Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 183/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2021-05-26

sygn. akt III RC 183/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 26 maja 2021r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Hubert Wnorowski

Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Batko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2021 w K. sprawy

z powództwa małoletnich: D. K. i J. K. reprezentowanych przez A. S. przeciwko M. K.

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa M. K.

przeciwko małoletnim: D. i J. K. reprezentowanym przez A. S.

o obniżenie alimentów

I.  Podwyższa z dniem 17 listopada 2020r. roku alimenty zasądzone uprzednio wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie o sygn. VI RC 1446/18 od pozwanego M. K. na rzecz małoletniej D. K. z kwoty 600 zł do kwoty 700 zł miesięcznie płatne do rąk matki przy zachowaniu dotychczasowych warunków i terminów płatności z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

II.  W pozostałym zakresie powództwo główne oddala;

III.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

IV.  Oddala powództwo wzajemne;

V.  Zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwieście) zł tytułem opłaty od pozwu wzajemnego a odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi ponad kwotę 200 zł.

VI.  Koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

Sędzia Hubert Wnorowski

UZASADNIENIE

A. S. działając w imieniu małoletnich powódek: D. K. i J. K. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego M. K. na rzecz każdej z córek z kwoty 600 zł miesięcznie na kwotę 850 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podała, że pozwany jest funkcjonariuszem straży granicznej i dobrze zarabia. W czasie orzekania w poprzedniej sprawie o alimenty pozwany zarabiał ok. 4800 zł miesięcznie, obecnie awansował i jego zarobki wzrosły. Podniosła, że potrzeby małoletnich powódek również zmieniły się. Małoletnia J. ma 5 lat i uczęszcza do przedszkola, zaś małoletnia D. ma 12 lat i uczęszcza do szkoły podstawowej. Matka nie jest w stanie z własnego dochodu w wysokości 2800 zł miesięcznie pokryć kosztów utrzymania małoletnich powódek (k. 3-4).

M. K. w odpowiedzi na pozew domagał się oddalenia powództwa o podwyższenie alimentów.

Jednocześnie wystąpił z powództwem wzajemnym o obniżenie alimentów na rzecz każdej małoletnich powódek z kwoty 600 zł miesięcznie na kwotę 450 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu podał, że od czasu orzekania w zakresie alimentów koszty utrzymania małoletnich powódek znacząco nie zmieniły się. Natomiast matka małoletnich zawyżyła koszty ich utrzymania. Podniósł, że jego sytuacja majątkowa i rodzinna zmieniła się, co uzasadnia roszczenie w zakresie obniżenia a nie podwyższenia alimentów na rzecz małoletnich powódek (k. 30-33).

Matka małoletnich powódek domagała się oddalenia powództwa wzajemnego.

Sąd ustalił, co następuje:

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019r. w sprawie VI RC 1446/18 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał przez rozwód związek małżeński M. K. i A. K., wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi J. K. i D. K. powierzył obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce, ustalił kontakty ojca z małoletnimi córkami oraz zasądził od M. K. na rzecz każdej z małoletnich powódek alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie. (k. 5-6).

Obecnie małoletnie powódki pozostają pod bieżącą pieczą matki A. S.. Małoletnia J. K. ma 5 lat, uczęszcza do przedszkola w K.. Jest zdrowym dzieckiem, nie sprawia problemów wychowawczych. Małoletnia D. K. ma 12 lat, uczęszcza do Szkoły Podstawowej w K.. Jest zdrowym dzieckiem, nie sprawia problemów wychowawczych. Koszt utrzymania małoletniej D. matka określiła na kwotę ok. 2000 zł miesięcznie, zaś małoletniej J. ma kwotę ok. 1200 zł miesięcznie.

A. S. wspólnie z małoletnimi córkami zamieszkuje w K., gm. K.. Pracuje jako wychowawca w przedszkolu, gdzie zarabia 2800 zł miesięcznie. Koszty utrzymania mieszkania określiła na kwotę ok. 800-900 zł miesięcznie Za pobyt małoletniej J. w przedszkolu, matka nie ponosi opłat ponieważ jest pracownikiem tej placówki.

M. K. zamieszkuje na stancji w K.. Jest zatrudniony w (...) Oddziale Straży Granicznej w K. na stanowisku starszy kontroler gdzie zarabia 4478,07 zł netto miesięcznie. Za wynajem mieszkania płaci 1000 zł miesięcznie, na własne potrzeby przeznacza 600 zł miesięcznie. Pozostaje w nieformalnym związku z E. B., z którą ma córkę R.. Konkubina pozwanego razem z córką zamieszkuje u swoich rodziców w B.. Pozwany kilka razy w miesiącu odwiedza ich w B.. Stara się także utrzymywać kontakty z małoletnimi powódkami. Niemniej jednak małoletnia D. nie zabiega o kontakty z ojcem, a małoletnia J. przebywa u ojca dwa-trzy razy w tygodniu.

Powyższy stan faktyczny w sprawie, Sąd ustalił w oparciu o zeznania stron (k. 133-134) oraz przedłożone przez strony dokumenty w postaci kserokopii faktur, rachunków, wydruków z rachunku bankowego (k. 7-11,55-69, 74-84, 112-131), zaświadczeń o zarobkach rodziców (k.22, k.53-54, k.110-111), wyliczeń dot. kosztów utrzymania małoletnich (k. 12-21, 132).

Sąd zważył, co następuje:

Na podstawie art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jednocześnie ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego Sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, ale także ustala na jakiej stopie życiowej żyją uprawnieni i zobowiązany do alimentacji (art. 135§1 kro). W sytuacji gdy rodzic, który nie wykonuje bieżącej pieczy nad dzieckiem jest wówczas zobowiązany finansowo do łożenia na jego rzecz celem zapewnienia utrzymania.

Bezsporne jest, że małoletnie powódki nie są w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiadają majątku, wobec tego oboje rodzice obowiązani są do przyczyniania się do łożenia na ich utrzymanie.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że wypełniona została dyspozycja art. 138 kro, uzasadniająca podwyższenie alimentów należnych jedynie na rzecz małoletniej D. K. od pozwanego o 100 zł tj. do kwoty 700 zł miesięcznie.

Niewątpliwie od czasu orzekania w zakresie alimentów w 2018r. usprawiedliwione potrzeby małoletniej D. zwiększyły się, co determinuje Sąd do zmiany należnych im alimentów, adekwatnie do aktualnych kosztów jej utrzymania.

Małoletnia D. jest dzieckiem w wieku szkolnym. Zapewnienie zatem jej podstawowych środków utrzymania (wyżywienia, ubrania, środków higieny osobistej) pociąga za sobą niemałe wydatki. Ponadto małoletnia D. korzysta z dodatkowych lekcji matematyki w szkole korzysta z obiadów, co generuje dodatkowe koszty.

Wskazać przy tym należy, że pozwany nie realizuje szerokich kontaktów. Oprócz realizowania obowiązku alimentacyjnego, pozwany w żaden inny sposób nie wspiera matki w wychowaniu małoletniej D.. Dlatego też, powinien w większym niż dotychczas zakresie łożyć na utrzymanie starszej córki, adekwatnie do obecnej sytuacji życiowej i potrzeb. Natomiast pozwany ma możliwości zarobkowe i alimenty wyższe o 100 zł miesięcznie na rzecz najstarszej z córek nie będą dla niego nadmiernym obciążeniem finansowym.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, na podstawie art. 138 kro Sąd podwyższył alimenty od pozwanego na rzecz małoletniej D. K. do kwoty 700 zł miesięcznie (pkt. I wyroku).

Natomiast powództwo w zakresie podwyższenia alimentów na rzecz małoletniej J., w ocenie Sądu nie zasługiwało na uwzględnienie (pkt. II wyroku). Sąd ocenił, że koszty utrzymania małoletniej J. od czasu orzekania w poprzedniej sprawy o alimenty nie wzrosły znacząco. Małoletnia uczęszcza do przedszkola, natomiast matka nie ponosi żadnych opłat związanych z pobytem córki w przedszkolu ponieważ jest pracownikiem tej placówki. Koszty utrzymania małoletniej J. nie są zatem wygórowane, a obecna kwota alimentów od ojca, zdaniem Sądu wystarczy matce na zabezpieczenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania córki. Ustalając wysokość należnych alimentów Sąd wziął pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletnich jak i możliwości zarobkowe pozwanego.

Na podstawie art. 333§1 pkt. 1 kpc wyrokowi w pkt. I nadano rygor natychmiastowej wykonalności (pkt. III wyroku).

Odnosząc się natomiast do powództwa wzajemnego o obniżenie alimentów, Sąd uznał, że nie zasługiwało ono na uwzględnienie (pkt. IV wyroku).

Zdaniem Sądu, sytuacja majątkowa pozwanego pozwala mu na płacenie alimentów w dotychczasowej wysokości na rzecz małoletniej córki J., a zwiększone o 100 zł na rzecz małoletniej córki D.. Natomiast nie zaszły żadne okoliczności warunkujące obniżenie alimentów, małoletnie dorastają i pozwany powinien łożyć na ich utrzymanie adekwatnie do ich potrzeb.

Na podstawie art. 98 kpc zasądzono od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 zł tytułem opłaty od pozwu wzajemnego, zaś na podstawie art. 102 kpc odstąpiono od obciążania pozwanego kosztami sądowymi ponad kwotę 200 zł (pkt. V wyroku).

Na podstawie art. 102 kpc koszty procesu wzajemnie zniesiono (pkt. VI wyroku).

Sędzia Hubert Wnorowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Julita Anczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Hubert Wnorowski
Data wytworzenia informacji: