Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 309/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Giżycku z 2021-10-25

Sygn. akt II K 309/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. sąd. Anna Rogojsza

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -------

po rozpoznaniu w dniach: 16.11.2020 r., 26.04.2021 r., 07.06.2021 r., 01.09.2021 r., 11.10.2021 r. sprawy

M. K.

syna M. i K. z d. P.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

W bliżej nieokreślonym czasie od listopada 2019 roku do 25 czerwca 2020 roku w m. S., gm. R. znęcał się nad 39 sztukami bydła, poprzez przetrzymywanie zwierząt w oborze pozbawionej znacznej części dachu, jedynie prowizorycznie pokrytego plandeką, wskutek czego bydło narażone było na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także poprzez przetrzymywanie zwierząt w ograniczonej przestrzeni, powodując ich ściśnięcie i wymuszenie nienaturalnej pozycji ciała, nieodłączanie młodych osobników od stada, utrzymywanie bydła w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów, w których brodziły zwierzęta, niezapewnianie stałego dostępu do wody, niewydzielanie stanowisk, brak środków i mat dezynfekcyjnych, powodując tym samym cierpienie zwierząt oraz stwarzając realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt

1.  Oskarżonego M. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie 35 ust. 1a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz U z 2020 r, poz. 638) skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk i art. 73§1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 2 (dwa) lat i oddaje w tym czasie oskarżonego pod dozór kuratora.

3.  Na podstawie art. 72§1 pkt. 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby co sześć miesięcy.

4.  Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz U z 2020 r, poz. 638) orzeka przepadek będącego w posiadaniu oskarżonego bydła oznaczonego nr:

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa HO

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

-

(...) płeć XX rasa MM

5.  Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz U z 2020 r, poz. 638) orzeka od oskarżonego na cel związanych z ochrona zwierząt na rzecz Fundacji na Rzecz Ochrony (...) nawiązkę w wysokości 2000 ( dwa tysiące) złotych.

6.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 309/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. K.

I. W bliżej nieokreślonym czasie od listopada 2019 roku do 25 czerwca 2020 roku w m. S., gm. R. znęcał się nad 39 sztukami bydła, poprzez przetrzymywanie zwierząt w oborze pozbawionej znacznej części dachu, jedynie prowizorycznie pokrytego plandeką, wskutek czego bydło narażone było na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także poprzez przetrzymywanie zwierząt w ograniczonej przestrzeni, powodując ich ściśnięcie i wymuszenie nienaturalnej pozycji ciała, nieodłączanie młodych osobników od stada, utrzymywanie bydła w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów, w których brodziły zwierzęta, niezapewnianie stałego dostępu do wody, niewydzielanie stanowisk, brak środków i mat dezynfekcyjnych, powodując tym samym cierpienie zwierząt oraz stwarzając realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu

tj. czyn z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. W bliżej nieokreślonym czasie od listopada 2019 roku do 25 czerwca 2020 roku w m. S., gm. R. znęcał się nad 39 sztukami bydła, poprzez przetrzymywanie zwierząt w oborze pozbawionej znacznej części dachu, jedynie prowizorycznie pokrytego plandeką, wskutek czego bydło narażone było na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także poprzez przetrzymywanie zwierząt w ograniczonej przestrzeni, powodując ich ściśnięcie i wymuszenie nienaturalnej pozycji ciała, nieodłączanie młodych osobników od stada, utrzymywanie bydła w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów, w których brodziły zwierzęta, niezapewnianie stałego dostępu do wody, niewydzielanie stanowisk, brak środków i mat dezynfekcyjnych, powodując tym samym cierpienie zwierząt oraz stwarzając realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania K. C.

- zeznania A. R.

- zeznania W. W.

- zeznania K. P.

- zeznania Z. Ś.

- protokół kontroli wraz z załącznikiem

- decyzja

- dokumentacja fotograficzna

- protokół oględzin miejsca wraz z dokumentacją poglądową

- protokół wraz z dokumentacją poglądową

- opinia

k.215v, 243, 282

k. 216-216v

k. 242v-243, 44-45

k. 243-243v, 69-70

k. 243v, 153

k. 243v-244, 170

k. 2- 9

k. 24- 25

k. 29- 30

k. 34-38, 157-167

k. 91-102, 105-110, 133, 134- 137, 138- 146,

k. 173- 181

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

----------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

--------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn I

1.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania K. C., zeznania A. R., zeznania W. W., zeznania K. P., zeznania Z. Ś.

- protokół kontroli wraz z załącznikiem

- decyzja

- dokumentacja fotograficzna

- protokół oględzin miejsca wraz z dokumentacją poglądową

- protokół wraz z dokumentacją poglądową

- opinia

- w części w jakiej de facto potwierdza nieprawidłowości w swoim gospodarstwie związane z warunkami, w jakich przetrzymywał bydło zasługują na wiarę, albowiem znajdują swoje potwierdzenie w pozostałych zebranych dowodach, które sąd uznał za wiarygodne

- zeznania spójne, zbieżne, wzajemnie się uzupełniają

- korespodnują z dokmentacją w postaci protokołów z przeprowadzanych kontroli w gospodarstwie oskarżonego oraz sporządzoną wówczas dokumentacją fotograficzną

- uwagi i spostrzeżenia świadków oraz dokonana przez nich ocena warunków, w jakich oskarżony przetrzymywał bydło zbieżna z wnioskami zawartymi w opinii

- świadkowie nie mieli powodów, by zeznawać na temat okoliczności, które w rzeczywistości nie miały miejsca, w konsekwencji niesłusznie obciążać oskarżonego

- zeznania świadków należy uznać za obiektywne i wiarygodne

- dokument niekwestionowany przez strony

- brak podstaw, by podważać jego wiarygodność

- dokument niekwestionowany przez strony

- wydany przez uprawniony organ

- brak podstaw, by kwestionowac jego wiarygodność

- korespodnduje z zeznaniami K. C.

- niekwestionowana przez strony

- brak podstaw, by podważać jej wiarygodność

- niekwestionowany przez strony

- koresponduje z zeznaniami świadków, uzpełnia te zeznania

- niekwestionowany przez strony

- koresponduje z zeznaniami świadków i uzupełnia je

- sporządzona przez profesjonalistę

- pełna, jasna, jednoznacza

- nie budzi zastrzeżeń, ani wątpliwości Sądu

- uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy

- koresponduje z pozostałym zebranym materiałem dowodowym

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn I.

1.

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego

- w części, w jakiej zaprzecza stawianym mu zarzutom nie zasługują na wiarę, stanowią jedynie przyjętą linię obrony

- w tej części odosobnione w świetle pozostałych zebranych dowodów, jakim Sąd nadał walor wiarygodności

- sprzeczne nie tylko z zeznaniami świadków, ale także dokumentacją fotograficzną obrazującą warunki, w jakich bydło było przetrzymywane

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1.

M. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony przetrzymywał zwierzęta w oborze pozbawionej znacznej części dachu, jedynie prowizorycznie pokrytego plandeką, wskutek czego bydło narażone było na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych, przetrzymywał zwierzęta w ograniczonej przestrzeni, powodując ich ściśnięcie i wymuszenie nienaturalnej pozycji ciała, nie odłączał młodych osobników od stada, utrzymywał bydło w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów, w których brodziły zwierzęta, nie zapewnił stałego dostępu do wody, nie wydzielił stanowisk, nie zapewnił środków i mat dezynfekcyjnych - powyższe powodowało cierpienie zwierząt oraz stwarzało realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu, w konsekwencji znęcał się nad bydłem - art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

-------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

--------------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

-------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-------------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

--------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------------

3.5. Uniewinnienie

     

----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-----------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. K.

1.

2 i 3

4.

5.

I.

- bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu

- zupełne uprzedmiotowienie zwierząt przez oskarżonego

- stopień zadanego cierpienia, zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt

- długość okresu przez jaki znęcał się nad zwierzętami

- działanie z premedytacją- miał pełną świadomość, jakie działania musi podjąć, by zapewnić bydłu właściwe warunki, miał czas, by podjąć właściwe w tym przedmiocie kroki- mimo to zaniechał swoim podstawowym obowiązkom jako rolnika

- postawa oskarżonego - utrudnianie przeprowadzanych kontroli, postawa przyjęta w postępowaniu sądowym - wskazuje, że oskarżony w swoich zachowaniach nie widział niczego złego, negatywnego, nie dostrzegał ogromu cierpienia zadawanego zierzętom, przy czym nawet już w toku toczącego się postępowania sądowego nie uczynił nic, by w sposób znaczący poprawić warunki bytowe bydła

- pomimo danych oskarżonemu kilkukrotnie "szans" na dokonanie zmiany swojego postępowania, pomimo obietnic składanych przez oskarżonego, że poprawi warunki bytowe zwierząt - jego dalsze zaniechania w tym przedmiocie wskazują, że jest sprawcą niepoprawnym

- dotychczasowa niekaralność oskarżonego uzasadnia przypuszczenie, że wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie jest potrzebne, by wdrożyć oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości

- zdaniem Sądu sama świadomość, iż kara może zostać wykonana w przypadku kolejnego złamania prawa, będzie skutecznie przeciwdziałać ewentualnemu naruszeniu przez oskarżonego norm prawnych w przyszłości,

- zastosowanie okresu próby 2 lat jest w ocenie Sądu wystarczające do zweryfikowania postawionej wyżej tezy

- oddanie oskrżonego pod dozór kuratora i informowanie go o przebiegu okresu próby stanowić ma rzeczywistą kontrolę nad przestrzeganiem przez oskarżonego przepisów prawa

- orzeczono obligatoryjny w przypadku skazania przepadek bydła, nad którym znęcał się w okresie zarzuconego mu czynu i w posiadaniu którego jest nadal

- orzeczono obligatoryjną nawiązkę w przypadku skazania, uznając, że jej wysokość spełni cele wychowcze i poprawcze wobec oskarżonego

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

----------------------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----------------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

-mając na uwadze sytaucję majątkową i osobistą oskarżonego Sąd zwolnił go od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych kierując się treścią art. 624§1 kpk

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Ekstowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Garbarczyk
Data wytworzenia informacji: