Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 436/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2020-12-09

Sygn. akt: I C 436/19 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 9 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Małgorzata Kłek

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Beata Bukiejko

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2020 r. w Kętrzynie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko D. T.

o zapłatę

na skutek wniosku powoda o uzupełnienie wyroku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 23.09.2020r.

postanawia:

wniosek oddalić.

Sygn. akt I C 657/17

UZASADNIENIE

Powód (...) 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. w sprawie przeciwko pozwanemu D. T. sygn. akt (...) wniósł o uzupełnienie wyroku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 23 września 2020 r. poprzez wpisanie prawidłowej stopy procentowej odsetek naliczanych od kwoty 9 252,71 zł od dnia 13.03.2019 r. do dnia zapłaty tj. odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Pozwany D. T. nie złożył odpowiedzi na wniosek i nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód w pozwie wniesionym w dniu 13.03.2019 r. wniósł o zasądzenie od pozwanego D. T. kwoty 9 252,71 zł z odsetkami umownymi w wysokości zmiennej stopy procentowej stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetek maksymalnych za opóźnienie) od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Wyrokiem z dnia 23 września 2020 r. w sprawie (...) upr. Sąd Rejonowy w K. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.252,71zł z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 13.03.2019r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, uwzględniając tym samym w całości żądanie pozwu. Brak wskazania w wyroku rodzaju zasądzonych odsetek – a mianowicie wskazania , iż są to odsetki umowne , nie ma żadnego znaczenia prawnego dla stron, w szczególności nie odnosi się do stopy procentowej odsetek .

W tych okolicznościach należało stwierdzić, iż sąd wyrokiem z dnia 23 września 2020 r. w sprawie (...) upr. orzekł o całości żądania pozwu i zgodnie z żądaniem pozwu. Wobec tego brak było podstaw do uwzględnienia wniosku powoda o uzupełnienie wyroku.

Odnosząc się przy tym do kwestii orzekania o odsetkach należy wskazać, iż jeżeli nie sposób z góry określić czasu trwania ewentualnego opóźnienia dłużnika, to dla określenia wysokości odsetek za opóźnienie pozostaje wskazanie kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia i wskazanie stopy procentowej ( por. np. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2000 r., CZP 27/00 (OSNC 2001, z. 1, poz. 3). Wskazanie stopy procentowej może nastąpić poprzez odesłanie do kodeksowego określenia odsetek maksymalnych za opóźnienie ( art. 481§2 1 kc w zw. z art. 481§2 kc)

Stad biorąc pod uwagę, iż nie zaistniały podstawy do uwzględnienia wniosku o uzupełnienie wyroku o jakich mowa w art. 351§1 kpc, Sąd oddalił wniosek. Jednocześnie, mając na uwadze, iż orzeczenie co do wniosku o uzupełnienie miało charakter oddalający, przybrało ono formę postanowienia (vide – postan. SN z 13.05.1982r., I PR 43/82, OSNC 1983/1/11).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Małgorzata Kłek
Data wytworzenia informacji: