Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 10/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-05-28

Sygn. akt: I Ns 10/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Cichocki

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Mieczysław Budrewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z wniosku (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

z udziałem I. D., M. K., H. K., R. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Z. K.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po Z. K., z domu K., zmarłej 29.03.2016r. w K., której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były P. , na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli:

- córka I. D., c. Z. J. i Z. w ¼ części,

- córka M. K., c. Z. J. i Z. w ¼ części

- syn H. K., s. Z. J. i Z. w ¼ części

- syn R. K., s. Z. J. i Z. w ¼ części;

II.  zasądza solidarnie od uczestników na rzecz wnioskodawcy (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 450,00 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I Ns 10/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawca (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K. oraz zasądzenie od uczestnika kosztów postępowania w całości. Podniósł, że spadkodawczyni w chwili śmierci była jego dłużnikiem. Jej spadkobiercami na podstawie ustawy są: I. D., M. K., H. K. i R. K..

Uczestnicy postępowania I. D., M. K., H. K. i R. K. wnieśli o oddalenie wniosku podnosząc brak legitymacji czynnej wnioskodawcy z uwagi na nie wykazanie, w ich przekonaniu, iż jest wierzycielem spadkodawczyni.

Sąd ustalił, co następuje:

Z. K. zmarła 29 marca 2016r. w K.. Ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkiwała w P., które były jest ostatnim miejscem stałego pobytu. W chwili śmierci była wdową. Pozostawiła po sobie czworo dzieci. I. D., M. K., H. K. i R. K.. Z. K. nie pozostawiła testamentu. Nie zawierała z nikim umowy o zrzeczeniu się po niej dziedziczenia. Nikt nie składał oświadczenia o odrzuceniu spadku po niej.

(d.: akt zgonu spadkodawczyni – k.8, akty urodzenia uczestników – k. 37, 38, 53, akt małżeństwa uczestniczki – 52, zapewnienie spadkowe – k. 70-70v)

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie nie budzących wątpliwości dokumentów w postaci odpisów aktów stanu cywilnego oraz zapewnienia spadkowego złożonego przez uczestnika R. K., którego treść została potwierdzona przez pozostałych uczestników. Brak przy tym w okolicznościach sprawy podstaw by odmówić wiary zapewnieniu spadkowemu złożonemu przez uczestnika lub w korelacji z pozostałymi dowodami uznać je za niewystarczające .

Odnosząc się do stanowiska uczestników o oddalenie wniosku, należy wskazać, iż nie jest on zasadny.

Kognicję sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wyznacza art. 670 k.p.c., zgodnie z którym sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Zakres badania, czy dany osoba ma interes prawny w wydaniu orzeczenia, musi pozostawać w związku ze tym unormowaniem. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd nie bada zatem, czy określona wierzytelność wobec spadkodawcy może być dochodzona. Nie przesądza o odpowiedzialności spadkobierców za dane zobowiązanie. Do tego niezbędne jest wystąpienie z powództwem przeciwko spadkobiercom i uzyskanie przeciwko nim tytułu wykonawczego lub klauzuli wykonalności, jeżeli istniał tytułu przeciwko spadkodawcy. Interes prawny w uzyskaniu informacji o osobach spadkobierców ma każdy, kto potencjalnie może być jego wierzycielem, a na potrzeby postępowania o stwierdzenia nabycia spadku wystarczające jest, że okoliczność tę uprawdopodobni (tak m.in. Sąd Okręgowy w Sieradzu w po-stanowieniu z 14.02.2018r., ICa 2/18, który to pogląd Sąd rozpoznający sprawę podziela). Wnioskodawca celem wykazania posiadania interesu prawnego przedłożył kopię umowy pożyczki i umowy przelewu na swoją rzecz wierzytelności prawomocnego nakazu zapłaty oraz umowy przelewu wierzytelności (k. 9-16). Tym samym, w ocenie Sądu, dostatecznie wykazał interes prawny w żądaniu stwierdzenia nabycia spadku. Nie jest natomiast celem tego postępowania ocena ewentualnej zasadności i skuteczności jego roszczeń wobec spadkobierców.

Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, iż spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. W tych okolicznościach, stosownie do art. 926§2 KC, następuje po niej dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z art. 931§1 i 2 KC w pierwszej kolejności do dziedziczenia z ustawy powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Z okoliczności sprawy wynika, że w dacie otwarcia spadku spadkodawczyni była wdową, wobec czego cały spadek po niej przypada jej dzieciom w częściach równych. Mając to na uwadze Sąd stwierdził, że spadek po Z. K. nabyły jej dzieci: I. D., M. K., H. K. i R. K. po ¼ części spadku każde z nich. Jednocześnie, mając na uwadze, iż otwarcie spadku po Z. K. nastąpiło po 18.10.2015r., Sąd stosownie do art. 1015§2 k.c., wskazał, iż nabycie spadku przez spadkobierców nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza, albowiem żadne ze spadkobierców nie złożyło w terminie ustawowym żadnego oświadczenia co do przyjęcia spadku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w pkt. I postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł stosownie do art. 520§2 K.P.C. w zw. z art. 105§2 K.P.C., mając na uwadze, iż wnioskodawca i uczestnicy byli w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania, przy czym wnioskodawca poniósł wszystkie koszty postępowania, łącznie z kosztami poszukiwania spadkobierców. Przy czym, w ocenie Sądu, brak było podstaw do uwzględnienia wniosku o przyznanie pełnomocnikowi wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej. W okolicznościach sprawy nie uzasadniał tego ani nakład pracy pełnomocnika (standardowy w tego typu sprawach) ani stopień jej skomplikowania. Stąd koszty zastępstwa procesowego wnioskodawcy zostały uwzględnione w wysokości wynikającej z §6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (j.t.: Dz.U. z 2018r., poz. 265), tj. 120,00 z

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Cichocki
Data wytworzenia informacji: