Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 192/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2021-03-11

sygn. akt III RC 192/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 11 marca 2021r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Olejarczyk

Protokolant: st.sekr.sądowy Julita Anczewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2021r. w K. sprawy

z powództwa małoletnim: Z. R. i K. R.

reprezentowanych przez W. M.

przeciwko M. R.

o podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty od pozwanego M. R. na rzecz każdego z małoletnich: K. R. i Z. R. do kwot po 350 (trzysta pięćdziesiąt) zł miesięcznie z tą zmianą terminu, że alimenty będą płatne do 15 dnia każdego miesiąca, płatne przy zachowaniu dotychczasowych warunków płatności z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od 27.11.2020r. w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22.08.2019r. w kwotach po 250 zł miesięcznie.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi.

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności .

Sędzia Grzegorz Olejarczyk

W. M. działając w imieniu małoletnich powódek Z. R. i K. R. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego M. R. z kwoty 250 zł na kwotę 500 zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich córek.

W uzasadnieniu podała, że od czasu orzekania w sprawie o rozwód zmieniły się usprawiedliwione potrzeby małoletnich powódek. Obecnie W. M. wspólnie z małoletnimi córkami zamieszkuje na stancji w K. i ponosi zwiększone koszty utrzymania. Pozwany nie realizuje ustalonych kontaktów z małoletnimi córkami, ogranicz się do zaspokojenia podstawowych fizjologicznych potrzeb córek. Nie dokłada matce do pozostałych kosztów utrzymania dzieci. Ponadto małoletnia Z. leczy się na astmę, nieżyt nosa, alergię pokarmową, zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, co wiąże się dodatkowymi wydatkami. (k. 4-5)

Pozwany M. R. w odpowiedzi na pozew domagał się oddalenia powództwa.

W uzasadnieniu podał, że obecnie nie stać go na płacenie zwiększonych alimentów. W czasie ustalania alimentów w 2018r. pracował jako serwisant komputerowy i zarabiał ok. 2500 zł miesięcznie. Od lutego 2020r. pozostaje bez pracy, utrzymuje się jedynie z renty i zasiłku z ośrodka pomocy społecznej. Z uwagi na pandemię koronawirusa ma problemy ze znalezieniem pracy. (k. 26-27)

Sąd ustalił, co następuje:

Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2019r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał przez rozwód małżeństwo W. M. i M. R., wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi powódkami powierzył obojgu rodzicom ustalając miejsce ich zamieszkania przy matce, ustalił kontakty pozwanego z małoletnimi powódkami oraz zasądził od pozwanego na rzecz każdej z małoletnich powódek alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie. (k. 13)

Po rozwodzie W. M. wspólnie z małoletnimi dziećmi wyprowadziła się od pozwanego i zamieszkała na stancji w K.. Za wynajem mieszkania płaci 1200 zł miesięcznie oraz 200 zł płaci za czynsz za mieszkanie zajmowane przez pozwanego. Pracuje jako starszy specjalista w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w K., gdzie zarabia 5659 zł netto miesięcznie. (zeznania k. 64, zaświadczenie o zatrudnieniu k. 52).

M. R. zamieszkuje w K., prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Od lutego 2020r. nie pracuje, poszukuje pracy. Utrzymuje się renty w wysokości 1025 zł miesięcznie. Pobiera także zasiłek z MOPS w K. w kwocie 215,84 zł miesięcznie. Koszty utrzymania mieszkania określił na kwotę ok. 400 zł miesięcznie. Ponosi także koszty utrzymania samochodu oraz psa labradora. W bieżącym utrzymaniu korzysta także z pomocy najbliższej rodziny. Brat, który mieszka w Ż. przelewa mu pieniądze w kwotach np. po 50 zł, 200 zł miesięcznie, matka także wspomaga go finansowo. (zeznania pozwanego k. 65-66, potwierdzenia przelewów z ZUS i MOPS k. 28-29)

Małoletnia powódka Z. R. leczy się powodu astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa praz alergii pokarmowej. W związku z tymi schorzeniami przebywała w Wojewódzkim Szpitalu (...) dla Dzieci w Ameryce Natomiast małoletnia K. R. jest pod stałą opieką lekarza nefrologa po zapaleniu nerek. Pozostaje pod stała opieką poradni specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu (...) w O.. (zeznania matki k. 64, kserokopia karty informacyjnej k. 11)

Sąd zważył, co następuje:

Na podstawie art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jednocześnie ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego Sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale także ustala na jakiej stopie życiowej żyją uprawnieni i zobowiązany do alimentacji (art. 135§1 kro). W sytuacji gdy rodzic, który nie wykonuje bieżącej pieczy nad dzieckiem jest wówczas zobowiązany finansowo do łożenia na jego rzecz celem zapewnienia utrzymania.

Bezsporne jest, że małoletnie powódki nie są w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiadają majątku, wobec tego oboje rodzice obowiązani są do przyczyniania się do łożenia na ich utrzymanie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że wypełniona została dyspozycja art. 138 kro, uzasadniająca podwyższenie alimentów należnych małoletnim powódkom od pozwanego o 100 zł tj. do kwoty 350 złotych miesięcznie.

Niewątpliwie od czasu orzekania w zakresie alimentów w 2019r. usprawiedliwione potrzeby małoletnich powódek zwiększyły się, co determinuje Sąd do zmiany należnych im alimentów, adekwatnie do aktualnych kosztów ich utrzymania.

Małoletnie powódki są dziećmi w wieku szkolnym. Zapewnienie zatem małoletnim podstawowych środków utrzymania (wyżywienia, ubrania, środków higieny osobistej) pociąga za sobą niemałe wydatki. Ponadto małoletnie powódki mają problemy zdrowotne. Małoletnia Z. leczy się z powodu astmy oskrzelowej, nieżytu nosa oraz alergii pokarmowej, była hospitalizowana w Szpitalu w Ameryce. Natomiast małoletnia K. pozostaje pod stałą opieką lekarza nefrologa w O.. Przedstawione okoliczności również generują dodatkowe wydatki. Pozwany nie kwestionował stanu zdrowia dzieci (zeznania k. 64v). Niemniej jednak większość kosztów związanych z utrzymaniem małoletnich pokrywa ich matka z własnego dochodu. Dlatego też, pozwany winien w większym niż dotychczas zakresie łożyć na utrzymanie dzieci, adekwatnie do obecnej sytuacji życiowej dzieci i ich potrzeb.

Podnieść w tym miejscu należy, iż pozwany ma możliwości zarobkowania, lecz nie dokłada wymaganej staranności w celu poprawy własnej sytuacji majątkowej. Do lutego 2020r. pracował jak serwisant komputerowy i osiągał dochody w wysokości ok. 1500-1600 zł miesięcznie. Od tamtej pory nie podjął pracy, usprawiedliwiając się trudną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Przyznał natomiast, że w Ż. gdzie zamieszkuje jego brat miałby możliwość podjęcia pracy. Lecz obecnie chce pozostać w K. do czasu zakończenia wszelkich spraw sądowych z udziałem matki małoletnich powódek (zeznania k. 64v).

Zdaniem Sądu, pozwany obecnie bardziej skupia się na okolicznościach związanych ze sprawami sądowymi z udziałem byłej żony, aniżeli na poszukiwaniu pracy. Niemniej jednak takie zachowanie pozwanego, w żaden sposób nie ma wpływa na zakres jego obowiązku alimentacyjnego. Pozwany powinien dołożyć wszelkich starań w celu podjęcia jakiejkolwiek pracy, chociażby dorywczej celem poprawy swoje sytuacji majątkowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 136 kr, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto pozwany należy zważyć, iż miał do tej pory tylko jeden termin sprawy o podział majątku, co nie jest przeszkodą do podjęcia pracy i uzyskania urlopu na ewentualny kolejny termin rozprawy. Jednakże oprócz sprawy cywilnej pozwany po rozwodzie, co wynika ze słów matki powódek, składa liczne pisma przeciwko niej do prokuratury. W. M. w wyniku działań pozwanego jest w zainteresowaniu biura spraw wewnętrznych straży granicznej utraciła szansę awansu w pracy i rozpoczęcia kursu oficerskiego, straciła także nagrodę roczną (k 65).

W ocenie Sądu, słusznie zauważyła matka małoletnich powodów, że pozwany ma możliwości zarobkowania, z których nie korzysta. Pozwany jest rencistą, może podjąć pracę chociażby w ochronie, gdzie osoby niepełnosprawne są zatrudniane w pierwszej kolejności. Obecnie na lokalnym rynku pracy, są oferty pracy w tym kierunku (65).

Jednocześnie podnieść trzeba, że pozwany prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a część kosztów czynszu za zajmowane przez niego mieszkanie ponosi także matka małoletnich pozwanych jako za mieszkanie jeszcze w obrębie wspólności małżeńskiej. Koszty utrzymania pozwanego nie są zatem wygórowane, a poza małoletnimi powódkami nie ma on nikogo innego na utrzymaniu.

Ustalając wysokość należnych alimentów Sąd wziął pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletnich jak i możliwości zarobkowe pozwanego.

Wskazać w tym miejscu należy, iż matka małoletnich powódek w znaczącym stopniu odciąża pozwanego w kosztach utrzymania małoletnich dzieci. Oprócz tego, że sprawuje bezpośrednią opiekę nad córkami, łoży na ich utrzymanie z własnego dochodu, który przekracza średni dochód w kraju. Stara się samodzielnie zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do wychowania i rozwoju. Pokrywa wszelkie dodatkowe koszty związane z utrzymanie córek np. koszty dojazdów do lekarzy, szpitala czy wyjazdów na wakacje.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, na podstawie art. 138 kro podwyższono alimenty od pozwanego M. R. na rzecz małoletnich: K. R. i Z. R. do kwoty 350 zł miesięcznie, poczynając od 27 listopada 2020r. (pkt. I wyroku)

Natomiast żądanie alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie na rzecz każdej z małoletnich powódki, zdaniem Sądu było wygórowane, dlatego powództwo w pozostałym zakresie oddalił (pkt. II wyroku).

Wprawdzie koszty utrzymania małoletnich powódek są znaczące. Niemniej jednak obecna sytuacja majątkowa pozwanego nie pozwala mu na płacenie alimentów w kwocie żądanej przez matkę małoletnich powódek. Alimenty w wysokości ustalonej przez Sąd w pewnym stopniu pokryją koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich i są adekwatne do obecnych możliwości zarobkowych pozwanego.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi. (pkt. III wyroku)

Na podstawie art. 333§1 pkt. 1 kpc wyrokowi w pkt. I nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (pkt. IV wyroku)

Sędzia Grzegorz Olejarczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Julita Anczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Grzegorz Olejarczyk
Data wytworzenia informacji: