Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1287/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-04-28

  Sygn. akt II K 1287/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 24.04. 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w II Wydziale Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Matysiak,

przy udziale Prokuratora Prok. Rejonowej J. Szyszkowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2015r. i następne sprawy:

A. L. s. P. i J. z d. G. urodzonego (...) w K.

Oskarżonego o to, że:

I. w dniu 17.09.2013r. w O., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ubiegając się o udzielenie przez I. – Bank S.A. – obecnie (...) Bank S.A. w W., kredytu w kwocie 2549 zł na zakup piły spalinowej S., umowa nr (...), przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, o zatrudnieniu go w firmie (...) ul. (...) O., i osiąganiu z tego tytułu dochodów w kwocie 2199,50 zł netto miesięcznie, czym wprowadził przedstawiciela wspomnianego Banku w błąd, co do prawdziwości wskazanych okoliczności oraz zamiaru spłaty udzielonego kredytu i doprowadził I. – Bank S.A. - obecnie (...) Bank S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mienie w kwocie 2549 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

- tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II. w dniu 19.09.2013 r. w O., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ubiegając się o udzielenie przez I. – Bank S.A. – obecnie (...) Bank S.A. w W., kredytu w kwocie 3370, umowa nr (...), przedłożył nierzetelne, pisemne oświadczenie, mające istotne znaczenie dla uzyskanego kredytu, o zatrudnieniu go w firmie (...) ul. (...) O. i osiąganiu z tego tytułu dochodów w kwocie 2199,50 zł netto miesięcznie, czym wprowadził przedstawiciela wspomnianego Banku w błąd co do prawdziwości wskazanych okoliczności oraz zamiaru spłaty udzielonego kredytu i doprowadził I. – Bank S.A. – obecnie (...) Bank S.A. w W., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kwocie 3370 zł, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

- tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. Uznaje oskarżonego A. L. za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów z tym ustaleniem , iż stanowią one ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk. czym wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 91 § 1 kk. i za to na podstawie art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 91 § 1 kk skazuje go na karę 1( jednego ) roku i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności

II Na podstawie art. 46 §1 kk. zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 5019 zł na rzecz pokrzywdzonego (...) Bank SA w W.

III. zwalnia oskarżonego od kosztów procesu i opłaty

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2013 roku A. L. przyszedł do sklepu znajdującego się w O. przy ul (...) celem dokonania zakupu piły spalinowej S. . Ponieważ zamierzał kupić ja na raty sporządzona została umowa kredytowa nr (...) na mocy której (...) Bank SA udzielał mu kredytu w kwocie 2549 zł na jej zakup . W trakcie tych czynności A. L. złożył pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)I. „ w O. ul. (...) r i osiąganiu z tego tytułu dochodów w wysokości 2199,50 zł netto .Po spełnieniu wszystkich wymagań doszło do zakupu przez niego piły spalinowej . Pomimo monitów nie dokonał spłaty żadnej raty .

( dowód : wyj osk. K-186v - 187 , dokumentacja kredytowa K- 4 , zezn. Św. K. G. K- 60v , św. M. B. K- 39 v , św. M. S. K- 13-14 , św. D. D. K- 35v )

W dniu 19 09.2015 roku A. L. przyszedł do firmy (...) znajdującej się w O. przy ul (...) w O. . Firma ta jest firma pośredniczącą w działalności kredytowej . A. L. złożył tam wniosek o udzielenie kredytu w kwocie 3370 zł . W trakcie czynności udzielania kredytu złożył pisemne oświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...)I. (...) w O. i uzyskiwanych dochodach . Po wykonaniu niezbędnych czynności udzielono mu kredytu nr (...) . Pomimo monitów nie dokona spłaty żadnej raty kredytu .

( dowód : wyj. osk. K- 186v-187 , dokumentacja kredytowa K- 17 , zezn. św. T. P. K- 33v , św. M. S. K- 13-14 )

W związku z powyższym przedstawiono A. L. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Oskarżony w toku postepowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów . Wyjaśnił , iż w lipcu 2013 roku poznał M. J. który zaproponował mu , że pomoże załatwić kredyt . Wskazał aby brał kredyt na piłę spalinową . M. J. podał mu wszystkie dane potrzebne do złożenia wniosku a wiec miejsce pracy i wynagrodzenie . Udał się on po kredyt w miejsce wskazane przez M. J. gdzie wypełniono wniosek o kredyt i tam podał nieprawdziwe dane . Potem udał się do punktu kredytowego w C. w O. gdzie zawiózł go M. J. . Tam wszedł sam i dowiedział się że otrzymał kredyt który odebrał na Poczcie na ul (...) . Pieniądze te zabrał J. a on otrzymał z nich 400 zł .

Co do kredytu na piłę i jej zakupu to też organizował M. J. . Z danymi spisanymi na kartce przez J. udał się do sklepu przy ul. (...). Tam kupił piłę która przekazał J. .

Na rozprawie przyznał się częściowo do popełnienia zarzuconego mu czynu . Podtrzymał swoje wyjaśnienia odnośnie udziału M. J. .

W związku z wątpliwościami co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego powołano biegłych psychiatrów . Biegli w swojej opinii stwierdzili , iż oskarżony nie jest chory psychicznie czy niedorozwinięty umysłowo a w chwili popełnienia czynu mógł rozpoznać znaczenie czynów i pokierować swoim postępowaniem .

( dowód : opinia biegłych K- 135-138 )

Sąd zważył co następuje

Analizując zebrany materiał dowodowy Sąd doszedł do przekonania , iż stawiane oskarżonemu zarzuty są właściwe .

Bezsprzecznie co wynika z wyjaśnień oskarżonego był on osobą która dokonała wyłudzenia kredytów. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt , iż w obu zdarzeniach opisanych w zarzutach brał udział . To on podpisywał stosowne dokumenty , wpisywał nieprawdziwe dane dotyczące swojego miejsca pracy i uzyskiwanego wynagrodzenia oraz odbierał czy to pieniądze czy też sprzęt w postaci piły . Podawał , że pracuje od 4.04.2008 r. , staż 10-20 lat pracy i pracuje jako kierowca z zarobkiem 2199,50 złotych .

Podawane przez oskarżonego fakty o podpisaniu przez niego tych dokumentów znajduje pełne potwierdzenie w opinii biegłych z zakresu dokumentów . Biegli w swojej opinii bez wątpliwości wskazali na oskarżonego jako osobę podpisującą oświadczenia o zatrudnieniu i dochodach , wniosku o kredyt z 19.09.2013 r. oraz umów ratalnych z dnia 17.09.2013 r. i 19.09.2013 r.

Dokumenty z firm udzielających pożyczek potwierdzają okoliczności wynikające wyjaśnień oskarżonego . Jednocześnie z dokumentacji bankowej wynika , iż oskarżony nie odbierał wezwań bankowych wysyłanych na adres jaki podał w umowach .

Zeznania świadków co do których prokurator wniósł o ujawnienie dotyczą okoliczności udzielenia tych kredytów , sposobu postepowania w trakcie tych czynności jednak nie można . Jednocześnie żadna z osób nie wskazuje na udział innych osób przy dokonywaniu czynności przez oskarżonego .

Nie budzi żadnych wątpliwości też fakt , iż oskarżony nigdy nie pracował w I. o czym świadczą zeznania właściciela tej firmy (...). S. .

Co do okoliczności wskazywanych przez oskarżonego odnośnie udziału M. J. to oskarżyciel publiczny nie sformułował wobec niego zarzutu . M. J. zeznając wskazał , iż zna oskarżonego i mieli kontakty w tym w sprawach innych przestępstw zarzuconych M. J. . Nie przyznał się aby w jakikolwiek sposób brał udział w popełnieniu przez oskarżonego zarzuconych mu czynów .

Zauważyć należy , iż z samego fakt znajomości obu mężczyzn nie można wyciągać wniosku o współudziale w popełnieniu obu czynów jak chciałby to oskarżony. Obie strony są ze sobą w konflikcie którego faktycznego zakresu Sąd co uniemożliwia dokonania dodatkowych ustaleń co jednocześnie nie zmienia stanu rzeczy w zakresie stawianych oskarżonemu zarzutów .

Jak wynika z akt sprawy oskarżony był już karany za przestępstwa m. in. wyrokiem SO w (...) z dnia 2.02.205 r. w sprawie II K 112/14 za przestępstwo z art. 280 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 2 kk. na kare 8 lat pozbawienia wolności . Karę tę odbywał w okresie od dnia 09.10.2007 roku do dnia 19.07.2013 r. Powyższe powoduje , że obecnie zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach art. 64 § 1 kk.

Sąd uznając oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów mając na uwadze czas popełnienia przestępstw ich jednorodzajowość uznał , iż stanowią one ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk. czym wyczerpały znamiona przestępstwa z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 91 § 1 kk .

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę :

- uprzednia karalność K- 45-47

- opinię biegłych psychiatrów K- 135-138

- nagminność tego typu zdarzeń

Uznając A. L. za winnego popełnienia przypisanego mu ciąg przestępstw z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 91 § 1 kk. skazał go na karę 1( jednego ) roku i 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności uznając iż jest ona odpowiednia do stopnia społecznej szkodliwości i zawinienia .

Ponadto na podstawie art. 46 §1 kk. zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 5019 zł na rzecz pokrzywdzonego . Jako pokrzywdzonego wskazano (...) Bank SA w W. jako następcę prawnego (...) Banku

Mając na uwadze stan majątkowy oskarżonego Sąd zwolnił go od kosztów procesu i opłaty

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chodor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Matysiak
Data wytworzenia informacji: