Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V C 282/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Mrągowie z 2014-10-23

Sygn. akt: V C 282/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Ewa Sotko-Polak

Protokolant:

St. sekr. sądowy Emilia Kościan

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Biskupcu

na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy D.

przeciwko P. P. (1)

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego P. P. (1) na rzecz powoda Gminy D. kwotę 41.912,32 zł ( czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 32/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 października 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego P. P. (1) na rzecz powoda Gminy D. kwotę 4.889,10 zł ( cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2.400 zł( dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powódka Gmina D. pozwem z dnia 02 stycznia 2013 roku ( data prezenenty biura podawczego) wniosła o zasądzenie od pozwanego P. P. (1) kwoty 41.912,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20.10. (...). do dnia zapłaty, jak również o zasądzenie kosztów postępowania ( w tym kosztów zastępstwa procesowego) wg norm przypisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż na podstawie zawartej pomiędzy stronami w dniu 14 lipca 2010 roku umowy, pozwany wykonał na rzecz powódki prace budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w S., gmina D.. Po odbiorze robót powstał między stromi spor co do jakości wykonanych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz zgodności z projektem technicznym wykonanego montażu w zakresie przekrojów użytych elementów i ich mocowania. Powódka wskazała, iż sporządziła prywatną opinię odnośnie jakości wykonanych przez pozwanego prac, która to opinia była podstawą zgłoszonego powództwa w sprawie VGC 441/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie. W sprawie tej wyrokiem z dnia 23 lutego 2012 roku powództwo zostało oddalone . przy czym Sąd w uzasadnieniu wyroku podniósł, iż choć z materiału dowodowego wynika niezbicie, że pozwany nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, to nie została spełniona przesłanka szkody, albowiem szkoda powstaje wówczas, gdy inwestor usunie wady. W konsekwencji powódka pismem z dnia 21 marca 2012 roku wezwała pozwanego od usunięcia wad, wyznaczając termin oględzin nieruchomości na dzień 27.03.2012r. Na ustalonym terminie oględzin pozwany nie stawił się, z tego też powodu pismem z dnia 28.03.2012. powódka ponownie wezwała do usunięcia wad, wymieniając przy tym wady, które należy usunąć i wezwała pozwanego do przedłożenia harmonogramu usuwania wad, z zastrzeżeniem iż niedotrzymanie terminu będzie równoznaczne z odmową wykonania prac naprawczych i powódka zleci ich wykonanie zastępczo innemu wykonawcy. Pozwany nie sporządził harmonogramu pracy, ani też nie przystąpił do usuwania usterek, jak również nie wskazał terminu kiedy przystąpi do ich usunięcia , a zażądał jedynie wskazania inspektora nadzoru celem dokonania niezbędnych ustaleń. Ostatecznie pozwany zgodził się na usunięcie usterek i wad poczynając od końca czerwca 2012 roku do 30 września 2012r. Powoda nie zgodziła się na tak odległy termin wykonania prac naprawczych i wyznaczyła termin ich wykonania do 30 czerwca 2012roku z zagrożeniem ich zastępczego wykonania. Pismem z dnia 03 lipca 2012 roku powódka poinformowała pozwanego, że przystąpiła do zastępczego usuwania wad i usterek i wskazała wykonawcę, któremu powierzyła wykonanie prac, które to prace naprawcze zostały wykonane przez wykonawcę zastępczego do dnia 03 sierpnia 2012 roku. Wskazała, iż łączna wartość wykonanych prac wynosiła 54.828,69 zł , przy czym wartość prac naprawczych to kwota 41.912,32 zł, która została przez powódkę uiszczona wykonawcy w dniu 1.10.2012r. Pismem z dnia 04.10.2012r. powódka wezwała pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem, ale wezwanie pozostało bezskuteczne ( pozew k. 2-5).

Pozwany P. P. (1) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2.417 zł.

W uzasadnieniu swego stanowiska wskazał, iż powód nie spełnił przesłanek do zastępczego usunięcia usterek, albowiem takiego uprawnienia nie przewidywały zapisy umowy. Ponadto wskazał , iż pozwany był gotów wykonań naprawy, ale stanowisko powoda dążącego do zastępczego wykonania prac – uniemożliwiły mu wykonanie poprawek ( odpowiedź na pozew k. 108-112).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Gmina D. (jako zamawiający) oraz P. P. (1) jako wykonawca, zawarły w dniu
14.07.2010 r. pisemną umowę nr GB.IV. (...) o "budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w S., gmina D." za wynagrodzeniem 581.459,84 zł, które aneksem
z 12.10.2010 r. zostało zmienione na kwotę 613.658,90 zł ( okoliczność bezsporna, odpis umowy k. 8-13-14, aneks do umowy w aktach V GV 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie k. 5-7, 14).
Po kilku odbiorach częściowych (protokoły k. 9-10 w aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie) strony w dniach 29 listopada - 3 grudnia 2010 r. strony sporządziły końcowy protokół odbioru (odpis k. 15 aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie), w którym stwierdziły dobrą jakość robót, a jedyne zastrzeżenia w zakresie dachu wskazywały na "nieszczelność wywietrzaków dachowych". Podpisując protokół, P. P. (1) udzielił inwestorowi pisemnej gwarancji na okres od 4 grudnia 2010 r. do 5 grudnia 2013 r. Za wykonane roboty wykonawca otrzymał całe wynagrodzenie ustalone umową. Mimo odbioru końcowego strony dokonywały w dalszym okresie dodatkowych wspólnych przeglądów przedmiotu umowy:

1. Protokół z 23.12.2010 r. (odpis k. 17 aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie) - gdzie w zakresie dachu stwierdzono brak części izolacji termicznej stropu - brak usunięty natychmiast przez pozwanego;

2. Protokół z 7.01.2011 r. (odpis k. 193-197 aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie) - gdzie Gmina D. wyraziła zainteresowanie pochodzeniem drewna wbudowanego w konstrukcje dachu, a P. P. (1) zobowiązał się do dostarczenia certyfikatu jakości drewna, zaś na wypadek, gdyby ten certyfikat był niesatysfakcjonujący, inwestor zastrzegł, że zostanie powołany rzeczoznawca;

3. Protokół z 7.02.2011 r. (odpis k. 19-20 aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie) - gdzie w zakresie dachu biorący udział w przeglądzie sołtys zgłosił zastrzeżenia do izolacji cieplnej i wykonania konstrukcji więźby dachowej, zaś P. P. (1) zwrócił uwagę na niedogrzewanie budynku powodujące, że meble ulegają wypaczaniu.

Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do jakości wykonanych prac budowlanych Gmina D. zleciła sporządzenie opinii Zespołowi Usług (...)
w O. (odpis opinii k. 21-23 aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie), która wskazała m.in. na siniznę i zgniliznę drewna, wadliwe przedłużanie krokwi drobnymi kawałkami drewna. Na podstawie ww. opinii, inwestor pismem z 4.03.2011 r. zażądał od wykonawcy obniżenia należnego mu wynagrodzenia o 41.641 zł, tj. o 50% wartości elementów konstrukcji dachu oraz wartości robót pokrywczych i obróbek blacharskich (odpis k. 24 w aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie).

Dostawca drewna ( (...) z O.) wystawił w dniu
25.08.2010 r. Krajową Deklarację Zgodności Nr (...) tej treści, że dostawa wyrobu
budowlanego na budowę w S. - elementy konstrukcyjne na więźbę dachową i deski
na poszycie dachu to elementy wykonane z drewna iglastego o klasyfikacji wyrobu wg
(...) o klasie K-27, zaimpregnowane metodą kąpielową, środkiem (...)
zabezpieczającym drewno przed ogniem oraz grzybami i insektami niszczącymi drewno.
(odpis k. 39 w aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie).

Z uwagi na nieusunięci wad przez wykonawcę jak i brak obniżenia wynagrodzenia wykonawcy Gmina D. w dniu 19 września 2011 roku skierowała do sądu Rejonowego w Olsztynie pozew przeciwko P. P. (1) o zapłatę kwoty 41.641 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 marca 2011 roku . Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 roku wydanym w sprawie V GC 444/11 powództwo zostało oddalone. Podstawą rozstrzygnięcia było ustalenie, iż powódka czyli inwestor nie poniósł szkody, a ponadto stwierdzenie , iż powództwo zostało wytoczone przedwcześnie, albowiem nie zostało w sprawie wykorzystanie postępowanie reklamacyjne ( wyrok wraz z uzasadnieniem w aktach V GC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie k. 200 oraz k. 202-205, ).

Pismem z dnia 21 marca 2012 roku Gmina D. wezwała P. P. (2) ( który je odebrał w dniu 23.03.2012r.) do usunięcia usterek i wad ujawnionych na obiekcie budowlanym tj. świetlicy wiejskiej w S., gmina D., informując wykonawcę, iż usterki zostaną wskazane podczas oględzin na obiekcie w dniu 27.03.2012r., przy czym podczas oględzin zostanie wyznaczony sposób i termin usunięcia wad i usterek. Równocześnie inwestor zastrzegł w piśmie, iż nie stawienie się wykonawcy na wyznaczonym terminie oględzin będzie równoznaczne z odmową wykonania naprawy, a w konsekwencji zleceniem zastępczego usunięcia wad ( pismo k. 15, potwierdzenie odbioru pisma k. 16 ).

W odpowiedzi P. P. (1) pismem z dnia 26 marca 2012 roku zażądał od inwestora wskazania jakich wad i usterek domaga się usunięcia Gmina D., odmywając uznania, iż wady zostaną wskazane na miejscu oględzin ( pismo k. 17) .

W konsekwencji inwestor pismem z dnia 28.03.2012r. ( doręczonym P. P. (1) w dniu 02.04.2012 r.) wskazał jakich konkretnie wad i usterek usunięcia domaga się do wykonawcy , określając, iż zakres robót wynika, z niekwestionowanej przez strony opinii biegłego sadowego K. P., który sporządził opinię w sprawie VGC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie. Wykonawca został wezwany do wskazania harmonogramu prac związanych z usunięciem usterek do dnia 04.4.202r. , z zastrzeżeniem, iż brak jednoznacznego stanowiska będzie traktowany jako odmowa wykonania prac naprawczych, a roboty zostaną zlecone innemu wykonawcy na koszt dotychczasowego wykonawcy ( pismo k. 17-18, potwierdzenie odbioru pisma k. 20 )

W odpowiedzi na powyższe pismo P. P. (1) , iż za usterki mogą być uznane jedynie następujące prace : oczyszczenie powierzchni drewna z pleśni i zagrzybienia, dwukrotna impregnacja drewna, skrócenie płatwi i murlat, uzupełnianie deskowania okapów i pokrycia papą przy okapach ( pismo k. 21).

Przez miesiąc kwiecień 2012 roku strony korespondowały ze sobą odnośnie zakresu naprawy reklamacyjnych oraz terminu naprawy , przy czym nie został ustalony ani termon rozpoczęcia prac , ani termin ich zakończenia (korespondencja k. 22-28).

Ostatecznie drogą elektroniczną P. P. (1) poinformował inwestora, iż z powodu wykonywania wielu zleceń możliwość rozpoczęcia prac naprawczych może nastąpić dopiero pod koniec czerwca 2012 roku, zaś zakończenie robot do 30.09.2012r. ( e - mail k. 32).

W odpowiedzi na propozycję wykonawcy inwestor pismem z dnia 16.05.2012r. poinformował, iż nie wyraża zgodny na termin wyznaczony przez P. P. (1) co do wykonania prac naprawczych , określając jednoznacznie, iż wykonania prac oczekuje do 30 czerwca 2012 r, oczekując równocześnie na odpowiedź do 21.05.2012r. Ponownie P. P. (1) został poinformowany, iż jeżeli termin zakończenia prac nie zostanie przez niego zaakceptowany, Gmina potraktuje to jako odmowę wykonania prac naprawczych, a roboty te zostaną zlecone innemu wykonawcy na jego koszt ( pismo k. 33, potwierdzenie odbioru pisma k. 34).

W odpowiedzi na w/w pismo wykonawca wskazał, iż wyraża gotowość skrócenia terminu na usuniecie wad do 31 sierpnia 2012 roku ( pismo k. 35)

Ostatecznie pismem z dnia 28 maja 2012 roku Gmina D. poinformowała P. P. (1), iż z uwagi na nieusunięci usterek i wad w terminie określonym w umowie w §8 ust. 2 tj. w ciągu 14 dni od ich wskazania , oraz brakiem wskazania, iż nie jest technicznie możliwe usunięcia wad i ustek w zaproponowanym przez gminę terminie tj, do dnia 30.06.2012r., zasadne jest zlecenie wykonanie prac naprawczych inwestorowi zastępczemu ( pismo k. 36, potwierdzenie odbioru k. 37). Po czym pismem z dnia 03.07.2012r. poinformowała, iż przystąpiła do wykonania zastępczego usuwania wad i usterek, przy czym zleciła wykonanie zstępcze J. W. ( pismo k. 40).

P. P. (1) pismem z dnia 06.07.2012r. poinformował Gminę D., iż wyraża gotowość przystąpienia do usuwania wad od dnia 09 lipca 2012 roku ( pismo k. 38-39).

Zastępcze prace naprawcze zostały wykonane przez Firmę Budowlaną (...) J. W. do dnia 03 sierpnia 2012r, kiedy to nastąpił odbiór techniczny prac ( protokoły k. 42-43, dokumentacja fotograficzna podczas wykonywania prac zastępczych k. 67-107, umowa k. 160-163).

Wykonawca zastępczy w dniu 06.08.2012r. wystali fakturę na kwotę 54.828,69 zł za zastępcze usunięcie wad i usterek na obiekcie świetlicy wiejskiej S. ( faktura k. 44)., wystawiając również kosztorys prac ( kosztorys k. 45-52). Wykonawca zastępczy wskazał, iż prace związane z zstępczym usunięciem wad i usterek ujęto w kosztorysie w pozycjach od 1,do 6, od 8 do 22 i łączna wartość tych prac wynosi 41.912,32 zł brutto, przy czym koszty związane z zmianą stropu podwieszanego kasetonowego ujęto w pozycji 7 , której wartości wynosi 12.916,37 zł brutto ( kosztorys k. 45-52).

Gmina D. wezwała P. P. (1) do zapłaty kwoty 41.912,32 zł tytułem zapłaty za zastępcze wykonanie prac, którego pierwotny wykonawca nie zaakceptował ( pismo k. 54).

Mając na uwadze regulację zawartą w art. 637 §1 k.c. w związku z art. 656 §1 k.c., należy
stwierdzić, iż jeżeli przedmiot robót budowlanych ma wady, zamawiający może żądać ich
usunięcia, wyznaczając w tym celu wykonującemu termin z zagrożeniem, że po jego
bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy. Ustawodawca dokonał podziału wad na
istotne i nie istotne oraz na usuwalne i nieusuwalne. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy
z okoliczności wynika, że wykonujący nie zdoła ich w określonym terminie wykonać,
zamawiający może od umowy odstąpić, gdy wady są istotne, lub żądać obniżenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Jednakże w sytuacji w przypadku wad usuwalnych (zarówno istotnych jak i nieistotnych),, zamawiający może żądać tylko jej usunięcia, wyznaczając w tym celu wykonującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy (B. P., Komentarz LEX - Umowy o roboty
budowlane w Prawie zamówień publicznych,
G. K., Komentarz LEX do art. 637
Kodeksu cywilnego).
Tryb z art. 637§2 kpc chroni interesy wykonawcy, umożliwiając mu naprawienie bez ponoszenia nadmiernych i nieusprawiedliwionych konsekwencji finansowych.

Za Sądem Rejonowym w Olsztynie należy w niniejszym stanie faktycznym przytoczyć uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 29.10.1991 r. (II CR 815/90, LEX nr 9069), w którym stwierdzone zostało, iż „w razie wad robót budowlanych inwestor może na podstawie art. 471 k.c. dochodzić jedynie wyrównania szkody poprzez zapłatę świadczenia pieniężnego. Odszkodowanie to obejmuje przede wszystkim koszt usunięcia wad. W sprawie tej inwestor wystąpił zarówno o usunięcie wad, jak i o odszkodowanie w wysokości kosztów usunięcia wad. Oddalenie przez Sąd
Wojewódzki powództwa jako przedwczesnego do zapłaty było prawidłowe. Wszak nie stoi na
przeszkodzie dokonaniu zmiany powództwa w ramach art. 193 k.p.c., o ile zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego znajdzie uzasadnienie w okolicznościach fatycznych poprzez wykazanie, iż wady zostały usunięcie i z tego tytuły powódka poniosła określoną szkodę. Jeśli wady nie zostały dotychczas usunięte, wówczas roszczenie powódki należy rozpatrywać w płaszczyźnie art. 480 k.c.”

Mając na uwadze powyższe należy ustalić, czy wykonawca wykonał prace w sposób prawidłowy, czy też zostały ujawnione wady. W tym zakresie Sąd posiłkował się nie tylko zeznaniami świadków i storn postępowania , ale również opinia biegłego z zakresu budownictwa K. P. złożonej w sprawie VGC 444/112 Sądu Rejonowego w Olsztynie. W tym miejscu należy wskazać, iż Sąd uprzedzał strony iż zamierza przeprowadzić dowód z przedmiotowej opinii , zakreślając stronom termin na zajęcie stanowiska w przedmiocie tej opinii i złożenie ewentualnych zastrzeżeń do których biegły mógłby się odnieść. Pomimo upływu zakreślonego terminu strony nie złożyły zastrzeżeń co do tej opinii. Wskazać przy tym należy, iż opinia ta została wydana między tymi samymi stronami w innej sprawie ( notabene dotyczącej podobnego roszczenia) , w sprawie tej strony również mogły zgłaszać zastrzeżenia do opinii, zaś mając na względzie ekonomię procesową ,koszty postępowania, oraz okoliczność, iż wady zostały usunięte, Sąd nie dopuszczał dowodu z opinii innego biegłego celem ustalenia czy wykonane dzieło posiada wady, i jakie oraz jaki byłby koszt ich usunięcia.

Biegły z zakresu budownictwa K. P. w opinii sporządzonej w sprawie VGC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie stwierdził po oględzinach
miejsca wykonania robót , że:

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej z drewna klasy K-27 było niezgodne z projektem;

- stabilność konstrukcji nie jest zagrożona,

- pozwany dopuścił się błędów wykonawczych, które doprowadziły do bardzo dużego porażenia biologicznego konstrukcji, tj.: zastosował w płaszczyźnie sufitów podwieszanych
folii paroprzepuszczalnej zamiast folii paroszczelnej, nie wykonał wentylacji przestrzeni
strychowych w kalenicy, nie wykonał wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń, niewłaściwie
wyprowadził membranę dachową, pozostawił zbyt długie odcinki zewnętrzne murłat i płatwi
przy ścianach szczytowych stykających się z obróbkami, nie zastosował izolacji termicznej
rur wentylacyjnych,

- błędy wykonawcze pozwanego spowodowały, że obecnie drewno nie spełnia wymagań
klasy K-27, ponieważ posiada zbyt dużą wilgotność wyczuwalną w dotyku.

Jednocześnie biegły stwierdził, iż wady te są usuwalne, a koszt ich usunięcia to 52.921,69 zł.
Biegły wymienił czynności, które należy dokonać dla usunięcia tego wszystkiego, co ma
negatywny wpływ na stan konstrukcji (ogólnie: demontaż sufitów podwieszanych, ocieplenia,
wykonanie otworów wentylacyjnych w kalenicy, oczyszczenie drewna, impregnacja
dwukrotna grzybobójcza, montaż sufitów, paraizolacji, izolacji, nowych przewodów
wentylacyjnych i ich ocieplenia, malowanie emulsyjne sufitów). Dodatkowo, jeśli by ustalić,
że w momencie dostawy drewna spełniało ono wymagania klasy K-27 (zgodnie z deklaracją
zgodności), a nie spełniało wymagań klasy C-30 (która wynika z najnowszej normy PN-EN-
338 i która była przewidziana w projekcie budowlanym świetlicy), to powodowi należy się
jeszcze rekompensata z tytułu wbudowania gorszej jakości drewna od tego, które powinno
być wbudowane zgodnie z projektem. Tego, jaki był rzeczywisty stan drewna w momencie
dostawy, ustalić się już teraz nie da z uwagi na pogorszony obecny stan drewna ( opinia pisemna z załącznikami i dokumentacją fotograficzną k. 82-92 w aktach VGC 444/11 Sądu Rejonowego w Olsztynie). W ustanych wyjaśnieniach złożonych na rozprawie w przedmiotowej sprawie biegły odniósł się w sposób szczegółowy do zarzutów wykonawcy , wskazując m.in. na podstawie której części projektu budowlanego należy uznać, że właściwą normą i klasą drewna powinna być dla wykonawcy = C-30, a nie dawna K-27. Biegły w sposób właściwy oparł się przy obliczeniach na wartości robót koniecznych do usunięcia usterek, a nie na procentowym stosunku "wartości" wad do
wartości więźby. Na rozprawie biegły podkreślił, że więźba nadaje się
do naprawy, a nie do wymiany - porażenie drewna nie jest nadmiernie głębokie.

W tym miejscu należy wskazać, iż potwierdzeniem istnienia wad i to istotnych wad w wykowanym obiekcie jest nie tylko prywatna opinia złożona do sprawy VGC 444/11, ale również zeznania przesłuchanych w niniejszej sprawie świadków tj. E. S. ( k. 120-125, H. D’A. k. 166-169) czy też z zeznaniami strony powodowej ( k. 188-191), które Sąd ocenił jako zgodne z prawdą, logiczne i wzajemnie się uzupełniające. Należy jeszcze raz podkreślić, iż materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy niezbicie wskazuje, iż wykonane przez pozwanego dzieło tj. świetlica wiejska w S. zawierało liczne wady i to wady istotne.

Zgodnie z §8 umowy z dnia 14.07.2010 r. wykonawca tj. P. P. (1) udzieli gwarancji Gminie D., przy czym zobowiązał się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie ustalonym przez strony, w przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający usunie je we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąży wykonawcę

Dowody znajdujące się w aktach sprawy niezbicie wskazują, iż inwestor tj. Gmina D. wyrażała wolę polubownego zakończenia sporu i dążyła do usunięcia wad przez pierwotnego wykonawcę. W ocenie Sądu, to aroganckie zachowanie wykonawcy czyli P. P. (1), który bezzasadnie i niezgodnie z zasadami działania rzetelnego przedsiębiorcy zwlekał z przystąpieniem do usunięcia wad( przy czym o istnieniu wad mógł się on najpóźniej dowiedzieć się w dniu 10 stycznia 2012 roku - kiedy została doręczona mu opinia biegłego K. P.) sprawiało , iż inwestor zmuszony był powierzyć usunięcie usterek wykonawcy zastępczemu. W ocenie Sądu takie zachowanie ewidentnie wskazywało, iż pozwany uchyla się od usunięcia wad. Należy w tym miejscu podkreślić, iż pozwany P. P. (1) w żaden sposób nie wykazał, w niniejszym postępowaniu, iż w nie mógł usunąć usterek w terminie wskazanym przez Inwestora, czy też wykonanie tych prac nie było możliwe w tymże terminie- do czego był zobowiązany zgodnie z art. 6 kc. Jego twierdzenia, iż nie mógł dokonać usunięcia usterek i wad z uwagi na inne zlecenia- są gołosłowne i niepoparte żadnymi dowodami. Należy zauważyć, iż obiekt na którym należało te wady usunąć, jest obiektem użyteczności publicznej, a z uwagi na nieprofesjonalne i niezgodne ze sztuką budowlaną wykonanie obiektu przez pozwanego , lokalna społeczność nie mogła z niego korzystać przez okres półtora roku, chociaż za wykonanie działa pozwany otrzymał wynagrodzenie w terminie.

Gmina D. przez m.in. miesiąc kwiecień 2012 roku prowadzała korespondencję koresponduję , w celu ustalenia terminu wykonania prac naprawczych. Ostatecznie pismem z dnia 16 maja 2012 roku zakreśliła wykonawcy – ponad miesięczny - termin na usuniecie wad do 30 czerwca 2012 roku, zagrażając iż w przypadku nie wykonania prac w tym terminie, Gmina potakuje jako odmowę wykonania prac naprawczych i zleci te prace innemu wykonawcy na koszt pozwanego. Materiał dowodowy wskazuje również, iż prace te nie zostały w w/w terminie nie tylko zakończone, ale nawet rozpoczęte. Należy przy tym mieć na uwadze, iż zgodnie z postanowieniami umowy wykowana winien prace naprawcze wykonać w terminie 14 dni od zgaszenia. Nie zostało wykazane zgodnie z ciężarem dowodów , iż wykonie tych prac nie było technicznie możliwie w tym terminie.

Reasumując stwierdzić należy , iż Gmina D. wykorzystała „tryb reklamacyjny ” zastrzeżony wykonawcy nie tylko w umowie z 14.07. (...). ale i w art. 637 kc, a co za tym idzie była uprawniona do zlecenia usunięcia wad wykonawcy zastępczemu na koszt pozwanego. Koszt usunięcia tych wad wynosił kwotę dochodzona pozwem ( przy czym kwota to jest niższa niż wskazana przez biegłego K. P. jako koszt usunięcia wad). Co więcej kwota ta została przez powódkę zapłacona wykonawcy zastępczemu, a co za tym idzie należy przyjąć, iż powódka poniosła szkodę w tej wysokości. W konsekwencji zostały również w sprawie spełnione przesłanki odszkodowawcze z art. 471 kc.

Odnoście żądania odsetkowego Sąd miał na uwadze treść przepisu art. 481 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żądnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2). Biorąc pod uwagę, iż w pismem z dnia 04 października 2012 roku powódka wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 41.912,32 zł , pozwany pozostawał w zwłoce w spełnieniu świadczenia i od tej daty należne były odsetki.

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności strony za wynik procesu (art. 98 § 1 k.p.c.) strona przegrywająca zobowiązana jest zwrócić swemu przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Sąd obciążył kosztami postępowania w całości pozwanego, albowiem powództwo zostało w całości uwzględnione. Określając wysokość poniesionych przez powoda kosztów postępowania Sąd miał na uwadze spis kosztów przedłożonych przez peł. powoda. .

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Lisowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mrągowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Sotko-Polak
Data wytworzenia informacji: