Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 60/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-06-25

Sygn. akt: I Ns 60/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SR Małgorzata Kłek

Protokolant:

St. sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa-Starosty (...) w K.

z udziałem Gminy Miejskiej K., M. D. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po M. D. (2)

postanawia:

I.  stwierdza, że spadek po M. D. (2), zmarłym dnia 29.07.2012 r. w K. , którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był K., na podstawie ustawy nabył syn M. D. (1), s. M. i D. w całości,

II.  wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Starosta (...) wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po M. D. (2) zmarłym 29.07.2012 r. przez Gminę Miejską K. oraz zasądzenie kosztów postępowania od uczestnika postępowania. Podniósł, że spadkodawca był użytkownikiem wieczystym w udziale wynoszącym (...) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,5456 ha położonej w K. przy ul. (...) stanowiącej działkę nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą (...). Z tego tytułu spadkodawca był zobowiązany do uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa , która od chwili śmierci spadkodawcy nie jest uiszczana , co naraża Skarb Państwa na szkodę . Wnioskodawca wskazał, iż z posiadanych przez niego informacji jedynym spadkobiercą jest na podstawie art. 935 kc Gmina Miejska K. jako gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy . Wnioskodawca nie posiada informacji o ewentualnych innych spadkobiercach ustawowych lub testamentowych.

Uczestnik Gmina K. w odpowiedzi na wniosek wniósł o stwierdzenie , że spadek po M. D. (2) zmarłym w dniu 29.07.2012 r., ostatnio stale zamieszkałym w K. nabył na podstawie ustawy syn spadkodawcy M. D. (1) oraz o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika postępowania kosztów procesu , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uczestnik wskazał, iż spadkodawca, który w chwili śmierci był rozwiedziony, posiadał syna M. D. (1) . Zgodnie z normą art. 931§1 kc syn spadkodawcy znajduje się w pierwszej grupie spadkobierców ustawowych po zmarłym M. D. (2).

Wezwany do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania M. D. (1) nie stawił się na rozprawie i nie zajął stanowiska w spawie .

Sąd ustalił co następuje :

M. D. (2) zmarł 29.07.2012 r. w K.. Ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkiwał w K.. W chwili śmierci był rozwiedziony. Miał jednego syna M. D. (1).

( dowód : akt zgonu spadkodawcy k. 14, akt urodzenia M. D. (1) k. 50).

M. D. (2) był użytkownikiem wieczystym w udziale wynoszącym (...) nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,5456 ha położonej w K. przy ul. (...) stanowiącej działkę nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą (...). Z tego tytułu M. D. (2) był zobowiązany do uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa.

(dowód : uproszczony wypis z rejestru gruntów k. 6-7, wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu k. 9, aktualizacja opłaty rocznej k. 8).

Sąd zważył co następuje :

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie nie budzących wątpliwości dokumentów w postaci odpisów aktów stanu cywilnego.

Nie był kwestionowany interes prawny wnioskodawcy Starosty (...) w żądaniu stwierdzenia nabycia spadku. Wynika on przy tym z faktu zobowiązania spadkodawcy - i w konsekwencji jego spadkobierców- do uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...).

W niniejszej spawie brak jest informacji o pozostawieniu przez spadkodawcę testamentu , wobec czego stosownie do art. 926§2 KC, następuje po nim dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z treścią art. 931§1KC w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W konsekwencji stosownie do treści art. 931 §1 kc do spadku po M. D. (2) powołany z mocy ustawy był jego syn M. D. (1). Wskazać przy tym należy, iż w niniejszej sprawie nie zostało złożone zapewnienie spadkowe wobec czego Sąd w trybie art. 672 – 675 kpc wezwał spadkobierców przez ogłoszenie w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w K. do udziału w sprawie . W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłosiły się żadne osoby, które mogłyby dziedziczyć po M. D. (2). Brak jest przy tym informacji, aby jedyny ustalony spadkobierca M. D. (1) zrzekł się dziedziczenia lub złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Wobec powyższego spadek po M. D. (2) stosownie do treści przepisu art. 931§1 kc nabył na podstawie ustawy jego syn M. D. (1) w całości.

Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 1015§2 KC z daty otwarcia spadku, spadkobierca nabył spadek po M. D. (2) wprost , bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste).

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w pkt. I postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 520§1 KPC, mając na uwadze brak sprzeczności interesów pomiędzy stronami. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku interes wszystkich uczestników jest zbieżny, oczekują bowiem na orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku, niezależnie od tego, czy sami - i w jakim udziale - dziedziczą spadek (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2012 r., II CSK 620/11, Legalis nr 966545). Wskazać przy tym należy, iż w ocenie Sądu brak było podstaw do zasądzenia od wnioskodawcy na rzecz uczestnika Gminy K. zwrotu kosztów procesu, brak jest bowiem podstaw , aby zarzucić wnioskodawcy by w toku postępowania postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie. Brak było także podstaw do zasądzenia od uczestników postępowania zwrotu kosztów procesu na rzecz wnioskodawcy, poniesienie przez zainteresowanego kosztów postępowania celem ustalenia następstwa prawnego po spadkodawcy w sytuacji, gdy ma w tym interes prawny i faktyczny, stosownie do powołanego art. 520§1 k.p.c., nie implikuje obowiązku zwrotu poniesionych przez niego kosztów przez pozostałych uczestników.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kłek
Data wytworzenia informacji: