Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 259/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2016-10-13

Sygn. akt I C 259/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Karwacka

po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016r. w Olsztynie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa Miasta S. W. - Zarządu (...) w W.,

przeciwko M. K.,

o zapłatę,

I  zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100 groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty;

II  przyznaje kuratorowi ustanowionemu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego – A. Ż. – wynagrodzenie w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych), które nakazuje wypłacić z zaliczki zapisanej pod poz. 509/2/16;

III  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

IV  nakazuje zwrócić powodowi kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem części niewykorzystanej zaliczki.

/-/ SSR Piotr Żywicki

Sygn. akt I C 259/16

UZASADNIENIE

Powód – Miasto S. W.- Zarząd (...) w W. – wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 270,40 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że w dniu 27 listopada 2014r pozwany korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód zobowiązał pozwanego do zapłaty kwoty 266 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz kwoty 4,40 zł tytułem należności za przewóz. Należność nie została zapłacona w terminie 14 dni.

W odpowiedzi na pozew kurator reprezentujący pozwanego – M. K. – wniósł o rozstrzygnięcie sprawy zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 27 listopada 2014 r. pozwany korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód zobowiązał pozwanego do zapłaty kwoty 266 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz kwoty 4,40 zł tytułem należności za przewóz. Należność nie została zapłacona w terminie 14 dni. Okoliczności te powód potwierdził drukiem wezwania do zapłaty.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego W. z dnia 13 marca 2008r. ze zm., Uchwałą Nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego W. z dnia 22 listopada 2012r., Uchwałą Nr LXVI/1806/2013 Rady Miasta Stołecznego W. z dnia 03 października 2013 oraz Uchwałą Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego W. z dnia 16 grudnia 2004r. opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu wynosi 266 zł, zaś bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu kosztuje 4,40 zł.

(Dowód: wezwanie k. 5, k. 15)

Powództwo należało uwzględnić w całości.

Sąd dał wiarę przedłożonym dokumentom, albowiem ich prawdziwość nie była kwestionowana przez i nie budzi wątpliwości.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Zgodnie z art. 33a ust. 1 Prawa Przewozowego przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Ust. 3 W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

W tych warunkach wobec braku innych twierdzeń i dowodów należało powództwo uwzględnić w całości na podstawie zawartej przez strony umowy przewozu, powołanych przepisów i art. 481§1 i 2 kc (pkt I)

Wynagrodzenie kuratorowi ustanowionemu na wniosek powoda przyznano na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (pkt II).

Zgodnie z wyrażoną w art. 98§1 kpc zasadą odpowiedzialności strony przegrywającej za wynik procesu, powodowi jako stronie wygrywającej należy się zwrot całości kosztów procesu od pozwanego: opłaty od pozwu 30 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia kuratora 60 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego 60 zł (pkt III).

Jednocześnie zwrócić należało powodowi część niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie kuratora (pkt IV).

SSR Piotr Żywicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olgierd Kowalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Żywicki
Data wytworzenia informacji: