Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 491/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2013-12-10

Sygn. akt: I C 491/13 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2013r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Cichocki

Protokolant:

st. sekr. sądowy Irena Ciborska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G.

przeciwko M. P.

o zapłatę

I.  powództwo oddala w całości;

II.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego.

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. kwoty 2 360,69 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27.04.2013r. Podniósł, że powód nabył w dniu 28.12.2012r. wierzytelność przysługującą od pozwanego Agencji (...) S.A. Zakład Pracy (...) z siedzibą we W. z tytułu zawartej umowy pożyczki nr (...).

Pozwany M. P. wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc, że roszczenia powoda uległy przedawnieniu.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 03.09.1999r. M. P. zawarł z Agencją (...) S.A. Zakład Pracy (...) z siedzibą we W. umowe kredytu na zakup towarów nr 179- (...)-B01-99- (...). Kwota udzielonego kredytu wynosiła 1208,79 zł. Miało on zostać spłacony w 24 ratach w kwocie po 61,18 zł płatnych do 3 dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od 03.10.1994r. (umowa kredytu – k. 10). Całość należności nie została spłacona w uzgodnionym terminie, do zapłaty tytułem kapitału pozostała kwota 404,99 zł. Umową przelewu wierzytelności zawartą z Agencją (...) S.A. Zakład Pracy (...) z siedzibą we W. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. nabył wierzytelność przeciwko pozwanemu wynikającą z umowy kredytu nr 179- (...)-B01-99- (...) z dnia 03.09.1999r. (bezsporne, wyciąg z ksiąg rachunkowych – k. 11)

Powód wystąpił z pozwem o zapłatę tych należności z elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 26.04.2013r. ( bezsporne).

Podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczeń powoda jest zasadny.

Stosownie do art. 117§1 KC roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, czego skutkiem jest możliwość uchylenia się od ich zaspokojenia przez zobowiązanego. Stosownie do art. 120 § 1 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jak wynika z przedłożonych przez powoda dokumentów roszczenia składające się na kwotę dochodzoną pozwem stały się wymagalne w całości z dniem 03.10.2001r., z tą data upłynął bowiem termin spłaty całości zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu na zakup ratalny. Termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 kc). Z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów wynika wprost, że roszczenie wskazane w pozwie wynikają z działalności gospodarczej prowadzonej przez zbywcę wierzytelności. Stąd uległy one przedawnieniu z upływem dnia 03.10.2004r. Podkreślenia przy tym wymaga, iż uległyby one przedawnieniu nawet przy przyjęciu, iż podlegają one przedawnieniu w terminie 10 letnim.

Bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje lub przez wszczęcie mediacji (art. 123§1 kc). Z załączonych dokumentów wynika, ze powód wystąpił z pozwem o wskazane należności w dniu 26.04.2013r., tj. po upływie terminów przedawnienia (nawet przy założeniu 10 – letniego terminu). Nie wykazał jednocześnie by wcześniej przez jakąkolwiek czynność doszło do przerwania biegu przedawnienia.

W tych okolicznościach mając na uwadze art. 117§2 KC w zw. z art. 118 KC, Sąd oddalił powództwo w całości.

Nie obciążył przy tym powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, albowiem pozwany nie wykazał poniesienia żadnych kosztów związanych z wytoczeniem przeciwko niemu powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Cichocki
Data wytworzenia informacji: