Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 98/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-12-23

Sygn. akt: I Ns 98/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kłek

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Bukiejko

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr (...) przy ul. (...) w K.

z udziałem K. C., Ł. C. (1), M. C. (1), M. C. (2), (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfundusz (...) 1 z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w S., Gminy K.,

o stwierdzenie nabycia spadku po M. C. (3)

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po M. C. (3), zmarłym dnia 05.07.2017 r. w K., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były K., na podstawie ustawy nabyła Gmina K.,

II.  wnioskodawca i uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. Akt I Ns 98/18

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. (...) w K. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po M. C. (3) , zmarłym dnia 5 lipca 2017 r. w K., ostatnio stale tam zamieszkałym, na podstawie ustawy przez synów spadkodawcy K. C. i Ł. C. (1) w udziałach po ½ części każdy z nich. W przypadku odrzucenia spadku po M. C. (3) przez spadkobierców ustawowych wnioskodawca wniósł o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz innych spadkobierców ustalonych w toku postepowania , a w przypadku ich braku przez Gminę K. oraz obciążenie kosztami postępowania spadkobierców zmarłego , na rzecz których zostanie stwierdzone nabycie spadku. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż zmarły posiadał zadłużenie z tytułu kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w K. stwierdzone tytułem wykonawczym – wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 27.04.2016 r. sygn. akt (...) , co uzasadnia interes prawny wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem w niniejszej sprawie.

Uczestnicy K. C., Ł. C. (1) i M. C. (1) sprzeciwili się stwierdzeniu nabycia spadku po M. C. (3) na ich rzecz. Uczestniczka M. C. (2) nie zajęła stanowiska w sprawie.

Uczestnicy (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- Subfundusz (...) z siedzibą w W. oraz (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. dopuszczeni na ich wniosek do udziału w sprawie nie zajęli stanowiska w sprawie.

Wezwana do udziału w sprawie charakterze uczestnika Gmina K. wniosła o stwierdzenie, że spadek po zmarłym M. C. (3) nabyli na podstawie ustawy synowie K. i Ł. C. (2) oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd ustalił co następuje :

M. C. (3) , syn J. i Z. , zmarł 5 lipca 2017 r. w K.. Ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkiwał w K.. M. C. (3) w chwili śmierci był kawalerem. Posiadał dwóch synów: K. C. i Ł. C. (1). M. C. (3) nie pozostawił testamentu.

(dowód : odpis akt zgonu spadkodawcy – k.4,odpisy aktu urodzenia k. 5,6, zapewnienie spadkowe k. 28 )

K. C. oświadczeniem złożonym przed notariuszem w dniu 27 lipca 2017 r. odrzucił spadek przypadający mu z mocy ustawy po ojcu M. C. (3). K. C. nie posiadał dzieci.

( dowód: protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku Rep. A nr 3553/2017 k. 3-4 akt (...), zapewnienie spadkowe k. 28)

Ł. C. (1) umową zawartą z ojcem M. C. (3) w formie aktu notarialnego w dniu 13.02.2015 r. zrzekł się dziedziczenia po swoim ojcu.

( dowód : umowa zrzeczenia się dziedziczenia (...) k. 26, zapewnienie spadkowe k. 28).

Rodzice spadkodawcy – J. C. i Z. z d. P. nie dożyli otwarcia spadku.

( dowód : zapewnienie spadkowe k. 28).

M. C. (3) miał brata – W. C., który zmarł w dniu 24 maja 2010 r. W. C. posiadał dwoje dzieci : syna M. C. (1) i córkę M. C. (2).

( dowód : odpis aktu zgonu k. 41, zapewnienie spadkowe k. 28 , odpisy aktu urodzenia k. 59 , 130)

M. C. (1) oświadczeniem złożonym na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. przed Sądem odrzucił spadek po M. C. (3).

( dowód : oświadczenie k. 170)

M. C. (2) oświadczeniem złożonym przed notariuszem w dniu 21 lutego 2019 r. odrzuciła spadek przypadający jej z mocy ustawy po bracie ojca M. C. (3).

( dowód: protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku Rep. A nr 365/2019 k. 3 akt (...))

M. C. (1) i M. C. (2) nie posiadają dzieci.

( dowód : zeznania M. C. (1) k. 170).

Sąd zważył co następuje :

Powyższy stan faktyczny był pomiędzy stronami bezsporny. Nadto został potwierdzony niebudzącymi wątpliwości dokumentami w postaci odpisów aktów stanu cywilnego. Sąd wziął także pod uwagę zapewnienie spadkowe złożone w sprawie przez Ł. C. (1) oraz zeznania M. C. (1). Prawdziwość wskazanych zeznań i zapewnienia spadkowego nie budziły wątpliwości.

Nie był kwestionowany interes prawny wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. (...) w K. w żądaniu stwierdzenia nabycia spadku. Wynika on ze zobowiązania spadkodawcy wynikającego z tytułu wykonawczego w sprawie (...) Sądu Rejonowego w Kętrzynie. Interes prawny w przystąpieniu do sprawy uczestnika (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- Subfundusz (...) z siedzibą w W. wynikał z posiadania przez tego uczestnika wierzytelności wobec spadkodawcy nabytej w drodze umowy cesji od wierzyciela pierwotnego ( k. 61-64). (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. także posiadała tytuł wykonawczy przeciwko spadkodawcy ( k. 96-98), co uzasadniało interes prawny tego uczestnika w przystąpieniu do sprawy.

Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu. W tych okolicznościach, stosownie do art. 926§2 kc, po zmarłym M. C. (3) następuje dziedziczenie ustawowe. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 924 kc, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a stosownie do art. 925 kc, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 931§1 kc w pierwszej kolejności do dziedziczenia z ustawy powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Z okoliczności sprawy wynika, że w dacie otwarcia spadku spadkodawca nie miał małżonka, posiadał natomiast dwóch synów K. C. i Ł. C. (1) .

K. C. spadek po ojcu odrzucił składając oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania ( art. 1015 § 1 kc). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem ( art. 1018 § 3 kc) Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 kc).

Ł. C. (1) umową zawartą z ojcem M. C. (3) w formie aktu notarialnego zrzekł się dziedziczenia po swoim ojcu.

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1048 kc).Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej (art. 1049 § 1 kc) Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. (art. 1049§ 2kc ).

Wobec skutecznego odrzucenia spadku przez K. C. , który nie posiadał dzieci oraz skutecznego zrzeczenia się dziedziczenia przez Ł. C. (1) w drodze umowy ze spadkodawcą, która to umowa obejmowała także ewentualnych zstępnych zrzekającego się (brak odmiennych zastrzeżeń) należy uznać , iż spadkodawca M. C. (3) nie miał zstępnych.

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych ( art. 932§3 kc). Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932§ 4 kc). Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (art. 932§ 5 kc).

Z okoliczności niniejszej sprawy wynika , iż rodzice spadkodawcy i jego brat nie dożyli otwarcia spadku (tj. zmarli przed spadkodawcą). Brat spadkodawcy W. C. posiadał dwoje dzieci M. C. (1) i M. C. (2), oboje złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku przypadającego im z mocy ustawy po bratu ojca.

M. C. (1) oświadczenie o odrzuceniu spadku po spadkodawcy złożył przed Sądem na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. , jak wynika z zeznań tego uczestnika o tytule swojego powołania do spadku dowiedział się w grudniu 2018 r.

M. C. (2) oświadczeniem złożonym przed notariuszem w dniu 21 lutego 2019 r. odrzuciła spadek przypadający jej z mocy ustawy po spadkodawcy. Jak wynika z akt sprawy o toczącym się postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku po M. C. (3) uczestniczka M. C. (2) dowiedziała się w dniu 30.10.2018 r. w związku z doręczeniem odpisu wniosku w niniejszej sprawie. Z powyższego wynika , iż M. C. (1) i M. C. (2) skutecznie odrzucili spadek po M. C. (3) składając oświadczenia o odrzuceniu spadku przed właściwym organem przed upływem 6 miesięcy od chwili , w której dowiedzieli się o tytule swojego powołania. Oboje uczestnicy nie posiadają zstępnych .

Wobec braku zstępnych spadkodawcy, jego małżonka, rodziców , rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa i braku informacji o dalszych krewnych spadkodawcy Sąd stosownie do art. 672 k.p.c., wezwał spadkobierców przez ogłoszenie. Pomimo upływu terminu zakreślonego w ogłoszeniu (zgodnie z art. 676 k.p.c.) nikt nie zgłosił nabycia spadku.

Zgodnie z treścią art. 935 kc w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Z bezspornych okoliczności sprawy wynika, że w chwili śmierci M. C. (3) zamieszkiwał w K. . Było to jego ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Z powyższego wynika, iż gminą ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy była Gmina K..

Stosownie do art. 677§1 k.p.c., Sąd nie jest związany osobą spadkobiercy wskazaną we wniosku i czyni w tym zakresie własne ustalenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zgodnie z treścią art. 935 kc stwierdził nabycie spadku po M. C. (3) przez Gminę K. w całości.

Wskazać należy , iż Sąd postanawiając o stwierdzeniu nabycia spadku nie rozstrzyga jednocześnie o sporządzeniu spisu inwentarza, wniosek w tym przedmiocie powinien być złożony w odrębnym postępowaniu.

O kosztach postępowania pomiędzy stronami Sąd orzekł stosownie do art. 520§1 kpc. W szczególności brak było także podstaw do zasądzenia od uczestników postępowania zwrotu kosztów procesu na rzecz wnioskodawcy, poniesienie przez zainteresowanego kosztów postępowania celem ustalenia następstwa prawnego po spadkodawcy w sytuacji, gdy ma w tym interes prawny i faktyczny, stosownie do powołanego art. 520§1 k.p.c., nie implikuje obowiązku zwrotu poniesionych przez niego kosztów przez pozostałych uczestników.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Małgorzata Kłek
Data wytworzenia informacji: