Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 747/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-10-27

Sygn. akt VII K 747/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk

Protokolant: stażysta Klaudia Meresta

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Aliny Biegajło-Niklewskiej

po rozpoznaniu w dniu 27.10. 2017 r.

sprawy P. O.

urodz. (...) w O., syna I. i K. z d. O.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 marca 2012 r.(sygn. akt VII K 106/12) za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 280§1 kk popełniony w dniu 27 czerwca 2011r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, zobowiązanie do powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym, przy czym postanowieniem z dnia 31.03. 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

2)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2012 r.(sygn. akt VII K 1365/11) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 280§1 kk popełnione w dniu 11 czerwca 2011r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej, na podstawie art. 33§2 kk na karę grzywny w wysokości 160 stawek dziennych, po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem z dnia 31.03. 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

3)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 25 marca 2014 r. (sygn. akt VII K 84/14) za czyn z art. 291§1 kk popełniony w dniu 21 sierpnia 2013r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie,

4)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2014 r.(sygn. akt VII K 455/14) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 278§1 kk popełnione w dniu 04 września 2013r. i 30 sierpnia 2013r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 275§1 kk popełniony w sierpniu 2013r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody,

5)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2014 r.(sygn. akt VII K 91/14) za czyn z art. 280§1 kk popełniony w nocy z 1 na 2 października 2013r. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 208 kk popełniony w okresie od 1 do 2 października 2013r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17 marca 2015 r.(sygn. akt VII K 1111/14) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 20 maja 2014r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody

orzeka

I.  na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 kk w zw. z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy-Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 marca 2015r., poz. 396) oraz art. 569 § 1 kpk łączy skazanemu P. O.:

- kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 106/12 i VII K 1365/11, opisanymi w pkt 1 i 2, w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 455/14 i VII K 91/14 oraz karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie VII K 84/14, opisanymi w pkt 3-5, w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

IV.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonych kar łącznych zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kar dotychczas odbytych w sprawach podlegających połączeniu, w tym na poczet kary łącznej 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności zalicza mu okres dotychczas wykonanej kary ograniczenia wolności w ilości 20 godzin, co odpowiada 15 dniom kary pozbawienia wolności,

V.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. A. kwotę 120 zł tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego oraz kwotę 27,60 zł tytułem podatku VAT od tego wynagrodzenia.

Sygn. akt VII K 747/17

UZASADNIENIE

Skazany P. O. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego.

Sąd ustalił, co następuje:

P. O. został skazany prawomocnymi wyrokami:

7)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 marca 2012 r.(sygn. akt VII K 106/12) za czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 280§1 kk popełniony w dniu 27 czerwca 2011r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, zobowiązanie do powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym, przy czym postanowieniem z dnia 31.03. 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

8)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2012 r.(sygn. akt VII K 1365/11) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 280§1 kk popełnione w dniu 11 czerwca 2011r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5 tytułem próby, oddanie pod dozór kuratora, zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej, na podstawie art. 33§2 kk na karę grzywny w wysokości 160 stawek dziennych, po 10 zł każda stawka, przy czym postanowieniem z dnia 31.03. 2014r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności,

9)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 25 marca 2014 r. (sygn. akt VII K 84/14) za czyn z art. 291§1 kk popełniony w dniu 21 sierpnia 2013r. na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie,

10)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2014 r.(sygn. akt VII K 455/14) za czyny z art. 91§1 kk w zw. z art. 278§1 kk popełnione w dniu 04 września 2013r. i 30 sierpnia 2013r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 275§1 kk popełniony w sierpniu 2013r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody,

11)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2014 r.(sygn. akt VII K 91/14) za czyn z art. 280§1 kk popełniony w nocy z 1 na 2 października 2013r. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 208 kk popełniony w okresie od 1 do 2 października 2013r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

12)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17 marca 2015 r.(sygn. akt VII K 1111/14) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w dniu 20 maja 2014r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkody

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd rozważał czy w stosunku do kar orzeczonych wskazanymi wyżej wyrokami wydanymi wobec skazanego P. O. istnieją warunki do orzeczenia kary łącznej, określone w art. 85 kk.

Nadmienić przy tym należy, iż jakkolwiek z dniem 1 lipca 2015r. doszło do zmiany przepisu art. 85 kk, który wcześniej stanowił, iż sąd orzeka karę łączną, jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, obecnie zaś zgodnie z art. 85§1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, to należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła treść ww przepisu – przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego (a zatem art. 85 kk i następne) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po dniu 1 lipca 2015r.)

Jak wynika z kary karnej skazanego żaden z wydanych wobec niego wyroków nie dotyczył prawomocnego skazania po dniu 1 lipca 2015r., a zatem brak przesłanek do stosowania wobec niego przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Analizując natomiast poprzednio obowiązujące przepisy Sąd ustalił, że istnieją warunki orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 106/12 i VII K 1365/11.

Wyrok w sprawie VII K 1365/11 został bowiem wydany w dniu 21 lutego 2012r., zaś czyn objęty wyrokiem w sprawie VII K 106/12 został popełniony w dniu 27 czerwca 2011r, a zatem jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie VII K 1365/11. Ponadto w obu tych sprawach orzeczono kary pozbawienia wolności, początkowo z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, których wykonanie następnie zarządzono, nadawały się one zatem do połączenia i orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności.

Warunki do przeczenia kary łącznej istniały również w stosunku do kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 455/14 i VII K 91/14 oraz kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie VII K 84/14.

Pierwszy ze wskazanych wyżej wyroków tj. wyrok w sprawie VII K 84/14 został wydany w dniu 25 marca 2014r. tj. już po popełnieniu czynów objętych wyrokami w sprawach: VII K 455/14 (czyny popełniony zostały w dniu 04 września 2013r. i w sierpniu 2013r. oraz VII K 91/14 (czyn popełniono w nocy z 1 na 2 października 2013r.).

Natomiast brak było podstaw do wydania wyroku łącznego odnośnie kary orzeczonej w sprawie VII K 1111/14, albowiem czyn objęty tym wyrokiem popełniony został w dniu 20 maja 2014r. tj. już po wydaniu wyroków w sprawach VII K 106/12, VII K 1365/11 i VII K 84/14, co mając na uwadze Sąd zgodnie z art. 572 kpk umorzył w tym zakresie postępowanie.

Orzekając kary łączne w wymiarze: 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności na skutek połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach VII K 106/12 i VII K 1365/11 oraz 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności na skutek połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach VII K 455/14 i VII K 91/14 oraz kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie VII K 84/1, Sąd podzielił wyrażony zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 02.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33) jak i w doktrynie pogląd, iż zasada absorpcji czy kumulacji przy wymiarze kary łącznej jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym.

Kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego ale nie może też stanowić zbyt znacznej premii płynącej z faktu popełnienia wielu przestępstw. Stałoby to bowiem w sprzeczności z wymogami prewencji szczególnej i ogólnej, prowadząc do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i w praktyce – do bezkarności pewnych działań takiego sprawcy oraz uprzywilejowałoby sprawcę wielokrotnego w porównaniu z osobą, która popełnia jedno przestępstwo.

W tym stanie rzeczy Sąd nie widząc wystarczających przesłanek dla wykorzystania skrajnych rozwiązań przy orzekaniu kary łącznej zastosował zasadę asperacji mając na względzie stopień bliskości przedmiotowej łączącej czyny skazanego, ich bliskość czasową oraz przebieg procesu resocjalizacji skazanego.

Jak wynika z opinii o skazanym jego proces resocjalizacji przebiega prawidłowo. Obecnie wymieniony zachowuje się właściwie, zgodnie z regulaminem i porządkiem wewnętrznym. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej, stroni od jej negatywnych przejawów. Ze współosadzonymi prowadzi zgodny, koleżeński i bezkonfliktowy tryb życia. Do funkcjonariuszy i przełożonych odnosi się właściwie i regulaminowo. Był uczestnikiem zdarzenia w postaci bójki/pobicia z w ZK I. w 2015r. Od ostatniej oceny okresowej nie był karany dyscyplinarnie. Był sześć razy nagradzany regulaminowo. Odnośnie popełnionych przestępstw deklaruje krytyczny do nich stosunek, przyznaje się i żałuje tego co zrobił. Ukończył program resocjalizacyjny z zakresu kształtowania funkcji poznawczych oraz cykl zajęć grupowych w ramach programu readaptacyjnego Trening Zastępowania Agresji.

Poza oceną Sądu przy wymiarze kary łącznej był natomiast stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez skazanego czynów, zawinienie oraz inne okoliczności, które zostały wcześniej przyjęte jako przesłanki wymiaru kar jednostkowych.

Sąd zaliczył skazanemu na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonych kar łącznych okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kar dotychczas odbytych w sprawach podlegających połączeniu, w tym na poczet kary łącznej 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności okres dotychczas wykonanej kary ograniczenia wolności w ilości 20 godzin, co odpowiada 15 dniom kary pozbawienia wolności.

Sąd zwolnił skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego na podstawie art.624 § 1 kpk z uwagi na to, iż jest on pozbawiony wolności i obciążenie go kosztami byłoby ze względu na jego trudną sytuację majątkową zbyt uciążliwe.

O kosztach wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wdanie wyroku łącznego orzeczono na podstawie obowiązujących przepisów jak w pkt VI wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Kuryłowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kruszewska-Sobczyk
Data wytworzenia informacji: