ich treści dowiedział się dopiero po wpłynięciu sprawy do Sądu. Świadek zdaje się nie pamiętać , że osobiście dekretował wnioski L K. nadając im bieg ,jak ,na k. 129,130,131 i co najmniej 19 innym pismom złożonym w przedmiotowej sprawie . Nie ma żadnych wątpliwości, że pisma te osobiście dekretował również do zarządu , który sam stanowił . Podczas gdy swoją rolę w tej sprawie ograniczył do pytań zadawanych B. U. .

Świadkowie mieli interes jako współpracownicy obwinionego i członkowie zarządu by pominąć część istnych dla sprawy faktów bądź ich nie pamiętać .

Obwiniony nie musiał w tej sprawie podejmować działać osobiście i nie ma na to dowodów .

Sąd uznał , że nie wnoszą istotnych treści do sprawy zeznania radcy prawnego B. G. ,

Również z zeznań B. U. nie wynika , by obwiniony uczestniczył czy decydował o treści dokumentów , które miały być udostępnione L. K. .Opierała swoją wiedzę na przekonaniu , że pisma były konsultowane z członkami zarządu , nie była w stanie wskazać jaką rolę odgrywał w tym obwiniony W. B.. Otrzymywała ustne akceptacje i odręczne poprawki od vice -prezesów , nie od obwinionego. Ponadto pisma te były konsultowane z prawnikami spółdzielni.

Art. 27 3 pkt1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż podlega karze kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 8 1.

Z art. 8 1 cyt. ustawy wynika natomiast , iż członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Spółdzielnia, zgodnie z art. 18 § 3 ustawy prawo spółdzielcze, może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.

Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd uznał , że formalnie obwiniony jako członek zarządu, był osobą upoważnioną do udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Był on także osobą wymienioną w art 27 3 pkt1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do tego, że spółdzielnia nie udostępniła członkowi tychże dokumentów. Na tych samych zasadach jak dwaj pozostali członkowie zarządu tj R. C. (1) i A. M. (1).

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, by obwiniony decydował jakie dokumenty zostaną udostępnione pokrzywdzonemu i w jakim zakresie , a tym bardziej brak jest dowodów, by odmawiał udostępnienia tychże .Brak jest pisemnych deklaracji obwinionego.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji uzyskanej w toku czynności jurysdykcyjnych, zdaniem Sądu to wiceprezes R. C. (1) zajmował się merytorycznie sprawą wniosków pokrzywdzonego L. K..

Mając w przedmiotowej sprawie wątpliwości co do sprawstwa obwinionego zgodnie z zasadą in dubio pro reo Sąd uniewinnił obwinionego od stawianego mu zarzutu. Na podstawie art. 118 § 2 kpw koszty postępowania przejął na Skarb Państwa .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Henryka Noskiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kalińska
Data wytworzenia informacji: