Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 214/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2021-09-28

Sygn. akt II K 214/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2021 r.

sprawy:

P. M.

s. R. i B. z domu B.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 02 grudnia 2020r. w D. gm. K., działając nieumyślnie w trakcie piłowania drewna przy pomocy piły spalinowej, spowodował u małoletniego M. M. lat 10, uszkodzenie ciała w postaci rany szarpanej I i III palca ręki lewej, ze złamaniem otwartym paliczka dystalnego II palca, które to obrażenia spowodowały naruszenie prawidłowej czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.

tj. o przestępstwo z art. 157 §1 kk w zw. z art. 157 §3 kk

I.  na podstawie art. 66 §1 kk, art. 67 §1 kk postępowanie przeciwko oskarżonemu P. M. warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat;

II.  na podstawie art. 616 §1 pkt 2 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. koszty zastępstwa procesowego z tytułu reprezentowania małoletniego M. M. w kwocie 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) złote oraz 157,32 (sto pięćdziesiąt siedem 32/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 214/21 (w zakresie środka karnego i kompensacyjnego)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P. M.

W dniu 02 grudnia 2020r. w D. gm. K., działając nieumyślnie w trakcie piłowania drewna przy pomocy piły spalinowej, spowodował u małoletniego M. M. lat 10, uszkodzenie ciała w postaci rany szarpanej I i III palca ręki lewej, ze złamaniem otwartym paliczka dystalnego II palca, które to obrażenia spowodowały naruszenie prawidłowej czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.

tj. o przestępstwo z art. 157 §1 kk w zw. z art. 157 §3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. M.

I

I

W ocenie sądu okres 2 lat próby jest adekwatny do wagi zaistniałego czynu, aktualnie oskarżony wyraźnie zdaje sobie sprawę z niewłaściwości swojego postępowania, a okres próby utrwali w nim poczucie błędności swego zachowania

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W świetle art. 67§3 kk „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obwiązki wymienione w art. 72§1 pkt. 1-3, 5-6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39pkt. 7…”

Pokrzywdzony małoletni jest synem oskarżonego, który w trakcie zwyczajowych prac gospodarskich został nieumyślnie zraniony przez ojca. Jest to zwykła rodzina, w której stosunki między rodzicami a dziećmi oraz między małżonkami rozwijają się zgodnie i harmonijnie, w atmosferze przyjaźni i odpowiedzialności. Oskarżony żałuje, że pomógł synowi przy piłowaniu drewna i zobowiązał się więcej tego nie robić. Nie można jednak zapomnieć, że na wsi pomoc dzieci rodzicom w prostych pracach gospodarskich jest głęboko zakorzeniona; tak się po prostu robi.

Nakładanie jakichkolwiek środków karnych lub kompensacyjnych na oskarżonego, który utrzymuje małoletniego i jest na co dzień dobrym ojcem kłóci się tu ze zdrowym rozsądkiem. Nie byłoby niczym innym aniżeli formalnym zaspokojeniem literalnego brzmienia art. 67§3 kk.

W ocenie sądu wykładnie literalną należy w tym konkretnym przypadku odrzucić i skupić się na wykładni celowościowej przepisu.

Według tego przepisu sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody, a w miarę możliwości także obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo orzeka nawiązkę. Uznać należy, że określenie „w miarę możliwości” należy przenieść też na nawiązkę – w tym sensie, że i nawiązkę orzeka się w miarę możliwości – szczególnie w tym szczególnym przypadku, kiedy wiadomo, że i bez formalnego zasądzenia oskarżony zrobi wszystko, co najlepsze i najpotrzebniejsze dla swego syna. Niedobrze jest, by oglądając wyrok sądowy oskarżony ujrzał, że jest przez organ władzy sądowej zobowiązany do łożenia na syna, gdyż akurat w przypadku tego oskarżonego może to być odebrane jako synonim jednak kary. Sąd zdaje sobie sprawę, że wyrażenie „albo zamiast tych obowiązków” kojarzy się zazwyczaj z tym, że jeśli nie robi się jednego, to trzeba zrobić drugie. Jednak nie w tym przypadku. Sąd ufa, że racjonalny ustawodawca nie kieruje się jedynie formalizmem, lecz celem kary. A takiego celu jak obowiązkowe zasądzanie jakiegokolwiek środka kompensacyjnego od P. M. na rzecz M. M., nie można uznać za trafny.

Stąd sąd odstąpił od jego orzekania.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: